Здавалка
Главная | Обратная связь

ПРИКЛАДИ РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧ 

Задача 1Спрогнозувати ймовірність банкрутства підприємства на основі двофакторної моделі, якщо сума запасів і витрат становить 100 000 грн, грошові кошти та дебіторська заборгованість – 10 000 грн, довгострокові позикові кошти та інші пасиви – 40 000 грн, короткострокові пасиви – 60 000 грн, а валюта балансу – 320 000 грн.

Розв’язання.

1 Для розрахунку треба використовувати формулу Федотової для оцінки ймовірності банкрутства і знаходимо інтеграційний z-показник:

z = -0,3877 – 1,0736 Кn + 0,0579 Кавт,

де Кn – коефіцієнт покриття;

Кавт – коефіцієнт автономії,

z = 0, ймовірність банкрутства 50%.

Від’ємні значення z – зменшення ймовірності банкрутства.

z = -0,3877 – 1,0736 х 110/60 + 0,0579 х 220/320 = -0,3877 – 1,0736 х 1,833 + 0,0579 х 0,6875 = -0,3877 – 1,968 + 0,0398 = -2,3159.

Отриманий результат свідчить про те, що підприємству банкрутство не загрожує.

 

Задача 2

Спрогнозувати ймовірність банкрутства підприємства, використовуючи Z-розрахунок Альтмана, якщо сума витрат і запасів – 200 000 грн, грошові кошти та дебіторська заборгованість – 50 000 грн, виручка від реалізації продукції – 150 000 грн, прибуток – 75 000 грн, нерозподілений прибуток – 10 000 грн., ринкова вартість всіх акцій – 500 000 грн, валюта балансу – 950 000 грн.

Розв’язання.

1 За методикою Альтмана знаходимо інтеграційний показник рівня загрози банкрутства:

Z = 1,012 Х1 + 0,014 Х2 + 0,033 Х3 + 0,006 Х4 + 0,999 Х5 або

Z = 1,2 Х1 + 1,4 Х2 + 3,3 Х3 + 0,6 Х4 + 1 Х5,

де факторами є окремі показники фінансового стану підприємства:

Х1 - робочий капітал / загальна вартість активів;

Х2 - чистий прибуток / загальна вартість активів;

Х3 - чистий дохід / загальна вартість активів;

Х4 - ринкова капіталізація компанії (ринкова вартість акцій) / сума заборгованості;

Х5 - обсяг продажу / загальна вартість активів.

Z = 1,2 х (200000+50000)/950000 + 1,4 х (10000/950000) + 3,3 х (75000/950000) + 0,6 х (500000/950000) + 1 х

х (150000/950000) = 0,3158 + 0,015 + 0,2605 + 0,3158 +

+ 0,1579 = 1,065.

2 Дивимося в таблицю і робимо висновок

Z ≤ 1,8 - дуже висока;

1,81 ≤ Z ≤ 2,70 - висока;

2,71 ≤ Z ≤ 2,99 - можлива;

Z ≥ 3,00 - дуже низька.

З таблиці видно, що ймовірність банкрутства підприємства дуже висока.

Задача 3

Розрахувати коефіцієнт відновлення платоспроможності за період 6 міс., якщо значення коефіцієнта поточної ліквідності на початок звітного періоду становило 1,8, а на кінець – 2,1.

Розв’язання

1 Знаходимо коефіцієнт відновлення платоспроможності підприємства за формулою

КВП = Кn + 6 / Т (Kn – Knn)

де Кn – коефіцієнт покриття;

Knn - коефіцієнт покриття на початок поточного періоду;

2 – нормативне значення коефіцієнта покриття;

Т – звітний період;

6 – період відновлення платоспроможності (місяці).

Якщо КВП > 1, то підприємство має можливість відновити свою платоспроможність;

Якщо КВП < 1, то така можливість відсутня.

Розраховуємо:

КВП = (2,1 + 6/6 (2,1 – 1,8)) : 2 = (2,1 + 0,3) : 2 = 2,4 : 2 = =1,2.

2 Коефіцієнт відновлення платоспроможності 1,2 > 1, це свідчить що підприємство має реальну можливість відновити платоспроможність за 6 місяців.

 

Задача 4

Підприємство оголошено банкрутом. Заборгованість кредиторам – 220 000 грн, сума активів – 180 000 грн, заборгованість із заробітної плати – 23 000 грн, плата господарському суду – 1 000 грн.

Встановити розмір платежу, який буде сплачено у другу чергу:

а) 23 000 грн;

б) 24 000 грн;

в) 180 000 грн.

Розв’язання

1 У першу чергу задовольняються:

а) вимоги, забезпечені заставою;

б) виплата вихідної допомоги звільненим працівникам банкрута, у т.ч. відшкодування кредиту, отриманого на ці цілі;

в) витрати, пов’язані з веденням справи про банкрутство в господарському суді та роботою ліквідної комісії.

Висновок: у другу чергу задовольняються вимоги, що виникли із зобов’язань банкрута перед своїми працівниками, тобто 23 000 грн.

Задача 5

Після реалізації майна було отримано 3,2 млн грн. Вимоги двох кредиторів, не забезпечені заставою, становлять 1 млн грн та 300 000 грн.

Розрахувати, наскільки будуть задоволені дані вимоги, якщо вимоги, забезпечені заставою, становлять 1,6 млн грн, заборгованість з оплати праці – 500 000 грн, податкової заборгованості – 640 000 грн, вимоги щодо здійснення внесків трудового колективу до статутного фонду – 3,4 млн грн, витрати керуючого господарського суду, що пов’язані з утриманням і збереженням майнових активів банкрута – 70 000 грн, інші витрати з провадженням справи про банкрутство – 90 000 грн.

Розв’язання

1 Перша черга: 1,6 млн грн – вимоги кредиторів забезпечені заставою;

70 000 грн – витрати керуючого господарського суду;

90 000 грн – інші витрати, пов’язані з проведенням справи про банкрутство.

2 Друга черга: 500 000 грн – витрати з оплати праці.

3 Третя черга: 640 000 грн – податкова заборгованість.

4 Четверта черга: 1 млн грн + 300 000 грн – вимоги кредиторів, що не забезпечені заставою.

5 Знаходимо суму ліквідаційної маси, яка розподіляється в першу, другу та третю черги:

(1,6 + 0,07 + 0,09 + 0,5 + 0,640) млн грн = 2,9 млн грн

6 Визначаємо суму ліквідаційної маси, яка випадає на задоволення в четверту чергу:

3,2 – 2,9 = 0,3 млн грн

7 Розраховуємо відсоткове співвідношення сум вимог першого та другого кредиторів до загальної суми вимог у четверту чергу розподілу ліквідаційної маси:

1 млн грн + 300 тис.грн = 1,3 млн грн

1,3 млн грн – 100%

1 млн грн – Х %,

Х = 76,9 %

1,3 млн грн – 100%

0,3 млн грн – У %

У = 23,1 %,

8 Перший кредитор, вимоги якого не забезпечені заставою, одержить

0,3 х 0,769 = 0,23 млн грн.

9 Другий кредитор, вимоги якого не забезпечені заставою, одержить

0,3 – 0,23 = 0,07 млн грн.

 

Задача 6

Чи обов’язкова ліквідація підприємства після задоволення вимог кредиторів, якщо після реалізації його майна було отримано 4 млн грн, а вимоги кредиторів становили:

Оплата праці – 300 тис.грн.

Податкові зобов’язання – 275 тис.грн.

Витрати, пов’язані з проведенням справи про банкрутство, – 50 тис.грн.

Кредити банків – 1,8 млн грн.

Інша заборгованість – 1,1 млн грн?

Розв’язання

1 Знаходимо залишок ліквідаційної маси після задоволення вимог кредиторів

4 млн – 50 тис. – 300 тис. – 275 тис. – 1,8 млн – 1,1 млн = =0,475 млн грн.

2 Господарський суд може винести ухвалу про ліквідацію юридичної особи, що звільнилася від боргів, лише у разі, якщо в неї залишилося майнових активів менше, ніж вимагається для її функціонування згідно із законодавством.

Висновок: у нашому випадку ліквідація підприємства не є обов’язковою.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.