Здавалка
Главная | Обратная связь

ТЕМА 28 Д Основи фінансового праваВивчення теми «Основи фінансового права» має ряд особливостей, врахування яких значно полегшить організацію і проведення даного уроку. Слід мати на увазі, що, по-перше, переважна більшість учнів не має чіткого уявлення про функціонування фінансової системи в державі. По-друге, у багатьох із них під впливом засобів масової інформації, розмов дорослих, які діти чують вдома, вже сформоване негативне ставлен­ня до ситуацій, пов'язаних із податками, а, по-третє, частина підлітків такі терміни, як «банк», «траст», «банківські операції» — в силу багатьох обставин сприймає як поняття про середовище, де процвітають несправедливість і шахрайство, від яких страждають прості громадяни.

Саме тому для вчителя важливе розвінчання у свідомості дітей хибних уявлень про відносини, що регулюються фінансовим правом, і про установи, які активно діють в Україніта світі у сфері фінансів, податків і державного бюджету.

Мета уроку:

Сформувати в учнів поняття про фінансове право та відносини, що ним регулюються; закласти основи усвідомленого розуміння значення державного бюджету і податків, оптимального грошового обігу для зміцнення економіки і добробуту людей.

Формування на уроці навичок та умінь:

Продовжити формування навичок роботи в групі з метою колективного оволодіння знаннями.

Тип уроку:Враховуючи складність матеріалу, що вивчається на даному уроці, його новизну і багатоплановість, вчитель може обрати різні варіанти типу уроку. Можна рекомендувати в даному випадку організацію уроку-практикуму із застосуванням елементів шкільної лекції, комбінований урок або інтегрований урок у формі групових занять учнів, де кожна з груп опрацьовуватиме певну проблему (бюджетна система України, податкова система, роль банків у регулюванні грошового обігу в державі тощо) з подальшим повідомленням про результати своєї роботи.

У разі обрання вчителем саме останнього типу заняття йому слід заздалегідь продумати умови контролю за роботою визначених і сформованих ним груп і визначити для кожної з них такі проблеми:

Група А.Скласти перелік основних відносин, які регулюються правом, і підібрати приклади, що ілюструють суть фінансових правовідносин;

Група Б.Особливості податкового права України. Визначити обов'язки громадян і юридичних осіб щодо своєчасної сплати податків;

Група В.Роль Закону України «Про бюджетну систему України» як основи функціонування фінансової системи держави.

Структура уроку:

1. Відносини, які регулюються фінансовим правом.

2. Поняття державного бюджету. Закон України «Про бюджетну систему України».

3. Поняття податкового права.

4. Банки, трасти та інші фінансові посередники.

Методично-дидактичне забезпечення уроку:

1. Підручник, §28Д.

2. Таблиця «Загальнодержавні й місцеві податки і збори» (С. 324 підручника).

Ми вважаємо, що оптимальним варіантом закріплення знань учнів на цьому уроці була б достатня кількість текстів законів України для використання учнями під час роботи у класі і вдома, а саме:

3. Закони України «Про бюджетну систему України», «Про систему оподаткування», «Про банки і банківську діяльність».

4. Бланки податкових декларацій, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера громадянина України, документами юридичної особи про сплату податків, бланки банківських платіжних доручень та інші документи фінансово-правового характеру з юридичної практики.

Основні терміни і поняття:бюджет, Державний бюджет України, місцевий бюджет, зведений (консолідований) бюджет, бюджетний процес, податок, система оподаткуван­ня, декларація про суму сукупного річного доходу, державна податкова служба, подат­кова інспекція, реєстр фізичних осіб-платників податків та інших обов'язкових пла­тежів, ідентифікаційний номер Державного реєстру фізичних осіб-платників податків та інших обов'язкових платежів, банки (Національний та комерційні банки), довірчі то­вариства (трасти).

Хід уроку:

При проведенні уроку, вчитель може відвести 10 хвилин на роз'яснення учням змісту завдання і організацію роботи груп, 20 хвилин на самостійне опрацювання матеріалу учнями і колективне обговорення висновків у групах, формулювання висновків за результатами обговорення і 15 хвилин на підведення підсумків уроку та визначення домашнього завдання (в тому числі стисла інформація щодо змісту «ліхтарика» 5 §28Д, в якому мова йде про діяльність банків, трастів та інших фінансових посередників).

Важливою передумовою забезпечення результативності саме такого типу уроку є розуміння кожним учнем мети самостійної роботи і вміння працювати в групі, формулюючи спільні висновки і, в разі необхідності — свою окрему думку, яка може виникну­ти у процесі групової діяльності. Від вчителя залежить вміле керівництво роботою груп, належна консультація, і чітка організація заключного етапу уроку.

Оцінювання знань здійснюється учителем на кінцевому етапі уроку як підсумок роботи учнів у групах. Враховуючи специфіку матеріалу, який вивчався, було б доцільно виділити при оцінюванні не лише знання теоретичних понять, засвоєних учнями, але й приклади з життя держави, міста, села, де проживає учень, конкретні ситуації та їх аналіз.

Важливо також пересвідчитись у тому, наскільки організовано працювали учні в групах, виділити лідерів і заохочувати тих, хто гірше упорався із завданням, яке поста­вив педагог на початку уроку.

Домашнє завдання має охопити матеріал §28Д в цілому, оскільки протягом знач­ної частини уроку робота проходила в групах над окремими проблемами. Найбільш доцільно у такому випадку дати учням завдання скласти плани відповідей на запитання 2 і 5, а інші запитання, що вміщені в кінці розділу, опрацювати для усної відповіді на на­ступному уроці. Вчитель може порекомендувати учням на конкретних фактах аргумен­товано пояснити своє розуміння цитати А. Маршалла, вміщеної на початку параграфа.

З метою підготовки до наступного уроку на тему «Конституційні обов'язки громадян, учням доцільно порадити виписати у робочі зошити перелік цих обов'язків і приклади з місцевої преси, що ілюструють їх реалізацію громадянами. Вчитель і учні можуть скористатись як додатковим матеріалом «Юридичним словником-довідником», статтями «Бюджетне право» (С. 57), Національнийбанк України» (С. 375), «Податкове право» (С. 470), «Податкова декларація» (С. 470), «Фінансове право» (С. 668).©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.