Здавалка
Главная | Обратная связь

Повторювально-узагальнюючий урок на тему «Основні права, свободи та обов'язки громадян України»Розділ III учні вивчають тривалий час, достатній для реалізації дидактичних, навальних, виховних і розвиваючих завдань, поставлених вчителем до кожного уроку. Саме тому повторювально - узагальнюючий урок інтегрує усі цільові настанови Розділу III в цілому. Зокрема він орієнтований на глибоке засвоєння учнями змісту і суті положень Конституції України, законів і підзаконних нормативних актів у царині прав і обов'язків людини й громадянина.

Необхідною умовою успішного опанування цієї частини навчального курсу є самостійне опрацювання школярами матеріалу, який подається під час лекційних занять, і на цій основі формування вміння застосовувати набуті теоретичні знання для пояс­нення фактів і явищ, поточних подій навколишнього життя.

Мета уроку:

Узагальнити вивчений у Розділі III навчальний матеріал, пов'язати його з практикою суспільного життя України, регіону, своєї місцевості.

Формування на уроці навичок та умінь:

Продовжити формування в учнів навичок узагальнення, усного виступу, структурування вивченого матеріалу.

Тип уроку:При виборі вчителем будь-якої структури даного уроку, тип уроку, на на­шу думку, найбільш доцільно визначити як урок застосування набутих знань.

Структура урокувизначається вчителем самостійно в залежності від таких факторів:

а) рівень підготовки класу до засвоєння учбового матеріалу Розділу III як цілісного тексту або підготованість до засвоєння лише певної частини матеріалу (у спеціалізо­ваних класах необхідно домогтись засвоєння учбового матеріалу в усій його повноті);

б) сформованість вмінь і навичок учнів до самостійної роботи над текстом під час уроків та у позаурочний час;

в) сформованість навичок усного мовлення, вміння вести діалог, виділяти головне з тексту, залучати до аргументації факти, події і явища суспільного, економічного, культурного життя;

г) вміння учнів застосовувати міжпредметні зв'язки;

г) поєднання протягом всього часу вивчення Розділу III тематики уроків з позакласними заходами правового характеру (виховні години класних керівників з питань прав і обов'язків громадян України, зустрічі з депутатами різних рівнів, тематичні вечо­ри, КВК юридичного змісту тощо);

Слід особливо підкреслити, що повторювально-узагальнюючий урок недоцільно підміняти заліком, тематичним заліком, творчою письмовою роботою, учнівською кон­ференцією і т. п. Саме на цьому уроці має панувати демократичний, іноді «безоціночний» стиль спілкування вчителя з учнями.

Методично-дидактичне забезпечення уроку:

1. Конституція України (II розділ).

2. Епіграф уроку

«На великі й мудрі справи Кличе повсякчас Конституція держави — Наш дороговказ»

3. Пам'ятка для учнів, яку вони одержали від учителя напередодні уроку. Поради педагога учням (текст пам'ятки).

При підготовці до повторювально-узагальнюючого уроку слід:

— уважно опрацьовувати теоретичний матеріал, конспектувати його у разі потреби за розповіддю вчителя;

— складати стислий і поширений план окремих розділів Розділу III, складати схеми, порівняльні таб­лиці, робити виписки з потрібної економічної та юридичної літератури й поточної преси;

— вміти чітко літературною мовою пояснити терміни, вміщені наприкінці кожної теми;

— користуватися економічними і юридичними словниками, довідниками тощо;

знаходити потрібний однотипний правовий і економічний матеріал у різноманітних джерелах інформації та узагальнювати його, готуючи на цій основі аргументовані висновки;

брати активну участь в обговоренні навчальних проблем у процесі практичних занять, семінарів, учнівських конференцій, використовуючи при цьому матеріал, викладений вчителем текст опорних кон­спектів і самостійно опрацьований додатковий матеріал;

брати посильну особисту участь у громадському житті, використовуючи набуті знання.

Вчитель-методист Львівської школи бізнесу «777» Лілія Іванівна Пилипенко роздає цю пам'ятку учням на першому уроці Розділу III — «Громадянство України» і послідовно з уроку в урок на її основі стимулює формування в учнів відповідних умінь і навичок са­мостійної діяльності.

4. Враховуючи складність змісту §28(А), доцільно оформити клас таблицями, що додаються, або роздати їх учням, попередньо розмноживши.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.