Здавалка
Главная | Обратная связь

Заочна форма навчанняСЕСІЙНИЙ ПЕРІОД
заняття Контактні заняття (теми відповідно до робочої програми) Форма занять і контролю Макс. кіл-ть балів
За систематичність і активність роботи на контактних заняттях
1.   Тема 1.,Економічний аналіз та його роль в управлінні підприємством (самостійне опрацювання) Тема 2. Метод та інструментарій економічного аналізу. Установча міні-лекція (конспект)  
Міні-семінар – розгорнута бесіда
Тестовий контроль знань
2. Тема 3. Інформаційне забезпечення та організація аналітичної роботи на підприємстві(самостійне опрацювання) Тема 4.Оцінка та діагностика фінансового стану підприємства за даними фінансової звітності . (самостійне опрацювання)   Міні-лекція (конспект)
Міні-семінар – розгорнута бесіда
Тестовий контроль знань або виконання практичних завдань
3. Тема 5. Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства. Тема 6. Аналіз грошових потоків. Міні-лекція (конспект)
Міні-семінар – дискусія
Тестовий контроль знань або виконання практичних завдань
4. Тема 7.Аналітичне обґрунтування виробничої програми та оцінка її виконання   Міні-лекція (конспект) Виконання практичних завдань Тестовий контроль знань
5. Тема 8. Аналіз ресурсозабезпечення та ресурсовикористання в операційній діяльності підприємства Міні-семінар – дискусія
Тестовий контроль знань або виконання практичних завдань
виконання практичних завдань
6.   Тема 9.Аналіз витрат підприємства та собівартості продукції (самостійне опрацювання) Тема 10. Аналіз реалізації продукції та виконання договірних зобовязань   Міні-лекція (конспект)
Міні-семінар – «мозковий штурм»
виконання практичних завдань
 
За виконання модульних (контрольних) завдань  
7. Комплексна аудиторна самостійна контрольна робота Поточний модульний контроль
Усього балів за контактні заняття

 

міжСЕСІЙНИЙ ПЕРІОД
За виконання обов’язкових позааудиторнихіндивідуальних завдань
Види завдань Форма подання Термін подання і реєстрації Форма контролю Макс. кіл-ть балів
Домашнє індивідуальне завдання (письмова або електронна) (наприклад, 5.10.2014р. на кафедру або на електронну пошту викладача) Захист і обговорення результатів за графіком «Дня заочника»
Індивідуальне завдання за дистанційним курсом електронна наприклад, 25.11.2014р.   Викладачем в онлайн-режимі
За виконання індивідуальних робіт за вибором (1-го завдання)
1. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій 2. Аналітичний звіт власних наукових досліджень 4. Підготовка презентації 5. Виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету)* (письмова або електронна) Індивідуально викладачу за графіком «Дня заочника» Захист і обговорення результатів за графіком «Дня заочника»
Усього балів за виконання позааудиторнихіндивідуальних завдань
Разом

* За рішенням кафедри студентам, які брали участь у позанавчальній науковій діяльності — участь у конференції, підготовці наукових публікацій тощо — можуть присуджуватись додаткові бали за поточну успішність, але не більше 10 балів.

 

Довідкова інформація:

 

ПІБ викладача повністю, посада, вчений ступінь, електронна адреса викладача Ямборко Галина Анатоліївна, професор кафедри обліку в кредитних і бюджетних установах та економічного аналізу, к.е.н..
Адреса, телефон та режим роботи кафедри 2-й корпус, аудиторія 43, тел. 371-62-38, з понеділка по п’ятницю з 08-30 до 16-30 та у день заочника
Адреса, телефон та режим роботи деканату Вул.Дегтярівська, 49-г, 2-й корпус університету, ауд.48, тел. 371-62-40, з понеділка по п’ятницю з 08-30 до 16-30, та у день заочника

Особливості поточного контролю знань студентів заочної форми навчання

Система поточного контролюзнань заочної форми навчання передбачає оцінювання систематичності й активності роботи на контактних заняттях; виконання завдань модульної контрольної роботи; виконання індивідуальних завдань (Карта СРС).

Карта самостійної роботи студентів (Карта СРС)є основою організації СРС з дисципліни «Економічний аналіз» для освітньо – кваліфікаційного рівня бакалавр. Вона відображає перелік конкретних форм самостійної роботи студента, види навчальних робіт, які необхідно виконати студенту відповідно до робочої навчальної програми та кількість балів, які можна отримати за виконання цих робіт.

Студенти, що приступають до вивчення науки, на першому занятті мають бути поінформовані викладачем щодо організації самостійної роботи: термінів виконання завдань, кількості балів за кожен вид роботи, часу проведення консультацій, а також отримати докладну інформацію про розміщені на сайті університету. До відома студентів має бути доведений такий порядок планування та організації самостійної роботи:

· Після одержання інформації про всі форми організації самостійної роботи з науки та максимальну кількість балів, які можна набрати за їх виконання, кожен студент роздруковує для себе Карту самостійної роботи студента що розміщені на сайті університету, та обирає індивідуальні завдання.

· Поточні консультації студентів з питань виконання завдань СРС, а також підведення підсумків з деяких видів виконаних робіт здійснюються під час планових занять з індивідуально-консультативної роботи.

У табл. 9.2 наведено шкалу оцінювання за певний вид робіт на контактному занятті, диференційованого відповідно до рівня знань студентів.

 

Таблиця 9.2

Можлива максимальна оцінка за певну форму роботи (завдання), балів Рівень виконання
Відмінний   Добрий   Задовільний   Незадовільний  
0,75 0,5
1,5
2,5

 

За шкалою 1 – 0,75 – 0,5 – 0оцінюється робота студента на міні – семінарі чи міні лекції

· В 1 бал оцінюється активна участь студента в обговоренні питань, передбачених темою контактного заняття, за якої студент демонструє високий рівень обізнаності з теоретичними аспектами організації обліку в банках та організації технології облікового процесу в банках;

· 0,75 бала студент може отримати за активну участь в обговоренні питань, передбачених темою контактного заняття, та надання в цілому правильних відповідей (можливі несуттєві помилкові твердження) щодо організації обліку в банках та організації технології облікового процесу в банках;

· 0,5 бала студент може отримати за участь в обговоренні питань, передбачених темою контактного заняття, що супроводжується помилковими твердженнями;

· 0 балів студент може отримати за відмову від відповіді на поставлені питання, а також за надання неправильних відповідей на теоретичні питання.

За шкалою 1 – 0,75 – 0,5 – 0оцінюється робота студента на семінарі – вирішенні ситуаційних вправ(у тому числі міні кейс).

· В 1 бал оцінюється участь у роботі, за якої студент демонструє відмінний рівень знань теоретичного матеріалу, правильне розв’язання практичних завдань (завдань міні – кейсу, якщо це передбачено Картою СРС);

· 0,75 бала студент може отримати за активну участь у роботі на занятті за умови правильних, в цілому, відповідей на теоретичні питання, у яких допущені незначні помилки, вірного розв’язання практичних завдань (з несуттєвими похибками) (завдань міні – кейсу, якщо це передбачено Картою СРС);

· 0,5 бала студент може отримати за активну участь у роботі на занятті за умови надання правильних відповідей на 50% теоретичних питань, вірного розв’язання практичних завдань (з несуттєвими похибками) (завдань міні – кейсу, якщо це передбачено Картою СРС);

· 0 балів студент може отримати за відмову від відповіді на поставлені питання, а також за надання неправильних відповідей на теоретичні питання, не вірне розв’язання практичних завдань (завдань міні – кейсу, якщо це передбачено Картою СРС).

За шкалою 2 – 1,5 – 1 – 0 та 3- 2,5 ,0оцінюється виконання студентом завдань міні – контрольної роботи

· В 2 бали оцінюється правильне і повне розв’язання всіх передбачених міні – контрольною роботою завдань;

· 1,5 бали студент може отримати за в цілому правильне і повне розв’язання передбачених міні – контрольною роботою завдань, за наявності несуттєвих помилок у вирішенні одного із завдань;

· 1 бал студент може отримати за умови правильного вирішення 50% завдань міні- контрольної роботи;

· 0 балів студент може отримати за неправильне розв’язання більшості завдань міні – контрольної роботи.

Отже, за систематичність і активність роботи на 6 контактних заняттях студент – заочник може отримати максимально 35 баліввідповідно до карти СРС.

За шкалою та 3- 2,5 ,0оцінюється виконання студентом завдань міні – контрольної роботи або текстового контролю

· В 3 бали оцінюється правильне і повне розв’язання всіх передбачених міні – контрольною роботою завдань;

· 2,5 бали студент може отримати за в цілому правильне і повне розв’язання передбачених міні – контрольною роботою завдань, за наявності несуттєвих помилок у вирішенні одного із завдань;

· 2 бал студент може отримати за умови правильного вирішення 50% завдань міні- контрольної роботи;

· 0 балів студент може отримати за неправильне розв’язання більшості завдань міні – контрольної роботи.

Отже, за систематичність і активність роботи на 6 контактних заняттях студент – заочник може отримати максимально 35 баліввідповідно до карти СРС.

При виконанні модульних завдань оцінці підлягають теоретичні знання та практичні навички, набуті студентами після опанування певного модуля.

З дисципліни «Економічний аналіз»” передбачений 1 модульний контроль, за який студент може отримати максимально 15 балів. Оцінка результатів модульного контролю проводиться за шкалою 15. На модульний контроль виноситься 5завдань , кожне оцінюється – 3бали.

Виконання модульної контрольної роботи оцінюється в15 балівза умови, коли студент виклав у роботі повну та аргументовану письмову відповідь. Така відповідь має свідчити про глибоку обізнаність студента з теоретичними та практичними положеннями, які розкривають сутність питання, зокрема відповідь повинна містити повністю правильне розв'язання всіх завдань модульного контролю і викладення аналітичних висновків.

Оцінки в 12 балів заслуговує виконана модульна контрольна робота, в якій в цілому правильно вирішені всі завдання, але допущені несуттєві помилки при їх розв’язанні.

Оцінки в 9 балівзаслуговує виконана модульна контрольна робота, яка відзначається недоліками щодо повноти (правильно виконано 50% завдань), обґрунтованості та логіки викладення матеріалу, а саме містить суттєві помилки, допущені при розв'язанні практичних завдань або відсутність самостійних висновків.

Оцінки в 6 балівзаслуговує виконана модульна контрольна робота, яка відзначається недоліками щодо повноти (правильно виконано 40% завдань), обґрунтованості та логіки викладення матеріалу, а саме містить суттєві помилки, допущені при розв'язанні практичних завдань та відсутність самостійних висновків.

Крім наведених недоліків, зниженню оцінки сприяє порушення логіки викладення матеріалу а також орфографічні помилки.

Відповідь вважається незадовільною (0 балів), коли виклад матеріалу відзначається безсистемністю, не розкриває сутності питання, містить грубі помилки та нерозв'язані практичні завдання, що свідчить про незнання студентом програмного матеріалу з дисципліни

Таким чином, за виконання всіх завдань модульного контролю студент – заочник може отримати максимально 15 балів.

Отже, разом за систематичну та активну роботу на контактних заняттях під час сесії та за виконання модульних (контрольних) робіт) студент – заочник може отримати не більше 50 балів.

За виконання індивідуальних завдань у міжсесійний періодстудент заочник може отримати максимально 40 балів.

При формуванні оцінки за письмове виконання завдань для СРС, які виконуються студентом заочної форми навчання в міжсесійний період, враховуються бали за виконані завдання (максимально 40), зокрема 15балів виконання та захист завдань та 25балів за виконання практичної ситуації « Аналіз фінансової звітності підприємства»

Картою СРС передбачено 10 завдань, які студенти повинні обов’язково захистити під час ІКР. Під час захисту за кожне виконане завдання студент може отримати 1 балза умови надання правильної і повної відповіді на поставлені викладачем запитання; 0 балів студент може отримати за відмову від відповіді на поставлені питання, а також за надання неправильних відповідей на теоретичні питання, не вірне розв’язання завдань для СРС. Слід зауважити, що захист в один день всіх 10 завдань для СРС не допускається. Таким чином, за результатами захисту завдань для СРС студент може максимально отримати 40 балів.

Виконання і захист під час ІКР додаткового індивідуального завдання дає можливість студенту заочної форми навчання отримати 10 балів. Для цього необхідно обрати вид індивідуального завдання з переліку, наведеного у Карті СРС (кожне з індивідуальних завдань оцінюється в 10 балів).

Картою СРС з дисципліни «Економічний аналіз»передбачено такий перелік видів індивідуальних завдань:

· Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою тематикою;

· Аналітичний звіт про власні наукові дослідження за відповідною тематикою;

· Підготовка презентації (доповіді) за заданою тематикою;

· Виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету);

 

Тематику індивідуальних завдань студент погоджує з викладачем. Зокрема, студент може написати та успішно захистити реферат на обрану тему, або підготувати доповідь на темуі взяти участь у науково-практичній конференції. Або студент може скласти аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою тематикою , чи виконати переклад літературних джерел іншомовного походження за заданою проблематикою.

За рішенням кафедри студентам, які брали участь у поза навчальній науковій діяльності — в роботі конференцій, підготовці наукових публікацій тощо — можуть присуджуватись додаткові бали за поточну успішність, але не більше 10 балів.

При цьому загальна кількість балів за поточну роботу не може перевищувати 50 балів.

Результати поточного контролю (що не можуть перевищувати 50 балів) знань студентів-заочників заносяться до відомості обліку поточної і підсумкової успішності. Попередньо формування підсумкового балу відображається у Журналі обліку успішності студентів. Спочатку виставляється бал за кожен вид СРС (окремою колонкою), і врешті підсумковий бал, відповідно до Карти самостійної роботи студента.

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.