Здавалка
Главная | Обратная связь

Приклади типових завдань, що виносяться на поточний модульний контроль1. За наведеними даними розрахувати абсолютний приріст основних показників балансу підприємства, темпи їх росту та темпи приросту.

  Показники 2007 р. 2008 р. Абсолютний приріст Темп росту Темп приросту Абсолютне значення 1 % приросту
1.Валюта балансу        
2.Власний капітал        
3.Зобов‘язання            
4. Необоротні активи.        
5.Оборотні активи            

2. Використовуючи середньозважену хронологічну для нерівномірного моментного ряду розрахувати середньорічну кількість простих акцій підприємства.

Дата Зміст події Кількість акцій  
1.01. Залишок акцій  
1.02 Випуск акцій (емісія)  
1.06 Викуплено акцій у акціонерів  
1.09 Випуск акцій (емісія)
31.12 Залишок акцій
         

3. Використовуючи способи ланцюгових підстановок, абсолютних та відносних різниць підрахувати вплив факторів (кількості реалізованої продукції та ціни) на зміну доходу підприємства.

Показники Базисний період Звітний період
1.Сума доходу (виручки)
2.Кількість реалізованої продукції, шт.
3.Ціна    

 

4.Використовуючи середньоквадратичне відхилення розрахувати ритмічність (аритмічність) поставок продукції «А» в магазин «Фуршет» від постачальника Х

  Дні тижня Початок наступного тижня
Обсяг поставки продукції А на початок дня, тис. грн. 23,0 25,0 38,0 22,0 15,0 27,0 30,0 29,0

5. За даними балансу (ф.1) проаналізувати зміну обсягу, структури та динаміки майна підприємства. Зробити вертикальний та горизонтальний аналіз

    Показник На початок року На кінець року Відхилення, тис.грн.
тис. грн. %   %   %
Всього майна            
1.Необоротні активи            
2.Оборотні активи            
2.1.Запаси і витрати            
2.2.Дебіторська заборгованість            
2.3.Грошові кошти та їх еквіваленти            

 

6. За даними балансу проаналізувати структуру та динаміку джерел утворення майна підприємства. Зробити вертикальний та горизонтальний аналіз.

  Показник На початок року На кінець року Відхилення, тис.грн.
тис. грн. % . % тис. грн. %
1.Власний капітал            
2. Зобов‘язання, всього            
в тому числі            
2.2.забезпечення майбутніх виплат та платежів            
2.2.Довгострокові зобов‘язання            
2.3.Поточні зобов‘язання            
2.4.Доходи майбутніх періодів            
Всього пасивів (джерел)            

 

7. За даними балансу проаналізувати фінансову стійкість підприємства.

Показники Базисний період Звітний період відхилення
1.Коефіцієнт автономії (незалежності, концентрації власного капіталу)      
2.Коефіцієнт маневреності власного капіталу      
3.коефіцієнт фінансової незалежності      
4.коефіцієнт фінансування (співвідношення залученого та власного капіталу)      
5.Коефіцієнт забезпеченості запасів та витрат      
6.Коефіцієнт фінансової незалежності      

 

7. За даними балансу проаналізувати ліквідність підприємства

Показники Базисний період Звітний період Відхилення
1.Коефіцієнт абсолютної ліквідності      
2.Проміжний коефіцієнт ліквідності      
3.Загальний коефіцієнт ліквідності      
4.Співвідношення ліквідних та неліквідних активів      

8. За даними балансу проаналізувати дебіторську заборгованість підприємства.

Показники на початок періоду на кінець періоду відхилення
1.Оборотні активи всього      
2.Дебіторська заборгованість      
3.Коефіцієнт відвернення оборотних активів в дебіторську заборгованість      
4.Кредитовий оборот дебіторської заборгованості      
5.Кількість оборотів дебіторської заборгованості в аналізованому періоді      
6.Середня тривалість одного обороту дебіторської заборгованості      
7.Умовне залучення (вивільнення коштів з обороту) внаслідок зміни швидкості обертання дебіторської заборгованості.      

 

9. Розрахувати вплив факторів на прибуток від реалізації продукції. Підрахувати також резерви зростання прибутку.

  За планом Фактично
1. Реалізовано продукції, тон
2. Ціна за 1 тн.,грн.
3. Собівартість 1 тн., грн.

10. За наведеними даними проаналізуйте прибуток підприємства і вкажіть фактори, які вплинули на суму прибутку:

Показник План Фактично
Реалізовано продукції (сума)
Реалізовано продукції ( тонн)
Собівартість 1т реалізованої продукції
Інші прибутки (збитки) (800)
Чистий прибуток (збиток)    

 

11. Розрахуйте вплив факторів на суму валового прибутку:

Показник План Фактично
Реалізовано продукції (тонн)
Ціна 1т
Собівартість 1т
     

 

12. За наведеними даними проаналізувати оборотність грошових коштів на поточних рахунках підприємства.

 

Показники Базисний період Звітний період Відхилення
1.Залишики грошових коштів на початок періоду  
2.Надходження грошових коштів за період (дебетовий оборот на поточних рахунках)  
3.Витрачання грошових коштів за період (кредитовий оборот)  
4.Залишки грошових коштів на кінець періоду  
5.коефіцієнт оборотності грошових коштів      
6.Період оборотності грошових коштів в днях      

 

13. За наведеними даними проаналізувати ступінь участі грошових коштів у оборотних активах та рівень залучення грошових коштів у короткострокові фінансові вкладення. Визначити потребу в грошових коштах в плановому періоді.

Показники сума
1.Середні залишки грошових коштів
2.Середні оборотні активи
3.Ступінь участі грошових коштів в оборотному капіталі  
4.Середні одноденні витрати грошових коштів
5.витрати грошових коштів за період ( оборот по кредиту поточного рахунку)
6.Середній період обороту грошових коштів  
7.Кількість оборотів грошових коштів  
8.Плановий обсяг грошового обороту по операційній діяльності (сума витрати грошових коштів)
9.Короткострокові фінансові вкладення
8.Рівень відвернення вільного залишку грошових коштів в короткострокові фінансові вкладення.  
9.Потреба в операційному залишку грошових коштів.  

 

14. Здійсніть аналіз грошових потоків для довгострокових капітальних інвестицій. Виробниче підприємство аналізує доцільність придбання нового виробничого обладнання вартістю 360000 грн. для випуску протягом 6 років продукції. Аналітики підрахували що реалізація нової продукції зможе дати додатковий чистий прибуток 45000 грн. щорічно.

Розрахунок:

Показник Сума (грн.)
Розрахунковий річний дохід від реалізації нової продукції
Розрахункові річні витрати на виробництво нової продукції
Амортизація нового обладнання
Інші виробничі витрати
Прибуток від реалізації
Податок на прибуток (25%) 15 000
Чистий прибуток

Визначте коефіцієнт окупності капітальних інвестицій методом дисконтування грошових потоків, внутрішню норму прибутковості та облікову норму рентабельності . Зробіть висновки щодо доцільності інвестування грошей.

15. За наведеними даними розрахувати точку беззбитковості роботи підприємства. Розрахувати обсяг випуску продукції для збільшення прибутку на 30%, якщо інші умови не зміняться.

Показники сума
1.Обсяг випуску продукції, шт.
2.Ціна 1 штуки
3.Витрати підприємства всього
в тому числі  
3.1.умовно-змінні витрати
3.2.умовно-постійнй витрати

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.