Здавалка
Главная | Обратная связь

Корисні копалини за принципом вичерпності відносяться до ...а) вичерпних поновлюваних; б) невичерпних поновлюваних; в) вичерпних непоновлюваних; г) невичерпних.

1.3 Організми, що живуть за рахунок мертвої органічної речовини і переводять його в неорганічні речовини:

а) продуценти; б) консументи; в) редуценти; г) автотрофи; д) симбіонти.

1.4 Озоновий шар у верхніх шарах атмосфери:

а) утворився в результаті промислового забруднення; б) є захищаючим екраном від ультрафіолетового випромінювання; в) затримує воду; г) затримує теплове випромінювання Землі; д) сприяє руйнуванню забруднювачів.

1.5 Основна причина вторинного засолення грунтів:

а) інтенсивна оранка земель; б) недостатній полив; в) зниження рівня грунтових вод; г) зниження випаровування води; д) неправильне надмірне зрошення.

До якої екосистемі відноситься біосфера?

а) мікроекосистеми; б) мезоекосістема; в) макроекосистеми; г) глобальна екосистема; д) геосфера.

1.7 Антропогенним природним комплексом є:

а) парки і водосховище; б) річкові долини; в) озера і болота; г) ліс; д) океани.

Хто ввів у науку термін «ноосфера»?

а) В.І. Вернадський; б) М. Руттен; в) Ч. Дарвін; г) Е. Леруа; д) А.І. Опарін.

У якому з пунктів дано вірне визначення екології?

а) наука, що вивчає різноманіття живих істот, їх будову, функції, походження ; б) наука, що вивчає закономірності зовнішньої та внутрішньої будови рослин, їх різноманіття; в) наука про поведінку тварин у природних умовах; г) наука, що вивчає взаємини організмів між собою і з навколишнім середовищем; д) наука, що досліджує функції живого організму, що протікають в ньому процеси.

1.10 Організми здатні самостійно виробляти органічні речовини з неорганічних:

а) автотрофи; б) екосистеми; в) біоценози; г) біофаги; д) сапрофаги.

Оберіть приклади природного забруднення з списку

1. виверження вулканів;

2. вилив нафти з розлому земної кори;

3. розрив аміакопроводу;

4. стихійні пожежі;

5. пилові бурі;

6. приплив океану.

а) 1, 2, 4 б) 3, 4, 6 в) 1, 2, 4, 5 г) 1, 5, 6 д) 1, 2, 4, 6 є) все перераховане

1.12 До зон надзвичайної екологічної ситуації відносяться ділянки території, де:

а) відбуваються стійкі негативні зміни в навколишнім середовищі; б) є погроза здоров'ю населення; в) відбуваються негативні екологічні зміни природних екологічних систем; г) відбувається інтенсивне антропогенне забруднення навколишнього середовища.

1.13 При розрахунку реальної аэрогенной навантаження хімічних речовин на доросле населення враховуються показники:

а) забруднення атмосферного повітря; б) забруднення відкритих водойм; в) шумового навантаження; г) забруднення виробничого середовища.

1.14 Методика оцінки ризику використовується:

а) при розрахунку платежів в екологічні фонди; б) заміняє гігієнічні нормативи якості навколишнього середовища; в) для цілей медико-екологічного й соціально-гігієнічного моніторингу.

1.15 По природі дії всі фактори ризику підрозділяються:

а) фізичні; б) мікрокліматичні; в) хімічні; г) біологічні.

Проведіть характеристику екологічних умов Криму. Які головні екологічні проблеми на цих територіях?©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.