Здавалка
Главная | Обратная связь

Тестові завдання до теми 2 

ТЕСТ 1 Санаційний аудит - це:

а) перевірка стану ведення обліку і звітності, підтвердження достовірної інформації, наведеної у звітності, виявлення факторів порушення чинного законодавства та визначення ефективності й доцільності використання державних коштів;

б) процес, за допомогою якого компетентна незалежна особа збирає і оцінює докази для висловлювання думки щодо ефективності, економічності та досяжності запропонованого сенатором санаційного плану;

в) поглиблений аналіз фінансово-господарського стану підприємств, який здійснюється на підприємствах, що знаходяться у фінансовій кризі.

 

ТЕСТ 2 Хто несе відповідальність за складання санаційного плану:

а) головний бухгалтер;

б) керівництво підприємства;

в) аудиторська фірма або сертифікований аудитор, які здійснили аудиторську перевірку.

 

ТЕСТ 3 Аудиторські докази – це:

а) будь-яка інформація, зібрана аудитором під час перевірки, і висновки, які впливають на обґрунтування думки щодо санаційного плану;

б) первинні документи, зібрані аудитором під час перевірки, які впливають на обґрунтування думки щодо санаційного плану;

в) докази, отримані від третіх сторін та які впливають на обґрунтування думки щодо санаційного плану;

г) докази, отримані під час проведення інвентаризації активів підприємства та які впливають на обґрунтування думки щодо санаційного аудиту.

 

ТЕСТ 4 Санаційний аудит дає:

а) високий рівень впевненості;

б) помірний рівень впевненості;

в) низький рівень впевненості;

г) відсутність впевненості.

 

ТЕСТ 5 Під час оцінки санаційного плану аудитор не досліджує таку концепцію:

а) економічність;

б) ефективність;

в) досяжність;

г) результативність.

 

ТЕСТ 6 SWOT-аналіз при санаційному аудиті використовується для:

а) передбачення огляду сильних та слабких сторін, можливостей та загроз підприємства;

б) попереднього ознайомлення з діяльністю підприємства;

в) попереднього ознайомлення з ризиками діяльності, що впливають на обсяги наступної перевірки;

г) визначення слабких сторін контролю, що вказує на недостовірність показників фінансової звітності.

 

ТЕСТ 7 В аудиторському висновку не зазначаються:

а) відповідальність, яку несе аудитор;

б) безпосередні виконавці аудиту та обсяги їх робіт;

в) обсяги та види проведених досліджень;

г) думка про економічність, ефективність та досяжність санаційного плану.

 

ТЕСТ 8 Чисті активи – це:

а) те, що має підприємство;

б) різниця між сумарними активами та сумарними обов’язками;

в) складається з власного капіталу та зобов’язань.

 

ТЕСТ 9 Санаційний аудит є дуже важливою складовою моделі санації підприємства і містить:

а) докази, отримані під час проведення інвентаризації активів підприємства та які впливають на обґрунтування думки щодо санаційного аудиту;

б) ідентифікацію даних, експертизу, розроб­лення висновків та рекомендацій;

в) правильна відповідь відсутня.

ТЕСТ 10 Ліквідність – це:

а) здатність окремих видів активів (майнових цінностей) до швидкої реалізації на ринку та перетворення на грошові активи;

б) пов’язана з недостатністю активів у ліквідній формі, нездатність суб’єкта підприємницької діяльності виконати платіжні зобов’язання, термін сплати яких настав;

в) складається з власного капіталу та зобов’язань.

ТЕСТ 11 Неплатоспроможність – це:

а) здатність окремих видів активів (майнових цінностей) до швидкої реалізації на ринку та перетворення на грошові активи;

б) пов’язана з недостатністю активів у ліквідній формі, нездатність суб’єкта підприємницької діяльності виконати платіжні зобов’язання, термін сплати яких настав;

в) складаються з власного капіталу та зобов’язань.

 

ТЕСТ 12 Активи –

а) складається з власного капіталу та зобов’язань;

б) це те, що має підприємство: гроші, фінансові інвестиції, які вкладені в інші підприємства (куплені паї, акції, облігації інших підприємств), різного роду матеріальні цінності (матеріали, сировина, основні засоби та інше)

в) ще не сплачені грошові суми, які підлягають сплаті.

 

ТЕСТ 13 Пасиви – це:

а) складається з власного капіталу та зобов’язань;

б) те, що має підприємство: гроші, фінансові інвестиції, які вкладені в інші підприємства (куплені паї, акції, облігації інших підприємств), різного роду матеріальні цінності (матеріали, сировина, основні засоби та інше);

в) ще не сплачені грошові суми, які підлягають сплаті.

ТЕСТ 14 Заборгованість – це:

а) складається з власного капіталу та зобов’язань;

б) те, що має підприємство: гроші, фінансові інвестиції, які вкладені в інші підприємства (куплені паї, акції, облігації інших підприємств), різного роду матеріальні цінності (матеріали, сировина, основні засоби та інше);

в) ще не сплачені грошові суми, які підлягають сплаті.

ТЕСТ 15 Кеш-фло – це:

а) різниця між сумарними активами та сумарними обов’язками;

б) показує, яку суму грошових коштів (чистий прибуток + амортизаційні відрахування) із загального обсягу виручки від реалізації можна направити на погашення кредитів і відсотків за ними, на інвестиції або виплату дивідендів;

в) правильна відповідь відсутня.

ТЕМА 3 Банкрутство підприємств©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.