Здавалка
Главная | Обратная связь

Лекція 16. Економічна глобалізація світу як новий етап розвитку інтеграційних процесів.План:

 

1. Інтернаціоналізація господарських відносин і продуктивних сил. Економічна глобалізація світу.

2. Основні напрями економічної глобалізації світу та її наслідки.

 

1. Інтеграція і інтернаціоналізація світового господарства є основою економічного глобалізації світу.

В світовій економічній літературі немає єдиного визначення глобалізації. Більшість вчених бачить в ній швидку всесвітню інтеграцію економіки через торгівлю, фінансові потоки, передачу технологій, інформаційні системи і культурні процеси. Розрізнені національні економіки зливаються в глобальну економіку з взаємозалежними компонентами. Головними рушійними силами цього процесу є технологічний процес, розвиток міжнародної інфраструктури, революційні зміни в інформаційній технології, лібералізація торгівлі і міжнародних зв'язків.

 

Характерні риси економічної глобалізації:

- зростаюча залежність національних економік і їх взаємопроникнення;

- інтернаціоналізація світової економіки на основі поглиблення міжнародного розподілу праці;

- посилення відкритості національних економік і розширення торгівлі товарами і засобами виробництва.

 

Основні ознаки глобалізації економіки:

- розвиток процесів міжнародної економічної інтеграції, що виявляється в стиранні відмінностей між міжнародними суб'єктами;

- посилення відкритості національних економік;

- зміна ролі держави в розвитку національних економік (держава втрачає контроль над механізмом проведення економічної політики у сфері зайнятості і стабілізації національної економіки)

В дію вступають закони вільного, ринку, а не парламентів.

Таким чином глобалізація – це процес інтеграції, глобальної інформатизації, розгортання світових комунікацій, які роблять земну кулю досяжною в будь-якому місці. Це одночасно процес виходу на світову арену більшої частини світових капіталів і планетарні комерційні дії з боку найсильніших країн. Розгортання цих процесів формує глобальний наддержавний простір. Його мета - формування глобалізованої світової економіки, головною економічною організацією якої є оновлена, глобальна світова економіка, що характеризується новою структурою економічних відносин.

2. Основні напрями економічної глобалізації світу:

1) глобалізація виробництва (шляхом інтеграції, створення ТНК)

2) глобалізація торгівлі шляхом її лібералізації, створення ТНК

3) глобалізація фінансових ринків шляхом інтеграції міжнародних ринків капіталів

4) кардинальна трансформація механізмів економічного регулювання з метою створення глобальної інтегрованої регулюючої системи.

Глобалізація має як позитивні, так і негативні наслідки.

Позитивним є підвищення темпів розвитку світової торгівлі, інтенсифікація прямих іноземних інвестицій, посилення мобілізації робочої сили. Кінець кінцем це сприяє прискоренню економічного і соціального розвитку країни.

Негативні наслідки глобалізації:

- її плодами більшою мірою користуються розвинені країни, що сприяє поглибленню розриву між рівнем економічного розвитку розвинених і бідних країн.

- диференціація доходів в середині країн, оскільки плодами глобалізації користуються перш за все ТНК.

Глобалізація – суперечливий процес. Загострення її суперечностей, негативні соціальні наслідки певних її процесів породжують суспільний рух - антиглобалізм.

Таким чином глобалізація це об'єктивний процес планетарного характеру, зупинити який неможливо. Проте потрібні зусилля світової спільноти щоб, не зменшуючи переваг глобалізації, створити механізм, що мінімізує її негативні соціальні наслідки.


СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Економічна теорія: Політекономія: Підручник/за ред. Базилевича, - 6-те вид. перероб. і доп - к. Знання-Прес, 2007-719с.

2. Мельник Л.Ю., Макаренко П.М.: Економічна теорія – політ економічний контекст – Навчальний посібник, К: Кондер, 2008 - 524с.

3. Мочерний С.В., Мочерна Я.С. Політична економія: навч. посібник. - К.: Знання 2007 - 684с.

4. Політична економія. Навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів/ За ред. В.О. Рибалкіна, В.Г. Бодрова, - К.: Академвидав. – 2007 - 672.

5. Федоренко В.Г., Діденко О.М., Руженський М.М., Іткін О.Ф.Політична економія:Підручник/ За ред. В.Г. Федоренка – К. Алерта 2008.-487с.

6. Щетинін А.І. Політична економія. Підручник, - К.: Центр учбової літератури, 2011. - 480 с.

7. Гаршина О.К., Панков В.А. Практикум з політичної економії. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів – К.: Видавничий дім «Слово», 2005, - 208 с.

8. Зазимко А.З. Політична економія. Структурно – логічний навч. посіб. – К.: КНЕУ,2005,358с.

9. Костюк В.С., Андрюшенко А.М., Борейко І.П. Економічна теорія :Навч. посіб. – К.: центр учбової літератури, 2009.-282с.

10. Орехівський Г.А. Політекономія: Навч. посібник. – К.: Каравела, 2008 – 296с.

11. Політична економія: Навч. посібник / К.Т. Кривенко, В.С. Савчук, О.О. Бєляєв та ін.: За ред. д-ра екон. наук, проф. К.Т. Кривенка. – К.: КНЕУ, 2005-508с.

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.