Здавалка
Главная | Обратная связь

Тема 6 Виникнення та розвиток держави і праваСлід врахувати специфіку даної теми, яка полягає в тому, що саме при її вивченні вчителеві необхідно розвинути в учнів чітке уявлення про причини та обставини ви­никнення держави і права, які є основними змістовними компонентами курсу «Основи

правознавства». Деякі положення, пов'язані з виникненням держави і права, вже відомі учням із шкільних курсів історії, української літератури та народознавства, і можуть бути ефективно використані як засоби реалізації міжпредметних зв'язків.

Провідною ідеєю уроку має стати положення про невпинний поступальний демократичний розвиток державно-правових інститутів.

Учні водночас повинні зрозуміти взаємний зв'язок і взаємний вплив держави і права в минулому і в наш час, а також, що рівень розвитку державно-правових інститутів залежить від рівня соціально-економічного розвитку конкретної країни. Це створює основу для глибокого усвідомлення учнями положення про те, що не тільки люди, але й країни є різні в усій багатоманітності умов, в яких вони існують, і, головним чином, в силу особливостей історичного розвитку.

Мета уроку:Сформувати в учнів чітке уявлення про обставини й причини виникнення держави і права, основні етапи та перспективи їх розвитку; ознайомити їх з дея­кими теоріями виникнення держави і права; продовжити формування в учнів правової культури.

Формування на уроці навичок та умінь:Продовжити формування в учнів навичок структурування набутих знань, використання знань, що були засвоєні раніше. Формува­ти уміння складати таблиці.

Тип уроку:Урок оволодіння новими знаннями.

Структура уроку:

1. Передумови виникнення держави і права.

2. Деякі теорії виникнення держави і права.

3. Основні етапи історичного розвитку держави і права.

4. Перспективи історичного розвитку держави і права.

Методично-дидактичне забезпечення уроку:

1. Підручник, § 6.

2. Підручники з історії України та всесвітньої історії (9-10 класи).

3. Таблиця «Час виникнення державності у народів світ}'», підготовлена вчителем для вивчення теми 1.

4. Таблиця на дошці (додається).

Основні терміни і поняття:договірна теорія, патріархальна теорія, теологічна теорія, теорія насильства, історичний тип держави і права, суспільно-економічна формація, елементи надбудови суспільства, рабовласницька держава, феодальна держава, буржуаз­на держава, держава соціальної демократії, держави перехідного періоду, теорія кон­вергенції, трудящі-власники, приватна власність, соціальні протиріччя.

Хід уроку:

Під час уроку необхідно довести до учнів різні точки зору щодо причин і обста­вин, які зумовили виникнення держави і права. Слід відзначити, що зміни, які призво­дять до виникнення держави і права, у різних народів виникають не одночасно, що обумовлено їх соціально-економічним розвитком, а також особливостями природно-географічного та історико-етнічного характеру.

В основу свого викладу вчителю доцільно покласти текст §6 підручника, який оптимально насичений теоретичним матеріалом і прикладами.

Під час вивчення деяких теорій, що пояснюють виникнення держави і права, учням пропонується заповнення таблиці за таким зразком:

Назва теорії Видатні представники теорії Стисла характеристика теорії
     

Характеризуючи основні етапи історичного розвитку держави і права, вчителеві не слід нехтувати тим позитивним зерням, що його містить у собі традиційний фор­маційний підхід. Водночас варто ознайомити учнів і з особливостями сучасного цивілізаційного підходу, послуговуючись при цьому матеріалом з рубрики «Цікаво знати».

На заключному етапі уроку вчителеві слід підкреслити, що основним напрямком перспективи розвитку сучасних держав має бути удосконалення і подальший розвиток народовладдя, тобто демократії в усіх її формах і проявах. Це теоретичне положення доступне для розуміння учнями, оскільки вони вже вивчали теми, присвячені державі і праву. Основним напрямком розвитку сучасного права повинна стати його гуманізація, тобто спрямованість на забезпечення прав і свобод людини та їх захист державою. Це положення закріплює зміст вивченої теми «Правова держава».

У процесі викладання вчителеві доцільно давати учням стислі характеристики історичних осіб, науковців, які є творцями теорій виникнення держави і права, викори­стовуючи міжпредметні зв'язки.

Враховуючи завдання вивчення наступних тем, що завершують розділ І, вчитель може звернути увагу на те, що загальні закономірності виникнення і розвитку держави і права можна розглядати крізь призму історії держави і права України, про що йтиме мова на наступних уроках.

Домашнє завдання:

1. Опрацювати завдання і запитання, вміщені наприкінці §6 підручника.

2. Використовуючи підручники з історії для 9-10 класів, внести в зошити записи про державні утворення і правові пам'ятки, що існували на території України і вивчали­ся раніше на уроках історії.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.