Здавалка
Главная | Обратная связь

Тема 8 Найвидатніші пам'ятки правової культури УкраїниЦя тема вивчається у тісному зв'язку з попередньою, оскільки розвиток державності невіддільний від розвитку права. Проте слід взяти до уваги те, що основні етапи розвитку держави вже значною мірою знайомі учням зі шкільного курсу історії, а пра­вові пам'ятки у цьому курсі здебільшого лише називаються, але не аналізуються. Відповідно слід забезпечити необхідну конкретику у знаннях учнів і насамперед дати їм можливість знайти чітку відповідь на питання, чому саме ці пам'ятки увійшли в духовну скарбницю нашого народу.

Слід відзначити, що простий коментований переказ змісту правових пам'яток не дає можливості в усій повноті розкрити їх зміст та особливості тієї чи іншої епохи, з якою пов'язана пам'ятка. Тому вчителеві необхідно використовувати книгу «Історія Української Конституції», яка містить у собі тексти ряду правових пам'яток і науковий коментар до них, або відповідні хрестоматії з курсу історії держави і права України для вищих навчальних закладів.

Мета уроку:Ознайомити учнів з найвидатнішими пам'ятками правової культури українського народу, виховувати в них повагу до права, культурних цінностей та історії власного народу.

Формування на уроці навичок та умінь:

Продовжити формування в учнів навичок роботи з правовими пам'ятками, кон­спектування, оформлення витягів з тексту.

Тип уроку:Урок оволодіння новими знаннями.

Структура уроку:

1. Правові пам'ятки як важливий елемент національної культури.

2. —11. Відповідно до структури §8 підручника.

Методично-дидактичне забезпечення уроку:

1. Повні тексти правових пам'яток (з числа наявних у вчителя або у шкільній чи місцевій бібліотеці).

2. Історія Української Конституції / упорядники А. Г. Слюсаренко, М. В. Томенко (К: Право, 1997).

3. Хрестоматія з історії держави і права України: У 2 т. / За ред. В. Д. Гончаренка (К: Ін Юре, 1997).

Основні терміни і поняття:правова пам'ятка, звичаєве право, магдебурзьке право, «Руська Правда», «Литовський статут», «Березневі статті», «Конституція Пилипа Орлика», «Права, за якими судиться малоросійський народ», універсал, декларація, конституція.

Хід уроку:

Цей урок може проводитись у формі шкільної лекції з елементами бесіди, а також за наявності відповідних умов у приміщенні історичного або краєзнавчого музею, бібліотеки чи архівної установи, де можна ознайомитися з оригінальними текстами тієї чи іншої правової пам'ятки. Відповідна екскурсія може також бути проведена у позаурочний час як своєрідне доповнення до уроку.

За всіх обставин урок має початися зі з'ясування самого поняття «правова пам'ятка» («пам'ятка права»), розмови про роль правових пам'яток у розвитку загальної куль­тури народу. Подальший аналіз кожної конкретної пам'ятки може здійснити сам вчитель або доручити його заздалегідь підготовленим учням.'

На цих уроках можуть бути також залучені до виступів перед дев'ятикласниками з інформаціями про деякі пам'ятки правової культури України учні, які навчаються у X -XI класах з поглибленим вивченням права. Вчитель має скеровувати виступи учнів у юридичне русло, дати, у разі потреби, необхідні коментарі. Зокрема слід звернути увагу на певну переоцінку чи недооцінку тих чи інших пам'яток у наш час.

На заключному етапі слід зосередити увагу учнів на тому, що вивчення матеріалів саме цих уроків є не лише своєрідним завершенням першого розділу курсу, але й вступом до наступного Розділу II. Неможливо повною мірою перейти до наступних розділів, не оволодівши історичними знаннями в галузі права і історико-правовими поняттями, що містяться у пам'ятках правової культури України.

Домашнє завдання:

1. Підготувати аргументовані відповіді на запитання і завдання §8 підручника.

2. Написати реферат про одну з пам'яток права України.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.