Здавалка
Главная | Обратная связь

Методичні вказівки щодо розв'язання завданьКоефіцієнт навантаження на одне робоче місце (Кнав) розраховується як відношення чисельності офіційно зареєстрованих безробітних до кількості вакантних робочих місць (Nв):

.

Коефіцієнт вакантності (Кв), навпаки, відображає відношення кількості вакансій (Nв) до кількості претендентів на них (U):

.

Ці коефіцієнти характеризують наявність незбалансованості на ринку праці.

Темп зміни зайнятості ( ) розраховується:

або ,

де Тс – темп створення нових робочих місць;

Тл – темп ліквідації робочих місць;

Nс – кількість створених робочих місць;

Nл – кількість ліквідованих робочих місць;

N –кількість функціонуючих робочих місць;

t, (t-1) – звітний та попередній періоди.

Сума цих показників показує оборот робочих місць (ОN):

або .

Ефективність роботи служби зайнятості визначається часткою працевлаштованих безробітних і характеризується коефіцієнтом працевлаштування:

.

Чим ближче даний коефіцієнт до одиниці, тим ефективніше працює служба зайнятості.

Якщо в економіці присутнє природне безробіття, то окремого аналізу вимагає професійна підготовка робочої сили, що здійснюється за напрямками:

- первинне навчання (Uпн);

- перепідготовка (Uпп);

- підвищення кваліфікації (Uпк).

Чисельність робітників, охоплених професійною підготовкою (Uпр.п) розраховується:

.

Окремо визначається структура професійної підготовки незайнятого населення.

Темп зміни професійної підготовки (Тпр.п) розраховується за формулою:

.

На рівні національної економіки продуктивність праці (ПП) визначається як відношення між вартістю ВВП і чисельністю зайнятих:

,

Е – чисельність зайнятих.

Вплив продуктивності праці на динаміку ВВП визначається за формулою:

,

де – зміна ВВП за рахунок зміни продуктивності праці;

Чб – чисельність працюючих у базовому періоді;

ППб, ПП t – продуктивність праці в базовому та розрахунковому періодах відповідно.

Вплив зміни чисельності працюючих на динаміку ВВП розраховується за формулою:

,

де – зміна ВВП за рахунок зміни чисельності працюючих;

Чt – чисельність працюючих у розрахунковому періоді t.

 

 

Контрольні запитання для самоперевірки знань:

а) якщо темпи зростання продуктивності праці випереджають динаміку ВВП, а капіталомісткість виробництва збільшується, то як це впливає на попит на робочу силу?

б) охарактеризувати можливі варіанти зміни коефіцієнта збалансованості ринку праці та проаналізувати всі наслідки цього;

в) назвати основні напрямки аналізу тенденцій зайнятості;

г) визначити, як продуктивність праці та рівень її оплати впливають на ту чи іншу форми прихованого ринку праці.

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.