Здавалка
Главная | Обратная связь

ТЕМА 1 Фінансова санація підприємства. Економічний зміст і порядок проведення. Форми санації. Етапи управління санацією підприємстваЗадача 2

Спрогнозувати ймовірність банкрутства підприємства, використовуючи Z-розрахунок Альтмана, якщо сума витрат і запасів – 200 000 грн, грошові кошти та дебіторська заборгованість – 50 000 грн, виручка від реалізації продукції – 150 000 грн, прибуток – 75 000 грн, нерозподілений прибуток – 10 000 грн., ринкова вартість всіх акцій – 500 000 грн, валюта балансу – 950 000 грн.

Розв’язання.

1 За методикою Альтмана знаходимо інтеграційний показник рівня загрози банкрутства:

Z = 1,012 Х1 + 0,014 Х2 + 0,033 Х3 + 0,006 Х4 + 0,999 Х5 або

Z = 1,2 Х1 + 1,4 Х2 + 3,3 Х3 + 0,6 Х4 + 1 Х5,

де факторами є окремі показники фінансового стану підприємства:

Х1 - робочий капітал / загальна вартість активів;

Х2 - чистий прибуток / загальна вартість активів;

Х3 - чистий дохід / загальна вартість активів;

Х4 - ринкова капіталізація компанії (ринкова вартість акцій) / сума заборгованості;

Х5 - обсяг продажу / загальна вартість активів.

Z = 1,2 х (200000+50000)/950000 + 1,4 х (10000/950000) + 3,3 х (75000/950000) + 0,6 х (500000/950000) + 1 х

х (150000/950000) = 0,3158 + 0,015 + 0,2605 + 0,3158 +

+ 0,1579 = 1,065.

2 Дивимося в таблицю і робимо висновок

Z ≤ 1,8 - дуже висока;

1,81 ≤ Z ≤ 2,70 - висока;

2,71 ≤ Z ≤ 2,99 - можлива;

Z ≥ 3,00 - дуже низька.

З таблиці видно, що ймовірність банкрутства підприємства дуже висока.

Задача 3

Розрахувати коефіцієнт відновлення платоспроможності за період 6 міс., якщо значення коефіцієнта поточної ліквідності на початок звітного періоду становило 1,8, а на кінець – 2,1.

Розв’язання

1 Знаходимо коефіцієнт відновлення платоспроможності підприємства за формулою

КВП = Кn + 6 / Т (Kn – Knn)

де Кn – коефіцієнт покриття;

Knn - коефіцієнт покриття на початок поточного періоду;

2 – нормативне значення коефіцієнта покриття;

Т – звітний період;

6 – період відновлення платоспроможності (місяці).

Якщо КВП > 1, то підприємство має можливість відновити свою платоспроможність;

Якщо КВП < 1, то така можливість відсутня.

Розраховуємо:

КВП = (2,1 + 6/6 (2,1 – 1,8)) : 2 = (2,1 + 0,3) : 2 = 2,4 : 2 = =1,2.

2 Коефіцієнт відновлення платоспроможності 1,2 > 1, це свідчить що підприємство має реальну можливість відновити платоспроможність за 6 місяців.

 

Задача 4

Підприємство оголошено банкрутом. Заборгованість кредиторам – 220 000 грн, сума активів – 180 000 грн, заборгованість із заробітної плати – 23 000 грн, плата господарському суду – 1 000 грн.

Встановити розмір платежу, який буде сплачено у другу чергу:

а) 23 000 грн;

б) 24 000 грн;

в) 180 000 грн.

Розв’язання

1 У першу чергу задовольняються:

а) вимоги, забезпечені заставою;

б) виплата вихідної допомоги звільненим працівникам банкрута, у т.ч. відшкодування кредиту, отриманого на ці цілі;

в) витрати, пов’язані з веденням справи про банкрутство в господарському суді та роботою ліквідної комісії.

Висновок: у другу чергу задовольняються вимоги, що виникли із зобов’язань банкрута перед своїми працівниками, тобто 23 000 грн.

Задача 5

Після реалізації майна було отримано 3,2 млн грн. Вимоги двох кредиторів, не забезпечені заставою, становлять 1 млн грн та 300 000 грн.

Розрахувати, наскільки будуть задоволені дані вимоги, якщо вимоги, забезпечені заставою, становлять 1,6 млн грн, заборгованість з оплати праці – 500 000 грн, податкової заборгованості – 640 000 грн, вимоги щодо здійснення внесків трудового колективу до статутного фонду – 3,4 млн грн, витрати керуючого господарського суду, що пов’язані з утриманням і збереженням майнових активів банкрута – 70 000 грн, інші витрати з провадженням справи про банкрутство – 90 000 грн.

Розв’язання

1 Перша черга: 1,6 млн грн – вимоги кредиторів забезпечені заставою;

70 000 грн – витрати керуючого господарського суду;

90 000 грн – інші витрати, пов’язані з проведенням справи про банкрутство.

2 Друга черга: 500 000 грн – витрати з оплати праці.

3 Третя черга: 640 000 грн – податкова заборгованість.

4 Четверта черга: 1 млн грн + 300 000 грн – вимоги кредиторів, що не забезпечені заставою.

5 Знаходимо суму ліквідаційної маси, яка розподіляється в першу, другу та третю черги:

(1,6 + 0,07 + 0,09 + 0,5 + 0,640) млн грн = 2,9 млн грн

6 Визначаємо суму ліквідаційної маси, яка випадає на задоволення в четверту чергу:

3,2 – 2,9 = 0,3 млн грн

7 Розраховуємо відсоткове співвідношення сум вимог першого та другого кредиторів до загальної суми вимог у четверту чергу розподілу ліквідаційної маси:

1 млн грн + 300 тис.грн = 1,3 млн грн

1,3 млн грн – 100%

1 млн грн – Х %,

Х = 76,9 %

1,3 млн грн – 100%

0,3 млн грн – У %

У = 23,1 %,

8 Перший кредитор, вимоги якого не забезпечені заставою, одержить

0,3 х 0,769 = 0,23 млн грн.

9 Другий кредитор, вимоги якого не забезпечені заставою, одержить

0,3 – 0,23 = 0,07 млн грн.

 

Задача 6

Чи обов’язкова ліквідація підприємства після задоволення вимог кредиторів, якщо після реалізації його майна було отримано 4 млн грн, а вимоги кредиторів становили:

Оплата праці – 300 тис.грн.

Податкові зобов’язання – 275 тис.грн.

Витрати, пов’язані з проведенням справи про банкрутство, – 50 тис.грн.

Кредити банків – 1,8 млн грн.

Інша заборгованість – 1,1 млн грн?

Розв’язання

1 Знаходимо залишок ліквідаційної маси після задоволення вимог кредиторів

4 млн – 50 тис. – 300 тис. – 275 тис. – 1,8 млн – 1,1 млн = =0,475 млн грн.

2 Господарський суд може винести ухвалу про ліквідацію юридичної особи, що звільнилася від боргів, лише у разі, якщо в неї залишилося майнових активів менше, ніж вимагається для її функціонування згідно із законодавством.

Висновок: у нашому випадку ліквідація підприємства не є обов’язковою.

Номер підроз-ділу чи теми Назви тем , що розглядаються на практичному занятті Об-сяг год-ин
Фінансова санація підприємства. Економічний зміст і порядок проведення. Форми санації. Етапи керування санацією підприємства 0,5
Санаційний аудит   0,5
Банкрутство підприємств   0,5
Діагностика банкрутства підприємства   0,5
Аналіз фінансування санації підприємства   0,5
Внутрішні механізми фінансової стабілізації   0,5
Реструктуризація підприємства   0,5
Особливості санації, банкрутства і ліквідації комерційних банків 0,5
  Разом 4 год

 

Питання, що виносять для самостійного вивчення студентами

Номер теми Номер розділу Теми та питання, що виносяться для самостійного вивчення студентами Норма часу СРС, годин
  Індивідуальна робота студента 4
  1.1 Вивчення методики проведення поглибленого аналізу фінансово-господарського стану підприємств та організацій  
  1.2 Вивчення методичних рекомендацій щодо виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та ознак дій з приховуванням банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства  
  1.3 Методика складання акта аудиторської перевірки. Профілактика недоліків і правопорушень за даними аудиторської перевірки
  1.4 Методи оцінки вартості капіталу підприємства
  1.5 Види внутрішніх механізмів фінансової стабілізації і їх основних напрямків
  Підготовка до лекцій (робота з лекційним матеріалом) 4
    Підготовка до практичних занять 2
    Виконання індивідуальної роботи. Робота з матеріалом індивідуальної роботи 25
  Робота з додатковими темами курсу 61
  5.1 Внутрішні та зовнішні механізми фінансової стабілізації підприємства  
  5.2 Основні поняття реструктуризації підприємства  
  5.3 Зовнішні та внутрішні передумови реорганізації підприємства  
  5.4 Причини, симптоми та наслідки фінансової кризи банківської установи  
  5.5 Санація комерційного банку  
    Разом 96 годин

ТЕМА 1 Фінансова санація підприємства. Економічний зміст і порядок проведення. Форми санації. Етапи управління санацією підприємства©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.