Здавалка
Главная | Обратная связь

Тема 12 Верховна Рада УкраїниГоловним змістом заняття, на якому вивчається матеріал про український парламент — Верховну Раду України, є розкриття учням ідеї про законодавчу владу як гілку влади,що діє в умовах чіткого розмежування функцій і повноважень і має виключне право приймати закони. Законодавча влада є прямим втіленням суверенітету народу, виразником його волі та інтересів.

Центральним питанням, яке вчитель повинен пояснити учням під час вивчення даної теми, є правовий статус, компетенція і структура органів Верховної Ради України. Важливо, щоб учні не лише засвоїли основні конституційні положення, а й зрозуміли, яке місце посідає парламент у системі органів державної влади країни. Бажано, щоб во­ни могли свідомо оцінити як в Україні (враховуючи зарубіжний досвід демократичних держав соціального спрямування) реалізується на практиці ідея поділу влади, наскільки реальними є противаги спробам встановлення диктатури, проявам авторитаризму.

Слід врахувати, що наступні дві теми органічно продовжують навчальний матеріал про вищі органи влади в Україні. Вчителеві слід тому підкреслити учням вкрай важливу роль парламенту як органу, що на відміну від органів інших гілок влади:

а) одержує свої повноваження від народу безпосередньо;

б) є єдиним органом законодавчої влади в державі;

в) виступає як представницький орган всього народу;

г) приймає нормативно-правові акти (Конституцію і закони України), які мають вищу юридичну силу і є обов'язковими для органів виконавчої і судової влади, місцево­го самоврядування, громадських організацій, громадян тощо.

Мета уроку:Дати учням знання про основні конституційні положення щодо Верховної Ради України, виховати в них повагу до парламентаризму як одного з основних принципів сучасної демократичної держави.

Формування на уроці навичок та умінь:Формувати уміння аналізувати діяльність Вер­ховної Ради України — єдиного законодавчого органу країни, структурувати етапи за­конодавчого процесу, використовувати міжпредметні зв'язки для висвітлення питання розвитку парламентаризму у світі.

Тип уроку:Комбінований урок.

Структура уроку:

1. Верховна Рада України — єдиний орган законодавчої влади.

2. Компетенція (повноваження) Верховної Ради України.

3. Організація роботи і структура Верховної Ради України.

4. Парламентський контроль за здійсненням прав і свобод людини і громадянина. Уповноважений Верховної Ради з прав людини.

5. Законодавчий процес в Україні.

Методично-дидактичне забезпечення уроку:

1. Конституція України.

2. Текст §12 підручника.

3. Таблиця «Повноваження Верховної Ради України», заповнення якої проходить наскрізно через весь урок.

4. Інші таблиці, які можуть бути підготовлені вчителем для цього уроку, зокрема «Структурні органи, посадові особи та апарат Верховної Ради України» та «Законодавчий процес».

Основні терміни і поняття:єдиний законодавчий орган влади, структура Верховної Ради України, повноваження, компетенція, дострокове припинення повноважень, пред­ставницький мандат, несумісність депутатського мандата з іншими видами діяльності, депутатська недоторканність, конституційний склад парламенту, резолюція недовіри Кабінету Міністрів, пленарне засідання, сесія, законодавча ініціатива, парламентські комітети, парламентський контроль, Рахункова палата, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини.

Хід уроку:

Урок слід почати з короткого опитування домашнього завдання.

Переходячи до вивчення нового матеріалу, пропонуємо згадати учням про відомі їм гілки влади, що існують в демократичній державі, та відзначаємо, що на цьому уроці розглядатиметься діяльність однієї з цих гілок — законодавчої влади. Пропонуємо учням прочитати ст. 75 Конституції України та визначаємо правовий статус Верховної Ра­ди як єдиного законодавчого органу України.

Значну частину часу, відведеного на вивчення теми, доцільно витратити на заповнення текстової таблиці, що складається і заповнюється під керівництвом вчителя учня­ми на основі статей 85 і 92 тексту Конституції України, причому виписки учні роблять із тексту ст. 85, а зміст 92 статті коментують усно.

 

Повноваження Верховної Ради України
Законодавчі  
Бюджетно-фінансові  
Кадрові  
Контрольні  
Інші  

Опрацювання таблиці має зайняти до 20 хвилин уроку, і можливий варіант, коли учні не завершать над нею роботу в класі, а вчитель перенесе повне завершення її опрацювання на домашнє завдання, тому що до 10 хвилин часу вчителю слід використати для розповіді учням про структурні органи і про головних посадових осіб парламенту.

Вивчення питання про структуру Верховної Ради доцільно побудувати шляхом використання відповідної схеми, що складається заздалегідь вчителем і розміщується на дошці. Ілюструючи схему, одночасно розповідаємо учням про завдання та функції кожного з цих органів.

Вчитель має знайти можливість проінформувати учнів про наявність окремих законів, які визначають діяльність Рахункової палати і Уповноваженого Верховної Ради з прав людини. (Цих законів ще не було на час видання підручника).

Важливим питанням, що розглядається на уроці, є питання про процедуру проходження законопроектів у Верховній Раді України. Вивчаючи це питання, слід організува­ти роботу учнів зі ст. 93, 94 Конституції України, які визначають основи законодавчого процесу в Україні. Можна також використати заздалегідь підготовлену таблицю, яка ілюструватиме стадії законодавчого процесу, зокрема завдання, які вирішуються під час розгляду законопроекту у першому, другому і третьому читаннях.

Інформуючи учнів про способи вивчення даної теми вдома, вчитель може націли­ти дітей на уважне прочитання змісту рубрики «Цікаво знати» (С. 146) підручника «Ос­нови правознавства» і запропонувати, якщо хтось із них зможе знайти аналогічний ма­теріал, доповнити цей текст своїми фактами на наступному уроці.

Домашнє завдання:

1. Вивчити текст § 12 підручника і вміти відповісти на запитання і завдання.

2. Завершити заповнення таблиці, розпочате на уроці.

3. Знайти у повідомленнях засобів масової інформації відомості про діяльність Верховної Ради України та прийняті останнім часом закони.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.