Здавалка
Главная | Обратная связь

Тема 29 Конституційні обов'язки громадянОсобливість і важливість вивчення цієї теми обумовлюються необхідністю усвідомлення юними громадянами України не лише своїх конституційних прав, а й обов'язків перед суспільством і державою. В цьому зв'язку провідною ідеєю уроку можуть стати слова Е. Хемінгуея, винесені в епіграф параграфа. В структурі обов'язків громадянина під особливо виділити загальний військовий обов'язок, який для старшокласників має найбільше практичне значення.

Під час опанування цієї теми відкривається широкий простір для використання міжпредметних зв'язків, поєднання навчання з позаурочною виховною роботою. Так, у підготовці уроку вчителю правознавства може допомогти викладач початкової військо­вої підготовки, для якого виступ перед дев'ятикласниками матиме характер пропедев­тичного заходу перед майбутнім систематизованим вивченням курсу військової підго­товки у 10-11 класах. Доцільно домовитись з учителем мови і літератури про написан­ня учнями твору на тему про свої конституційні та інші обов'язки перед родиною, суспільством, державою. Ця тема може стати предметом обговорення і на традиційній класній годині.

Вчителю слід звернути увагу на випадки суто демагогічного розуміння обов'язків, на так звані «подвійні стандарти», коли людина з різних позицій підходить до своїх прав : своїх обов'язків, та на інші негативні прояви.

Мета уроку:Досягти усвідомленого розуміння учнями своїх конституційних обов'язків, нерозривної єдності прав і обов'язків.

Формування на уроці навичок та умінь:

Продовжити формування правомірної поведінки учнів, а також вміння спів ставляти свої вчинки з конституційними обов'язками.

Тип уроку:Урок оволодіння новими знаннями (урок лекція з елементами бесіди).

Структура уроку:

1. Конституційні обов'язки громадян України.

2. Загальний військовий обов'язок.

3. Обов'язок додержуватися Конституції та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

4. Обов'язок шанувати державні символи.

5. Обов'язок сплачувати податки та збори.

6. Обов'язок берегти природу, культурну спадщину, відшкодовувати завдані їм збитки.

Методично-дидактичне забезпечення уроку:

1. Конституція України (ст. 57).

2. Закон України «Про загальний військовий обов'язок і військову службу».

3. Таблиця «Державні символи України».

4. Матеріали про стан охорони природи і культурної спадщини у відповідному регіоні.

Основні терміни і поняття:конституційний обов'язок, загальний військовий обов'язок, військова служба, альтернативна служба, приписка до призовної дільниці, державні символи, декларація про майновий стан і доходи, культурна спадщина, при­рода.

Хід уроку:

Урок починається з перевірки домашнього завдання, в т. ч. підібраних учнями прикладів виконання громадянами своїх конституційних обов'язків. Далі вчитель дає корот­ку загальну характеристику обов'язків громадян, передбачених Конституцією України, і переходить до детального обговорення кожного з цих обов'язків. Оскільки загалом учні 9-го класу вже мають принаймні на побутовому рівні певне уявлення про ці обов'язки, в цій частині уроку доцільно використовувати елементи бесіди, періодично задаючи уч­ням питання, які надаватимуть конкретного змісту конституційним положенням, які розглядаються.

Наприклад:

1. В чому, на Вашу думку, полягає зміст загального військового обов'язку?

2. Що таке приписка до призовної дільниці?

. Чи подають Ваші батьки декларацію про майновий стан і доходи?

4. Чи зустрічалися Ви з проявами зневажливого ставлення до державних символів?

Для висвітлення окремих питань, зокрема про додержання обов'язків щодо охорони природи і культурної спадщини можна залучити самих учнів, яким попередньо слід запропонувати підготувати відповідні реферати. (Загалом цей урок можна провести і у формі учнівської конференції.)

Доцільно буде, якщо вчитель у необхідних місцях звертатиме увагу учнів на те, що конституційні обов'язки — це юридичні, а не суто моральні обов'язки, і за порушення їх передбачена конкретна юридична відповідальність.

Можливе і пряме звернення до учнів з застереженням, що опанування курсу «Основи правознавства» передбачає не лише засвоєння теоретичних положень, але й практичне,повсякденне виконання своїх конституційних обов'язків.

Домашнє завдання:

1. Опрацювати §29 підручника, запитання і завдання до нього.

2. З метою підготовки до наступного заняття підготуватися до бесіди на тему "Обов'язок і відповідальність".©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.