Здавалка
Главная | Обратная связь

Яке визначення логіки буде правильним?a) Логіка - філософська наука

b) Логіка - наука про мислення, виражене у мові

c) Логіка - наука про мислення

d) Логіка - наука, яка сприяє підвищенню культури мислення

e) Логіка - наука, яка вивчає закони та форми міркувань

3.Яке відношення між поняттями: "Молода жінка",

"Жінка", "Киянин":

a) перехрещення

b) підпорядкування

c) тотожності

d) протилежності

e) підпорядкування та перехрещення

4.Яке відношення між поняттями: "Рабовласник", "Раб":

a) підпорядкування

b) суперечності

c) тотожності

d) перехрещення

e) протилежності

5. Дайте повну логічну характеристику понять:(підберіть до кожного поняття його вид за обсягом та змістом)

Поняття Види понять за обсягом Види понять за змістом
1. Ж.Ж.Руссо; 2. Успішність; 3. Непедаго-гічний прийом; А. Загальне В. Одиничне С. Нульове І. Конкретне ІІ. Абстрак-тне   а. Позитивне б. Негативне   α. Співвідносне β. Безвідносне e) Збірне f) Незбірне

 

6. .Яка відповідь правильна? Поняття "Дипломований спеціаліст":

a) абстрактне

b) пусте

c) негативне

d) конкретне

e) реєстроване

7. Підберіть поняття, відношення між якими можна зобразити так: (Запишіть у бланку відповідей до кожної літери, що позначає графічне зображення відношень між поняттями, відповідні цифри )

Графічне зображення
 
 

 


А.

 

 
 


В.

Приклади 1. “мова”, “природна мова”; 2. “навчальний заклад”, “школа” 3. “вчитель”, “музикант”; 4. “директор”, “чоловік”; 5. “закон”, “закон про освіту”; 6. “вчений”, “педагог”;

8.Яка відповідь правильна? Поняття "Людина":

a) одиничне

b) негативне

c) співвідносне

d) нереєстроване

e) пусте

9. Які з наведених прикладів є поділом поняття, а які розчленуванням предмета: (Запишіть у бланку відповідей до кожної літери, що позначає операції, відповідні цифри, що позначають приклади)

Операція А. Поділ поняття   В. Розчленуван-ня предмета Приклад 1. Бульйон готується із води, м’яса, овочів та спецій; 2. Загальні поняття поділяються на реєструючі та нереєструючі; 3. За темпераментом люди поділяються на сангвініків, холериків, флегматиків і меланхоліків; 4. Лекція складається з розгляду п’яти питань; 5. Всіх людей можна поділити на чоловіків та жінок; 6. Тиждень поділяється на сім днів;

10. Яке узагальнення поняття буде правильним:

a) вчений – заклопотана людина

b) вчений – багата людина

c) вчений – особа

d) вчений – людина, що професійно займається науковою діяльністю

e) вчений – полтавський вчений

11.Який вид визначення в наведеному прикладі: "Тіло, утворене від обертання трикутника навколо одного із катетів, називається прямим круговим конусом.":

a) номінальне

b) через рід і видову відмінність

c) генетичне

d) остенсивне

e) неявне

12.Який вид визначення в наведеному прикладі "Компіляція неоригінальна, несамостійна праця, побудована на використанні чужих творів.":

a) характеристика

b) остенсивне

c) генетичне

d) номінальне

e) через рід і видову відмінність

13. Яка помилка у визначенні „ Температура, при якій речовина плавиться, називається температурою плавлення речовини”:

a) вузьке

b) широке

c) заперечне визначення

d) коло у визначенні

e) визначення невідомого через невідоме

14. Яка помилка у поділі поняттях “Ліси бувають листяні і хвойні”:

a) члени поділу не виключають один одного

b) поділ неспівмірний, вузький

c) ділення цілого на частини

d) поділ здійснюється не на одній основі

e) поділ неспівмірний, широкий

15. Якими є думки, які відповідають дійсності за своїм змістом(у бланку відповідей впишіть правильну відповідь одним словом)

16. Яке обмеження поняття буде правильним:

a) вчений – вчений фізик

b) вчений – вчення

c) вчений – особа

d) вчений – людина, що професійно займається науковою діяльністю

e) вчений – дивак

 

17. Розставте у відповідності наведені судження з їх видами за змістом предиката: (Запишіть у бланку відповідей до кожної літери відповідні цифри)

Приклади суджень Види суджень за змістом предиката
A. Софізм – свідоме порушення правил. B. Чим більше часу ви проводите зі своєю дитиною, тим міцнішою буде ваша прихильність один до одного. C. Русалок не існує. D. Деякі школи –ліцеї. E. Батьки старші своїх дітей.. 1.Атрибутивне 2. Існування (екзистенційне) 3. Відношення (релятивне)  

18. Між якими судження має місце відношення суперечності (контрадикторності): (у бланку відповідей впишіть правильну відповідь літерними позначеннями типів суджень за об’єднаною класифікацією)

19. У судженні “Майже усі студенти нашої групи кияни ” визначте розподіленість термінів: (у бланку відповідей впишіть правильну відповідь за допомогою символів і зробіть ілюстрацію розподіленості колами Ейлера)

20. Зробіть символічний запис простого судження «Люди наділені свідомістю»(у бланку відповідей впишіть правильну відповідь однією формулою):

21. Вислів "В.Стус - український поет":

a) поняття

b) судження

c) умовивід

d) категоричний умовивід

e) індуктивний умовивід

22. Судження, які складаються з двох або більше простих суджень, з’єднаних між собою логічними зв’язками, називаються (у бланку відповідей впишіть правильну відповідь одним словом).

23. У наведених прикладах знайдіть загально-заперечне судження:

a) Уважні студенти краще навчаються

b) Студенти, як правило, активно відповідають на практичних заняттях

c) Жоден студент не хоче отримати двійку.

d) Частина дітей мають розумові вади.

e) Кит – ссавець.

 

 

24. У судженні “Деякі діти гіперактивні.”:

a) суб’єкт і предикат розподілені

b) суб’єкт і предикат не розподілені

c) суб’єкт розподілений, а предикат - ні

d) предикат розподілений, а суб’єкт –ні

e) суб’єкт розподілений

25. Зробіть символічний запис складного судження «Розум полягає не тільки в знанні, але і в умінні застосовувати знання на ділі» (Аристотель).(у бланку відповідей впишіть правильну відповідь однією формулою)

 

26. В наведених судженнях знайдіть судження відношення:

a) деякі метали не тонуть у воді

b) Аристотель засновник логіки

c) а = б

d) диму без вогню не буває

e) Всі дерева – рослини

 

27. В наведених прикладах знайдіть частково-стверджувальне судження:

a) Кілька студентів нашої групи не здали іспит з філософії

b) Усі селітри добре розчиняються у воді

c) І. Франко - видатний український письменник

d) День був сонячний

e) Деякі студенти відвідують гурток з логіки

28. Визначте модальність судження: „Керівник установи здійснює нагляд за професійною діяльністю своїх підлеглих працівників.„

a) деонтична (дозвіл)

b) алетична (випадковість)

c) деонтична (обов’язок)

d) алетична (необхідність)

e) епістемічна (проблематичність)

29. Знайдіть судження, яке відноситься до еквівалентних:

a) Якщо А, то В

b) А або В, але не обидва разом

c) А і В

d) А тоді і тільки тоді, коли В

e) А або В, або обидва разом©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.