Здавалка
Главная | Обратная связь

Пояснення до таблиці.1. Часткова кримінальна відповідальність — мається на увазі кримінальна відповідальність за деякі злочини, зазначені у статті 10 Кримінального кодексу України (див. «Мовою документів» після §31 підручника).

2. Обмежена цивільна відповідальність — мається на увазі відповідальність підлітків від 15 до 18 років, про особливості якої сказано наприкінці §33-

3. Неповнолітні, які працюють (див. С. 247—248 підручника), несуть також з часу прийняття на роботу повну дисциплінарну відповідальність.

4. Повну цивільну відповідальність будуть нести також особи, які набули повної вибільної дієздатності до 18 років у зв'язку із укладенням шлюбу.

Отже, розглядаючи питання про юридичну відповідальність неповнолітніх, вчи­тель певною мірою готує учнів до засвоєння матеріалу, який детальніше буде вивчатись :-:а наступних уроках.

Домашнє завдання:

1. Заповнити вдома таблицю «Конституційні основи юридичної відповідальності, використовуючи текст Конституції України (ст. ст. 29, ЗО, 41, 58,61—63) і матеріали §30 підручника.

Ст. Конституції України Зміст конституційної норми Приклади, що розкривають застосування конституційної норми

2. Вміти усно відповідати на запитання 1-3, 5, 7, 8, вміщені в кінці §30. Підготува­тись до співбесіди на наступному ^оці на тему «Чому в Україні «молодіє» злочинність?».

3. Дати письмову вмотивовану відповідь на завдання 4 та б, уміщені наприкінці §30 підручника.

Відповіді на деякі завдання до §30 підручника.

Завдання 1-3, 5, 7, 8 вимагають лише уважного читання підручника. Щодо завдань 4 та 6, то вони є більш складними, оскільки розраховані на вміння застосовувати ма­теріал, викладений у підручнику, до конкретних життєвих ситуацій.

Відповідь на завдання 4:Так. До Іваненка застосовано два заходи відповідальності різних видів (один — дисциплінарної й один — матеріальної відповідальності). Консти­туція України (див. стор. 340 підручника) допускає застосування за одне й те ж пору­шення кількох різних видів відповідальності, а саме це і сталось у даному випадку. Оскільки ж обидва заходи відповідальності застосовані законно (на підставі положень Кодексу законів про працю України), то дії директора слід визнати правомірними.

Відповідь на завдання 6:Суд має відмовити у позові. Вовченко нацькував свого собаку на людину. Закон визнає це таким же злочинним посяганням, яким би був виз­наний напад, вчинений особисто Вовченком. Тому суд має визнати, що Зайченко діяв у стані необхідної оборони. А дії в стані необхідної оборони є правомірними, отже, вони не мають наслідком жодної юридичної відповідальності, в тому числі й відповідальності у формі відшкодування шкоди.

Вчителеві не зайвим буде знати, що стаття 444 Цивільного кодексу України вста­новлює таке: шкода, заподіяна в стані необхідної оборони, не підлягає відшкодуванню, якщо не були перевищені межі необхідної оборони. Проте не слід вимагати знання цієї статті від учня — він має знайти правильну відповідь і без цього, на основі змісту підруч­ника.

Оскільки це завдання доволі складне, його бажано пропонувати найбільш підгото­вленим учням.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.