Здавалка
Главная | Обратная связь

Тема 13 Президент УкраїниОдним з можливих варіантів проведення уроку є організація самостійної роботи учнів з положеннями Основного Закону держави, які визначають конституційні повноваження Президента України, процедуру і умови його обрання тощо.

Особливість даної теми полягає у тому, що в Україні суспільство не мало можливості для вироблення глибоких і сталих традицій поваги до поста Президента України. Матеріал, який вивчатиметься на уроці, допоможе зрозуміти у всій складності і багато­гранності відповідальність, що лягає на плечі людини, якій народ довірив виконання президентських функцій, надавши перевагу перед іншими претендентами. Водночас учні повинні усвідомити той баланс, який" має підтримуватися між потребою у сильній президентській владі, спрямованій на вироблення і реалізацію програми нагальних еко­номічних і політичних перетворень, та необхідністю запобігти концентрації всієї вла­ди в одних руках, безконтрольності і безвідповідальності виконавчих структур. У цьому зв'язку важливо, щоб учні навчилися порівнювати на конкретних прикладах, як ре­алізується президентська влада в нашій країні і як відбувається цей процес за кордоном. Доцільно також у порівняльному плані звернути увагу на країни, де взагалі немає поса­ди президента.

Особливу увагу при засвоєнні цієї теми слід звернути на статус Президента Ук­раїни як глави держави. Зокрема бажано, щоб учні могли пояснити зміст консти­туційних положень про те, що Президент України є гарантом:

а) державного суверенітету;

б) територіальної цілісності України;

в) дотримання Конституції України;

г) забезпечення прав і свобод людини і громадянина.

Разом з тим, учні мають засвоїти, що повноваження Президента України не безмежні, що він не має права здійснювати ряд функцій, які згідно з Конституцією України покладені на інші державні органи. Важливо пояснити учням досить складне для них положення про те, що Президент України не є главою виконавчої влади, хоча й має ряд суттєвих повноважень у цій сфері. Згідно із сучасною конституційною теорією пост Президента України перебуває за межами трьох «класичних» гілок влади. В зв'язку з цим доцільно пояснити учням умовність і обмеженість доктрини поділу державної влади, вказати, що ряд авторів виділяють владу глави держави в окрему «гілку», згадують про «четверту», а то й «п'яту» (установчу) гілку влади.

З метою виховання в учнів навичок користування юридичною термінологією слід підкреслити, що в Конституції України вживається поняття «пост Президента України», а не «посада».

На цьому уроці існує можливість прочитати в тексті §13 кожному з учнів рубрику «Цікаво знати» про реалізацію функцій президента в різних країнах світу. Крім цього, один-два учні протягом 5-7 хвилин уроку можуть зробити повідомлення про відображення в засобах масової інформації відомостей про поточну діяльність Президента України на час вивчення § 13. Це актуалізуватиме уявлення учнів про роботу глави держави.

Найважливіші повноваження Президента України:
. сфері законодавчої влади право законодавчої ініціативи і право відкладного вето;
у сфері виконавчої влади призначення, за згодою Верховної Ради України, Прем'єр-міністра України, членів Кабінету Міністрів України, а також утворення, реорганізація чи лікві­дація міністерств та інших центральних органів виконавчої влади;
у сфері судової влади і прокуратури призначення третини складу Конституційного Суду України, професійних суддів при першому при­значенні строком на п'ять років; призначення, за згодою Верховної Ради України, та звільнення з посади Генерального прокурора України;
у сфері прямого народовладдя звернення з посланнями до народу, призначення позачергових парламентських виборів та консти­туційних референдумів, проголошення всеукра­їнського референдуму за народною ініціативою.

Мета уроку:Опанування учнями конституційних положень про Президента України — главу держави, виховання поваги до Президента України як людини, котра упов­новажена народом очолювати державу і несе на своїх плечах величезний тягар відповідальності.

Формування на уроці навичок та умінь:Удосконалювати навички роботи учнів з тек­стом Конституції України, з підручником «Основи правознавства», з площинними наоч­ними посібниками.

Тип уроку:Урок оволодіння новими знаннями (урок-практикум).

Структура уроку:

1. Конституційний статус Президента України. Порядок та умови обрання Президента України.

2. Підстави та наслідки дострокового припинення повноважень Президента України. Імпічмент і процедура його здійснення.

3. Конституційний статус Ради національної безпеки і оборони України. Адміністрація Президента України.

Методично-дидактичне забезпечення уроку:

1. Конституція України. Розділ V.

2. Закон України «Про вибори Президента України».

3. Підручник.

4. Таблиця «Найважливіші повноваження Президента України».

Основні терміни і поняття:конституційний статус Президента України, прерогативи Президента України, імпічмент, гарант, честь і гідність Президента України, позачергові послання, вірчі і відкличні грамоти дипломатичних представництв іноземних держав, Рада національної безпеки і оборони, активне виборче право, пасивне виборче право, дострокове припинення президентських повноважень, вдосконалення нормативних механізмів регулювання суспільних відносин, експертиза законів.

Хід уроку:

Урок починається з перевірки домашнього завдання. Одному з учнів дається завдання відтворити на дошці схему «Законодавчий процес в Україні», другому — схему «Структура Верховної Ради України». Одночасно усно перевіряються знання учнів. Вчитель пропонує відповісти на питання: «Які функції Верховної Ради?», «Для чого необхідні Рахункова палата та Уповноважений Верховної Ради України з прав людини?», «Вислов­те свою думку щодо доцільності створення у Верховній Раді депутатських груп (фракцій)». Також перевіряється виконання завдання щодо пошуку матеріалів про ро­боту Верховної Ради України та її органів. Перевіривши виконання учнями завдання на дошці, можна перейти до вивчення нового матеріалу. При цьому схему «Законодавчий процес в Україні» доцільно зберегти на дошці, адже роботу з нею буде продовжено на цьому уроці.

Наступним етапом уроку буде організація самостійної роботи учнів над текстом Розділу V Конституції України. Від вчителя залежить, враховуючи ступінь розвиненості навчальних вмінь учнів, проводити цю роботу з учнями фронтально чи розподілити клас на групи і налагодити в них ознайомлення з текстом з подальшим формулюван­ням своїх висновків. Також слід час від часу дати учням пораду заглянути в рубрику «Запитання і завдання» (С. 158), що відповідають завданням, які опрацьовуються під час уроку-практикуму.

Вчитель пропонує учням ознайомитися зі ст. 102 Конституції України та визнача­ти правовий статус Президента України. Доцільно розповісти учням про правовий ста­тус Президента в інших країнах — США, Франції, ФРН тощо. Після цього пропонуємо учням, прочитавши ст. 103 Конституції України, порівняти процедуру обрання та вимо­ги до кандидата в Президенти України та в народні депутати України і спробувати пояснити підвищені вимоги до кандидата в Президенти.

Після цього учні переходять до вивчення процедура припинення повноважень Президента, визначають можливі шляхи припинення повноважень, спираючись на ст. 103-111 Конституції України. Слід звернути увагу учнів на досить складну процеду­ру імпічменту.

Одним із основних питань уроку є питання про компетенцію Президента України. Розпочати розгляд цього питання доцільно з його участі у законодавчому процесі. З цією метою доцільно повторити з учнями деякі моменти, відомі їм про діяльність Вер­ховної Ради України в законодавчій сфері, і пов'язати в єдиний комплекс за схемою:

законодавча ініціатива розробки законопроекту — обговорення законопроекту в комітетах Верховної Ради — розгляд законопроекту Верховною Радою на пленарному засіданні (два—три читання) — прийняття закону — підписання закону Головою Верховної Ради і передача його Президентові України — розгляд і підписання закону Президентом України — публікація (оприлюднення) закону — набрання законом чинності.

У подальшому розглядаємо інші повноваження Президента, звертаючи увагу на взаємодіюйого з представниками різних гілок влади.

Домашнє завдання:

1. Опрацювати запитання і завдання до § 13 підручника.

2. Опрацювати вдома такі тести:

I. Із пропонованого переліку визначити повноваження, що належать Президентові України:

а) забезпечення державної незалежності, національної безпеки та правонаступництва держави;

б) призначення глав дипломатичних представництв України в іноземних дер­жавах;

в) призначення суддів загальних судів безстроково;

г) затвердження переліку об'єктів державної власності, що не підлягають прива­тизації;

ґ) скасування актів Кабінету Міністрів України;

д) спрямовування та координація роботи міністерств і відомств; є) здійснення помилування.

II. Звання Президента України:

а) зберігається на весь строк виконання президентських повноважень;

б) зберігається довічно;

в) зберігається довічно, якщо тільки Президент не був усунений з поста через імпічменту.

III. У якому випадку достроково припиняються повноваження Президента?

а) відставка;

б) неможливість виконувати свої повноваження за станом здоров'я;

в) усунення з поста через імпічмент;

г) смерть;

г) будь-яка із вищеназваних причин.

IV. Кінцева стадія законодавчого процесу — підписання главою держави закону, прийнятого парламентом країни, називається:

а) імпічмент;

б) інаугурація;

в) промульгація.

V. Як називається механізм скріплення підписом глави уряду правових актів, які підписує глава держави?

а) квестура;

б) ад'юнктура;

в) контрасигнатура?

VI. Визначте правовий статус Ради національної безпеки і оборони України:

а) Рада є вищим органом у ділянці національної безпеки та оборони;

б) Рада є координаційним органом з питань національної безпеки та оборони при Президенті України;

в) Рада є дорадчим органом при Президенті України з питань національної безпе­ки та оборони.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.