Здавалка
Главная | Обратная связь

КОМПЛЕКСНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИЕКОНОМІКО-ПРАВНИЧИЙ КОЛЕДЖ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

“ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ”

МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

 

УЗГОДЖЕНО проректор з науково-педагогічної та начальної роботи ______________ Н.А. Грозовська "_______" ______________2012р.   ЗАТВЕРДЖЕНО Заступник директора з навчальної роботи Економіко-правничого коледжу ______________________ О.В. Артеменко "_______" _____________2012 р.

 

ПАКЕТ

Комплексної контрольної роботи

з дисципліни “ЕКОЛОГІЯ”

для студентів спеціальності 5.010201 - «Фізичне виховання»

 

 

 

 

 

 

Схвалено на засіданні циклової

комісії фізичного виховання

протокол № 4 від 20. 10. 2012 р.

Голова циклової комісії

____________________ А.О. Бєлоус

 

Запоріжжя


ПАКЕТ КОМПЛЕКСНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

з дисципліни “ЕКОЛОГІЯ”. – Запоріжжя: ЕПК. ЗНУ 2012.

 

УкладачПрилипко О.В.

 

 

Розглянуто на засіданні циклової комісії фізичного виховання

протокол № 4 від 20. 10. 2012 р.

Голова циклової комісії ________________ А.О. Бєлоус

 


АНОТАЦІЯ

Пропонована контрольна робота призначена для перевірки знань, вмінь та навичок студентів напряму підготовки 5.010201 - фізичне виховання, Економіко-правничого коледжу ЗНУ після вивчення дисципліни «Екологія».

Студенти повинні знати:

– основні особливості й походження головних екологічних проблем;

– дію антропогенного впливу на навколишнє середовище;

– причини екологічних криз, а також шляхи виходу з цих криз;

– екологічний стан в Україні, області, місті.

Студенти повинні вміти:

– володіти теоретично-методологічними основами сучасної екології;

– визначити та аналізувати джерела забруднення;

– визначити екологічний стан атмосферного повітря , водних об'єктів

та ґрунтів;

– правильно орієнтуватися в екологічних та правових відносинах в галузі

екології.

Комплексна контрольна робота складається з трьох типів завдань.

1. У цьому завданні студентам пропонується дати відповідь на десять тестових питань, кожне з яких має одну правильну відповідь.

2. Студент має дати чітку та вичерпну відповідь на теоретичне питання, висвітлити всі його аспекти, добираючи необхідні приклади.

3. Студент повинен розглянути практичну екологічну проблему побутового характеру і запропонувати її вирішення.

Виконання завдань такого типу вимагають знань з усього курсу «Екологія».

На виконання ККР виділяється 80 хвилин.

КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ

КОМПЛЕКСНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Оцінка за виконання комплексної контрольної роботи (ККР) виставляється за чотирибальною системою (“відмінно”, “добре”, “задовільно”, “незадовільно”) відповідно до основних критеріїв і показників рівня знань, виявлених студентами.

У першому завданні кожна правильна відповідь оцінюється по 1 балу, одинадцяте тестове завдання оцінюється в 2 бали, друге завдання оцінюється в 5 балів. Максимальна кількість балів за ККР – 20. Студенти, які виконали завдання на 18-20 балів отримують оцінку “відмінно”, на 16-17 – “добре”, на 10-14 балів – “задовільно”, на 0 - 9 балів – “незадовільно”.

 

 

Оцінка Кількість балів
“відмінно” 17 - 20
“добре” 13 - 16
“задовільно” 7 - 12
“незадовільно” 0 - 6

 

 

Оцінка “відмінно” виставляється за: 1) знання та розуміння всього програмного матеріалу в повному обсязі; 2) здатність студента диференціювати, інтегрувати та уніфікувати знання; 3) послідовний, логічний, обґрунтований, безпомилковий виклад матеріалу на папері; 4) правильне, сумлінне, охайне оформлення письмової роботи; 5) відсутність помилок, виправлень тощо.

Оцінка “добре”виставляється за: 1) знання та розуміння всього програмного матеріалу в повному обсязі; 2) здатність студента диференціювати та уніфікувати знання; 3) послідовний, логічний виклад матеріалу на папері; 4) правильне, охайне оформлення письмової роботи; 5) допущення окремих несуттєвих помилок.

Оцінка “задовільно” виставляється за: 1) поверхове знання та розуміння основного програмного матеріалу в обсязі, який дозволяє засвоювати наступний матеріал; 2) обмежену здатність студента диференціювати, інтегрувати та уніфікувати знання; 3) послідовний виклад матеріалу на папері з допущенням окремих суттєвих помилок; 4) правильне оформлення письмової роботи.

Оцінка “незадовільно” виставляється за: 1) поверхове знання та розуміння основного програмного матеріалу в обсязі, який не дозволяє засвоювати наступний матеріал; 2) нездатність студента диференціювати, інтегрувати та уніфікувати знання; 3) непослідовний виклад матеріалу на папері з допущенням істотних помилок; 4) неохайне оформлення письмової роботи.
©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.