Здавалка
Главная | Обратная связь

Перелік індивідуальних завдань для самостійного опрацювання студентамизаочної форми навчання:

Завдання 1.Проаналізувати динаміку випуску товарної продукції за п’ять років. Визначити абсолютні і відносні прирости та темпи зростання (базисні та ланцюгові). Які були середні темпи зростання обсягу продукції на підприємстві, що аналізується? Наскільки вони відрізняються від темпів розвитку галузі?

На підставі розрахунків побудуйте власну таблицю даних і зробіть аналітичний висновок.

Таблиця 1(тис. грн

Варіант Рік
1-й 2-й 3-й 4-й 5-й (звітний)
В галузі (для всіх варіантів) 40 000 40 800 44 000 46 600 50 400

Примітка. Виробнича потужність підприємства 4000 тис. грн (для всіх варіантів). Вплив інфляції у наведених даних уже враховано.

Завдання 2.Проаналізуйте виконання плану за асортиментом. Розрахуйте коефіцієнти асортиментності, оновлення асортименту та зробити відповідні аналітичні висновки.

Таблиця 2 (тис. грн.)

Варіант В И Д П Р О Д У К Ц І Ї
А Б В Г Д інша разом  
А  
?  
?  
?  
?  
?  
?  
?  
?  
?  
?  
?  
?  
?  
?  
?  
?  
?  
?  
?  
?  
?  
?  
?  
?  
?  
?  
?  
?  
?  
?  
Для всіх варіантів  
Планові показники  
Минулий рік -  

Завдання 3 Проаналізуйте ритмічність випуску продукції. Розрахуйте коефіцієнт ритмічності на підставі таких даних :

Таблиця 3

    Варіант 1 декада 2 декада 3 декада
за планом фактично за планом фактично за планом фактично

 

 

Завдання 4.Визначте, чи виконано підприємством план за сортністю продукції за звітний період.

Таблиця 4 (одиниць)

Варіант Перший сорт Другий сорт Третій сорт
за планом фактично за планом фактично за планом фактично
А
--
-
-
 
-

Примітка. Ціна продукції першого сорту 20 грн, другого сорту – 18 грн, третього сорту –

16 грн .

 

Завдання 5.Дайте оцінку затрат матеріалів і розрахуйте вплив факторів на відхилення від плану.

Таблиця 5

варі- ант   Матеріал     За планом Фактично
норми затрат на 1 виріб, кг сума, грн норми затрат на 1 виріб, кг сума, грн.
А
А
Б
А
Б 2,5
А 7,5
Б 4,5
А
Б 7.5
А
Б
А
Б
А
Б 8,5
А
Б
А
Б
А
Б
А
Б
А
Б  
А
Б
А
Б
А
Б
А
Б
А
Б
А
Б
А
Б
А
Б
А
Б
А
Б
А
Б
А
Б
А
Б
А
Б
А
Б
А
Б
А
Б
А
Б

Завдання 6.Який валовий прибуток може бути у підприємства за наведеними даними? Визначте необхідну кількість продукції до продажу, яка забезпечить поліпшення фінансового результату на 400 тис. грн..

Таблиця 6

  Варіант Обсяг реалізації товарної продукції, тис. грн Кількість реалізованої продукції, т Собівартість 1 т реалізованої продукції, грн. У т.ч. змін-на частина собівартості 1 т продук-ції,грн.   Загальна сума постійних витрат під-приємства, тис. грн. Фактичний валовий прибуток (збиток), тис. грн.
А
   
   
   
   
52,5    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

Завдання 7.Розрахуйте критичну точку обсягу виробництва продукції, за якої забезпечується беззбитковість роботи підприємства.

Таблиця 7.

Варіант Загальна сума постійних витрат підприєм-ства, тис. грн. Ціна виробу, грн. Собівартості одиниці продук-ції,грн.   Змінна частина собівартості одиниці продук-ції,грн.   Точка беззбитко-вості роботи підприєм-ства, одиниць Кількість виробленої продукції, тис. одиниць
А
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Завдання 8. Розрахуйте вплив факторів на прибуток від реалізації ( на підприємстві один вид продукції).

Таблиця 8

  Варіант Реалізовано продукції, т Собівартість 1 т продукції, грн. Ціна 1 т, грн.
за планом фактично за планом фактично за планом фактично

Завдання 9.За наведеними даними проаналізуйте прибуток підприємства і вкажіть фактори, які змінили прибуток. Чи є резерви збільшення прибутку ?

Таблиця 10

  Варіант   Реалізовано продукції Собівартість 1 т реалізо- ваної про-дукції,грн. Валовий прибуток підприєм-ства, тис.грн. Інші прибутки та збитки Чистий прибуток
сума, тис. грн. тонн
А
  -1000  
  -600  
   
  -560  
  -690  
  -210  
  -480  
  -800  
  -470  
  -650  
  -900  
  -500  
  -636  
  -480  
  -456  
  -420  
  -520  
  -610  
  -600  
  -480  
  -470  
   
  -901  
  -860  
  -800  
  -480  
  -280  
  -890  
  -907  
  -805  
             
План (для всіх варіантів)   -500

 

Завдання 10Розрахуйте оборотність оборотних активів. Чи має місце вивільнення оборотних коштів з обороту внаслідок прискорення їх оборотності?

Таблиця 10

Варіант Фактичний обсяг реаліза- ції (без ПДВ) у звітному році,тис.грн Собівартість реалізованої продукції,тис грн Середньо-річні зали-шкиоборот-них активів у звітному році,тис.грн. Тривалість одного обороту оборотних активів, дні Відносне вивельнен-ня або за- лучення коштів, тис. грн
у минулому році  
А  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.