Здавалка
Главная | Обратная связь

Контроль стану навколишнього середовища за допомогою живих організмів називається ... моніторингома) біосферним; б) біологічним; в) природно-господарським; г) імпактним.

1.3 Територія зосередження заводів, фабрик називається:

а) рекреаційною зоною; б) селітебної зоною; в) промисловою зоною; г) лісопарковій зоною; д) антропогенної зоною.

1.4 Родючість грунту визначається кількістю:

а) мінеральних речовин; б) гумусу; в) живих організмів; г) води; д) наявністю пор.

1.5 Використання рослин для визначення стану забрудненості навколишнього середовища називається:

а) моніторингом, б) біоіндикацією, в) сертифікацією, г) рекультивацією, д) стандартизацією

Шумове забруднення навколишнього середовища відноситься до ... типу забруднення.

а) фізичного; б) хімічного; в) біологічного; г) механічного; д) змішаного.

Що означає термін «продуцент»?

а) споживач; б) виробник; в) руйнівник; г) деструктор; д) розкладач.

1.8 Назвіть основні методи екологічного дослідження:

а) хімічний, анатомічний; б) систематичний, біохімічний; в) польовий, лабораторний, експериментальний; г) біологічний, науковий; д) камеральний, лабораторний, польовий.

Яке устаткування застосовуються при біологічному очищенні води?

а) аератор і дозатор; б) екстрактор і електрофільтри; в) циклонні апарати; г) вентилятори; д) метантенки, аеротенки і біофільтри

1.10 До Червоної книги заносяться:

а) широко поширені види тварин; б) поширені види рослин; в) домінантні види рослин і тварин; г) рідкісні види рослин і тварин; д) реліктові види рослин.

1.11 Під середовищем існування (або навколишнім середовищем) розуміють:

1. сукупність абіотичних факторів (світло, температура, вода, повітря), які мають пряму дію на живі організми різних екосистем.;

2. сукупність абіотичних і біотичних умов, в яких живуть ті чи інші, популяції або види;

3. сукупність життєво необхідних факторів, які викликають адаптаційні реакції у організмів тієї або іншої екосистеми;

4. сукупність зелених насадженнь у містах;

5. частина природи, що безпосередньо оточує живі організми і впливає прямо або безпосередньо на життєдіяльність;

6. внутрішня будова організмів.

а) 2, 3, 4 б) 1, 2, 6 в) 1, 2, 3, 5 г) 3, 4, 5 д) 1, 2, 4, 6 є) все зазначене

1.12 Принцип дії барометра базується на властивості волосини змінювати свою довжину від:

а) тиску; б) освітленості; в) температури; г) вологості.

Що таке урбанізація?

а) перетворення села на місто; б) зростання і розвиток міст; в) міграція сільського населення в міста; г) розвиток техногенної діяльності людини.

1.14 До екзогенних факторів ризику відносяться:

а) екологічні; б) умови праці; г) біохімічні;

1.15 За рівнем впливу фактори ризику можуть бути:

а) популяційними; б) груповими; в) для окремих колективів; г) індивідуальними.

Дайте оцінку територіальних екологічних проблем Запорізького краю?

Розглянуто на засіданні циклової комісії фізичного виховання

Протокол № 4 від 20. 10. 2012 р.

Голова циклової комісії _______________________ А.О. Бєлоус


ЕКОНОМІКО-ПРАВНИЧИЙ КОЛЕДЖ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

“ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ”

МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.