Здавалка
Главная | Обратная связь

Теми З-ЗА Право, мораль, культураЗначний обсяг теоретичних питань і правових понять, що розкриваються в §3 і ЗА підручника, вимагає особливого підходу учителя до організації вивчення навчаль­ного матеріалу. Одним із можливих варіантів викладання цих тем можна вважати про­ведення двох уроків: уроку-лекції з використанням елементів бесіди і уроку застосуван­ня наявних знань, де учні за допомогою вчителя матимуть змогу обговорити теоретич­ний матеріал і зробити висновки із засвоєного на попередньому уроці.

Особливістю вивчення цієї теми є розкриття трьох основних світоглядних понять, що відображені в заголовку §3А, — «Право», «мораль» і «культура» з очевидним пріори­тетом висвітлення питань, пов'язаних з правом — однією з базових категорій курсу.

На лекції вчитель повинен, там, де це є методично виправданим, звертатися до учнів із запитаннями, аналізувати їх відповіді й підводити їх до певних висновків, а в складні моменти — формулювати висновки сам. Це особливо стосується понятійного апарату тем, таких понять, як соціальні норми, норми права, мораль, культура, джерело права, факти тощо. Особливо слід простежити за тим, наскільки глибоко учні засвоївши поняття і ознаки права.

Досвід засвідчує користь такого педагогічного кроку, як підготовка вчителем ксерокопій положень програми курсу «Основи правознавства»; роздача їх учням як пам'ят­ки до вивчення предмета. Після стислої настанови вчителя учні з певною легкістю відшукують у тексті запису лекції, в підручнику потрібні положення і, звіряючи з текстом програми, здійснюють самоконтроль — наскільки повно вони засвоїли той чи інший матеріал, передбачений програмою.

Якість проведення цих двох уроків буде значно вища, якщо вчитель домовиться з класним керівником про проведення протягом часу, коли вивчатимуться ці дві теми, ви­ховної бесіди або циклу бесід на тему «Право і мораль у нашому житті». Така бесіда розширить уявлення учнів про роль позитивного ставлення людини до норм права і моралі на основі розгляду конкретних ситуацій з практичного життя, моделювання таких си­туацій і знаходження юридичних варіантів подолання відхилень від правової поведінки. Ще одна особливість цих уроків полягає в тому, що другий урок може бути прове­дений у формі семінарського заняітя. Таке семінарське заняття (перше за час опануван­ня курсу) необхідно ретельно готувати, зокрема роздати учням пам'ятку, в якій пе­релічити навички, необхідні для активної участі в семінарі, дати методичні поради щодо розвитку вмінь усного мовлення, виділення головного, усвідомленого розуміння термінології тощо, обумовити інші чинники, без наявності яких неможливе якісне проведення семінару.

Мета уроку:Забезпечити засвоєння знань про право як особливий вид соціальних норм, про єдність та відмінність права і моралі, поняття політичної і правової культури; продовжувати виховання рис громадянськості, розуміння переваг правової поведінки в житті людини, особливо в підлітковому віці^

Формування на уроці навичок та умінь:Розпочати процес формування в учнів навичок підготовки до виступу на семінарському занятті: складання тезисного плану виступу, підготовка необхідних витягів з опрацьованої літератури. Продовжувати формування навику усного виступу, в т. ч. з коротким змістовним доповненням або аргументованим запитанням.

Тип уроку:§3 — урок оволодіння новими знаннями (урок-лекція з елементами бесіди). §3А — урок застосування, узагальнення і систематизації знань.

Структура уроку:

План лекції на тему «Право, мораль, культура»:

1. Вступ. Загальна характеристика системи соціальних норм.

2. Право як суспільне явище: поняття та ознаки права; джерела права; об'єктивне і суб'єктивне право; поняття, пов'язані з правом; елементи правосвідомості.

3. Мораль — опора права. Взаємозв'язок та відмінність між ними.

4. Поняття політичної і правової культури.

План проведення семінарського заняття:

1. Вступне слово вчителя.

2. Мораль і право в системі соціальних норм.

3. Право: поняття, ознаки, джерела.

4. Роль правосвідомості як важливого фактора реалізації норм права.

5. Як відображаються правова культура і політична культура в поведінці людини?©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.