Здавалка
Главная | Обратная связь

Тематика індивідуальних робіт1 Фінансовий стан підприємств України в сучасних умовах та його оцінювання.

2 Сутність фінансової санації підприємства та її організація.

3 Діагностика фінансового стану підприємства та проблеми його прогнозування.

4 Організація системи раннього попередження та реагування на підприємствах.

5 Організація санаційного контролінгу та його методи.

6 Розроблення плану фінансового оздоровлення підприємства.

7 Сутність та завдання санаційного аудиту.

8 Порядок проведення санаційного аудиту.

9 Форми, правила та умови фінансування санації підприємств.

10 Проблеми визначення потреби в капіталі для проведення фінансової санації.

11 Внутрішні фінансові джерела санації підприємства.

12 Зовнішні фінансові джерела санації підприємства та проблеми їх залучення.

13 Сутність та завдання санації балансу.

14 Сутність та форми санаційної реструктуризація підприємств.

15 Порядок оголошення підприємства банкрутом.

16 Доарбітражне та арбітражне врегулювання господарських спорів.

17 Порядок ліквідації підприємства.

18 Приховане, фіктивне та зумисне банкрутство: проблеми виявлення.

19 Необхідність та принципи експертного оцінювання вартості майна підприємства.

20 Форми та методи державної фінансової підтримки підприємства.

 

Завдання для самостійної роботи студентів

1 Огляд законодавства, що регулює питання банкротства та фінансової санації.

2 Підбір статистичної інформації про кількість порушених справ про банкрутство, ліквідованих підприємств, що знаходяться у кризовому становищі.

3 Підбір статистичної інформації про підприємства, на яких проводилася або проводиться фінансова санація.

4 Підбір матеріалів про зарубіжний досвід проведення санації.

 

Завдання для індивідуальної роботи студентів

Задача 1

Спрогнозувати ймовірність банкрутства підприємства на основі двох факторної моделі, якщо сума запасів і витрат становить 200 000 грн, грошові кошти та дебіторська заборгованість – 20 000 грн, довгострокові позикові кошти та інші пасиви – 80 000 грн, короткострокові пасиви – 20 000 грн, а валюта балансу – 640 000 грн.

Варі-ант Сума запасів і витрат, грн Грошові кошти та дебітор-ська заборгованість, грн Довгострокові позикові кошти та інші пасиви, грн Короткострокові пасиви, грн Валюта балансу, грн
200 000 20 000 80 000 20 000 640 000
150 000 15 000 50 000 100 000 480 000
135 000 20 000 60 000 75 000 432 000
280 000 50 000 70 000 210 000 896 000
350 000 75 000 80 000 270 000 900 000
75 000 5 000 30 000 45 000 240 000
325 000 75 000 150 000 175 000 1 000 000
410 000 50 000 200 000 210 000 950 000
265 000 70 000 140 000 125 000 700 000
115 000 10 000 45 000 70 000 368 000

Задача 2

 

Спрогнозувати ймовірність банкрутства підприємства, використовуючи Z-розрахунок Альтмана, якщо сума витрат і запасів – 100 000 грн, грошові кошти та дебіторська заборгованість – 25 000 грн, виручка від реалізації продукції – 75 000 грн, прибуток – 38 000 грн, нерозподілений прибуток – 5 000 грн, ринкова вартість всіх акцій – 250 000 грн, валюта балансу – 475 000 грн.

 

Варіант Сума витрат і запасів, тис.грн Грошові кошти та дебітор-ська заборго-ваність, тис. грн Виручка від реалізації продукції, тис.грн Прибу-ток, тис. грн Нерозподілений прибу-ток, тис.грн Ринкова вартість всіх акцій, тис.грн Валю-та балан-су, тис. грн.

 

Задача 3

 

Розрахувати коефіцієнт відновлення платоспроможності за період 6 міс., якщо значення коефіцієнта поточної ліквідності на початок звітного періоду становило 1,5, а на кінець – 2,5.

 

Варіант Коефіцієнт відновлення платоспроможності за період, міс. Коефіцієнта поточної ліквідності на початок звітного періоду Значення коефіцієнта поточної ліквідності на кінець звітного періоду
1,5 2,5
1,7 2,2
1,6 2,3
1,5 2,4
1,4 2,0
1,9 2,1
1,8 2,2
1,7 2,3
1,6 2,4
1,5 2,5

 

Задача 4

 

Підприємство оголошено банкрутом. Заборгованість кредиторам – 420 000 грн, сума активів – 280 000 грн, заборгованість із заробітної плати – 50 000 грн, плата господарському суду – 5 000 грн.

Встановити розмір платежу, який буде сплачено у другу чергу:

 

а) 50 000 грн;

б) 30 000 грн;

в) 200 000 грн.

 

Варіант Заборгова-ність кредиторам, тис.грн Сума активів, тис.грн Заборгова-ність по заробітній платі, тис.грн Плата господарському суду, тис.грн
1,5
2,5
3,5
2,5
3,5

 

Задача 5

 

Після реалізації майна було отримано 5 млн грн. Вимоги двох кредиторів, не забезпечені заставою, становлять 1 млн грн та 450 000 грн.

Розрахувати, наскільки будуть задоволені дані вимоги, якщо вимоги, забезпечені заставою, становлять 1,5 млн грн, заборгованість з оплати праці – 500 000 грн, податкової заборгованості – 640 000 грн, вимоги щодо здійснення внесків трудового колективу до статутного фонду – 3,0 млн грн, витрати керуючого господарського суду, що пов’язані з утриманням і збереженням майнових активів банкрута, – 80 000 грн, інші витрати з провадженням справи про банкрутство – 75 000 грн.

Варі-ант Реалізація майна, млн грн Вимоги кредиторів, не забезпечені заставою, тис.грн Вимоги, забезпече-ні заста-вою, млн грн Забор-гова- ність з оплати праці, тис. грн Податкова забор гова-ність, тис.грн Внес-ки до ста-тут-ного фон-ду, млн грн Акти- ви банкру-та, тис.грн Витра-ти, тис.грн
1000/450 1,5 3,0
4,2 1200/380 2,0 4,0
4,4 1100/390 2,1 4,1
5,2 1300/420 2,5 4,2
5,3 1350/370 2,6 4,3
5,6 1250/390 2,8 4,4
4,7 1000/360 2,2 3,9
5,8 1000/450 2,7 4,5
6,2 2000/500 3,1 5,2
3,8 1000/320 1,6 3,6

Задача 6

 

Чи обов’язкова ліквідація підприємства після задоволення вимог кредиторів, якщо після реалізації його майна було отримано Х млн грн, а вимоги кредиторів становили:

Оплата праці – ХХ тис.грн.

Податкові зобов’язання – ХХХ тис.грн.

Витрати, пов’язані з проведенням справи про банкрутство, – ХХХХ тис.грн.

Кредити банків – Р млн.грн.

Інша заборгованість – Н млн грн?

 

Варіант Х ХХ ХХХ ХХХХ Р Н
2,2 1,5
2,4 1,7
2,6 1,9
2,8 2,1
3,0 2,3
3,2 2,5
3,4 2,7
3,6 2,9
3,8 3,1

 

СЛОВНИК

бсолютне вивільнення оборотних коштів - пряме скорочення потреби в оборотних коштах проти попереднього періоду за одночасно­го збільшення обсягу виробництва (реалізації).

Авальний кредит - банківський кредит, призначений для сплати за зобов'язанням клієнта в тому разі, коли він сам неспроможний цього зробити. Здійснюється у формі авалю-векселя.

Акредитив - 1) договір, що містить зобов'язання банку-емітента, виконати з доручення клієнта платіж на користь бенефіціара або дору­чення іншому банку (банкові-виконавцю) здійснити цей платіж;

2) розрахунковий документ з розпорядженням однієї кредитної установи іншій такій установі здійснити за рахунок спеціаль­но задепонованих коштів оплату товарно-транспортних документів за відвантажений товар.

Акредитив безвідкличний - такий, що може бути змінений або анульований тільки за згодою на це бенефіціара.

Акредитив відкличний - такий, що може бути змінений або анульо­ваний банком-емітентом без попереднього повідомлення бенефіціара.

Акредитив непокритий - акредитив, оплата якого гарантується банком-емітентом за рахунок банківського кредиту у разі браку коштів на рахунку платника.

Акредитив покритий - акредитив, що передбачає попереднє де­понування коштів платником.

Активи - ресурси, набуті підприємством у результаті минулої гос­подарської діяльності, використання яких, як очікується, забезпечить економічні вигоди в майбутньому.

Активи підприємства - сукупність майнових прав, що належать підприємству і відображаються в активі балансу.

Акцептний кредит - один із видів кредитів комерційних банків, пов'язаний із вексельним обігом. На відміну від облікового кредиту, що надається векселедержателю (одержувачу коштів за векселем), акцепт­ний кредит надається векселедавцеві (платникові за векселем) і є гаран­тійною послугою.

Амортизаційні відрахування - періодичні відрахування частини вартості основних засобів для відшкодування їх зношування.

Амортизація - процес поступового перенесення на виготовлену продукцію вартості основних засобів і нематеріальних активів з ураху­ванням витрат на їх придбання, виготовлення або поліпшення.

Арбітражний керуючий - фізична особа, яка має ліцензію, видану в установленому законодавством порядку і діє на підставі ухвали арбіт­ражного суду під час провадження справи про банкрутство. Функції ар­бітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, лік­відатора) на всіх стадіях провадження справи про банкрутство може виконувати та сама особа.

аза оподаткування - показник, за яким обчислюється податок.

Базова рентабельність - показник рентабельності реалізованої продукції, визначений за попередній (минулий) період.

Баланс - 1) головний інформаційний документ бухгалтерського обліку, що стосується складу і вартісних оцінок активів і пасивів;

2) звіт про фінансовий стан підприємства, який відо­бражає на певну дату його активи, зобов'язання і власний капітал.

Баланс доходів і витрат - форма річного фінансового плану, яка складається з двох частин: перша - доходи та надходження грошових коштів; друга - витрати та відрахування грошових коштів.

Банківська позичка - основна форма кредиту, коли банк надає клі­єнтові в тимчасове користування частину власного або залученого капі­талу на умовах повернення зі сплатою банківського відсотка.

Банкрутство - пов'язана з браком активів у ліквідній формі не­спроможність юридичної особи задовольнити в установлений для цього строк пред'явлені до нього кредиторами вимоги й виконати зобов'я­зання перед бюджетом.

Бартер (товарний обмін) - господарська операція, яка передба­чає проведення розрахунків за товари (роботи, послуги) у будь-якій іншій, ніж грошова, формі, враховуючи всі види заліку та погашення взаємної заборгованості; бартерні операції не передбачають зараху­вання коштів на рахунки продавця для компенсації вартості таких то­варів (робіт, послуг).

Безготівкова форма розрахунків - грошові розрахунки, які здійс­нюються за допомогою записів на рахунках у банках.

Безготівкові розрахунки - переказ певної суми коштів із рахунків платників на рахунки одержувачів коштів, а також переказ банками з доручення підприємств і фізичних осіб коштів, внесених ними готівкою в касу банку, на рахунки одержувачів коштів.

Бенчмаркинг - метод контролінгу, який полягає в перманентному, безперервному процесі порівнювання товарів (робіт, послуг), виробни­чих процесів, методів та інших параметрів досліджуваного підприємст­ва (структурного підрозділу) з аналогічними показниками інших під­приємств чи структурних підрозділів.

Бізнес-план - внутрішній плановий документ підприємства, що враховує всі основні планові показники виробничої, комерційної та фі­нансової діяльності підприємства або окремого інвестиційного проекту, виражає конкретні цілі та визначає величини маркетингових, економіч­них і фінансових показників.

Брак власних оборотних коштів - перевищення нормативу обо­ротних коштів над фактичну їх наявність.

Бухгалтерська звітність - звітність, що складається на підставі да­них бухгалтерського обліку для задоволення потреб певних користувачів.

Бюджет підприємства - оперативний фінансовий план, що складає­ться у формі кошторису на короткостроковий період і забезпечує ефектив­ний контроль за надходженням та витрачанням коштів на підприємстві.

Бюджетне фінансування - безповоротне надання коштів з бюджетів різних рівнів юридичним особам для покриття необхідних витрат.

Бюджетний рахунок - рахунок, що відкривається установам, органі­заціям, яким виділяються кошти з бюджету для цільового використання.

аловий дохід - загальна сума доходу платника податку на прибу­ток від усіх видів діяльності, отримана (нарахована) протягом звітного періоду в грошовій, матеріальній або нематеріальній формах як на те­риторії України, так і за її межами.

Валовий дохід підприємства - вартість новоствореного продукту в грошовому виразі.

Валовий прибуток - прибуток (збиток) підприємства, що визнача­ється вирахуванням з доходу (виручки) від реалізації продукції податку на додану вартість, акцизного збору, інших вирахувань, собівартості реалізованої продукції.

Валові витрати - витрати, здійснені платником податку на при­буток протягом звітного податкового періоду, які виключаються із су­ми скоригованого валового доходу для обчислення суми оподатковува­ного прибутку.

Вартість, яка амортизується, - первісна або переоцінена вар­тість необоротних активів за вирахуванням їх ліквідаційної вартості.

Векселі казначейські - вид державних цінних паперів, які випус­каються для покриття видатків державного бюджету.

Вексель - письмове безумовне зобов'язання, боргова розписка стандартної форми, що дає право її власнику вимагати сплати, визначе­ної у векселі суми від особи, яка видала вексель, у відповідний строк і у відповідному місці.

Вексельна форма розрахунків - оформлені векселем розрахунки між постачальником (отримувачем коштів) і покупцем (платником ко­штів) з відстрочкою платежу.

Вертикальний (структурний) фінансовий аналіз - одна з систем фінансового аналізу, яка базується на структурному розчленуванні окремих показників фінансової звітності підприємства.

Використання прибутку - спрямування прибутку підприємства на сплату податків, створення резервного фонду, виплату дивідендів, поповнення статутного фонду, фінансування витрат у процесі фінансо­во-господарської діяльності.

Виокремлювання підприємств - форма реорганізації, за якої на базі існуючого суб'єкта господарювання чи його структурної одиниці створюється нове підприємство.

Виплата дивідендів - використання прибутку для виплати доходів власникам акцій, корпоративних прав.

Виручка від реалізації - сума коштів, які надійшли на банківський рахунок або в касу підприємства від продажу товарів та надання послуг.

Відносне вивільнення оборотних коштів - процес, що залежить від випереджання темпів зростання обсягу виробництва над темпи зро­стання оборотних коштів.

Відсотки - дохід, який сплачується (нараховується) позичальни­ком на користь кредитора у вигляді плати за використання залучених на обумовлений строк коштів або майна.

Відтворювальна структура капітальних вкладень - співвідно­шення в загальному обсязі капітальних вкладень витрат на нове будів­ництво і реконструкцію основних фондів.

Вільна ціна - відпускна ціна, що встановлюється виробником на дого­вірній основі, чи роздрібна ціна, що визначається торговцями самостійно.

Власні оборотні кошти - кошти, що забезпечують оптимальну планову потребу у фінансових ресурсах для поточної діяльності під­приємства і визначаються на основі бухгалтерського балансу.

Внутрішній (традиційний) фінансовий аналіз - аналіз, який здійснюється самим підприємством за даними бухгалтерського обліку та звітності, а також за оперативними даними.

Вхідний податок на додану вартість - сума податку на додану вартість, яку враховано в ціну товарів (робіт, послуг) і яка сплачуєть­ся суб'єктом господарювання за придбання цих товарів (робіт, послуг).

отівкова форма розрахунків - форма розрахунків, що здійснює­ться з використанням готівки.

Готівкові розрахунки - розрахунки готівкою юридичних і фізич­них осіб за реалізовану продукцію (товари, виконані роботи, надані по­слуги) і за операціями, які не пов'язані з реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг) та іншого майна.

Грошовий оборот – сукупність платежів у грошовій формі, пов'язаних із купівлею-продажем товарів чи використанням різного ро­ду фінансових зобов'язань.

Грошові кошти - гроші підприємства, які знаходяться на його рахунках у банках, у касі підприємства і в підзвітних осіб. Грошові ко­шти підприємства згідно з чинним законодавством зберігаються на йо­го поточних, валютних, бюджетних та інших рахунках у банках.

Грошові надходження - кошти, які надходять на поточні чи інші рахунки підприємств у банках та в касу підприємств.

Грошові потоки – сукупність розподілених за часом грошових надходжень і напрямків використання коштів, що мають місце в проце­сі фінансово-господарської діяльності підприємства.

Грошові фонди – це та частина грошових коштів підприємства, що утворилися в процесі формування фінансових ресурсів, яка має цільове призначення. До грошових фондів належать статутний фонд, фонд оплати праці, амортизаційний фонд, а також фонди, створені внаслідок розподілу прибутку підприємства.

Група основних засобів - сукупність однотипних за технічними характеристиками, призначенням та умовами використання необорот­них матеріальних активів.

Гнучкий бюджет - це бюджет, який складається не для конкрет­ного рівня ділової активності, а для певного його діапазону.

Горизонтальний (трендовий) аналіз - одна з систем фінансового аналізу, яка базується на вивченні динаміки окремих фінансових показ­ників v часі.

ебітор - особа, що отримала продукцію, роботи, послуги, але не розрахувалася за них.

Дебіторська заборгованість - заборгованість покупців перед постачальником за продукцію, роботи, послуги. Дебіторська заборгова­ність погашається в обумовлені строки і відображається в балансі як поточні активи.

Деномінація акцій - зменшення номінальної вартості акцій акціо­нерного товариства, яке здійснюється для приведення у відповід­ність номінальної вартості випущених в обіг акцій з величиною статут­ного фонду в разі його зменшення.

Депозитний рахунок - рахунок, який відкривається установою банку на певний конкретний строк для зберігання грошових коштів юридичних і фізичних осіб.

Державна позика - форма державного кредиту, коли держава є в ролі боржника (позичальника). Заборгованість за державними позиками зараховують до суми державного боргу країни.

Державний кредит - залучення державою тимчасово вільних кош­тів юридичних і фізичних осіб у розпорядження відповідних органів державної влади для використання їх на фінансування державних витрат.

Дериватив - стандартний документ, що засвідчує право та/або зо­бов'язання придбати чи надати цінні папери, матеріальні або нематері­альні активи, а також кошти на певних умовах у майбутньому.

Джерела сплати податків - джерела, за рахунок яких суб'єкт го­сподарювання переказує податки до бюджету в процесі своєї фінансо­во-господарської діяльності. Такими джерелами можуть бути: прибу­ток, собівартість, виручка від реалізації.

Дизажіо - відхилення ринкового курсу цінних паперів від їх номі­нальної вартості в бік зменшення.

Дискриптивні моделі фінансового аналізу - головні моделі, за допомогою яких здійснюється фінансовий аналіз, а саме: побудова сис­теми звітних балансів, подання фінансової звітності в різних аналітич­них розрізах, вертикальний та горизонтальний аналіз звітності, систем­ний аналіз оцінних коефіцієнтів.

Добровільна ліквідація підприємства-боржника - процедура лік­відації неспроможного підприємства, яка здійснюється поза судовими органами, на підставі рішення власників або угоди, укладеної між влас­никами даного підприємства та кредиторами, і під контролем кредиторів.

Довгострокові фінансові інвестиції - інвестиції зі строком пога­шення понад один рік, а також інвестиції, які не можуть бути вільно ре­алізовані в будь-який момент.

Додатковий продукт - вартість, створювана безпосередніми ви­робниками понад вартість необхідного продукту.

Доходи від фінансово-інвестиційної діяльності - грошові кошти, отримані у вигляді дивідендів, відсотків за корпоративними, державни­ми, іншими цінними паперами, а також від розміщення коштів на депо­зитних рахунках у комерційних банках.

квіваленти грошових коштів - короткострокові високоліквідні фінансові інвестиції, які вільно конвертуються в певні суми грошових коштів і характеризуються незначним ризиком зміни вартості.

Експертна оцінка майна - визначення оцінної вартості майна підприємства експертом відповідно до договору із замовником.

Емісійний дохід - сума перевищення доходів, отриманих від емісії (випуску) власних акцій та інших корпоративних прав над номінал та­ких акцій (інших корпоративних прав), тобто різниця між курсом емісії та номінальним курсом акцій. Емісійний дохід є одним із джерел форму­вання додаткового капіталу підприємства.

Емісія акцій або облігацій підприємств - сукупність дій емітента з організації проведення передплати на акції або продажу облігацій.

бори (загальнодержавні й місцеві) - цільові відрахування, пере­дбачені чинним законодавством, які здійснюють суб'єкти господарю­вання в процесі своєї діяльності для формування цільових фондів щодо забезпечення фінансування відповідних витрат.

Звичайна діяльність - будь-яка основна діяльність підприємства, а також операції, що її забезпечують або виникають внаслідок її проведення.

Звичайна ціна – ціна продажу товарів (робіт, послуг) продавцем, враховуючи суму нарахованих і сплачених відсотків, вартість іноземної ва­люти, яка може бути отримана у разі продажу товарів особам, які не по­в'язані з продавцем, за звичайних умов ведення господарської діяльності.

Звіт про власний капітал - звіт, який відображає зміни у складі власного капіталу підприємства протягом звітного періоду.

Звіт про рух грошових коштів - звіт, який відображає надхо­дження і витрати грошових коштів у результаті діяльності підприємст­ва у звітному періоді.

Звіт про фінансові результати - звіт про доходи, витрати і фі­нансові результати діяльності підприємства.

Зворотний лізинг - господарська операція, яка передбачає продаж основних фондів з одночасним зворотним отриманням таких основних фондів в оперативний або фінансовий лізинг.

Злиття підприємств - форма реорганізації суб'єктів господарю­вання, яка здійснюється об'єднанням підприємства (кількох підпри­ємств), яке зазнало фінансової кризи, з іншим, фінансово стійким під­приємством (кількома підприємствами). У разі злиття підприємств усі майнові права та обов'язки кожного з них переходять до суб'єкта гос­подарювання, який утворився в результаті злиття.

Зменшення корисності основних засобів - втрата економічної ви­годи через перевищення залишкової вартості активу над суму очікува­ного відшкодування.

Зношення необоротних активів - сума амортизації об'єкта необорот­них активів з початку їх корисного використання.

Зношення основних засобів - втрата вартості основних засобів у процесі їх експлуатації.

Зовнішній фінансовий аналіз - аналіз, який здійснюється партне­рами підприємства та контрольними органами на підставі даних публіч­ної фінансової звітності.

Забезпечений вексель - вексель, гарантований заставою, що надає­ться кредиторові, банку або продавцеві до моменту сплати боргу.

Інвестиційна діяльність - сукупність операцій з придбання та продажу довгострокових (необоротних) активів, а також короткострокових (поточних) фінансових інвестицій, що не є еквівалентами грошо­вих коштів.

Інвестиційна стратегія – формування системи довгострокових цілей інвестиційної діяльності та вибір найефективніших способів їх досягнення.

Інвестиційний податковий кредит - відстрочення сплати подат­ку на прибуток, що надається суб'єкту підприємницької діяльності на певний строк для збільшення його фінансових ресурсів для здійс­нення інноваційних програм, з наступною компенсацією відстрочених сум у вигляді додаткових надходжень податку через загальне зростання прибутку, отримане внаслідок реалізації інноваційних програм.

Інвестиція - господарська операція, яка передбачає придбання ос­новних фондів, нематеріальних активів, корпоративних прав та цінних паперів в обмін на кошти або майно.

апітальний дохід - різниця між скоригованою балансовою варті­стю основних засобів згідно з коефіцієнтом індексації та балансовою вартістю таких основних засобів до індексації.

Капітальний ремонт основних засобів - часткове відшкодування фізичного зношування основних засобів.

Капітальні вкладення - витрати на створення нових, реконструк­цію, розширення та технічне переоснащення діючих основних засобів.

Касові операції-операції, пов'язані з прийняттям та видачею готівки.

Коефіцієнт вибуття основних засобів - показник відтворення основних засобів, що визначається як відношення основних засобів, що вибули протягом року, до їх наявності на початок року.

Коефіцієнт зношення основних засобів - показник стану основних за­собів на певний час: показник обчислюють діленням суми зносу основ­них засобів на повну їх балансову вартість.

Коефіцієнт оновлення основних засобів - показник відтворення основних засобів, який обчислюють як відношення вартості основних засобів, введених в експлуатацію протягом року, до вартості основних засобів на кінець року.

Комерційний кредит - короткотерміновий кредит, що надається продавцем (виробником) покупцеві у формі відстрочки оплати за про­дані товари (виконані роботи чи надані послуги). Здебільшого оформ­ляється переказним векселем.

Комерційний розрахунок - метод ведення господарства, що поля­гає в постійному порівнюванні (у грошовій формі) витрат і результатів діяльності. Метою комерційного розрахунку є отримання максимально­го прибутку за мінімальних витрат.

Комітет кредиторів - робочий орган зборів кредиторів боржника під час провадження справи про банкрутство, що обирається зборами кредиторів у складі не більше семи осіб. До компетенції комітету належать такі питання: скликання зборів кредиторів, підготовка та укладен­ня мирової угоди, звернення до арбітражного суду з клопотанням про відкриття процедури санації; визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури, призначення та припинення повноважень ар­бітражного керуючого.

Комунальний податок- місцевий податок, який сплачують юри­дичні особи всіх форм власності, що перебувають на території України. Конверсія акцій - об'єднання кількох акцій в одну (або обмін за встановленим співвідношенням однієї кількості акцій на іншу), яке здійснюється для приведення у відповідність з величиною статут­ного фонду номінальної вартості випущених в обіг акцій.

Консигнація - форма комісійного продажу експортних товарів, за якої їх власник (консигнант) передає комісіонерові (консигнаторові) товар для продажу зі складу комісіонера. При цьому право власності на товар, що надійшов на склад комісіонера, залишається за консигнантом. Консолідований бюджет - скоординований за всіма підрозділами і функціями план діяльності підприємства в цілому, що об'єднує блоки окремих бюджетів і містить належну інформацію для прийняття і конт­ролю управлінських рішень у галузі фінансового планування.

Контокорентний кредит - вид банківського кредиту в націо­нальній або іноземній валюті, що надається клієнтові, який має в банку поточний рахунок.

Користувачі звітності - фізичні та юридичні особи, що потребу­ють інформації про діяльність підприємства для прийняття рішень.

Кредит - кошти та матеріальні цінності, які надаються резидента­ми або нерезидентами у користування юридичним чи фізичним особам на обумовлений строк та під певний відсоток.

Кредитна лінія - оформлена договором згода банку (об'єднання банків) надавати позичальникові кредити, обмежені певною макси­мальною величиною (лімітом кредиту) протягом певного часу (звичай­но, до одного року).

Кредитний рахунок - рахунок, призначений для обліку виданих банком кредитів.

Кредитний ризик – боргу і відсотків за ним.

Кредитор - юридична або фізична особа, яка має підтверджені на­лежними документами грошові вимоги до боржника, у тому числі ви­моги щодо виплати заробітної плати, сплати податків та інших обов'язкових платежів.

Кредиторська заборгованість – позапланове залучення джерел формування оборотних коштів, що свідчить про участь у господарсь­кому обороті підприємства коштів інших суб'єктів господарювання.

Кредитоспроможність - наявність передумов для отримання кре­диту позичальником, спроможність повернути його в повному обсязі в обумовлений термін.

Кредитування - надання суб'єктові підприємництва банківських кредитів на засадах платності, строковості й повернення.

Курсова різниця - різниця між оцінками однакової кількості оди­ниць іноземної валюти за різних валютних курсів.

ізинг - форма довгострокової оренди, яка передбачає передання права користування майном іншому суб'єкту підприємницької діяльно­сті на платній основі і на визначений угодою строк. Лізинг є дійовим способом фінансування інвестицій і активізації збуту.

Лізинговий кредит - відносини між юридичними особами, що ви­никають внаслідок оренди майна і супроводжуються укладенням лізин­гової угоди.

Ліквідатор - фізична особа, яка відповідно до рішення арбітраж­ного суду здійснює ліквідацію визнаного банкрутом суб'єкта підприє­мницької діяльності та забезпечує задоволення вимог кредиторів.

Ліквідаційна вартість майна - імовірна ціна, за яку майно можна буде продати на ринку з урахуванням терміну продажу, визначеного лі­квідаційною комісією.

Ліквідаційна вартість основних засобів - сума коштів або вар­тість інших активів, яку підприємство очікує отримати від реалізації (ліквідації) необоротних активів після закінчення строку їх корисного використання (експлуатації), за вирахуванням витрат, пов'язаних з про­дажем (ліквідацією).

Ліквідаційна маса - сукупність усіх видів майнових активів банк­рута, що належать йому на правах власності або повного господарсько­го відання (за винятком майна, що є предметом застави). До ліквідацій­ної маси враховуються також майнові активи інших осіб, які відповідно до законодавчих актів або установчих документів банкрута відповіда­ють за його зобов'язаннями.

Ліквідаційна процедура - здійснення щодо визнаного банкрутом підприємства заходів, пов'язаних із задоволенням вимог кредиторів-через продаж майна та ліквідацію юридичної особи боржника.

Ліквідаційний баланс - баланс підприємства, який складається пі­сля проведення ліквідаційних процедур, тобто після реалізації майно­вих об'єктів, які належать до складу ліквідаційної маси і необхідні для повного задоволення претензій кредиторів, та після розподілу вируче­них сум між кредиторами.

Ліквідні активи - майно підприємства, що користується високим попитом на ринку та може бути швидко реалізоване.

Ліквідність підприємства - здатність підприємства швидко про­дати активи й одержати гроші для оплати своїх зобов'язань.

аневреність власного капіталу - показник, який характеризує частку власного капіталу, що використовується для фінансування пото­чної діяльності, тобто вкладається в оборотні кошти.

Маржинальний прибуток - різниця між виручкою від реалізації та змінними витратами, тобто сума, яка спрямовується на покриття постійних витрат та на формування прибутку. Маржинальний прибуток можна обчислювати як на весь обсяг реалізації, так і на одиницю продукції. Цей показник використовується в процесі аналізу точки беззбитковості.

Масова оцінка майна - визначення вартості майна підприємства з використанням стандартної методології та стандартного набору вихід­них даних.

Метод витрат - метод оцінки вартості майна підприємства, який ґрунтується на визначенні відновної вартості активів, тобто передбачає оцінювання вартості майна з використанням інформації про вартість його відтворення в сучасних цінах.

Методи планування - конкретні способи і засоби планових розрахунків.

Методи фінансового аналізу - комплекс науково-методичних ін­струментів та принципів дослідження фінансового стану підприємства,

Методологія та методика фінансового аналізу - сукупність ви­дів, засобів, методів фінансового аналізу, які використовуються для конкретних цілей вивчення фінансового стану підприємства.

Мирова угода - процедура досягнення домовленості між боржни­ком та кредиторами щодо пролонгації строків сплати належних креди­торам платежів або щодо зменшення суми боргів. Мирова угода між боржником і кредиторами може бути укладена на будь-якому етапі провадження справи про банкрутство.

Мито - непрямий податок, що стягується з товарів, транспортних за­собів, інших предметів, які перемішуються через митний кордон країни.

Міжміські розрахунки - розрахунки, які здійснюються між покуп­цем і постачальником, що перебувають у різних містах або регіонах.

Місцеві податки - податки, що їх сплачують юридичні й фізичні особи для забезпечення наповнення місцевих бюджетів.

Моральне зношення основних засобів - зменшення вартості основних засобів внаслідок впровадження у виробництво нових, технічно доско­наліших та економічно ефективніших машин і устаткування.

Мораторій на задоволення вимог кредиторів - припинення вико­нання боржником грошових зобов'язань і зобов'язань зі сплати подат­ків і зборів (обов'язкових платежів), строк виконання яких настав до дня запровадження мораторію.

адзвичайна подія - подія або операція, яка відрізняється від зви­чайної діяльності підприємства і щодо якої не очікується її щоріч­ного або принаймні періодичного повторення.

Надлишок власних оборотних коштів - перевищення розмірів оборотних коштів понад визначені нормативи.

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку - нормативний документ, що визначає принципи та методи ведення бух­галтерського обліку і складання фінансової звітності, що відповідати­муть міжнародним стандартам.

Ненормовані оборотні кошти - ті елементи (статті) оборотних коштів, щодо яких планова потреба не визначається.

Неплатоспроможність - неспроможність, пов'язана з браком ак­тивів у ліквідній формі, суб'єкта підприємницької діяльності виконати платіжні зобов'язання, строк сплати яких настав.

Непрямі податки - податки, які враховується в ціну товарів (ро­біт, послуг). Реальними платниками цих податків є покупці відповідних товарів (робіт, послуг), а їх платниками до бюджету - суб'єкти під­приємницької діяльності.

Нерезиденти - юридичні особи, а також суб'єкти господарської ді­яльності, що не мають статусу юридичної особи (філії, представництва тощо), з місцезнаходженням за межами України, які створені та здійсню­ють свою діяльність відповідно до законодавства будь-якої іншої держави.

Нетоварні операції – розрахунки, які пов'язані з фінансовими операціями (отримання чи погашення кредиту; сплата податків, зборів, обов'язкових відрахувань, штрафів).

Неформалізовані методи фінансового аналізу - методи аналізу, які ґрунтуються на описуванні аналітичних процедур на логічному рів­ні, а не на підставі жорстких взаємозв'язків та взаємозалежностей.

Номінальна вартість корпоративних прав - вартість, яка відпо­відає частці участі держателя таких прав у статутному фонді емітента і визначається діленням статутного фонду на кількість корпоративних прав, які є в обігу.

Норма оборотних коштів - показник, який визначається у днях, відсотках, гривнях для обчислення нормативів оборотних коштів.

Норматив оборотних коштів - оптимальна потреба в оборотних коштах, що визначається за окремими статтями і в цілому по підприєм­ству в грошовому виразі.

Нормативне фінансове планування - розрахунок потреби суб'єк­та підприємницької діяльності у фінансових ресурсах на підставі вста­новлених фінансових норм і нормативів.

Нормативні моделі фінансового аналізу - моделі, які уможлив­люють порівняння фактичних результатів діяльності підприємства з нормативними (розрахованими на підставі затверджених нормативів).

Нормовані оборотні кошти - ті елементи (статті) оборотних ко­штів, щодо яких визначається оптимальна планова потреба.

Нульова ставка оподаткування - застосовується за оподаткуван­ня податком на додану вартість продажу певних товарів (робіт, послуг). Застосування цієї ставки дає змогу вмістити до суми податкового кре­диту сплачену суму податку на додану вартість на придбані товари (ро­боти, послуги), використані для продажу товарів (робіт, послуг), які оподатковуються за нульовою ставкою.

б'єкт оподаткування - показники або операції, визначені в за­конодавчому порядку і які використовуються для обчислення окремих податків і зборів.

Оборотний капітал - частина капіталу підприємства, що вкладена у поточні активи і яка повертається за час одного виробничого циклу.

Оборотні виробничі фонди - оборотні кошти у виробничих запа­сах і виробництві.

Оборотні кошти - кошти, авансовані в оборотні виробничі фонди та фонди обігу.

Оборотність оборотних коштів - відносний показник, що хара­ктеризує ефективність використання оборотних коштів; час, за який оборотні кошти здійснюють повний оборот.

Овердрафт - форма короткотермінового кредиту, суть якого поля­гає у списанні коштів з поточного рахунку клієнта понад їх залишок на рахунку, тобто в утворенні на рахунку клієнта дебетового сальдо.

Оперативний лізинг (оренда) - господарська операція фізичної чи юридичної особи, що передбачає передання орендарю права користу­вання основними фондами на строк, що не перевищує строку їх повної амортизації, з обов'язковим поверненням таких основних фондів їх власнику після закінчення строку дії лізингової (орендної) угоди.

Оперативний фінансовий план - план поточних грошових надхо­джень та грошових витрат, складений на короткий проміжок часу (мі­сяць, декаду, п’ятиденку).

Операційний (поточний, періодичний, оперативний) бюджет - система бюджету, що характеризує доходи і витрати за операціями або окремими функціями підприємства.

Операційна діяльність - основна діяльність підприємства, а також інші види діяльності, що не є інвестиційною та фінансовою.

Оподатковуваний прибуток - показник, що визначається для роз­рахунку податку на прибуток способом виключення із суми скоригованого валового доходу валових витрат платника податку та суми нара­хованих ним амортизаційних відрахувань.

Організація розрахунків - переказування коштів з рахунку покупця (платника коштів) на рахунок постачальника (отримувача коштів) або залік взаємних розрахунків між покупцем і постачальником продукції.

Організація фінансів підприємств - методи, форми й способи фор­мування та використання фінансових ресурсів, а також контроль за їхнім кругообігом для досягнення визначених підприємством цілей.

Оренда землі – господарська операція, яка передбачає надання орендодавцем землі в користування іншій юридичній або фізичній осо­бі на певний обумовлений строк і з певним цільовим призначенням за орендну плату.

Основна діяльність - операції, пов'язані з виробництвом або реа­лізацією продукції (товарів, робіт, послуг), випуск якої є головною ме­тою створення підприємства і забезпечує основну частку його доходу.

Основні засоби - матеріальні цінності, що використовуються підпри­ємством понад один календарний рік із дня введення їх в експлуатацію.

Оцінка фінансового стану підприємства - систематичний і все­бічний аналіз фінансового стану підприємства на засаді використання системи оцінних показників, різних методів, засобів та методик аналізу.

Оцінна вартість майна - імовірна ціна, за яку майно можна про­дати на ринку на дату оцінки з урахуванням інвестиційних умов та спо­собу продажу. Оцінною вартістю (залежно від мети оцінки) може бути ринкова вартість, інвестиційна вартість, ліквідаційна вартість.

ервісна вартість основних засобів (історична вартість) - вар­тість окремих об'єктів основних фондів, за якою їх було зараховано на баланс підприємства. Вона визначається сумою витрат, пов'язаних з виготовленням, придбанням, доставкою, спорудженням, установленням, страхуванням під час транспортування, державною реєстрацією, рекон­струкцією, модернізацією та іншим поліпшенням основних фондів, як­що останні мали місце.

Передатний баланс - баланс підприємства, що реорганізується, на день припинення його діяльності, складений за стандартними правила­ми, передбаченими нормативними актами, які регулюють порядок за­повнення форм річної (квартальної) бухгалтерської звітності.

Переоцінена вартість основних засобів - вартість необоротних активів після їх переоцінки.

Перетворення підприємств - форма реорганізації, яка передбачає зміну форми власності або організаційно-правової форми юридичної особи без припинення господарської діяльності підприємства.

Перспективне фінансове планування на підприємстві - розроб­лення фінансової стратегії підприємства та прогнозування його фінансової діяльності.

Перспективний фінансовий план - прогнозні фінансові показни­ки, розроблені на підставі перспективних цілей розвитку підприємства. І плата за землю - податок, що його сплачують власники землі та землекористувачі за землі, які використовуються для сільськогосподар­ського виробництва, а також за землі не сільськогосподарського при­значення в населених пунктах.

Платіжна вимога - розрахунковий документ, що містить вимогу на стягування до банку, що обслуговує платника, здійснити без погодження з платником переказ визначеної суми коштів з рахунку платника на рахунок стягувана.

Платіжна вимога-доручення - комбінований розрахунковий до­кумент, який складається з двох частин. Верхня частина - вимога постачальника до покупця сплатити вартість товару, робіт, послуг. Нижня -доручення покупця банку, який його обслуговує, переказати кошти з його рахунку на рахунок постачальника.

Платіжна дисципліна - дотримання суб'єктами господарювання встановлених правил проведення розрахункових операцій (передусім платежів за фінансовими зобов'язаннями в повному обсязі та у встано­влені строки).

Платіжне доручення - розрахунковий документ, який містить до­ручення власника банківського рахунку переказати відповідну суму на рахунок отримувача коштів.

Платоспроможність - здатність юридичної чи фізичної особи своєчасно й повністю виконати свої платіжні зобов'язання, які виника­ють з операцій грошового характеру.

Поглинання підприємств - форма реорганізації, яка здійснюється придбанням корпоративних прав фінансове неспроможного підприємства підприємством-санатором. Поглинуте підприємство може або збе­регти свій статус юридичної особи і стати дочірнім підприємством санатора, або бути приєднаним до підприємства-санатора і стати його структурним підрозділом, утративши при цьому юридичний статус.

Податки - обов'язкові платежі, що їх встановлює держава для юридичних і фізичних осіб для формування централізованих фі­нансових ресурсів, які забезпечують фінансування державних витрат.

Податковий агент - суб'єкт підприємницької діяльності, створе­ний у формі підприємства з іноземною інвестицією (також його дочірні підприємства, філії, відділення, відокремлені підрозділи), право якого на звільнення від оподаткування окремими податками підтверджене рішенням суду, уповноважений здійснювати нарахування та стягнення акцизного збору.

Податковий кредит - виникає в суб'єктів господарювання, що здій­снюють операції з продажу товарів (робіт, послуг), які оподатковуються податком на додану вартість, а також оподатковуються за нульовою став­кою. Враховує сплачений ними податок на додану вартість за придбані товари (роботи, послуги), які використано для виробництва й реалізації оподатковуваних податком на додану вартість товарів (робіт, послуг).

Податкові пільги - це загальне звільнення платників податків від оподаткування або звільнення від оподаткування окремих об'єктів чи зниження ставок оподаткування.

Податок з реклами - оподаткування всіх видів і способів комер­ційної реклами. Об'єктом оподаткування є вартість рекламних послуг.

Податок із власників транспортних засобів - оподаткування власників усіх видів транспортних засобів. Одержані суми податку ви­користовуються для фінансування утримання наявних чи будівництва нових автомобільних шляхів.

Податок на дивіденди - податок, що його переказують до бюджету відповідно до нарахованих дивідендів емітенти корпоративних прав.

Податок па додану вартість - непрямий податок, що вміщується в ціни реалізації товарів (робіт, послуг) і встановлюється у відсотках від оподатковуваного обороту. Цей податок визначається згідно з чин­ним законодавством і має певні особливості в різних видах та сферах діяльності.

Податок на нерухоме майно (нерухомість) – прямий податок, який визначається у відсотках від вартості будівель, споруд, що є влас­ністю суб'єктів господарювання.

Податок на прибуток - прямий податок, що його сплачують суб'єкти господарювання за рахунок прибутку і який обчислюється у відсотках від суми оподатковуваного доходу (прибутку) згідно з подат­ковим законодавством.

Подібні об'єкти - об'єкти, які мають однакове функціональне призначення та однакову справедливу вартість необоротних активів.

Події підприємств - форма реорганізації, за якої одна юридична особа припиняє свою діяльність, а на її базі створюється кілька нових підприємств, оформлених як самостійні юридичні особи.

Подрібнення акцій (спліт) - один із прийомів дивідендної політи­ки та політики диверсифікації акціонерного капіталу підприємства, який полягає в емісії додаткової кількості звичайних акцій без збіль­шення суми статутного фонду.

Позовна давність - установлений законодавством термін, протягом якого потерпіла сторона для захисту своїх прав може звернутися до суду.

Поточний рахунок суб'єкта господарювання - рахунок, на який надходять кошти від реалізації продукції, виконання робіт, надання по­слуг. Даний рахунок використовується для зберігання грошових коштів та здійснення всіх видів платежів.

Поточні фінансові інвестиції - інвестиції на термін, що не пере­вищує одного року, які можуть бути вільно реалізовані будь-коли.

Предикативні моделі фінансового аналізу - моделі передбачува­ного, прогнозованого характеру.

Прибуток від звичайної діяльності - прибуток (збиток), отрима­ний від операційної діяльності (основної та іншої операційної діяльнос­ті), фінансових інвестицій та іншої звичайної діяльності.

Прибуток від іншої звичайної діяльності - прибуток (збиток) від реалізації основних засобів, нематеріальних активів, фінансових інвес­тицій; від ліквідації необоротних активів, безоплатно отриманих оборо­тних активів, уцінки необоротних активів і фінансових інвестицій, неопераційних курсових різниць тощо.

Прибуток від надзвичайних подій - прибуток (збиток), що по­в'язаний з втратами від стихійного лиха, техногенних катастроф і ава­рій; з відшкодуванням збитків від надзвичайних подій, а також з інши­ми надзвичайними доходами і втратами.

Прибуток від операційної діяльності - прибуток (збиток) від ос­новної діяльності (реалізації продукції, товарів, робіт, послуг) та іншої операційної діяльності (реалізація оборотних активів та іноземної валю­ти; доходи від операційної оренди, операційних курсових різниць, спи­сання кредиторської заборгованості; одержані (сплачені) штрафи, пеня, неустойка; відшкодування раніше списаних активів; одержані гранти, субсидії; інші доходи).

Прибуток від реалізації продукції - прибуток (збиток), що обчис­люється вираховуванням з виручки від реалізації непрямих податків і собівартості реалізованої продукції.

Прибуток від фінансових операцій - прибуток (збиток), отрима­ний від інвестицій в асоційовані, дочірні і спільні з іноземними власни­ками підприємства; одержані дивіденди, відсотки за облігаціями та ін­шими цінними паперами; інші доходи від фінансових інвестицій.

Прибуток підприємства - загальна сума прибутку, отримана від усіх видів діяльності за звітний період і відображена в балансі підприємства.

Приєднання підприємств - форма реорганізації, яка передбачає перехід усіх прав та обов'язків одного або кількох юридичних осіб - п ран опо перед ник і в до іншої юридичної особи - правонаступника.

Примусова ліквідація підприємства - процедура ліквідації неспро­можного підприємства-боржника, яка здійснюється з рішення арбітраж­ного суду (як правило, у процесі провадження справи про банкрутство).

Прискорена амортизація - метод визначення амортизації основ­них засобів за нормами, що перевищують офіційно затверджені норми амортизаційних відрахувань.

Приховані резерви - частина капіталу підприємства, яку не відо­бражено в його балансі. Величина прихованих резервів у активі балансу дорівнює різниці між балансовою вартістю окремих майнових об'єктів підприємства та їх реальною (вищою) вартістю.

Продаж товарів - будь-які операції, що здійснюються згідно з до­говорами купівлі-продажу, іншими цивільно-правовими договорами та передбачають передання права власності на товари за певну компенса­цію, а також операції з безоплатного надання товарів.

Просте відтворення основних засобів - постійне відновлення ос­новних засобів у незмінних розмірах.

Прострочені кредити - кредити, що їх не повернуто установам банку чи іншим позичальникам в обумовлений термін через фінансові ускладнення, що виникли в позичальника.

егулювальна функція податків - форма впливу податків на різні напрямки, показники діяльності суб'єктів господарювання. Такий вплив залежить від: об'єкта оподаткування та методики його визначення, від джерел сплати податків, розміру ставок податків і методики їх розрахун­ку, термінів сплати податків, податкових пільг, штрафних санкцій за по­рушення податкового законодавства суб'єктами господарювання.

Реєстр вимог кредиторів - список визнаних боржником або арбі­тражним судом грошових вимог кредиторів, а також вимог щодо спла­ти податків і зборів, складений розпорядником майна в порядку черго­вості задоволення кожної вимоги,

Резервний фонд - фонд, який створюється за рахунок чистого прибут­ку підприємства для забезпечення фінансування непередбачених витрат.

Резиденти - юридичні особи, а також суб'єкти господарської дія­льності України, що не мають статусу юридичної особи (філії, предста­вництва тощо), які створені та здійснюють свою діяльність відповідно до законодавства України з місцезнаходженням на її території.

Ремітент - власник переказного векселя (підприємство або банк), що отримує на свою користь комісійну винагороду за надану банком послугу щодо переказу суми, зазначеної у векселі, в обумовлений термін з рахунка векселедавця на рахунок власника векселя.

Рентабельність - показник рівня дохідності продукції, підприєм­ства в цілому. Визначається як відношення прибутку до поточних ви­трат, авансованої вартості у відсотках.

Рентабельність основних засобів - показник ефективності їх ви­користання, що обчислюється як відношення загального прибутку до вартості основних засобів.

Реорганізація підприємства - повна або часткова заміна власників корпоративних прав підприємства, зміна організаційно-правової форми організації бізнесу, ліквідація окремих структурних підрозділів або створення на базі одного підприємства кількох інших. Найпоширені­шими видами реорганізації є злиття, приєднання, поділ, виокремлюван­ня, перетворення.

Реструктуризація активів - санаційні заходи, пов'язані зі зміною структури та складу активу балансу (досить часто ці зміни супрово­джуються також змінами у складі та структурі пасивів).

Реструктуризація підприємства - здійснення організаційно-еко­номічних, правових, виробничо-технічних заходів, спрямованих на змі­ну структури підприємства, його управління, форм власності, організа­ційно-правових форм, які здатні привести підприємство до фінансового оздоровлення.

Рефінансування дебіторської заборгованості - форма реструкту­ризації активів, яка полягає в переведенні дебіторської заборгованості в інші, ліквідні форми оборотних активів: грошові кошти, короткостро­кові фінансові вкладення.

Розподільний баланс - баланс підприємства, що реорганізується, на день припинення його діяльності, в якому окремими рядками відо­бражаються активи і пасиви, розподілені між ним і підприємствами-правонаступниками.

Розподіл прибутку - порядок спрямування прибутку на задово­лення потреб окремих учасників розподілу, а також на формування ці­льових грошових фондів.

Розподільний рахунок - рахунок, призначений для попереднього за­рахування коштів в іноземній валюті, які згідно з чинним законодавством України підлягають продажу на міжбанківському валютному ринку. Зали­шок коштів у встановленому порядку зараховується на поточний рахунок.

Розпорядник майна - фізична особа, на яку в установленому по­рядку покладаються повноваження щодо нагляду та контролю за упра­влінням та розпоряджанням майном боржника на період провадження справи про банкрутство. Повноваження розпорядника майна припиня­ються з дня затвердження арбітражним судом мирової угоди, призна­чення керуючого санацією або ліквідатора.

Розрахунковий вексель - вексель, який купують з дисконтом для покриття кредиторської заборгованості перед векселедавцем у розмірі вексельної суми.

Розрахунковий чек ⇐ Предыдущая12345678910©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.