Здавалка
Главная | Обратная связь

Тема 1. Політична економія як фундаментальна суспільна наука.КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ

З дисципліни

«Політична економія»

для студентів ОКР «молодший спеціаліст»

всіх форм навчання

галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво»

спеціальностей 5.03050201 «Інформаційна діяльність підприємства»

5.03050801 «Фінанси і кредит»

5.03050901 «Облік і аудит»

 

 

 

Донецьк 2013


Конспект лекцій з дисципліни «Політична економія» для студентів ОКР «молодший спеціаліст» всіх форм навчання галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» спеціальностей 5.03050201 «Інформаційна діяльність підприємства», 5.03050801 «Фінанси і кредит», 5.03050901 «Облік і аудит» / Укл.: Деревянко Г.І. – Донецьк, 2013. – 72 с.

 


Конспект лекцій складено на основі програми з дисципліни «Політична економія» для студентів ОКР «молодший спеціаліст». Він містить короткий виклад всіх тем дисципліни, та має допомогти студентам у вивчені основних проблем економічної теорії.

 

Розробник: Деревянко Г.І., викладач-методист кафедри економіки та права ДФ УДУФМТ

 

Рецензент: Васильєва В.В., к.е.н., завідувач кафедри економіки та права ДФ УДУФМТ

 

Конспект лекцій затверджений на засіданні кафедри економіки та права

Протокол від «______»____________2013 року №___

Завідувач кафедри ____________________Васильєва В.В.

«_________»__________________________2013 року

 

Схвалено навчально-методичною радою Донецької філії УДУФМТ

Протокол від «______»____________2013 року №___

Голова навчально-методичної ради _______________Бойкова Л.М.

«_________»__________________________2013 року

 

 
 
 

ЗМІСТ


Вступ……………………………………………………………………………..
Тема 1. Політична економія як фундаментальна суспільна наука………….. Лекція 1.Виникнення політекономії та основні етапи її розвитку………….
Тема 2. Виробництво і його основні чинники. Суспільний продукт……….. Лекція 2. Поняття суспільного виробництва та його фази…………………...
Тема 3. Економічні потреби суспільства і роль виробництва в їх задоволенні………………………………………………………………………
Тема 4. Економіка суспільства як сукупність видів економічної діяльності.. Лекція 3. Економічна система, її сутність, структурні елементи, типи……..
Тема 5. Відносини власності в економічному житті суспільства…………… Лекція 4.Власності, її місце та роль в економічній системі.
Тема 6. Товарне виробництво і товарно-грошові відносини………………… Лекція 5. Товарна форма організації суспільного виробництва. Гроші…….
Тема 7. Загальні основи ринку. Суб’єкти регульованої ринкової економіки. Лекція 6. Сутність ринку та умови його функціонування……………………
Лекція 7. Попит. Функція попиту. Закон попиту……………………………..
Лекція 8. Капітал як матеріальна основа бізнесу та політ економічна категорія………………………………………………………………………….
Лекція 9. Внутрішньогалузева та міжгалузева конкуренція…………………
Лекція 10. Підприємництво в різних сферах економіки……………………..
Тема 8. Змішана економіка та її типи…………………………………………. Лекція 11. Сутність та складові змішаної економіки………………………...
Тема 9. Суспільний продукт і його форми. Національний доход…………… Лекція 12. Зміст суспільного відтворення та його види……………………...
Тема 10. Економічне зростання і його чинники……………………………… Лекція 16. Розширене відтворення та економічне зростання………………..
Тема 11. Розподіл національного доходу. Споживання, заощадження і добробут людини………………………………………………………………... Лекція 14. Розподільчі відносини та їхнє місце у відтворювальному процесі……………………………………………………………………………  
Тема 12. Міжнародна економіка та її роль у зростанні добробуту людської спільноти світу………………………………………………………………….. Лекція 15. Суть і структура світового господарства, його цілісність і протиріччя………………………………………………………………………..  
Лекція 16. Економічна глобалізація світу як новий етап розвитку інтеграційних процесів………………………………………………………….
Список літератури……………………………………………………………...

 

 


ВСТУП

 

Подобається це чи ні, а основні проблеми сучасної політики дійсно є суто економічними і не можуть бути зрозумілими без знань економічної теорії. Лише людина що розуміє основні питання економічної теорії здатна сформулювати незалежну думку з проблем що розглядаються.

 

Людвіг фон Мізес

 

 

Україна визнана світовою спільнотою як держава з ринковою економікою.

Пізнання законів ринку – величезне досягнення людства. Воно дає можливість подолати стихійність та нерегульованість економічних змін, вносить свідоме та планомірне починання в соціально-економічний розвиток суспільства. Політекономія як наука досліджує та розкриває економічну анатомію суспільства, її категорії, закони функціонування та розвитку. Як суспільна дисципліна системного типу вона посідає центральне місце серед економічних дисциплін, бо є основою економічної теорії. Без оволодіння теоретичними проблемами, що їх вивчає політекономія, не можна стати висококваліфікованим спеціалістом, досвідченим управлінцем, господарником, державним діячем сучасного рівня.

Запропонований конспект лекцій складено у відповідності з навчальною програмою дисципліни «Політична економія» для студентів ОКР «молодший спеціаліст». Він вмішує системний виклад концептуальних положень політекономії, що має допомогти студенту зрозуміти сутність та специфіку основних економічних процесів і явищ.

Автор сподівається що даний конспект надасть допомогу студентам в оволодінні основними економічними категоріями та законами.


Тема 1. Політична економія як фундаментальна суспільна наука.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.