Здавалка
Главная | Обратная связь

Тема 9. Аналіз витрат підприємства та собівартості продукції (товарів, робіт, послуг)Мета заняття: набуття студентами навичок аналітичних досліджень витрат підприємства по підприємству в цілому та за окремими центрами відповідальності та видами продукції; отримання практичних навичок управління витратами з метою підвищення ефективності діяльності підприємства.

Завдання: Сформувати (поглибити) компетентності:

Загальні:

o здатність застосовувати знання на практиці;

o здатність до організації і планування індивідуальної роботи;

o здатність до організації і планування діяльності у колективі;

o засвоєння основ базових знань з професії

o взаємодія (робота в команді);

o міжособистісні навики та уміння;

o здатність до аналізу інформації з фахових джерел;

o здатність до організації і планування індивідуальної роботи;

o здатність до організації і планування діяльності колективу;

o здатність до роботи у колективі;

o розв’язання проблем;

o прийняття рішень;

Професійні: студент буде вміти аналізувати рівень та динаміку обсягу виробленої та реалізованої продукції за середньою геометричною; проводити аналіз виконання виробничої програми за асортиментом і структурою, якістю та ритмічністю випуску продукції; аналізувати виконання договорів з покупцями і замовниками на поставку готової продукції; будувати таблиці для узагальнення інформації про виконання поставлених (планових) завдань; розраховувати коефіцієнти асортиментності, сортності, ритмічності виконання виробничої програми та договорів поставки; розраховувати обсяги недоотриманої готової продукції внаслідок допущення браку; встановлювати причини невиконання виробничої програми; розробляти пропозиції щодо збільшення обсягів виробництва та реалізації продукції.

план контактного заняття:

1. Міні-лекція.

2. Огляд практичних ситуацій.

Задача 1. Проаналізуйте виконання виробничої програми за асортиментом і структурою та розрахуйте коефіцієнт асортиментно-структурних зрушень. Напишіть висновки.

Асорти-ментні позиції Виробнича програма Фактичне виконання виробничої програми Фактичне виконання при плановій структурі Зараховується у виконання вир.програми, од.
Одиниць Струк-тура, % одиниць Струк-тура, % За асорти-ментом За структу-рою
А          
Б          
В          
Г -          
Д          
Є -          
Ж          
РАЗОМ              

Проведіть АВС-аналіз виконання цієї виробничої програми, використавши інформацію про ціни реалізації кожної асортиментної позиції та заповніть таблицю.

Ціни реалізації одиниці продукції:

А – 40 грн., Б – 120 грн., В – 70 грн., Г – 110 грн., Д – 300 грн., Є – 250 грн., Ж – 170 грн.

Асортиментні позиції Фактичне виконання виробничої програми, грн. (в порядку убування) Частка виручки в обороті, % Кумулятивна частка виручки в обороті, % Група АВС
         
         
         
         
         
         
         
РАЗОМ        

Задача 2. Проаналізуйте якість виконання виробничої програми за сортністю випуску продукції трьома способами. Розрахуйте вплив зміни кількості та сортності випуску на зміну вартості готової продукції. Напишіть висновки.

Сорт Облікова ціна, грн. Посорто-вий коеф-т Обсяг виробництва, одиниць Вартість готової продукції, грн.. Обсяг виробництва в перерахунку на 1-й сорт, одиниць
вир. прогр. факти-чно вир. прогр. Факти-чно вир.прогр. фактично
1 2 3 4 5 6 7 8=гр.3×гр.4 9=гр.3×гр.5
         
         
         
Разом х х            

Висновки:

Задача 3. Підприємство реалізує продукцію А, Б і В у рівних кількостях та по одній і тій ж самій ціні за одиницю продукції. Співвідношення маржинального прибутку до виручки від реалізації продукції А складає 40%, продукції Б – 50%, а по всій компанії – 48%. Постійні витрати на даний момент не залежать від асортименту та складають 20% у виручці від реалізації компанії.

На основі результатів проведеного підприємством маркетингового аналізу заплановано наступну зміну структури реалізації продукції: А – 40%, Б – 25%, В – 35%. Проаналізуйте нову структуру виробничої програми та розрахуйте долю операційного прибутку.

Задача 4. Проаналізуйте якість виконання виробничої програми за рівнем браком. Визначте розмір впливу браку на зміну вартості готової продукції в облікових цінах.

Показник За минулий рік, тис.грн. За звітний рік, тис.грн. Абс. відх.
1. Собівартість остаточно забракованих виробів і деталей  
2. Витрати на виправлення браку  
3. Загальні витрати на брак      
4. Виробнича собівартість продукції  
5. Частка браку у виробничій собівартості продукції, %      
6. Вартість готової продукції в облікових цінах  
7. Вартість недоотриманої готової продукції внаслідок допущення браку      

 

Задача 5. Проаналізуйте виконання виробничої програми за ритмічністю виробництва продукції. Розрахуйте коефіцієнт варіації, який показує середньо декадне відхилення від графіку виробництва. Напишіть висновки.

Декади План, одиниць Фактично, одиниць Зараховується у виконання вир.програми
 
 
 
Разом  

 

Задача 6. Проведіть факторний аналіз виконання виробничої програми підприємства з обсягів реалізації продукції. Для цього використайте рівняння балансу виробничої програми. Напишіть висновки та пропозиції щодо усунення негативного впливу факторів.

Показник Виробнича програма, тис.грн. Фактичне виконання виробничої програми, тис.грн.
1. Обсяг реалізації готової продукції ?
2. Обсяг випуску готової продукції
3.Залишки готової продукції на складі: - на початок року - на кінець року     ?

 

Задача 7.Проаналізувати стан партнерських відносин шляхом ранжування партнерів (покупців) залежно від періоду співпраці, стану розрахунків, платоспроможності, обсягів замовлень продукції. При оцінюванні стану розрахунків враховано такі умови:

- відсутність фактів порушення умов договорів за термінами оплати - 10 балів;

- наявність незначних порушень умов договорів (несуттєві прострочки платежів –до 30 днів, затримання відвантаження продукції) – 5 балів;

- наявність фактів невиконання договірних зобов’язань, або значні затримки платежів – більше 30 днів) – 0 балів.

Визначити пріоритетних партнерів.

Назва контрагента (покупця) Стаж партнерських відносин, років Стан розрахунків, бали Коефіцієнт абсолютної ліквідності Річний обсяг замовлень, тис. грн.
Сіріус 0,12 1245
Прометей 10 0,20
Електрон 10 0,30
Максимум 0,25
Атлант 0,5 0,08

3. Розгорнута бесіда за результатами міні-лекції та огляду практичних ситуацій. Поточний контроль набутих знань та вмінь.

4. Тестовий контроль рівня підготовки до заняття:

Тест 1. Для аналізу асортиментності та ритмічності виконання виробничої програми застосовується:

д. спосіб порівняння;

е. спосіб найменшого числа;

ж. спосіб найменших квадратів;

з. спосіб ланцюгових підстановок

Тест 2. Для аналізу якості виконання виробничої програми застосовується:

д. спосіб групування;

е. спосіб елімінування;

ж. спосіб найменшого числа;

з. спосіб першосортних одиниць.

Тест 3. Аналіз витрат на брак передбачає:

д. розрахунок питомої ваги браку у залишках готової продукції;

е. розрахунок питомої ваги браку у виробничій собівартості продукції;

ж. розрахунок питомої ваги браку у собівартості реалізованої продукції;

з. розрахунок питомої ваги браку у чистому доході підприємства.

Тест 4. В процесі аналізу якості виконання виробничої програми вивчається:

д. кількість і вартість рекламацій;

е. кількість і вартість рекламних акцій;

ж. кількість і вартість споживацьких пропозицій;

з. кількість і вартість інновацій.

Тест 5. В процесі аналізу ритмічності виконання виробничої програми протягом місяця коефіцієнт варіації показує:

д. середнє відхилення від графіка випуску продукції по кожній добі;

е. середнє відхилення від графіка випуску продукції по кожній декаді;

ж. середнє відхилення від графіка випуску продукції протягом місяця;

з. середнє відхилення від графіка випуску продукції по кожній асортиментній позиції.

Тест 6. Для аналізу виконання виробничої програми за структурою випуску продукції у таблиці спочатку необхідно добудувати графу:

д. плановий випуск при фактичній структурі;

е. фактична структура при плановому випуску;

ж. фактичний випуск при плановій структурі;

з. планова структура при фактичному випуску.

Тест 7. Аналіз виконання виробничої програми за номенклатурою випуску продукції передбачає розрахунок:

д. співвідношення кількості виконаних (перевиконаних) номенклатурних позицій до запланованої їх кількості;

е. співвідношення вартості виконаних (перевиконаних) номенклатурних позицій до запланованої їх вартості;

ж. співвідношення кількості виконаних (перевиконаних) номенклатурних позицій до запланованої їх вартості;

з. співвідношення вартості виконаних (перевиконаних) номенклатурних позицій до запланованої їх кількості.

Тест 8. Метою аналізу виконання виробничої програми підприємства є:

д. пошук резервів збільшення портфелю замовлень на продукцію;

е. пошук резервів збільшення обсягів виробництва і реалізації продукції;

ж. пошук резервів скорочення витрат на виробництво і реалізацію продукції;

з. пошук резервів скорочення операційного циклу підприємства.

Тест 9. Сутність аналізу виконання бюджету реалізації продукції полягає у:

д. контролі виконання договірних зобов’язань перед покупцями і замовниками на поставку продукції ;

е. встановленні критичного обсягу реалізації;

ж. встановленні вузьких місць збуту;

з. оцінці обсягів операцій з продажу готової продукції споживачам.

Тест 10. Основним інструментом аналізу виконання договірних зобов’язань перед покупцями і замовниками на поставку продукції є:

д. функціонально-вартісний аналіз;

е. матричний аналіз;

ж. кластерний аналіз;

з. коефіцієнтний аналіз.

 

Інформаційне забезпечення:

1) Економічний аналіз [Текст]: навч.посіб. / [М.А.Болюх, В.З.Бурчевський, М.І.Горбаток та ін.]; під ред. М.Г.Чумаченка. — [3-те вид.]. — К.: КНЕУ, 2006. — 556 с.

2) Івахненко, В. М. Курс економічного аналізу [Текст]: Навч. посіб. / В. М.Івахненко, М.І.Горбаток. – [3-тє вид., без змін]. — К.: КНЕУ, 2006. — 302 с.

3) Економічний аналіз у схемах і таблицях [Електронний ресурс]: навч.посіб. / [І.М.Парасій-Вергуненко, Г.А.Ямборко, С.В.Калабухова та ін..], під ред.Л.М.Кіндрацької. – К.: КНЕУ, 2012. - http:// 10.1.1.66/:

 

Заняття 7 (2 години)

На останньому занятті проводиться модульна контрольна робота.

 

 

Плани навчальної роботи студентів заочної форми навчання в міжсесійний період

 

У міжсесійний період студенти заочної форми навчання виконують завдання для самостійної роботи з дисципліни «Економічний аналіз», перелік яких наведено в карті самостійної роботи студента. Виконані завдання студенти пересилають викладачеві засобами електронної пошти на адресу дистанційного навчально-методичного комплексу з дисципліни «Економічний аналіз» (Web CT). [Електронний ресурс]. - Режим доступу: // http://do.kneu.kiev.ua.

Згідно карти СРС з дисципліни «Економічний аналіз» студенти повинні виконати у міжсесійний період 13 індивідуальних завдань. Перед виконанням кожного індивідуального завдання студент повинен опрацювати теоретичний матеріал за відповідною темою.

Індивідуальні завдання виконуються студентом самостійно у вільний від навчання час та оформляється письмово як «Звіт про виконання індивідуальних завдань». При виконанні індивідуальних завдань студенти можуть використовувати інформацію з оприлюдненої фінансової звітності підприємств України (завдання 13), яка розміщена на їх офіційних сайтах.

Якщо індивідуальні завдання вчасно не надіслані викладачеві за допомогою ресурсу Web CT, або якщо «Звіт про виконання індивідуальних завдань» студента містить суттєві помилки, студент позбавляється нагоди отримати 5 балів за електронну версію виконаних індивідуальних завдань. Але такий студент має можливість захистити виправлений паперовий варіант індивідуального завдання під час ІКР (або в день заочника) і заробити за кожне захищене завдання 1 бал (разом максимально 15 балів).

Виконані завдання для самостійної роботи з дисципліни «Економічний аналіз» після їх перевірки викладачем студенти повинні захистити під час індивідуально – консультаційних занять з викладачем, або в день заочника.

Крім оцінки за «Звіт про виконання індивідуальних завдань» студент – заочник може заробити 5 балів за виконання і захист під час ІКР (або в день заочника) одного з семи наведених в Карті СРС індивідуальних завдань:

· Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою тематикою;

· Написання реферату (есе);

· Аналітичний звіт про власні наукові дослідження за відповідною тематикою;

· Пошук, підбір та огляд джерел за заданою тематикою;

· Підготовка презентації (доповіді) за заданою тематикою;

· Виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету);

· Переклад літературних джерел іншомовного походження за заданою проблематикою.


 

5. Самостійна робота студентів

 

Самостійна робота студента (СРС) це форма організації навчального процесу, за якої заплановані завдання виконуються студентом під методичним керівництвом викладача, але без його безпосередньої участі. СРСє важливою складовою навчального процесу, яка позитивно впливає на глибину засвоєння знань і вмінь, що є передумовою творчого застосування їх у майбутній професійній діяльності.

Метою СРС є засвоєння в повному обсязі навчального матеріалу, передбаченого програмою з дисципліни «Економічний аналіз» та послідовне формування у студентів вміння самостійно опрацьовувати різноманітну облікову інформацію, що сприятиме набуттю ними високого фахового рівня.

Під час самостійної роботи студент має бути активним учасником навчального процесу, свідомо ставитися до оволодіння теоретичними і практичними знаннями, вільно орієнтуватися в інформаційному просторі.

Поточне оцінювання результатів самостійної роботи студентів здійснюється за такими об’єктами контролю:

а) виконання завдань та відповіді на семінарських (практичних) заняттях;

б) виконання модульних контрольних робіт;

в) виконання завдань для самостійної (пошуково-аналітичної) роботи.

З урахуванням змісту, цілей та завдань, що вирішуються в процесі виконання різних форм СРС з дисципліни «Економічний аналіз» , розрізняють чотири основні види самостійної роботи:

І — підготовка до поточних аудиторних занять;

ІІ — пошуково-аналітична робота;

ІІІ — наукова робота;

ІV — міні - тренінги.

Самостійна робота студентів денної форми навчання з дисципліни «Економічний аналіз» включає такі форми:

- опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу;

- вивчення окремих тем або питань, що передбачені для самостійного опрацювання;

- переклад іноземних текстів;

- виконання домашніх завдань;

- підготовка до семінарських (практичних) занять;

- підготовка до міні - контрольних робіт та інших форм поточного контролю;

- вирішення і письмове оформлення навчальних завдань;

- систематика вивченого матеріалу науки (дисципліни) перед написанням модуля та заліком;

- відпрацювання завдань міні - тренінгу;

- аналіз конкретної виробничої ситуації (Case study).

Індивідуальні завдання є однією з форм самостійної роботи студентів, яка передбачає створення умов для якнайповнішої реалізації творчих можливостей студентів і має на меті поглиблення, узагальнення та закріплення знань, які студенти одержують в процесі навчання, а також застосування цих знань на практиці.

До індивідуальних завдань належать: підготовка рефератів, есе, виконання розрахункових, графічних робіт, оформлення звітів, аналіз практичних ситуацій, підготовка реферативних матеріалів з фахових публікацій, власні дослідження до конференцій, участь в олімпіадах тощо.

Індивідуальні завдання виконуються студентами самостійно під керівництвом викладача. Як правило, індивідуальні завдання виконуються окремо кожним студентом. У тих випадках, коли завдання мають комплексний характер, до їх виконання можуть залучатися кілька студентів.

Можливі форми практичної реалізації СРС, а також форми контролю представлені в таблиці 6.1.

Таблиця 5. 1

Види самостійної роботи студентів та форми контролю

Види та форми самостійної роботи студентів Форми контролю
І. Підготовка до аудиторних занять
1.1. Вивчення обов’язкової та додаткової літератури, текстів лекцій 1.2. Виконання домашніх завдань 1.3. Підготовка до семінарських (практичних) занять 1.4. Підготовка до міні - контрольних робіт та інших форм поточного контролю 1.1. Усне опитування 1.2. Перевірка правильності виконання завдань 1.3. Написання міні - контрольної роботи
ІІ. Пошуково-аналітична робота
2.1. Пошук (підбір) та огляд літературних джерел за заданою проблематикою 2.2. Написання реферату(есе) на задану тему 2.3. Аналітичний розгляд наукової публікації 2.4. Аналіз конкретної виробничої ситуації (Case study)   2.1. Розгляд підготовлених матеріалів під час аудиторних занять 2.2. Обговорення(захист) реферату(есе) під час аудиторних занять або ІКР 2.3. Обговорення результатів проведеної роботи під час аудиторних занять або ІКР 2.4. Розгляд підготовлених матеріалів 2.5. Перевірка правильності виконання завдань (міні - кейс)
ІІІ. Наукова робота
3.1. Участь у наукових студентських конференціях і семінарах 3.2. Підготовка наукових публікацій 3.3. Виконання завдань у рамках дослідницьких проектів кафедри(факультету) 3.1. Доповіді на наукових студентських конференціях і семінарах 3.2. Обговорення з викладачем підготовлених матеріалів до публікації 3.3. Використання матеріалів у звіті з НДР
ІV. Стажування, педагогічна практика або практичний тренінг
4.2. Участь у міні - тренінгу 4.1. Оцінювання участі в міні – тренінгу

 

Самостійна робота студентів заочної форми навчання з дисципліни «Економічний аналіз» включає такі форми:

- опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу;

- вивчення окремих тем або питань, що передбачені для самостійного опрацювання;

- вирішення і письмове оформлення навчальних завдань

- систематика вивченого матеріалу науки (дисципліни) перед написанням модуля та екзаменом;

- аналіз конкретної виробничої ситуації (Case study).

Однією з форм самостійної роботи студентів – заочників є виконанняіндивідуальних завдань.До складу індивідуальних завдань відносять написання і захист рефератів, есе, виконання розрахункових робіт, аналіз практичних ситуацій, підготовка аналітичних оглядів фахових публікацій, власні дослідження до конференцій, участь в олімпіадах тощо.

Індивідуальні завдання виконуються студентами самостійно під керівництвом викладача. Як правило, індивідуальні завдання виконуються окремо кожним студентом. У тих випадках, коли завдання мають комплексний характер, до їх виконання можуть залучатися кілька студентів.

Інформація про організацію СРС надається викладачем на першій лекції з дисципліни «Економічний аналіз» . Викладач оголошує:

ü Завдання для СРС;

ü Терміни їх виконання;

ü Кількість балів за кожну форму СРС;

ü Час проведення індивідуально-консультаційної роботи;

ü Інформацію про сайт КНЕУ, де розміщені методичні матеріали Кожний студент самостійно роздруковує для себе Карту СРС. У визначені терміни, погоджені з викладачем він виконує завдання і звітує перед викладачем про їх виконання.

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.