Здавалка
Главная | Обратная связь

Методичні вказівки щодо розв'язання завданьВплив продуктивності праці на динаміку валової продукції промисловості визначається за формулою:

,

де - зміна валової продукції промисловості за рахунок зміни продуктивності праці;

Чб – чисельність працюючих у промисловості в базовому періоді;

ППб, ПП t – продуктивність праці у промисловості в базовому та розрахунковому періодах відповідно.

Вплив зміни чисельності працюючих на динаміку валової продукції галузі розраховується за формулою:

,

де - зміна валової продукції промисловості за рахунок зміни чисельності працюючих;

Чt – чисельність працюючих у промисловості в розрахунковому періоді t.

Фондовіддача – показник ефективності використання основних виробничих фондів (ОВФ). Обчислюється як відношення показника результатів виробництва за певний період (ВВП) до середньої повної вартості основних виробничих фондів за цей період.

Фондомісткість – відношення середньої повної вартості ОВФ за певний період до обсягу зробленої продукції (ВВП). Величина, обернена показнику фондовіддачі. У даній галузі відбиває потребу в ОВФ на виробництво одиниці продукції промисловості.

Фондоозброєність – показник, що характеризує оснащеність працівників чи підприємств галузі сфери матеріального виробництва основними фондами. Визначається відношенням середньорічної вартості ОВФ до середньої річної облікової чисельності працівників (чи робітників).

Продуктивність праці – показник ефективності використання робочої сили, зайнятої в промисловості. На рівні національної економіки продуктивність праці (ПП) визначається як відношення між вартістю ВВП і чисельністю зайнятих (Е):

.

Матеріаломісткість характеризує величину прямих матеріальних витрат у промисловості (вартість проміжного споживання) на одиницю продукції.

Матеріаломісткість національного доходу розраховується за формулою:

,

де МЗ – матеріальні витрати;

НД – національний дохід.

Сума валового випуску розраховується:

,

де А – сума амортизаційних відрахувань, яка розраховується як добуток вартості ОВФ та норми амортизаційних відрахувань.

 

Контрольні запитання для самоперевірки знань:

а) розкрийте поняття макроекономічної динаміки. Які теорії відносять до теорій макроекономічної динаміки?

б) за якими етапами здійснюється аналіз розвитку промисловості та сільського господарства?

в) за якими показниками аналізується ефективність промислового виробництва?

г) які специфічні показники характеризують ефективність сільськогосподарського виробництва?©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.