Здавалка
Главная | Обратная связь

Визначити пріоритетних партнерів.Назва контрагента (покупця) Стаж партнерських відносин, років Стан розрахунків, бали Коефіцієнт абсолютної ліквідності Річний обсяг замовлень, тис. грн.
Сіріус 0,12 1245
Прометей 10 0,20
Електрон 10 0,30
Максимум 0,25
Атлант 0,5 0,08

3. Розгорнута бесіда за результатами міні-лекції та огляду практичних ситуацій. Поточний контроль набутих знань та вмінь.

4. Тестовий контроль рівня підготовки до заняття:

Тест 1. Для аналізу асортиментності та ритмічності виконання виробничої програми застосовується:

а. спосіб порівняння;

б. спосіб найменшого числа;

в. спосіб найменших квадратів;

г. спосіб ланцюгових підстановок

Тест 2. Для аналізу якості виконання виробничої програми застосовується:

а. спосіб групування;

б. спосіб елімінування;

в. спосіб найменшого числа;

г. спосіб першосортних одиниць.

Тест 3. Аналіз витрат на брак передбачає:

а. розрахунок питомої ваги браку у залишках готової продукції;

б. розрахунок питомої ваги браку у виробничій собівартості продукції;

в. розрахунок питомої ваги браку у собівартості реалізованої продукції;

г. розрахунок питомої ваги браку у чистому доході підприємства.

Тест 4. В процесі аналізу якості виконання виробничої програми вивчається:

а. кількість і вартість рекламацій;

б. кількість і вартість рекламних акцій;

в. кількість і вартість споживацьких пропозицій;

г. кількість і вартість інновацій.

Тест 5. В процесі аналізу ритмічності виконання виробничої програми протягом місяця коефіцієнт варіації показує:

а. середнє відхилення від графіка випуску продукції по кожній добі;

б. середнє відхилення від графіка випуску продукції по кожній декаді;

в. середнє відхилення від графіка випуску продукції протягом місяця;

г. середнє відхилення від графіка випуску продукції по кожній асортиментній позиції.

Тест 6. Для аналізу виконання виробничої програми за структурою випуску продукції у таблиці спочатку необхідно добудувати графу:

а. плановий випуск при фактичній структурі;

б. фактична структура при плановому випуску;

в. фактичний випуск при плановій структурі;

г. планова структура при фактичному випуску.

Тест 7. Аналіз виконання виробничої програми за номенклатурою випуску продукції передбачає розрахунок:

а. співвідношення кількості виконаних (перевиконаних) номенклатурних позицій до запланованої їх кількості;

б. співвідношення вартості виконаних (перевиконаних) номенклатурних позицій до запланованої їх вартості;

в. співвідношення кількості виконаних (перевиконаних) номенклатурних позицій до запланованої їх вартості;

г. співвідношення вартості виконаних (перевиконаних) номенклатурних позицій до запланованої їх кількості.

Тест 8. Метою аналізу виконання виробничої програми підприємства є:

а. пошук резервів збільшення портфелю замовлень на продукцію;

б. пошук резервів збільшення обсягів виробництва і реалізації продукції;

в. пошук резервів скорочення витрат на виробництво і реалізацію продукції;

г. пошук резервів скорочення операційного циклу підприємства.

Тест 9. Сутність аналізу виконання бюджету реалізації продукції полягає у:

а. контролі виконання договірних зобов’язань перед покупцями і замовниками на поставку продукції ;

б. встановленні критичного обсягу реалізації;

в. встановленні вузьких місць збуту;

г. оцінці обсягів операцій з продажу готової продукції споживачам.

Тест 10. Основним інструментом аналізу виконання договірних зобов’язань перед покупцями і замовниками на поставку продукції є:

а. функціонально-вартісний аналіз;

б. матричний аналіз;

в. кластерний аналіз;

г. коефіцієнтний аналіз.

 

Інформаційне забезпечення:

1) Економічний аналіз [Текст]: навч.посіб. / [М.А.Болюх, В.З.Бурчевський, М.І.Горбаток та ін.]; під ред. М.Г.Чумаченка. — [3-те вид.]. — К.: КНЕУ, 2006. — 556 с.

2) Івахненко, В. М. Курс економічного аналізу [Текст]: Навч. посіб. / В. М.Івахненко, М.І.Горбаток. – [3-тє вид., без змін]. — К.: КНЕУ, 2006. — 302 с.

3) Економічний аналіз у схемах і таблицях [Електронний ресурс]: навч.посіб. / [І.М.Парасій-Вергуненко, Г.А.Ямборко, С.В.Калабухова та ін..], під ред.Л.М.Кіндрацької. – К.: КНЕУ, 2012. - http:// 10.1.1.66/:

 

 

Контактне заняття 6©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.