Здавалка
Главная | Обратная связь

Якість навколишнього середовища - це ...а) відповідність параметрів і умов середовища для нормальної життєдіяльності людини;

б) система життєзабезпечення людини в цивілізованому суспільства;

в) рівень вмісту в навколишньому середовищі забруднюючих речовин;

г) сукупність природних умов, даних людині при народженні.

Що вивчає демекологія?

а) популяції; б) спільноти; в) особини; г) фітоценоз; д) зооценоз.

1.4 Шум промислового підприємства можна віднести до:

а) абіотичних факторів; б) біотичних факторів; в) антропогенного чинника; г) абіотичних і біотичних факторів; д) абіотичніих і антропогенних факторів.

1.5 У грунтах, що знаходяться поблизу від автомобільних доріг, накопичується частіше:

а) ртуть; б) миш'як; в) свинець; г) мідь; д) кадмій.

1.6 Організми, які здійснюють процес мінералізації:

а) автотрофи; б) редуценти; в) гетеротрофи; г) продуценти; д) міксотрофів.

1.7 Група рослиноїдних тварин називається:

а) сапрофаги; б) копрофаги; в) фітофаги; г) зоофаги; д) детритофаги.

Якої форми особливо охоронюваних природних територій не існує?

а) природний парк; б) заповідник; в) штучний парк; г) заказник; д) дендрологічний парк

1.9 Деградація грунтів - це:

а) підвищення врожаю; б) поліпшення їх властивостей; в) збільшення кількості мікроорганізмів; г) погіршення їх властивостей; д) збільшення кількості гумусу.

Модель соціально-економічного розвитку, при якому досягається задоволення життєвих потреб нинішнього покоління людей без того, щоб майбутні покоління були позбавлені такої можливості через вичерпання ресурсів і деградації навколишнього середовища

а) біосферна модель; б) політична модель світу; в) сталий розвиток; г) ресурсна модель; д) глобальний розвиток

До фізичного забруднення відносять

1. термічне (теплове);

2. світлове;

3. шумове;

4. вібраційний;

5. електромагнітне;

6. іонізуюче забруднення.

а) 1, 2 б) 2 в) 3, 4, 5 г) 2, 5, 6 д) 1, 4, 5 є) все перераховане

1.12 Для оцінювання стійкості екосистем використовують показники:

а) Самоочищення б) Стабільності в) Саморегуляції г) Самовідновлення

1.13 Ознаками крайнього екологічного неблагополуччя є:

а) глибокі необоротні зміни навколишнього природного середовища; б) істотне погіршення здоров'я населення;

в) стійкі негативні зміни природних экосистем; в) масивне антропогенне забруднення навколишнього середовища.

1.14 До зон екологічного нещастя ставляться ділянки території, де:

а) відбулися глибокі необоротні зміни в природному середовищі б) істотне погіршення здоров'я населення; в) порушення природної рівноваги; в) руйнування природних екологічних систем.

1.15 Основний об’єкт екологічних досліджень:

а) усі можливі взаємозв’язки мі живими організмами, б) екосистеми планети всіх рівнів та їх елементи, в) взаємозв’язки між живою та неживою природою, г) загальний стан сучасної біосфери.

Дайте оцінку екологічних умов Лісостепу. Які головні екологічні проблеми на цих територіях?

Розглянуто на засіданні циклової комісії фізичного виховання

Протокол № 4 від 20. 10. 2012 р.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.