Здавалка
Главная | Обратная связь

Тема 5 Правова державаСпецифіка цього уроку полягає в тому, що учні вже засвоїли теми, присвячені державі і праву, але ще не вивчили права і обов'язки. Без поєднання понять про державу і про права людини неможливо зрозуміти зміст матеріалу про правову державу.

Урок починається з перевірки домашнього завдання, зміст якого полягав у порівнянні учнями понять «суспільство» і «громадянське суспільство», «держава» і «правова держава». Після цього вчитель роз'яснює учням поняття «правова держава». З його розповіді учні дізнаються про те, що правова держава не лише певний «ідеал», але й кон­ституційна ознака України, що нині має цілком конкретний зміст. Від вчителя учні дізнаються про розробку ідеї правової держави і внесок в її формування українських вчених.

Мета уроку: Ознайомити учнів з основними етапами формування ідеї правової дер­жави і внеском в її розроблення українських вчених; забезпечити чітке уявлення учнів про правову державу і громадянське суспільство, а також шляхи формування правової держави в Україні; продовжувати формування в учнів правової культури, без якої не­можлива побудова правової держави.

Формування на уроці навичок та умінь:Продовжити формування в учнів навичок структурування матеріалу, що вивчається, визначення провідних напрямів та ідей у мате­ріалі, який вивчається. Удосконалення уміння учнів використовувати знання, набуті раніше.

Тип уроку:Урок вдосконалення знань, навичок та умінь.

Структура уроку:

1. Ідея правової держави івнесок українських вчених в її розроблення.

2. Поняття про правову державу та її основні ознаки.

3. Загальна характеристика громадянського суспільства.

4. Основні напрямки формування правової держави в Україні.

Методично-дидактичне забезпечення уроку:

1. Конституція України.

2. Підручник, § 5.

3. Таблиця «Ознаки правової держави», яка складається учнями під час уроку (на дошці і в робочих зошитах).

Основні терміни і поняття:правова держава, ознаки правової держави, громадянське суспільство, структура громадянського суспільства, риси громадянського суспільства, самоорганізація, об'єднання громадян, здійснення влади командно -адміністративними засобами, законність, законодавча процедура, правопорядок, відомчі інтереси, узур­пація влади, концентрація влади в одних руках, відчуження людини від засобів вироб­ництва.

Хід уроку:

Вчитель може розпочати урок з короткого екскурсу в історію виникнення ідеї правової держави. Він також оповідає учням про внесок українських вчених у розроблення цієї ідеї. Під час розповіді вчитель концентрує увагу учнів на положенні про те, що пра­вова держава не просто термін, що відображає мрію людства про ідеальне суспільство, а конституційна ознака, яка характеризує Україну як державу.

Вивчення ознак правової держави здійснюється шляхом складання учнями таб­лиці «Ознаки правової держави», до якої вносяться не тільки ознаки правової держави, а й конституційні норми, які розкривають їх зміст.

Ознаки правової держави учні виписують з тексту підручника за допомогою вчителя, а конституційні норми, що їх підтверджують, вони виписують із статей Консти­туції України, вказаних вчителем.

Провідною ідеєю при роз'ясненні матеріалу про громадянське суспільство є те, що держава виникає з громадянського суспільства, а не навпаки. Це складне поняття варто вивчати шляхом аналізу окремих елементів його структури, а потім перейти до узагальненого визначення громадянського суспільства і висвітлення його характерних рис.

Ознаки правової держави Конституційні норми, що розкривають ознаки правової держави
Джерелом державної влади повинен бути народ ст. 5, п. 2
Верховенство права в управлінні державними справами ст. 8, п. 1
Верховенство законів у регулюванні суспільних відносин ст. 6, п. 2
Наявність законодавчих органів і процедур, за допомогою яких створюються ефективні закони ст. ст. 70, 71,75
Пріоритет прав і свобод людини ст. 3, п. 1
Зв'язаність правом діяльності держави і її органів ст. 6, п. 2
Відповідальність держави перед суспільством ст. ст. 3, п. 2, 65-68
Наявність поділу державної влади ст. 6, п. 1

Розглядаючи останнє питання, вчителеві потрібно звернути особливу увагу на необхідність зміцнення законності і правопорядку, а також на формування поваги до прав і свобод людини як основних передумов побудови правової держави.

За наявності часу наприкінці уроку можна запропонувати учням прочитати визначення правової держави видатними українськими вченими-юристами і порівняти їх з ознаками правової держави, записаними у схемі. Цією бесідою завершується урок.

Домашнє завдання:

1. Відповісти на запитання і виконати завдання, що містяться наприкінці §5 підруч­ника.

2. Висловіть свою думку щодо слів грецького філософа Платона, наведених в епіграфі до §5 підручника.

3. Знайдіть у словнику іншомовних слів поняття «узурпація». Випишіть це визна­чення в робочий зошит. Підготуйтесь до аргументованої відповіді на запитання: «Чому узурпація влади несумісна з існуванням правової держави?»©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.