Здавалка
Главная | Обратная связь

Тема 1. Основні індикатори стану товарного ринку: їхня структура та взаємозв'язокМЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до практичних занять

з дисципліни "національнА економікА""

 

для студентів усіх форм навчання

спеціальності 7.050102 – Економічна кібернетика

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

кафедрою економічної кібернетики.

Протокол № 2 від 14.09.05

 

Харків 2008

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Національна економіка" для студентів усіх форм навчання спеціальності 7.050102 – Економічна кібернетика / Упоряд. Т.В. Полозова – Харків: ХНУРЕ, 2008. – 36 с.

 

 

Упорядник Т.В. Полозова

 

 


ЗМІСТ

 

 

Вступ...................................................................................................................4

1 Плани практичних занять та розрахункові завдання................................5

2 Рекомендована література.........................................................................32

3 Контроль рівня знань.................................................................................35

3.1 Поточний контроль..............................................................................35

3.2 Підсумковий контроль.........................................................................36

 

 

ВСТУП

 

Національна економіка – це складна господарська система з певною логікою побудови та функціонування. Важливим аспектом вивчення цієї системи є її аналіз на макрорівні. Методологічні та методичні основи такого аналізу вивчає дисципліна – "Аналіз національної економіки".

Під час вивчення дисципліни лекція залишається провідною формою навчальної роботи. Саме тут закладаються системні основи знань з аналізу національної економіки, доповнити і розвинути які можливо на практичних заняттях та самостійною роботою студентів. Тому в оволодінні знань з аналізу національної економіки на рівні сучасних вимог важливе місце займають практичні заняття.

Практичні заняття – це такий вид занять, на яких студенти виконують конкретні розрахункові завдання та розв'язують певні проблемні ситуації.

На практичні заняття виносяться окремі найскладніші теми дисципліни. Метою таких занять є поточна перевірка рівня засвоєння студентами навчального матеріалу. Решту питань студенти засвоюють самостійно. Під час підготовки до практичних занять студентам рекомендується користуватися конспектом лекцій, даними методичними вказівками, рекомендованими літературними джерелами, вивчати понятійний апарат.

Обмежений час практичних занять для студентів заочної форми навчання має бути компенсований за рахунок самостійної роботи студентів, час і напрямки якої наведено в "Методичних вказівках до самостійної роботи з дисципліни “Аналіз національної економіки ” для студентів усіх форм навчання".

Методичні вказівки та плани практичних занять написані на основі робочої програми з дисципліни "Аналіз національної економіки", яка враховує профіль підготовки спеціалістів. Плани практичних занять охоплюють усі найважливіші теми курсу. Запропоновані питання дозволять студентам глибоко, всебічно вивчити кожну тему, а також обговорити на практичних заняттях. Індивідуальні задачі для самостійної роботи студентів і проведення поточного контролю їх знань дозволяють закріпити теоретичні знання.

У всіх розрахункових завданнях у числах, де є позначка "базовий варіант", слід ці дані скоректувати (як добуток) на коефіцієнт. Він складається з однієї цілої та сотих, які відповідають порядковому номеру за студентським журналом групи. Наприклад,

 

Номер за груповим журналом Коефіцієнт Номер за груповим журналом Коефіцієнт Номер за груповим журналом Коефіцієнт
1,01 1,10 1,20
1,05 1,12 1,25

 

 

1 Плани практичних занять та розрахункові завдання

 

Тема 1. Основні індикатори стану товарного ринку: їхня структура та взаємозв'язок

 

Мета теми – дати студентам знання про основні макроекономічні показники, їхню структуру, взаємозв'язок. Ознайомити їх із методологією формування показника чистого економічного добробуту.

План

1. Макроекономічні показники стану товарного ринку.

2. Показник чистого економічного добробуту: методологія визначення.

3. Номінальний і реальний ВВП. Індекси Пааше, Ласпейреса, Фішера.

Рекомендована література: [1], [4], [29], [30], [40], [49], [52].

 

Завдання 1

Вихідні дані:

У 2004 р. ВВП склав 150 млрд. грн. (базовий варіант), сума амортизаційних відрахувань – 20 млрд. грн., чисті податки – 10 млрд. грн., трансферти 22 млрд. грн., внески на соціальне страхування – 13 млрд. грн., податки на прибуток – 20 млрд. грн., нерозподілений прибуток – 40 млрд. грн., особисті податки – 12 млрд. грн. Розрахувати та проаналізувати структуру:

а) чистого внутрішнього продукту (ЧВП);

б) національного доходу (НД);

в) особистого доходу (ОД);

г) особистого доходу в розпорядженні.

 

Завдання 2

У таблиці наведено дані про обсяги номінального ВВП та індекси цін.

 

Роки ВВП номінальний, млрд. грн. Індекс цін, % ВВП реальний, млрд. грн.
 
 
 
 

 

Розрахувати та проаналізувати:

а) як змінюється рівень цін по роках: від першого до другого, від другого до третього, від третього до четвертого?

б) ВВП реальний в кожному році; розрахунки занести до таблиці;

в) в якому році використовується дефілювання або інфлювання ВВП?

 

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.