Здавалка
Главная | Обратная связь

Порядок підсумкового контролю знань студентівПідсумковий контрользнань студентів денної та заочної форм навчання здійснюється за результатами заліку.

12.Зразок завдання для модульної контрольної роботи для студентів денної форми навчання

Завдання №

1.За наведеними даними проаналізувати вплив факторів на зміну прибутку від реалізації продукції. Визначити резерви його збільшення. Задачу зробити способом ланцюгових підстановок та абсолютних різниць.

 

Показники Базисний період Звітний період
1.Обсяг реалізації, тон
2.Ціна 1 тн, грн
3.Собівартість 1 тони, грн.

 

2.За даними річної звітності проаналізувати оборотність дебіторської заборгованості. Визначити умовне вивільнення або залучення коштів в оборот внаслідок зміни швидкості обертання дебіторської заборгованості.

Зразок завдання для модульної контрольної роботи для студентів ми навчання

Завдання №

 

1.За даними балансу (ф.1) проаналізувати зміну обсягу, структури та динаміки майна підприємства. Зробити вертикальний та горизонтальний аналіз

Показник На початок року На кінець року Відхилення, тис.грн.
тис. грн. %   %   %
Всього майна            
1.Необоротні активи            
2.Оборотні активи            
2.1.Запаси і витрати            
2.2.Дебіторська заборгованість            
2.3.Грошові кошти та їх еквіваленти            

 

2.За наведеними даними розрахувати точку беззбитковості роботи підприємства. Визначити запас міцності підприємства в абсолютному розмірі та у відносних величинах.

Показники Сума
1.Дохід підприємства, всього
2.Витрати підприємства, всього
В т.ч. умовно-змінні
Умовно-постійні
3.Прибуток
4.Маржинальний дохід загальний
5.Коефіцієнт маржинального доходу

 

3.За наведеними даними проаналізувати вплив факторів на зміни коефіцієнта дієздатності (рівня витрат на 1 грн. реалізованої продукції)

 

Показники Собівартість реалізованоїпродукції Обсяг реалізованоїпродукції Витрати на 1 грн. реалі-зованої продукції
1.За планом  
2.Виходячи з фактичного обсягу продукції та асортименту та планових цін та собівартості  
3.Фактично в планових цінах на реазізовану продукцію фактичній собівартості  
4.Фактично в діючих цінах  

 

14.Зразок завдання для модульної контрольної роботи для студентів заочної форми навчання

Зразок тестових завдань

1. Як підрахувати темп приросту показника Х?:

а. Х10 б. Х1 : Х0 - 1 в. 1 – Х1 : Х0 де Х1 – звітний показник Х0 – базисний показник  

2. Індукція це:

а. спосіб дослідження явищ від часткового до загального, від причин до наслідків;

б. абстрактне розумове розчленування економічних явищ на складові частини за допомогою логічних висновків та моделювання;

в. спосіб вивчення явищ від загального до часткового, від наслідків до причин.

3. Для дослідження зміни показників у часі використовуються такі прийоми:

а. ряди динаміки;

б. кореляційно-регресійний аналіз;

в. прийоми елімінування.

4. Горизонтальний аналіз передбачає:

а. розрахунок динаміки зміни окремих показників;

б. розрахунок питомої ваги окремих складових в загальному обсязі ;

в. побудову вертикальних аналітичних графів

5. При вивченні співвідношення двох груп взаємопов’язаних економічних показників, підсумки яких повинні бути однакові, використовують:

а. прийоми елімінування;

б. лінійне програмування;

в. балансовий прийом

6. Для визначення конкурентоспроможності та конкурентної позиції товарів та організації використовують:

а. матричний аналіз;

б. ряди динаміки;

в. кластерний аналіз.

7. Для визначення конкурентоспроможності та конкурентної позиції товарів та організації використовують:

а. матричний аналіз;

б. ряди динаміки;

в. кластерний аналіз

8.Коефіціент абсолютної ліквідності розраховується як співвідношення:

а. абсолютно ліквідних активів до поточних зобов’язань

б. грошових коштів до поточних зобов’язань

в. першочергових зобов’язань до (грошових коштів + дебіторська заборгованість)

9.Коефіцієнт автономії, який характеризує фінансову стійкість підприємства, розраховується як :

а. співвідношення власних оборотних коштів до валюти балансу

б. співвідношення власного капіталу до валюти балансу

в. співвідношення фінансово стійких інвестицій до капіталу

10. Коефіцієнт маневрування розраховується як:

а. співвідношення власних оборотних коштів до власного капіталу

б. співвідношення власного капіталу до оборотних коштів

в. співвідношення оборотних коштів до залучених коштів

11. Використовуючи елементи декомпозиційного аналізу знайти правильну залежність:

а. ROE = ROA б. ROE = ROA в. ROA = ROE де– ROE –прибутковість капіталу = ROA – прибутковість активів =

12. Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості (кількість оборотів) розраховується як відношення:

а. суми собівартості реалізації продукції (робіт, послуг) до середньорічної величини кредиторської заборгованості

б. суми середньорічної величини кредиторської заборгованості до суми чистого доходу ( виручки) від реалізації продукції (робіт, послуг)

в. суми середньорічної величини кредиторської заборгованості до суми чистого доходу ( виручки) від реалізації продукції (робіт, послуг) помноженої на кількість днів у звітному періоді.

13. Відношення суми грошових коштів та їх еквівалентів до поточних зобов’язань це:

а. коефіцієнт фінансової стійкості;

б. коефіцієнт абсолютної ліквідності;

в. коефіцієнт фінансового левериджу

14. Який показник обчислюється як співвідношення власного оборотного капіталу та власного капіталу підприємства:

а. коефіцієнт автономії;

б. загальний коефіцієнт покриття (коефіцієнт загальної ліквідності);

в. коефіцієнт маневреності

15. При проведенні аналізу технологічної структури основних засобів підприємства до активної частини основних засобів відносять:

а. земельні ділянки;

б. будинки та споруди;

в. машини, обладнання та передавальні пристрої.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.