Здавалка
Главная | Обратная связь

Голова циклової комісії _______________________ А.О. Бєлоус
РЕЦЕНЗІЯ

На комплексну контрольну роботу

з дисципліни “Основи екології”

Що викладається студентам спеціальностей

Фізичне виховання,

 

 

Представлений пакет комплексної контрольної роботи з дисципліни «Основи екології» розроблений у відповідності до навчальної програми та навчального плану підготовки студентів зазначеної спеціальності.

Комплексна контрольна складається з 30 варіантів, критеріїв оцінки виконання та переліку довідкової літератури. Усі завдання відповідають змісту навчальної програми дисципліни і направлені на творчу розумову діяльність студента. Варіанти завдань рівнозначні за складністю. Кожний варіант має два завдання, які включають: перше – тестові завдання, друге – теоретичне питання.

Критерієм оцінки за виконання комплексної контрольної роботи є повнота та правильність виконання завдань. Оцінка за виконання комплексної роботи виставляється за чотирибальною системою з урахуванням здатності студента творчо мислити. Крім того, враховувалась здатність диференціювати, інтегрувати і уніфікувати знання, аналізувати та оцінювати факти, та логічно і послідовно викладати матеріал. У критеріях чітко оговорені умови виставлення оцінки.

У варіантах відображені питання, які являють собою фундамент для вивчення інших дисциплін. Комплексна контрольна робота дає можливість реально оцінити рівень залишкових знань студентів з курсу «Основи еклології». Розроблений пакет комплексної контрольної роботи (ККР) можна використовувати для оцінки рівня готовності студентів до вивчення спеціальних дисциплін.

 

Рецензент - __________ ___________________________

(підпис) (Призвище, ім’я, по батькові)

 

ПЕРЕЛІК ДОВІДКОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

 

Джигирей В.С. Основи екології та охорона навколишнього природного середовища (Екологія та охорона природи).: Навчальний посібник Львів: Афіша, 2000
Савін В.В. Основи екології: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Запоріжжя: Прем'єр, 2001
Кучерявий В.П. Екологія: Підручник для студентів вузів Львів: Світ, 2001
Бойчук Ю.Д. Екологія і охорона навколишнього середовища: Навчальний посібник Суми: Університетська книга, 2002, 2005
Білявський Г.О. Основи екології: підручник для студентів ВНЗ (затверджено МОН України) К.: Либідь, 2004
Мусієнко М.М. Екологія: тлумачний словник (рекомендовано МОН України) К.: Либідь, 2004
Руденко С.С. Загальна екологія: практичний курс для студентів ВНЗ Чернівці: Рута, 2003
Злобін Ю.А. Загальна екологія: Навчальний посібник для студентів ВНЗ Суми: Університетська книга, 2003
Сафранов Т.А. Екологічні основи природокористування: Навчальний посібник Львів: Новий Світ-2000, 2003
Адаменко О.М. Основи екології: навчальний посібник   К.: ЦНЛ, 2005
Федоренко О.І. Основи екології: підручник (затверджено МОН України) К.: Знання, 2006
Заверуха Н.М. Основи екології: навчальний посібник для студентів ВНЗ (рекомендовано МОН України) К.: Каравела, 2006
Білявський Г.О. Основи екології: теорія та практикум: навчальний посібник для студентів ВНЗ (рекомендовано МОН України) К.: Лібра, 2006
Васюкова Г.Т. Екологія: підручник К.: Кондор, 2009
Юрченко Л.І. Екологія: навчальний посібник для студентів ВНЗ (рекомендовано МОН України).– http://www.culonline.com.ua/index.phpnewsid=507 К.: Професіонал, Центр учбової літератури, 2009
Мягченко О.П. Основи екології: підручник затверджено МОН України.– http://www.culonline.com.ua/index.phpnewsid=540 К.: Центр учбової літератури, 2010

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.