Здавалка
Главная | Обратная связь

Контрольні завдання1. Чисельність працівників у базовому році становила 5 млн. чол. (базовий варіант), у розрахунковому році вона зросте на 1,5 %. Продуктивність праці в базовому році досягла 15 тис. грн./чол. (базовий варіант), а в розрахунковому році вона зросте на 4 %. Визначити зміну валової продукції промисловості під впливом зміни чисельності працівників та зміни продуктивності праці. Зробити висновки.

2. У базовому році прямі матеріальні витрати становили 69 млрд. грн, амортизація – 15 млрд. грн. У розрахунковому періоді матеріаломісткість національного доходу знизиться на 1,5 %. Обсяг виробленого національного доходу в базовому році становив 45 млрд. грн. (базовий варіант), у розрахунковому періоді він збільшиться на 1,3 %. Середня норма амортизаційних відрахувань у розрахунковий період дорівнюватиме 6,8 % від середньорічної вартості основних виробничих фондів (ОВФ), а приріст ОВФ становитиме 10,7 %. У базовому році вартість ОВФ дорівнювала 145 млрд. грн. (базовий варіант). Визначити темп зростання валового випуску.

3. Розрахувати показники ефективності промислового виробництва (фондовіддачу, фондомісткість, фондоозброєність, продуктивність праці, матеріаломісткість) виходячи з наступних даних. ВВП промисловості становить 75 млрд. грн. (базовий варіант). Основні виробничі фонди в промисловості дорівнюють 63 млрд. грн. (базовий варіант). Чисельність працівників у промисловості становить 7,5 млн. чол. Проміжне споживання дорівнює 48 % ВВП промисловості.

 

Тема 4. Умови функціонування та рівноваги товарного ринку

 

Мета теми – ознайомити студентів з показниками оцінки стану товарних ринків, індикаторами кон'юнктури ринку. Надати знання про методи дослідження товарних ринків, поглибити знання про механізм аналізу попиту та пропозиції. Дати студентам чітке уявлення про умови функціонування товарного ринку, функції конкуренції, ознаки досконалої конкуренції, наслідки монополізації ринку, методи розрахунку показників монополізації ринку. Поглибити знання про моделі рівноваги товарного ринку.

План

1. Конкуренція на товарному ринку, її функції, показники.

2. Аналіз тенденцій розвитку конкуренції.

3. Аналіз моделей рівноваги товарного ринку.

Рекомендована література: [4], [19], [29], [30], [40].

 

Завдання 1

На ринку даного товару діють п'ять товаровиробників. Їхня частка в загальному обсязі реалізації така: Ч1=30 %; Ч2 = 20 %; Ч3 = 5 %; Ч4 = 35 %; Ч5 = 10 %. Розрахувати індекс Харфіндала-Хіршмана та пояснити одержаний результат.

 

Завдання 2

На ринку даного товару діють три товаровиробники. Обсяг реалізації їхніх товарів відповідно становить: 50 млн. грн; 100 млн. грн; 240 млн. грн. (всі три значення – базовий варіант). Загальний обсяг реалізації даного товару всіма суб'єктами ринку дорівнює 720 млн. грн. Розрахувати коефіцієнт ринкової концентрації та пояснити, яким є ринок даного товару: помірно концентрованим чи монополізованим.

 

Завдання 3

На початку року на ринку даного товару діяли два підприємства з часткою в загальному обсязі реалізації відповідно 35 % і 40 %. У кінці другого року на ринку даного товару діяло вже три підприємства – із часткою в загальному обсязі реалізації відповідно 20 %, 30 %, 25 %. Розрахувати індекс монополізації (IMR) та проаналізувати тенденції розвитку конкуренції протягом цього періоду. Виявити, відбулася монополізація (демонополізація) ринку чи рівень монополізації залишився незмінним.

 

Завдання 4

У таблиці наведено тенденцію зміни нецінових факторів сукупного попиту. Умовні позначення: С – споживання домашніх господарств; Ig – валові інвестиції; G – державні закупівлі; NX – чистий експорт.

 

  Нецінові фактори AD   Зміна фактора Вплив на складові сукупних витрат Зсув кривої AD
С Ig G NX
1. Пропозиція грошей § зростає § зменшується          
2. Швидкість оборотності грошей § зростає § зменшується          
3. Державні закупівлі § зростає § зменшується          
4. Податки § зростає § зменшується          
5. Трансферти § зростає § зменшується          
6. Середня схильність до споживання § зростає § зменшується          
7. Інфляційні очікування § зростає § зменшується          

За цими даними визначити вплив на складові сукупних витрат (збільшення – зменшення) і вказати, як зміщується крива сукупного попиту (праворуч – ліворуч).

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.