Здавалка
Главная | Обратная связь

Тема «Основи спадкового права»План теми:

1. Поняггят про спадкове право і підстави спадкування.

2. Порядок спадкування за заповітом.

3. Порядок спадкування за законом.

Мета заняття:

Вивчитиположення цивільного законодавства держави про спадкове право, юри­дичну термінологію теми, виробити вміння особисто брати участь у процесах, пов'яза­них з реалізацією спадкового права.

Засвоїти матеріал, який характеризує зміст і поняття спадкування як важливої складової частини цивільного права, зміст відповідних розділів Цивільного кодексу України, послідовність етапів відкриття спадщини і реального вступу у право володіння спадковим майном.

Вміти пояснити такі терміни:спадкування, спадкове право, спадкування за законом, спадкування за заповітом, спадкодавець, спадкоємець, час відкриття спадщи­ни, місце відкриття спадщини, оголошення людини безвісно відсутньою, заповіт, но­таріальне посвідчення заповіту, відповідність змісту заповіту до вимог закону, викона­вець заповіту, черговість спадкоємництва, спадкова маса, обов'язкова частка у спадщині.

1. Проблеми спадкових відносин між громадянами регулюються Цивільним кодек­сом України. Спадкування виникло разом із цивілізацією і існуватиме доти, доки існува­тиме людство.

Засобами спадкування люди з давніх-давен прагнули у певний спосіб полегшити існування нащадкам після своєї смерті, піклування і турбота про яких завжди були вла­стиві членам суспільства. Кожен за життя може заповісти у спадок своє майно. Недарма стародавні римляни стверджували: «Віддай твоє, поки воно твоє. Після смерті твоє май­но твоїм не буде».

Спадкування— це перехід прав і обов'язків на спадкове майно від померлої фізич­ної особи (спадкодавця) до інших осіб.

Особливості спадкування:

а) спадщина відкривається тільки після смерті спадкодавця;

б) від юридичних осіб спадкування не буває;

в) юридичні особи, як і фізичні, можуть бути спадкоємцями;

г) спадщина за життя спадкодавця не відкривається;

ґ) спадщина складається із прав і обов'язків спадкодавця, тобто до її складу входять і його борги;

д) для громадян спадкування можливе лише за двох підстав: за заповітом і за законом; для юридичних осіб спадкування можливе лише за заповітом; держава може набу­ти майно, яке входить до спадщини, за заповітом, а також у випадках, якщо у спадкодав­ця немає спадкоємців або всі вони відмовились від спадщини, чи позбавлені спадщини, або якщо жоден із них не прийняв спадщини.

є) спадкоємцями можуть бути також і іноземні громадяни та особи без громадянства.

Не мають права бути спадкоємцями після смерті дітей ті батьки, які на момент відкриття спадщини були позбавлені батьківських прав щодо них. Батьки і повнолітні діти, які злісно ухилялись від виконання покладених на них в силу закону обов'язків в утриманні спадкодавця, також не мають права бути спадкоємцями, якщо ці обставини підтверджені судом.

Час відкриття спадщинидень смерті спадкодавця, а при оголошенні його померлим — день набрання законної сили рішенням суду про оголошення його помер­лим.

Місцем відкриття спадщини- визнається останнє постійне місце проживання спадкодавця, а якщо воно невідоме — місцезнаходження майна або його основної час­тини.

2. Спадкування за заповітомвиникло раніше, ніж спадкування за законом. Заповітомвважається особисте розпорядження фізичної особи на випадок своєї смерті Заповіт — це не договір, а односторонній правочин, за яким права і обов'язки для інших осіб виникають за волевиявленням заповідача.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.