Здавалка
Главная | Обратная связь

Лекція як провідна форма навчального процесу.Сутність лекції як форми навчання.

Функціонування навчального процесу можливе лише за умови поєднання змісту і методів навчання, яке здійснюється у формах навчання. Ними є різні види навчальної роботи: лекції, семінари, консультації, самостійна робота студентів, іспити, заліки тощо, тобто форми діяльності викладача і студентів. Аналіз форм навчання становить основний зміст методики викладання як навчальної дисципліни. Здійснюють його у певній послідовності, що відповідає логіці процесії вивчення студентами навчальної дисципліни. Розпочинається цей процес з лекції, яка посідає провідне місце в системі різноманітних форм навчання.

Навчальна лекція – це логічно вивершений, науково обґрунтований і систематизований виклад певного наукового або науково-методичного питання, ілюстрований, при необхідності, засобами наочності та демонстрацією дослідів.

Лекція (лат. lectio – читання) – це навчальне заняття, яке полягає в усному викладі лектором теми, що вивчається.

Лекція є одним з основних видів навчальних занять і, водночас, методів навчання у вищій школі. Вона покликана формувати у студентів основи знань з певної наукової галузі, а також визначати напрямок, основний зміст і характер усіх інших видів навчальних занять та самостійної роботи студентів з відповідної навчальної дисципліни.

Обсяг лекційного курсу визначається навчальним планом (робочим навчальним планом), а його тематика – робочою навчальною програмою навчальної дисципліни.

Зміст і структурно-логічна послідовність лекцій повинні відповідати затвердженій робочій навчальній програмі.

Викладач, якому доручено читання курсу лекцій, перед початком навчального року (семестру) подає на кафедру (в предметну або циклову комісію) конспект лекцій (в окремих випадках анотований тематичний план) лекційного курсу, контрольні завдання для проведення передбаченого навчальним планом проміжного та підсумкового контролю, інші методичні матеріали, які забезпечують реалізацію робочої навчальної програми.

Лектор зобов'язаний дотримуватись робочої навчальної програми щодо тематики і концептуальних основ змісту лекційних занять. Він вільний у виборі форм, методів і засобів донесення навчального матеріалу студентам.

Лекція була й залишається провідною формою навчально-виховного процесу, що зумовлено наявністю в неї важливих переваг порівняно з іншими формами навчання. Лекції забезпечують системне, аргументоване й послідовне викладання змісту соціальних дисциплін, виокремлюючи в них найсуттєвіше, необхідне для студентів, і містять новітню наукову інформацію з проблем, що вивчаються. Лекції справляють емоційно-психологічний вплив на студентів, спрямовують їхню увагу й зусилля на вивчення соціальних наук. Як приклад творчого мислення лекції розвивають мислення студентів, спонукають їх до вивчення літературних джерел, підготовки до семінарських занять, справляють на них великий виховний вплив.

Зменшення обсягів лекційних курсів на користь інших форм навчання, перетворення лекцій на необов'язковий для відвідування студентами вид навчальних занять, заміна лектора технічними засобами не є теоретично обґрунтованими і практично доцільними. Шукати шляхи підвищення ефективності навчального процесу із соціальних дисциплін потрібно не в напрямі скорочення обсягів лекційних занять на користь семінарів чи самостійної роботи, а у всебічному вдосконаленні лекційного викладання.

Висока оцінка лекції як форми навчання не заперечує, наявності в неї й певних недоліків, які нейтралізуються за допомогою використання інших форм навчання, передусім семінарських занять.

Історія виникнення та розвитку лекції.

Для того щоб переконатися, що саме лекція є провідною формою навчального процесу, потрібно простежити історію її виникнення і розвитку як форми навчання. Як форма навчання лекція виникла у Давній Греції у V ст. до н. е. Її становлення і розвиток були безпосередньо пов'язані з розвитком філософської думки. Спершу лекцію використовували софісти для викладання основ філософії та ораторського мистецтва. Як засіб навчання її активно застосовували у філософських школах (Лікеї, післяплатонівській Академії, школах епікурейців та стоїків). Більшість античних філософів були майстрами публічного виступу. Вони використовували лекцію і для викладання своїх поглядів, і для пропаганди їх серед населення.

Перехід від рабовласницького ладу до феодального в країнах Західної Європи, що супроводився занепадом у розвитку науки й освіти, призвів до зниження ролі лекції у навчальному процесі. Разом із занепадом міст припинили своє існування філософські школи та інші форми вищої освіти. З VI ст. і до кінця XI ст. у Західній Європі не існувало іншої освіти, крім монастирської, яка зводилася до навчання мистецтва читання і письма, догматичного засвоєння Святого Письма. Заняття в монастирських школах проводили з невеликими групами учнів переважно у формі бесіди. Цілі монастирської освіти (підготовка служителів церкви) і вкрай низький її рівень виключали необхідність лекційної форми навчання.

Відродження лекційного викладання відбулося в середньовічних університетах, що почали виникати у другій половині XII ст. Так, Паризький університет був заснований у 1160 p., Оксфордський – у 1167 р., на цей час припадає й заснування Болонського університету. У XIII ст. було створено університети у Кембриджі (1209), Падуї (1222), Неаполі (1224), у XIV ст. – у Празі (1347), Кракові (1364), Відні (1367).

Протягом тривалого часу університети готували переважно духовенство. Викладання мало догматико-схоластичний характер, полягало в читанні лекцій і проведенні диспутів. Лекції були для учнів майже єдиним джерелом знань. Як правило, вони зводилися до повільного читання і диктування професором текстів (ввідси й назва: lectio – читання) Святого Письма, фальсифікованих праць античних філософів та коментарів до таких текстів. Сказане професором учні записували дослівно і вивчали напам'ять. Диспути слугували для набуття учнями навичок схоластичного спору, основними знаряддями якого були софістика та формальна логіка. На початкових етапах навчання викладали граматику, риторику, логіку, арифметику, геометрію, астрономію. Після вивчення учнями цих предметів переходили до викладання філософії і теології.

Панування лекційної форми навчання у вищій освіті античного світу та середньовіччя зумовлювало насамперед те, що рукописні книги були в ті часи великою рідкістю і не могло бути й мови про те, щоб забезпечити ними учнів (студентів). Винайдення і розвиток книгодрукування, регулярний випуск друкованої навчальної і наукової літератури позбавили лекцію монополії єдиного джерела нових знань для студентів. Однак лекція при цьому не втратила своєї провідної ролі у навчанні. З'ясувалося, що самостійне вивчення студентами підручників та іншої літератури не може замінити лекцію.

Не похитнули провідного становища лекції в університетах за умов розвинутого книгодрукування й істотні зміни в цілях і змісті освіти, що відбулися на межі феодальної і капіталістичної формацій. Університети поступово перетворилися на світські навчальні заклади. Від вивчення Святого Письма і праць визнаних церквою античних авторитетів навчання все більше переорієнтовується на вивчення науки як відображення дійсності. Зміна змісту освіти потребувала удосконалення пекційного викладання. З читання у прямому розумінні слова (релігійних джерел і творів античних авторів) воно перетворилося на усний виклад лектором навчального матеріалу. Як форма навчання лекція не втратила свого значення і в XX та XXI ст.

Отже, майже на всіх історичних етапах становлення и розвитку вищої освіти лекції належала провідна роль v навчальному процесі, хоча її місце змінювалося. Провідна роль лекції у навчальному процесі зумовлюється передусім тим, що вона більшою мірою, ніж інші форми навчання, враховує психологічні та гносеологічні особливості процесу навчання і дає змогу реалізувати навчально-виховні цілі.

У радянській вищій школі ставлення до лекцій не завжди було однозначним. У перше її десятиліття лекція була провідною формою навчального процесу. Проте на початку 30-х років XX ст. деякі педагоги спробували усунути її з системи вищої освіти, запровадивши т. зв. бригадно-лабораторний метод, який заміняв лекцію самостійною роботою студентів під керівництвом малокваліфікованих викладачів. Це нововведення виявилося неефективним, а тому рішенням уряду невдовзі було скасоване, після чого лекція посіла належне місце у навчальному процесі.

Наприкінці 60-х років XX ст. було зроблено спробу максимально скоротити обсяги лекційних курсів, збільшивши обсяг самостійної роботи студентів. У 1986 р. наказом Мінвузу СРСР радам університетів та інших провідних вищих навчальних закладів країни надали право скорочувати обсяги обов'язкових аудиторних занять на денній формі навчання, у т. ч. лекцій, на І-IIIкурсах – до 28 годин на тиждень, на IV-V курсах – до 24 годин шляхом заміни цих занять самостійною роботою студентів під контролем викладачів.

Пропонували також замінити викладача (лектора) в аудиторії технічними засобами – кіно- чи телеекраном з відповідним озвученим зображенням, магнітофонним записом тощо або вручити кожному студенту підручник і звільнити його від лекційних занять. У 1989 р. Тимчасовим положенням про вищий навчальний заклад СРСР було передбачено право студентів на вільне відвідування лекцій, починаючи з другого курсу. Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах, затверджене наказом Міністерства освіти України № 161від 02.06.1993, також передбачає: «Допускається у порядку, встановленому вищим навчальним закладом, вільне відвідування студентами лекційних занять (для студентів третього та наступних курсів). Відвідування інших видів навчальних занять (крім консультацій) є обов'язковим для студентів» (п. 4.3).

Функції лекції.

Переваги лекції як форми навчання та основні вимоги до неї виявляються у функціях лекції як основних напрямах її впливу на навчальний процес. Основними функціями лекції є освітня, навчальна, мотиваційна та виховна.

Освітня (пізнавальна) функція лекції полягає в тому, що вона є процесом наукового пізнання, передання викладачем студентам наукових знань, що відображають явища і процеси об'єктивної дійсності.

Надаючи студентам наукові знання, лектор роз'яснює найскладніші й важкі для розуміння питання, наголошує на основному в навчальному матеріалі, систематизує його, аналізує або анотує у процесі викладання матеріалу нову навчальну та наукову літературу, наводить відповідні приклади тощо. У цьому полягає навчальна функція лекції.

Мотиваційна функція лекції втілюється в активації пізнавальної діяльності студентів, зацікавленні їх науковими проблемами, орієнтуванні в навчальній та науковій літературі, спонуканні до її вивчення.

Метою виховної функції лекції із соціальних дисциплін є спрямоване формування, виховання особистості. Систематичне, аргументоване й послідовне викладення в лекції змісту теорії, розкриття її практичного значення формує у студентів науковий світогляд. Водночас, впливаючи не тільки на розум, а й на почуття і волю студентів, лекція сприяє перетворенню їхніх знань на переконання. У лекції найбільше виявляється виховна роль викладача як ученого, педагога, особистості.

Види навчальних лекцій.

У вищих навчальних закладах залежно від цілей, змісту та особливостей методики читання розрізняють такі види лекцій із соціальних дисциплін: вступну, установчу, нормативну, оглядову, підсумкову.

Вступною є перша лекція з навчальної дисципліни для студентів денної форми навчання. Її характеризують певні особливості щодо змісту та методики читання. Змістово у вступній лекції йдеться про предмет певної соціальної науки. Відповідно в ній погрібно визначити та охарактеризувати: об'єкт і предмет науки; її зв'язки із суміжними науками; основні методи досліджень, які використовують у науці; функції науки та її теоретичне і практичне значення.

Особливостями методики читання вступної лекції є те, що в ній викладач повідомляє: обсяг навчального часу, відведений на вивчення дисципліни, у т. ч. на лекції та семінарські заняття; форму підсумкового контролю, якою закінчується вивчення дисципліни (іспит чи залік); основні вимоги до студентів у процесі опанування ними навчальної дисципліни (відвідування лекцій та семінарських занять, виступи на семінарах, підготовка рефератів, відпрацювання тем пропущених семінарських занять тощо) та засоби обліку і заохочення (нарахування балів, зарахування заліку чи іспиту за результатами поточної успішності та ін.); тематику лекційного курсу; перелік навчальної (підручники, навчальні посібники, хрестоматії) та довідкової (словники, енциклопедії) літератури з дисципліни з її стислою анотацією, зазначенням того, яким виданням потрібно надавати перевагу; тему і план першого семінарського заняття. Більша частина такої інформації міститься у підготовленій викладачем робочій навчальній програмі дисципліни, яку розміщують на сайті кафедри чи факультету, де студенти мають змогу з нею ознайомитися.

Установчу лекцію читають студентам заочної форми навчання за семестр до складення ними іспиту чи заліку з навчальної дисципліни. Її завдання полягає в орієнтуванні студентів на самостійне опанування навчальної дисципліни за літературними джерелами та наданні їм методичної допомоги в цій роботі. За змістом і методичними особливостями установча лекція близька до вступної, а відрізняється від неї тим, що викладач не формулює вимог до студентів у процесі вивчення ними навчальної дисципліни, оскільки вони працюють самостійно, дає їм перелік контрольних питань до іспиту чи заліку, а також завдання щодо виконання контрольної роботи, якщо вона передбачена навчальним планом.

Нормативні лекції читають студентам стаціонару протягом навчальних семестрів.

Оглядовою є лекція, в якій зміст теми розкривається не докладно, як у нормативній, а в узагальненому вигляді. Використовують два різновиди оглядових лекцій: одні читають студентам заочної форми навчання, інші – студентам-випускникам усіх форм навчання перед державними іспитами.

Обсяг часу аудиторних занять на заочній формі навчання становить лише 30% від обсягу часу денної форми. Тому для студентів-заочників лекції повинні мати оглядовий характер, який полягає в тому, що викладач зупиняється тільки на найважливіших, вузлових положеннях теми, не вдаючись до докладної аргументації та ілюстрацій. При цьому теми розглядають або кожну окремо, або як питання плану загальнішої теми зі зверненням особливої уваги на врахування профілю факультету і спеціальності.

Докладне розкриття в лекціях змісту лише окремих тем і винесення решти на самостійне опрацювання студентами заочної форми навчання, як і денної, недоцільне, оскільки самостійно студенти не можуть вивчити тему з такою системністю, глибиною і повнотою, як за наявності лекції. Крім того, як свідчить практика, всупереч самій ідеї заочної форми навчання студенти-заочники самостійно в період між екзаменаційними сесіями працюють мало (якщо взагалі працюють), а основний обсяг знань отримують саме з лекцій, прочитаних перед іспитами чи заліками.

Перед державними іспитами оглядові лекції студентам-випускникам читають із тих профільних навчальних дисциплін, які виносять на іспит. Це може бути | ідна дисципліна або кілька суміжних, якщо державний іспит має комплексний характер. Завдання таких оглядових лекцій полягає в тому, щоб поновити в пам'яті студентів уже відомі їм знання, привернути увагу до найважливіших проблем, полегшивши підготовку до державного іспиту.

Є певні вимоги щодо підготовки і читання оглядових лекцій до державних іспитів. Їх тематику, що має охоплювати проблематику всієї навчальної дисципліни, а не певної її частини, розробляє і затверджує кафедра. Формулювання тем оглядових лекцій повинні мати загальніший характер, ніж формулювання тем нормативних. Кожна тема оглядових лекцій має охоплювати проблематику кількох суміжних тем нормативних лекцій. Як формулювання тем оглядових лекцій часто обирають назви розділів навчальної програми дисципліни. Якщо державний іспит є комплексним і на нього виносять проблематику кількох суміжних дисциплін, то формулювання тем оглядових лекцій можуть відображати особливості цих дисциплін. Читають такі лекції викладачі відповідних дисциплін. Кількість тем оглядових лекцій залежить від обсягу часу, відведеного на їх читання, як правило, він становить 12-16 годин. Теми можуть бути розраховані на 2 і 4 години.

Читання оглядових лекцій має певні методичні особливості. Дехто вважає, що в них потрібно розповідати те, про що не йшлося в нормативних лекціях та на семінарських заняттях. Проте в нормативних лекціях і на семінарах мають бути розглянуті практично всі основні проблеми навчальної дисципліни. Тому в оглядових лекціях варто зупинятися на найважливіших, вузлових питаннях, поглиблено розглядаючи при цьому найактуальніші проблеми і анотуючи відповідну новітню наукову літературу.

Підсумковою є остання лекція з навчальної дисципліни на денній формі навчання. Тему і зміст такої лекції визначено навчальною програмою, а особливості методики читання полягають у тому, що вона підсумовує навчальний матеріал дисципліни та орієнтує студентів на подальше самостійне її вивчення з огляду на те, що відповідні знання потрібні для професійної діяльності та загальнокультурного розвитку.

Нові лекційні форми.

Розвиток освітньої системи, її гуманізація, тенденція до орієнтації на окрему людину, на реалізацію її творчих здібностей, обумовили появу і розробку нових лекційних форм, таких як проблемна лекція, лекція-візуалізація, лекція вдвох, лекція-прес-конференція. Вони успішно доповнюють традиційну лекцію, використовуючись на одному чи декількох заняттях або як елементи традиційної форми (лекції інформаційно-пояснювального характеру) на частині заняття (півпари).

1) Проблемна лекція. На противагу традиційній лекції, на якій подається і пояснюється готова інформація, на проблемній лекції нове знання вводиться як невідоме, яке необхідно „відкрити”. Завдання викладача – створивши проблемну ситуацію, спрямувати студентів до пошуків вирішення проблеми, крок за кроком підводячи до цілі. Для цього новий теоретичний матеріал подається в формі проблемного завдання. Отже, процес пізнання студентів наближається до пошукової, дослідницької діяльності. Головна умова – реалізувати принцип проблемності при відборі й обробці лекційного матеріалу, змісті і при його розгортанні безпосередньо на лекції в формі діалогічного спілкування. За допомогою проблемної лекції забезпечується розвиток теоретичного мислення, пізнавального інтересу до змісту предмету, професійна мотивація, корпоративність.

2) Лекція-візуалізація. Вона виникла як результат пошуку нових можливостей реалізації принципу наочності. Права півкуля головного мозку, яка відповідає за образно-емоційне сприйняття інформації, починає активно працювати саме при її візуалізації.

Лекція-візуалізація являє собою усну інформацію, перетворену в візуальну форму. Читання такої лекції зводиться до розгорнутого коментування підготовлених візуальних матеріалів. Основні складності підготовки такої лекції – в розробці візуальних засобів і режисурі процесу читання лекції.

3) Лекція вдвох. Це розвиток проблемного викладу матеріалу в діалозі двох викладачів. Тут моделюються реальні ситуації обговорення теоретичних і практичних питань двома спеціалістами. Наприклад, представниками двох різних наукових шкіл, теоретиком і практиком. Необхідно, щоб діалог викладачів втягував в обговорення студентів, спонукав їх задавати питання, висловлювати свою точку зору, демонструвати відгук на те, що відбувається. Підготовка до такої лекції вимагає попереднє обговорення теоретичних питань плану лекції ведучими.

4) Лекція-прес-конференція. Назвавши тему лекції, викладач просить студентів задавати йому письмово запитання по цій темі. Протягом декількох хвилин студенти формулюють питання і передають викладачу, який сортує їх по змісту і розпочинає лекцію. Вона викладається не як відповіді на питання, а як зв’язаний текст, в процесі викладу якого формулюються відповіді. В кінці лекції викладач проводить аналіз відповідей як відображення інтересів і знань студентів.

Переваги лекції.

Спроби обмежити роль лекцій у навчальному процесі щоразу спричиняли негативні наслідки: неефективне використання навчального часу, зниження рівня знань та організаційної дисципліни студентів, їх невміння системно і творчо мислити, послаблення виховного впливу викладачів на студентів. З'ясовується, що лекція має такі переваги над семінарськими заняттями, самостійною роботою та іншими формами навчання, які зумовлюють її провідну роль у навчальному процесі:

1) цілісність, системність і послідовність викладення змісту навчальної дисципліни. У лекції матеріал із кожної теми викладають системно, аргументовано й послідовно, зміст тем також розкривають послідовно, у взаємозв'язку в межах усього лекційного курсу. Це безперечна перевага лекції перед семінарським заняттям, на якому навчальний матеріал у виступах студентів розглядається фрагментарно, без належної аргументації та взаємозв'язку виступів;

2) економічність. Лекція економить навчальний час студентів. Складається враження, що під час лекції студент отримує менше інформації, ніж він міг би отримати за цей самий час, читаючи навчальну літературу, оскільки викладач частину лекційного часу витрачає на пояснення, повтори тощо. За час, відведений для лекції, студент дійсно може прочитати більший за обсягом навчальний матеріал, ніж той, який наводить йому лектор. Проте це не означає, що самостійне вивчення навчальної літератури є ефективнішою формою навчальної роботи, ніж лекція, адже далеко не всю інформацію з прочитаного студент може засвоїти. Як свідчить педагогічна практика, під час усного викладу матеріал у лекції він легше сприймається і засвоюється студентами, ніж коли вони читають відповідний текст. Крім того, в жодному підручнику, книзі неможливо прочитати все тс, про що йдеться в лекції, оскільки вона є (повинна бути) синтезом знань із конкретної теми. У лекції в доступній формі студентам повідомляють систематизовану інформацію, взяту лектором із багатьох наукових праць, довідкових видань, джерел фактичного матеріалу. Для самостійного збирання й вивчення такого самого обсягу інформації студентам довелося б затратити значно більше часу, ніж той, що відводиться на лекцію. Отже, лекція економить час студента з погляду як засвоєння навчального матеріалу, так і опрацювання його обсягу. На молодших курсах складний матеріал без лекційного пояснення часто виявляється взагалі незрозумілим для студентів;

3) оперативність. Вона полягає у можливості використання викладачем у лекції новітнього наукового і фактичного матеріалу. Це перевага лекції перед самостійною роботою студентів із підручником, який видають один раз на кілька років, через що частина наявного в ньому теоретичного і фактичного матеріалу неодмінно старіє. Готуючись до лекції, викладач ознайомлюється з новітньою науковою літературою, теоретичні положення з якої він використовуватиме в лекції, добирає відповідний фактичний матеріал, під час лекції посилається на останні важливі події у суспільному житті своєї країни та за кордоном тощо;

4) розвиток творчого наукового мислення студентів. Слухаючи лектора, сприймаючи нову інформацію, студенти міркують разом із ним, відтворюють логіку мислення викладача, розвиваючи власне мислення, навчаються оперувати відповідним понятійно-категоріальним апаратом. Використання лектором проблемного методу викладання навчає студентів творчо розв'язувати пізнавальні проблеми. Найбільше часу студенти спілкуються з викладачем саме під час лекції. І хоча таке спілкування пасивне, воно справляє на них значний розвивальний вплив;

5) значний мотиваційний та емоційно-психологічний вплив викладача на студентів. Під час лекцій студенти перебувають під безпосереднім неперервним впливом викладача як авторитетної особистості, педагога і науковця. Він залучає студентів до активної пізнавальної діяльності, викликає в них інтерес до аналізованих питань і проблем, допомагає орієнтуватися в навчальній і науковій літературі, спонукає до її вивчення. Лекція створює в аудиторії атмосферу міжособистісного спілкування, допомагає студентам зосередити увагу на навчальному матеріалі. Емоційність лектора збуджує емоції слухачів, що сприяє активізації "їхнього інтересу, загостренню уваги, чого не відбувається під час роботи студента з навчальною або науковою літературою. З усіх видів навчальних занять особам, які здобували освіту на денній формі навчання, найбільше запам'ятовуються саме лекції майстерних, яскравих викладачів. Емоційно-психологічний вплив лектора на студентів може бути настільки сильним, що деякі з них починають навіть у чомусь наслідувати конкретних викладачів.

Переваги лекції як форми навчання не є атрибутивними властивостями будь-якої лекції із соціальних дисциплін. Найповніше вони реалізуються тільки у такій лекції, яка відповідає найвищим науковим і педагогічним вимогам.

У навчальному процесі складається ряд ситуацій, коли лекційна форма навчання не може бути замінена жодною іншою:

– при відсутності підручників по новим курсам лекція – основне джерело інформації;

– новий матеріал не знайшов свого відображення в існуючих підручниках або деякі їх розділи застаріли;

– окремі теми підручника особливо важкі для самостійного вивчення і вимагають методичної розробки лектором;

– по основним проблемам курсу існують суперечливі концепції і лекція необхідна для об’єктивного їх висвітлення;

– де особливо важливий особистий емоційний вплив лектора на студентів з метою вплинути на формування їхніх поглядів. Особливо дієвою є авторська лекція, коли йдуть не стільки на дисципліну, скільки на „лектора”.

Недоліки лекції.

Роль лекції у навчальному процесі з соціальних дисциплін дуже важлива, однак цій формі навчання притаманні й певні недоліки:

1) привчання студентів до некритичного сприйняття чужих думок. Причиною цього є те, що під час лекції вони постійно зазнають впливу авторитету викладача. Найбільшим такий вплив є на молодших курсах, студенти яких ще не мають запасу знань і некритично сприймають все, що говорить лектор. Для формування у студентів елементів критичного мислення викладач повинен аналізувати навчальний матеріал, міркувати разом із студентами, а не декларувати готові істини;

2) обмеження можливостей студентів глибоко і всебічно продумати та засвоїти лекційний матеріал. Слухаючи лекцію, студент повинен одночасно сприймати, аналізувати й конспектувати інформацію, яка неперервно надходить від викладача. Він не встигає продумати і засвоїти її і робить це вже поза межами лекції – у процесі самостійної роботи, на семінарському занятті, під час підготовки до іспиту чи заліку тощо. Тому лекцію обов'язково потрібно поєднувати з іншими формами навчання, які доповнюватимуть і розвиватимуть лекційний матеріал. Викладаючи лекційний матеріал, лектор повинен робити посилання на літературні джерела, в яких висвітлені відповідні питання, орієнтувати студентів на їх самостійне вивчення;

3) неможливість урахування здібностей, рівня підготовки та психологічних особливостей кожного студента. Лекцію читають одразу всім студентам без урахування тих індивідуальних особливостей. Поширена думка, що за складністю матеріалу лекція має бути розрахована на студентів із середнім рівнем підготовки. Проте така лекція і буде посередньою, тобто матиме невисокий теоретичний рівень. Тому деякі педагоги вважають, що лектор повинен орієнтуватися на всі рівні аудиторії, для чого слід виокремлювати: абсолютно необхідну суть, яку осягають відразу всі; розгортання цієї суті, що зрозуміле більшості; складнощі, тонкощі, нюанси, які відразу доступні небагатьом;

4) слабкий зворотний зв'язок лектора з аудиторією. На лекції домінує прямий зв'язок – викладача з аудиторією, студенти є пасивними об'єктами сприйняття матеріалу. Ступінь розуміння і засвоєння студентами лекційного матеріалу викладач оцінює переважно за зовнішніми ознаками, що характеризують аудиторію: станом дисципліни, увагою студентів, конспектуванням матеріалу тощо. Для активізації зворотного зв'язку зі студентами викладач може використовувати в лекції елементи бесіди, діалогу, звертатися до них із запитаннями, надавати студентам можливість звертатися із запитаннями до нього. З цим недоліком лекції пов'язано і те, що вона меншою мірою, ніж інші форми навчання, сприяє формуванню у студентів умінь і навичок практичного застосування здобутих знань. Лекція дає студентам знання, розвиває їхнє творче мислення, а практичні уміння і навички формуються у процесі використання інших форм навчання.

Ці та інші недоліки лекції як форми навчання долаються через використання у навчальному процесі поряд із лекцією інших форм навчання, які безпосередньо пов'язані з самостійною роботою студентів, передусім семінарських занять.

Вимоги до лекцій із соціальних дисциплін.

Найважливішими з них є: глибока науковість; зв'язок теоретичних положень із практикою; системність, аргументованість і логічна послідовність викладення матеріалу; проблемність; єдність освітніх і виховних засад, методологічної та світоглядної спрямованості.

Науковість лекції із соціальних дисциплін визначається передусім адекватним відображенням у ній об'єктивної дійсності, у т. ч. закономірностей суспільного розвитку, які досліджує кожна соціальна наука. Систематизація таких закономірностей та категорій, що їх відображають, на рівні найновіших наукових досягнень – необхідні умови науковості лекційного викладу.

Науковість є необхідною умовою зв'язку теоретичних положень лекції з практикою. Він забезпечується через систематичний показ того, що наукові положення, які вивчають, є теоретичним узагальненням суспільно-історичної практики, з'ясування методологічного значення розглядуваних теоретичних положень для практики, розкриття прогностичного значення теорії, використання фактичного матеріалу тощо. При цьому основним у реалізації принципу зв'язку лекційного викладання соціальних дисциплін з практикою є переконання студентів у тому, що суспільні явища і процеси – не випадковість, вони підпорядковані певним закономірностям, які з'ясовуються соціальними науками і вивчаються в контексті відповідних навчальних дисциплін.

Викладення лекційного матеріалу має бути системним, аргументованим і логічно послідовним. Логіка побудови лекції може відповідати логіці історії предмета, науки, бути абстрактно-теоретичною, виявлятися в єдності логічного та історичного підходів. У викладанні одних суспільних дисциплін (філософії, економічної теорії, соціології, політології, культурології) повинна переважати логіка абстрактно-теоретичного пізнання, інших (історії України, історії української культури) – логіка конкретно-історичного пізнання. Системність викладення лекційного матеріалу забезпечується розкриттям органічного взаємозв'язку всіх складових предмета науки та елементів структури навчальної дисципліни, а аргументованість – обґрунтуванням наукових положень теоретичним і фактичним матеріалом.

Проблемність лекції вимагає використання в ній проблемного методу навчання, який передбачає залучення студентів до постановки і розв'язання пізнавальних проблем.

Будь-який навчальний процес – це єдність освітньої і виховної складових. Відповідно й лекція має передбачати надання студентам певних наукових знань (освітня складова) та формування їхнього світогляду (виховна складова). Останнє реалізується як через набуття студентами наукових знань світоглядного характеру, так і завдяки виховному впливу особистості викладача на студентів. Освітня складова лекції повинна містити методологічну складову, яка полягає в оволодінні студентами методами наукового пізнання, застосуванні теоретичних положень в аналізі явищ і процесів об'єктивної дійсності.

Особливість підготовки лекцій по соціології полягає в тому, що викладачеві, з одного боку, необхідно вміло орієнтуватися в багатоликому теоретичному матеріалі, який є чи не з кожної теми курсу, а з іншого боку, проявити майстерність в його організації та систематизації. Матеріал лекцій по соціології повинен бути максимально прив'язаний до місцевих умов. Наприклад, якщо читається тема про сімейно-шлюбних відносинах або про девіантну поведінку, то, звичайно ж, необхідно теоретичні положення підкріплювати місцевими даними, а не тими, які наводяться у підручниках, виданнях в далекому або ближньому зарубіжжі. Тільки в цьому випадку курс соціології буде сприйматися не як суто теоретичне, абстрактне побудова, а як має великий практичний сенс, безпосередньо зачіпає інтереси слухачів.

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.