Здавалка
Главная | Обратная связь

Тема 8. Аналіз ресурсозабезпечення та ресурсовикористання в операційній діяльності підприємстваМета практичного заняття: набуття студентами вмінь надання аналітичної оцінки кадрового потенціалу та якості персоналу підприємства; опанування знаннями методик аналізу продуктивності праці та аналізу фонду заробітної плати; оволодіння основами методики бенчмаркінгу в системі проведення аналізу ефективності роботи персоналу з використанням соціальних показників (BSC- аналіз); набуття вмінь самостійно приймати рішення про оновлення матеріально-технічної бази підприємства; оволодіння знаннями проведення АВС-аналізу обґрунтованості портфеля замовлень на матеріальні ресурси, розрахунку оптимального розміру замовлення матеріальних запасів.

Завдання: Сформувати (поглибити) компетентності:

1) Загальні:

o здатність застосовувати знання на практиці;

o здатність до організації і планування індивідуальної роботи;

o здатність до організації і планування діяльності у колективі;

o засвоєння основ базових знань з професії

o здатність до критики та самокритики;

o міжособистісні навики та уміння;

o здатність до аналізу інформації з фахових джерел;

o здатність до організації і планування індивідуальної роботи;

o здатність до організації і планування діяльності колективу;

o здатність до роботи у колективі;

o розв’язання проблем;

o прийняття рішень;

2) Професійні:

Ø вмінння надання аналітичної оцінки кадровому потенціалу та якості персоналу підприємства;

Ø опанування знаннями методик аналізу продуктивності праці та аналізу фонду заробітної плати;

Ø оволодіння основами методики бенчмаркінгу в системі проведення аналізу ефективності роботи персоналу з використанням соціальних показників (BSC- аналіз);

Ø набуття вмінь самостійно приймати рішення про оновлення матеріально-технічної бази підприємства; оволодіння знаннями проведення АВС-аналізу обґрунтованості портфеля замовлень на матеріальні ресурси,

Ø розрахунку оптимального розміру замовлення матеріальних запасів.

План контактного заняття:

Ø 1. Міні-лекція.

План лекції

1. Аналіз трудових ресурсів підприємства.

2. Аналіз основних засобів підприємства.

3. Аналіз матеріальних ресурсів підприємств

Ø 2. 2. Огляд практичних ситуацій.

Задача 1. Таблиця 1 містить основні звітні та облікові дані підприємства про обсяги виробництва та його трудові ресурси.

Таблиця 1

Код рядка Показники, одиниці виміру 2012 рік 2013 рік
план факт
Обсяг виробництва продукції, тис.грн.
Обсяг реалізації продукції, тис.грн.
Чистий дохід від реалізації продукції, тис.грн.
Обсяг виробництва продукції, одиниць
Обсяг реалізації продукції, одиниць
Середньооблікова чисельність працюючих, осіб
У тому числі працівників у основному виробництві, осіб
У тому числі робітників
Відпрацьовано робітниками основного виробництва людино-днів (за табелем)
Відпрацьовано робітниками основного виробництва людино-годин (за табелем)
Внутрішньозмінні втрати робочого часу, % 24,3 Х 21,6
Понаднормовані витрати робочого часу, % 3,7 Х 5,1
Рівень виконання норм виробітку, % 98,8 Х 104,2
Номінальний фонд робочого часу робітників основного виробництва, днів Х
Невиходи на роботу – всього, днів Х
У тому числі: відпустки Х
хвороби Х
простої Х
прогули Х
Реальний фонд робочого часу робітників основного виробництва, днів (р.14 – р.15) Х
Прийнято працівників на роботу, осіб Х
Звільнено працівників з роботи, осіб Х
У тому числі за власним бажанням і через порушення трудової дисципліни Х

 

За даними таблиці 1 необхідно:

А. Проаналізувати забезпеченість підприємства робочою силою і розрахувати коефіцієнт плинності кадрів.

Показники 2012 рік 2013 рік Відхилення
план факт Абсолютне Відносне, %
від плану від мин. року від плану від мин. року
1. Середньооблікова чисельність персоналу, осіб              
2. У тому числі працівники основної діяльності, осіб              
3. Утому числі робітники, осіб              
4. У тому числі керівники і спеціалісти, осіб (п.2 – п.3)              
4. Невиробничий персонал (службовці), осіб (п.1 - п.2)              
5. Обсяг виробництва продукції, тис.грн.              

 

К плинності кадрів 2013 = ; К плинності кадрів 2012 = ; ∆К плинності кадрів = ?

 

Висновки:

 

Б. Проаналізувати використання робочого часу робітників і продуктивність їхньої праці. Розрахувати вплив факторів на їх зміну.

 

Оцінка використання робочого часу на підприємстві

  Показники 2012 рік 2013 рік Відхилення
план факт Від 2012 року Від плану
Абс. Відн.,% Абс. Відн. %
1. Середньооблікова чисельність робітників, осіб              
2. Відпрацьовано робітниками людино-днів              
3. Відпрацьовано робітниками людино-годин              
4. Кількість днів, відпрацьованих одним робітником              
5. Середня тривалість робочого дня робітника, год.              

 

Розрахунок впливу 3-х факторів на зміну фонду робочого часу робітників:

1. …

 

Висновки:

Аналіз втрат робочого часу

Показники На 1 робітника Відхилення
2012 рік 2013 рік На 1 робітника На всіх робітників
Номінальний фонд робочого часу, днів        
Невиходи на роботу (втрати робочого часу), днів утому числі: - відпустки - хвороби - простої - прогули        
Реальний фонд робочого часу        
Внутрішньозмінні втрати робочого часу, %        
Понаднормово відпрацьований час, %        

Висновки:

Аналіз продуктивності праці

Показники 2012 рік 2013 рік Відхилення
Абс. Відн.,%
1. Обсяг виробництва продукції, тис.грн.        
2. Середньооблікова чисельність працюючих у основному виробництві, осіб        
3. Середньооблікова чисельність робітників, осіб        
4. Питома вага робітників у чисельності працюючих в основному виробництві, %        
5. Кількість днів, відпрацьованих одним робітником        
6. Середня тривалість робочого дня робітника, год.        
7. Середній виробіток одного робітника, грн.: - річний - денний - годинний        
8. Середньорічний виробіток одного працюючого у основному виробництві, грн.        

 

Розрахунок впливу 4-х факторів на зміну середньорічного виробітку одного працюючого у основному виробництві:

1. …

Висновки:

В. Дати оцінку змінам рівня продуктивності праці одного працівника основного виробництва і одного робітника (у вартісному і натуральному вимірах).

Показники 2012 рік 2013 рік Відхилення
Абс. Відн.,%
1. Обсяг виробництва продукції, тис.грн.        
2. Середньооблікова чисельність працюючих у основному виробництві, осіб        
3. Середньооблікова чисельність робітників, осіб        
4. Середньорічна продуктивність праці одного працюючого у основному виробництві, грн.        
5. Середньорічний виробіток одного робітника, грн.:        
6. Обсяг виробництва продукції, одиниць        
7. Відпрацьовано робітниками людино-годин        
8. Продуктивність праці робітника в натуральному вимірі, одиниць / год.        

 

Г. Розрахувати вплив 3-х факторів на зміну середньорічного виробітку одного робітника. Виявити негативні фактори та запропонувати можливі варіанти усунення їх впливу.

Д. Розрахувати вплив 4-х факторів на зміну обсягів випуску продукції. Запропонувати можливі шляхи покращення господарської діяльності.

3. Розгорнута бесіда за результатами міні-лекції та огляду практичних ситуацій. Поточний контроль набутих знань та вмінь.

4. Тестовий контроль рівня підготовки до заняття:

 

Тест 1.Мета аналізу трудових ресурсів підприємства полягає у:

а. оцінці і прогнозуванні трудових потоків;

б. оцінці дотримання трудової дисципліни;

в. оцінці обсягів трудового капіталу;

г. оцінці ефективності виконання виробничої програми.

Тест 2. При проведенні аналізу фонду робочого часу робітників вимір показників проводиться у таких одиницях:

а. людино-години;

б. грн. / людини;

в. людино-грн.;

г. тис. людей.

Тест 3. Резервами збільшення випуску продукції за рахунок ефективного використання трудових ресурсів будуть:

а. підвищення кваліфікаційного рівня персоналу;

б. усунення цілоденних втрат робочого часу;

в. зниження плинності кадрів;

г. підвищення заробітної плати робітників .

Тест 4. Факторний аналізфонду робочого часу робітників передбачає розрахунок впливу таких факторів:

а. зміни сер.чисельності робітників, зміни сер.кількості годин, відпрацьованих 1-м робітником, зміни сер.годинного виробітку робітника;

б. зміни сер.чисельності робітників, зміни обсягів виробництва продукції, зміни сер.тривалості робочої зміни робітника;

в. зміни сер.чисельності робітників, зміни сер.кількості днів, відпрацьованих 1-м робітником, зміни сер.тривалості робочої зміни робітника;

г. зміни сер.чисельності робітників, зміни сер.кількості днів, відпрацьованих 1-м робітником, зміни сер.годинного виробітку робітника.

Тест 5. При проведенні факторного аналізу середньорічної продуктивності праці персоналу основної діяльності розраховують вплив таких факторів:

а. зміни питомої ваги робітників та обсягів виробництва продукції;

б. зміни питомої ваги робітників та конкурентоспроможності продукції;

в. зміни питомої ваги робітників та виробничої потужності підприємства;

г. зміни питомої ваги робітників та середньорічного виробітку 1-го робітника.

Тест 6. При проведенні горизонтального аналізу складу персоналу основної діяльності підприємства досліджуються такі категорії трудових ресурсів:

а. керівники, спеціалісти, робітники;

б. керівники, спеціалісти, службовці;

в. керівники, службовці, робітники;

г. службовці, спеціалісти, робітники.

Тест 7. Аналіз руху трудових ресурсів підприємства передбачає розрахунок таких показників:

а. продуктивність праці;

б. плинність кадрів;

в. якість персоналу;

г. озброєність праці.

Тест 8. Факторна модель аналізу змінної частини фонду оплати праці робітників включає такі фактори:

а. обсяг виробництва продукції, трудомісткість продукції, середньогодинна оплата праці;

б. обсяг виробництва продукції, конкурентоспроможність продукції, середньогодинна оплата праці;

в. обсяг реалізації продукції, трудомісткість продукції, середньогодинна оплата праці;

г. обсяг реалізації продукції, структура випуску продукції, середньогодинна оплата праці.

Тест 9. При аналізі темпів зростання середньої заробітної плати вивчається умова:

а. індекс обсягів виробництва продукції > індексу середньої оплати праці ;

б. індекс цін на продукцію підприємства > індексу середньої оплати праці;

в. індекс структурних зрушень в складі персоналу > індексу середньої оплати праці;

г. індекс продуктивності праці > індексу середньої оплати праці.

Тест 10. Для оцінки трудового потенціалу підприємства необхідно досліджувати:

а. рівень забезпеченості підприємства персоналом;

б. рівень інтенсивності укладання трудових договорів;

в. рівень витрат на підвищення професійних компетенцій персоналу;

г. рівень витрат на переозброєння праці.

 

Інформаційне забезпечення:

1) Економічний аналіз [Текст]: навч.посіб. / [М.А.Болюх, В.З.Бурчевський, М.І.Горбаток та ін.]; під ред. М.Г.Чумаченка. — [3-те вид.]. — К.: КНЕУ, 2006. — 556 с.

2) Івахненко, В. М. Курс економічного аналізу [Текст]: Навч. посіб. / В. М.Івахненко, М.І.Горбаток. – [3-тє вид., без змін]. — К.: КНЕУ, 2006. — 302 с.

3) Економічний аналіз у схемах і таблицях [Електронний ресурс]: навч.посіб. / [І.М.Парасій-Вергуненко, Г.А.Ямборко, С.В.Калабухова та ін..], під ред.Л.М.Кіндрацької. – К.: КНЕУ, 2012. - http:// 10.1.1.66/:

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.