Здавалка
Главная | Обратная связь

Методичні вказівки щодо розв'язання завданьЧистий внутрішній продукт (ЧВП) за економічним змістом є різницею між ВВП і амортизацією (А):

.

Національний дохід (НД) – це сукупний чистий дохід в економіці, що отримують власники факторів виробництва.

Особистий дохід (ОД) – це отриманий дохід. Домашні господарства фактично не одержують заробленого працею доходу (відрахувань на соцстрахування, податків на прибуток підприємств, нерозподіленого прибутку підприємств). Але вони одержують трансферні платежі (Тр), що не є результатом праці.

Структура особистого доходу (ОД):

 
 

 


Особистий дохід у розпорядженні (ОДР) – це дохід після сплати особистих податків. Домашні господарства використовують його на споживання і нагромадження.

Співвідношення номінального і реального ВВП показує зміну ВВП за рахунок зміни цін. Це відношення називають: індексом цін; дефлятором ВВП; індексом Пааше (IPt):

.

де - номінальний ВВП у поточному році t;

- реальний ВВП у році t.

 

Контрольні запитання для самоперевірки знань:

а) обґрунтуйте основні напрями аналізу національної економіки;

б) які види економічної активності проявляє кожний суб'єкт ринку? Пояснити зв'язки між суб'єктами та ринками на макрорівні;

в) які показники характеризують макроринки та економічну активність різних суб'єктів ринку?

г) пояснити особливості статичного, порівняльної статистики та динамічного аналізів економіки;

д) пояснити вплив держави на процеси кругообігу ресурсів, продуктів і доходу;

е) пояснити причини надходження і відпливу ресурсів у моделі кругообігу ресурсів, продуктів і доходу;

є) який взаємозв'язок існує між макроекономічними показниками стану товарного ринку? Чому валовий випуск не можна розглядати як показник ефективності функціонування економіки?

ж) чим обмежується застосування ВВП на душу населення як показника чистого економічного добробуту?

з) пояснити всі компоненти показника чистого економічного добробуту, їхній зміст і методику розрахунку;

к) які відмінності існують між індексами Пааше і Ласпейреса? Пояснити їх;

л) які чинники впливають на динаміку чистого внутрішнього продукту? Пояснити економічну ситуацію, за якої темпи нарощування амортизації перевищують темпи зміни ВВП і навпаки;

м) зниження темпів зростання ВВП супроводжується певний період зростанням реального споживання. Проаналізувати за таких умов співвідношення темпів зміни показників ВВП і ЧЕД.

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.