Здавалка
Главная | Обратная связь

Тема 4 Закон і правоЦя тема логічно продовжує вивчення матеріалу попередніх тем. Вона також містить у собі значний обсяг теоретичних положень, що вимагають роз'яснення ідеталізації для більш глибокого засвоєння учнями. У цьому головна специфіка даної теми. Однієюз можливих форм проведення уроку є робота з підручником (урок-практикум), бо саме цей метод проведення уроку може забезпечити вивчення матеріалу поетапно з одночасним контролем за ступенем засвоєння понять, що містяться в тексті §4 підруч­ника.

Провідною ідеєю уроку є положення про важливість і багатоманітність законодавства нашої держави. Великий обсяг матеріалу досить важко донести до учнів за 45 хви­лин уроку, і тому вчителеві слід організувати вивчення теми в основному на основі без посереднього ознайомлення учнів із текстом підручника. На повторювально-узагаль­нюючому уроці, що проходитиме в кінці вивчення розділу І, вчитель може знову повер­нутись до змісту §4 і закріпити знання дітей, особливо, якщо на цей урок буде виділено 2 навчальні години (додаткова година з резерву часу, виділеного програмою).

Мета уроку:Забезпечити оволодіння учнями основними поняттями теми, звернувши особливу увагу на вивчення понять, що характеризують систему права і систему законодавства; виховувати в учнів повагу до закону як основи правової культури.

Формування на уроці навичок та умінь:Продовжувати формування в учнів навичок та умінь щодо самостійної роботи з підручником. Формувати в учнів вміння структурувати матеріал, що вивчається, у логічні схеми та опорні конспекти.

Тип уроку:Урок формування і вдосконалення знань, навичок та вмінь учнів (урок-практикум).

Структура уроку:

1. Поняття про законодавство. Право і закон. Нормативні та індивідуальні акти.

2. Система права.

3. Структура правової норми.

4. Система законодавства.

5. Систематизація нормативно-правових актів.

Матеріально-дидактичне забезпечення уроку:

1. Підручник, § 4.

2. Кодекси, збірники нормативних актів та інші офіційні джерела, в яких учні можуть знайти приклади нормативних актів різних видів.

Основні терміни і поняття:законодавство, система законодавства, нормативно-право­вий акт, індивідуально-правовий акт, система права, галузь права, правовий інститут, правова норма, гіпотеза, диспозиція, санкція, систематизація нормативно-правових актів, кодифікація, інкорпорація, консолідація.

Хід уроку:

Вивчення нового матеріалу після фронтального опитування починається з пояснення специфіки даного уроку, суть якої полягає в тому, що учні протягом всього уроку працюватимуть з текстом підручника. Учням повідомляється про великий обсяг по­нятійного апарату і термінів, які слід усвідомлено засвоїти.

Вивчаючи систему права, учні мають зрозуміти, що центральне місце в ній посідає галузь права, а також те, що правова норма є основою системи права. Як приклад вчи­тель характеризує особливості тієї чи іншої галузі права. При цьому особливої уваги заслуговує конституційне право, з яким учні стикатимуться протягом вивчення всього курсу «Основи правознавства». Теоретичні положення щодо структури правової норми доцільно ілюструвати доступними для розуміння учнів прикладами.

Система законодавства вивчається за текстом підручника. Опрацьовуючи текст, учні за завданням педагога складають схему «Система законодавства України». Головна мета виконання цього завдання полягає в тому, щоб учні зрозуміли, що Основний За­кон держави є основою системи законодавства.

На заключному етапі уроку учні вивчають питання, пов'язані з систематизацією нормативно-правових актів. Головним змістом самостійної роботи учнів на цьому етапі є визначення видів систематизації нормативно-правових актів, які використовуються в Україні. Опанування цих питань відбуватиметься ефективніше, якщо учні матимуть можливість особисто ознайомитись з текстами кодексів, інкорпорованих збірників тощо.

Підбиваючи підсумки уроку, вчителеві слід підкреслити, що без глибокого знання матеріалу цієї теми учням буде складно усвідомити матеріал всього курсу «Основи пра­вознавства».

Домашнє завдання:

1. Відповісти на запитання і виконати завдання, що містяться наприкінці §4 підруч­ника.

2. Підготувати відповіді на запитання: «У чому, на ваш погляд, полягає принципова відмінність між поняттями «суспільство» і «громадянське суспільство», «держава» і «пра­вова держава»?©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.