Здавалка
Главная | Обратная связь

Контрольні завдання1. У таблиці наведено структуру реального ВВП за категоріями кінцевого використання (в процентах до реального ВВП):

 

Но-мер Показник Роки
Кінцеві споживчі витрати сектора домашніх господарств (ДХ) 54,5 42,0 55,1
Кінцеві споживчі витрати сектора загальнодержавного управління (ЗДУ) 16,8 15,0 21,5
Кінцеві споживчі витрати сектора некомерційних організацій (НКО) 2,4 3,0 5,6
Валове нагромадження основного капіталу 22,8 25,3 19,3
Зміна запасів матеріальних обігових коштів 4,7 10,0 1,5
Придбання цінностей - - 0,2
Чистий експорт -1,2 4,7 -3,2

За даними таблиці розрахувати: приріст наведених у таблиці показників 3-го року відносно 1-го року та 3-го року відносно 2-го року. Порівняти зміни в кінцевих споживчих витратах домашніх господарств і секторів ЗДУ та НКО по роках. Суму загальних споживчих витрат і суму валового нагромадження окремо в кожному році; їх абсолютну та відносну зміну по роках. Результати розрахунків навести в табличній формі. Зробити загальні висновки.

2. Індекс зростання номінальних кінцевих споживчих витрат загальнодержавного сектора та сектора некомерційних організацій дорівнює 1,85. ВВП номінальний становить 130 млрд. грн. (базовий варіант). ВВП реальний становить 109 млрд. грн. Індекс зростання номінальних кінцевих споживчих витрат домашніх господарств дорівнює 1,75. Розрахувати індекс централізації економіки.

 

Тема 3. Методика аналізу розвитку промисловості та сільського господарства

 

Мета теми – дати студентам знання про показники розвитку основних галузей економіки – промисловості та сільського господарства, ознайомити їх з методикою аналізу стану цих галузей та визначення показників ефективності виробництва.

План

1. Показники розвитку промисловості.

2. Аналіз розвитку сільського господарства.

3. Показники ефективності виробництва.

Рекомендована література: [1], [3], [4], [12], [15], [40], [52].

 

Завдання 1

За даними таблиці розрахувати структурні зрушення в економіці та оцінити їх.

  Галузі промисловості Роки
млрд. грн. % млрд. грн. % млрд. грн. % млрд. грн. % млрд. грн. %
1. Машинобудування 24,0   22,8   23,2   26,1   27,0  
2. Приладобудування 9,6   10,4   10,7   11,0   11,8  
3. Чорна металургія 13,1   13,7   13,5   14,0   14,3  
4. Вугільна промисловість 12,7   12,9   13,0   13,1   13,9  
5. Хімічна промисловість 7,8   8,0   8,1   8,7   9,4  
6. Легка промисловість 12,0   12,5   13,4   14,4   15,0  
7. Харчова промисловість 10,1   11,7   13,3   13,8   15,4  
Загалом промисловість                    

Зробити висновки за результатами розрахунків.

Завдання 2

Визначити зміну валової продукції промисловості під впливом зміни чисельності працівників та продуктивності праці. Відомо, що чисельність працівників у базовому році становила 6 млн. чол. (базовий варіант), у розрахунковому році вона зросте на 2 %; продуктивність праці в базовому році досягла 15 тис. грн. (базовий варіант), а в розрахунковому році вона зросте на 7 %.

Зробити висновки.

 

Завдання 3

Вихідні дані наведено у таблиці (для базового варіанта).

 

Показники Роки
ВП сільського господарства, млн. грн.: - ВП рослинництва, млн. грн.; - ВП тваринництва, млн. грн. 12 000 5 000 7 000 13 000 7 000 6 000 16 000 7 000 9 000 8 000 10 000
Приріст продукції : ВП сільського господарства, млн. грн. - ВП рослинництва, млн. грн.; - ВП тваринництва, млн. грн.   - - -      
Структура сільського господарства: ВП сільського господарства, %. - ВП рослинництва, %; - ВП тваринництва, %   100,0   100,0     100,0   100,0
Динаміка структурних зрушень у сільському господарстві ,%: - приріст частки рослинництва - приріст частки тваринництва        

 

За даними таблиці розрахувати такі показники і внести їх до таблиці:

- частку продукції рослинництва й тваринництва у валовій продукції сільського господарства;

- приріст продукції рослинництва та тваринництва у валовій продукції сільського господарства;

- динаміку структурних зрушень у сільському господарстві.

Зробити висновки щодо структурних зрушень у сільському господарстві.

 

Завдання 4

ВВП промисловості становить 80 млрд. грн. (базовий варіант). Основні виробничі засоби в промисловості дорівнюють 60 млрд. грн. (базовий варіант). Чисельність працівників у промисловості становить 7 млн. чол. Проміжне споживання дорівнює 57 % ВВП промисловості. Розрахувати такі показники ефективності промислового виробництва: фондовіддачу, фондомісткість, фондоозброєність, продуктивність праці, матеріаломісткість.

 

Завдання 5

Визначити темпи зростання валового випуску та зрушення в його структурі, якщо відомо:

- у базовому році прямі матеріальні витрати становили 73 млрд. грн, амортизація – 18 млрд. грн.;

- у розрахунковий період матеріаломісткість національного доходу знизиться на 1,4 %;

- обсяг виробленого національного доходу в базовому році становив 42 млрд. грн. (базовий варіант), у розрахунковий період він збільшиться на 1,5 %;

- середня норма амортизаційних відрахувань у розрахунковий період дорівнюватиме 7,3 % від середньорічної вартості основних виробничих фондів (ОВФ), а приріст ОВФ становитиме 12,7 %. У базовому році вартість ОВФ дорівнювала 160,9 млрд. грн (базовий варіант).

 

Завдання 6

Розрахувати рівень матеріаломісткості валової продукції промисловості та абсолютну й відносну економії матеріальних витрат у прогнозному році.

Вихідні дані:

- валова продукція (ВП) промисловості в базовому році дорівнювала 110 млрд. грн. (базовий варіант);

- темп приросту ВП промисловості у прогнозному році – 3 %;

- питома вага матеріальних витрат у ВП промисловості в базовому році – 58 %;

- у прогнозному році передбачається зниження матеріаломісткості валової продукції на 2,3 %.

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.