Здавалка
Главная | Обратная связь

Як впливає зростання обсягу виробництва продукції на умовно- постійні витрати?а. призводить їх до пропорційного зростання;

б. зменшує їх;

в. не впливає, якщо зростання незначне.

17. Сутність функціонально-вартісного аналізу полягає у:

а. виявленні оптимального співвідношення між споживчою вартістю продукту та витрат на його виробництво;

б. розрахунку ринкової частки продукту;

в. розрахунку точки беззбитковості

18. В ході аналізу забезпеченості підприємства основними засобами розраховують показник:

а. коефіцієнт фондоозброєності;

б. коефіцієнт плинності;

в. коефіцієнт зносу

Що таке маржинальний дохід?

а. це різниця між чистим доходом та постійними витратами;

б. це різниця між чистим доходом і змінними витратами;

в. це різниця операційним прибутком і фінансовими витратами;

20. Показник «мільтиплікатор капіталу» розраховується:

а. шляхом ділення прибутку від операційної діяльності на власний капітал;

б. шляхом множення власного капіталу на коефіцієнт фінансової стійкості;

в. шляхом ділення активів на власний капітал;

Завдання 3

1. За наведеними даними проаналізувати рентабельність окремих видів продукції. Зробити факторний аналіз зміни коефіцієнту рентабельності за допомогою прийомів елімінування.

 

Показники Базисний період Звітний період Відхилення
Ціна реалізації  
Собівартість одиниці  
Рентабельність      

 

 

2.За даними балансу підприємства проаналізувати ліквідність його балансу. Зробити факторний аналіз зміни показника загального покриття.

 

3.За наведеними даними розрахуйте величину факторів, які вплинули в звітному періоді на річний виробіток 1 працівника. Використати спосіб відносних різниць.

Показники Базисний період Звітний період
1.Товарна продукція, тис. грн.
2.Чисельність робітників, чол.
4.Відпрацьовано людино-годин
5.Відпрацьовано людино-днів

 

Рекомендована література

ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА

1.Економічний аналіз [Текст]: навч.посіб. / [М.А.Болюх, В.З.Бурчевський, М.І.Горбаток та ін.]; під ред. М.Г.Чумаченка. — [3-те вид.]. — К.: КНЕУ, 2006. — 556 с.

2. Івахненко, В.М. Теорія економічного аналізу [Текст]: навч.посіб. / В.М.Івахненко. – К.: Видавничий дім «Слово», 2010. – 352 с.

3.Івахненко, В. М. Курс економічного аналізу [Текст]: Навч. посіб. / В. М.Івахненко, М.І.Горбаток. – [3-тє вид., без змін]. - К. КНЕУ, 2006. — 302 с.

3. Кіндрацька Г.І. Економічний аналіз [Текст]: підручн. / Кіндрацька Г.І., Білик М.С., Загородній А.Г; за ред.А.Г.Загороднього. – К.: Знання, 2008. - 487 с.

4. Купалова Г.І. Теорія економічного аналізу [Текст]: навч. посіб./ Купалова Г.І. - К.: Знання, 2008. - 639 с.

5. Мних Є. В. Економічний аналіз [Текст]: підручник / Є. В.Мних. - К.: Знання, 2011. - 630 с.

6. Мошенський С.З. Економічний аналіз [Текст]: підруч. / С.З.Мошенський, О.В.Олійник; за ред.Ф.Ф. Бутинця. — [2-ге вид., доповн. і перероб]. — Житомир : ПП "Рута", 2007. — 704с.

7. Попович В.Я. Економічний аналіз діяльності суб’єктів господарювання [Текст]: підруч. / В.Я. Попович. – К.: Знання, 2008. – 630 с.

8. Савицька Г. В. Економічний аналіз [Текст]:. навч. посібн. / Г. В.Савицька. – К.: Знання, 2009. – 430с.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.