Здавалка
Главная | Обратная связь

Контрольні завдання1.Вихідні дані наведені в таблиці.

Роки Очікувана тривалість життя, років Грамотність серед дорослого населення, % Частка учнів, % Індекси ІЛР
тривалості життя рівня освіти реального ВВП на душу населення
94,0     0,534  
98,0     0,561  
97,0     0,635  

На основі наведених у таблиці даних розрахувати індекс людського розвитку (ІЛР) за роками. Пояснити одержані результати.

 

2 Рекомендована література

 

1. Анализ экономики. Страна, рынок, фирма / Под ред. В.Е. Рыбалкина: Учебник. – М.: Междунар. отношения, 1999. – 304 с.

2. Артеменко В. Методи інтегральної оцінки якості життя населення в управлінні регіональним розвитком // Регіональна економіка. – 2002. - № 1. – С. 166-177.

3. Багрова І.В. та ін. Міжнародна економічна діяльність України: Навч. пос. / Багрова І.В., Гетьман О.О., Власик В.Є. – К.: ЦУЛ, 2004. – 384 с. (*)

4. Базилевич В.Д. Макроекономіка. Підручник. – К.: Знання, 2004. – 851 с.

5. Бандурка О.М., Петрова К.Я., Удодова В.І. Державне регулювання економіки. – Х., 2000. – 160 с.

6. Бородавченко Н.А., Жаркова И.А., Пащенко Т.В. и др. Оценка вариантов компенсации неблагоприятного воздействия загрязнения окружающей среды. – Луганск: ИЭП НАН Украины, 1991. – 56 с.

7. Валовая Т. Валютный курс и его колебания. – М., 1995. – 114 с.

8. Василик О.Д., Павлюк К.В. Державні фінанси України: Підручник / МОН України, КНУ ім. Т. Шевченка, 2004. – 608 с. (*)

9. Гасанов Ф. Промышленный шпионаж на службе монополий. – М.: Международные отношения, 1986. – 256 с.

10. Голубев В.О., Павловський В.Д., Ґцимбалюк В.С. та ін. Проблеми боротьби зі злочинами у сфері використання комп'ютерних технологій: Навч. посібник / За ред. Р.А. Калюжного; ГУ "ЗІДМУ". – Запоріжжя: ГУ "ЗІДМУ", 2002. – 292 с. (*)

11. Данилов-Данильян В.И., Лосев К.С. Экологический вызов и устойчивое развитие. – М.: Прогресс – Традиция, 2000. – 416 с.

12. Доля В.Т. Экономический анализ: теория и практические методики: Учеб. пособие. – К.: Кондор, 2003. – 208 с. (*)

13. Дорогунцов С.И., Ральчук А.Н. Управление техногенно-экологической опасностью в контексте парадигмы устойчивого развития: концепция системно-динамического решения. – К.: Наукова Думка, 2002. – 200 с.

14. Духов В.Е. Экономическая разведка и безопасность бизнеса. – Киев: ИМСО МО Украины, НВФ "Студцентр", 1997. – 176 с.

15. Економічний аналіз: Навч. посібник / М.А. Болюх, М.І. Горбатюк, В.З. Бурчевський, А.П. Заросило та ін.; За ред. М.Г. Чумаченько; МОН України, КНЕУ. – К.: КНЕУ, 2003. – 556 с. (*)

16. Жеребин В.М., Романов А.Н. Уровень жизни населения. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. – 592 с.

17. Зубченко Л.А. О показателях бедности // Вопросы статистики. – 2000. – № 3. – С. 24-26.

18. Івашура О.О., Орєхов В.М. Екологія: Теорія і практикум: Навч. посібник / МОН України, ХДЕУ. – Х.: ВД "ІНЖЕК", 2004. – 208 с. (*)

19. Козак Ю.Г. Міжнародна економіка. Навч. посібник. 2-е видання. – К.: ЦУЛ, 2004. – 656 с.

20. Козик В.В., Панкова Л.А., Даниленко Н.Б. Міжнародні економічні відносини: Навч. посібник. – 3-є вид., перероб. і доп. – К.: Знання-Прес, 2002. – 406 с.

21. Кремлев Н.Д. Проблемы оценки уровня жизни населения // Вопросы статистики. – 2000. – № 8. – С.18-23.

22. Кривуц Ю.Н. Некоторые аспекты экономической безопасности страны // Вестник международного Славянского университета (г. Харьков). Серия "Экономика" – Харьков: ООО ПКФ "Яна". – 2002. – Т. 5. – № 5. – C. 27-29.

23. Кузнецова Е.В., Дмитриева Е.Д. Индекс развития человеческого потенциала и другие показатели социально-экономического развития России и отдельных зарубежных стран // Вопросы статистики. – 2000. – № 3. – С. 14-18.

24. Левцун А., Лысак Н. Показатели социального неблагополучия украинских регионов // Социология: теория, методы, маркетинг. – 2001. – № 1. – С. 99-107.

25. Лібанова Е.М. Ринок праці: Навч. посібник / МОН України. – К.: Центр. навч. літератури, 2003. – 224 с. (*)

26. Ліпиг Л. Поведінка населення на ринку продовольчих товарів // Регіональна економіка. – 2002. – № 2. – С.124-133.

27. Ляшенко В.И. Фондовые индексы и рейтинги. – Д.: Сталкер, 1998. – 320 с.

28. Майорова Т.В. Інвестиційна діяльність: Навч. посібник. – 3-є вид., перероб. та доп. – К.: ЦУЛ, 2004. – 376 с. (*)

29. Макаренко И.П. Макроэкономика. Модели и цифры. На примере экономики Украины / Ин-т эволюционной экономики. – К.: Сеста, 2000. – 93 с.

30. Мельникова В.І., Клімова Н.І. Макроекономіка: Навч. посібник / МОН України, Націон. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського, "Харк. авіац. ін-т", Націон. банк України, Укр. Академія банк. справи, Харк. філія. – 2-е вид., доп. – К.: ВД "Професіонал", 2004. – 394 с. (*)

31. Міжнародні організації: Навч. посібник / Ковалевський В.В., Козак Ю.Г., Грищенко С.Г., Новацький В.М.; За ред. Козака Ю.Г., Ковалевського В.В. – К.: ЦУЛ, 2003. – 288 с. (*)

32. Міжнародні фінанси: Підручник / Рогач О.І., Філіпченко О.С., Шемет Т.С. та ін.; За ред. О.І.Рогача. – К.: "Либідь", 2003. – 784 с. (*)

33. Мних Є.В. Економічний аналіз: Підручник / МОН України, ЛНУ ім. І. Франка. – К.: ЦУЛ, 2003. – 412 с. (*)

34. Нікітіна М.Г. Світове господарство і міжнародні економічні відносини: просторові аспекти розвитку: Навч. посібник / МОН України, Таврійський націон. ун-т ім. В.І. Вернадського. – К.: ЦУЛ, 2004. – 192 с. (*)

35. Пастернак-Таранушенко Г. Економічна безпека держави. Статистика процесу забезпечення: Підручник / За ред. Б. Кравченка. – К.: Кондор, 2002. – 302 с. (*)

36. Петрова І. Методологічні проблеми узгодження робочих місць і робочої сили // Економіка України. – 2000. – № 7. – С. 40-47.

37. Плотніков О.В. Ultima ratio економічних реформ. – К.: Кондор, 2003. – 240с.

38. Пономаренко В.С., Кизим М.О., Узунов Ф.В. Рівень і якість життя населення України: Монографія. – Х.: Видавничий Дім "ІНЖЕК", 2003. – 226 с.

39. Проблеми формування і розвитку фінансово-кредитної системи України: Зб. наук. статей / НБУ, Мон України, НМЦВО, УАБС та ін. – Х.: Фінарт, 2003. – 384 с. (*)

40. Путхаєвич Г.О. Аналіз національної економіки: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. диск. – К.: КНЕУ, 2003. – 148 с.

41. Сазонець І.Л. та ін. Міжнародна інвестиційна діяльність: Навч. посібник / Сазонець І.Л., Джусов О.О., Сазонець О.М.; МОН України, Дніпропетровський націон. ун-т ін-т економіки. – К.: ЦУЛ, 2003. – 156 с. (*)

42. Саллі В.І. та ін. Основи зовнішньоекономічної діяльності: Навч. посібник / Саллі В.І., Трифонова О.В., Швець В.Я.; МОН України. Нац. гірничий ун-т. – К.: ВД "Професіонал", 2003. – 176 с. (*)

43. Селезнев В. Основы рыночной экономики Украины / Учеб. пособие. – 2-е изд., доп. и перераб. – К.: Издательство А.С.К., 2003. – 656 с.

44. Скрипник О.В. Державне регулювання економіки (податки, бюджет, корупція, вибори): Навч. посібник – К.: ЦУЛ, 2002. – 296 с.

45. Соціальна захищеність населення України / О.Ф. Новікова, О.Г. Осауленко, І.В. Калачева та ін. – Донецьк, Київ: ІЕП НАН України, Держкомстат Країни, 2001. – 360 с.

46. Соціальні індикатори рівня життя населення: Стат. збірник. – К.: Державний комітет статистики України, 2002. – 227 с.

47. Тихомиров Н.П., Потравный И.М., Тихомирова Т.М. Методы анализа и управления эколого-экономическими рисками. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – 350 с.

48. Толстих Н. Сучасні показники рівня життя населення і методики їх вимірювання // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 1999. - № 1. – С.108-113.

49. Україна і світова економіка: Оцінка ризиків та рекомендації щодо економічної політики / Ін-т економ. досліджень та політ. консультацій. Німецька консульт. група з питань економ. реформ при Уряді України. – Київ: "Альфа-Принт", 2002. – 85 с. (*)

50. Ушакова Н.Г., Помінова І.І. Соціально-економічні типи країн: Навч. посібник. – К.: ВД "Професіонал", 2004. – 304 с. (*)

51. Харченко Н. Сравнение методологических подходов к измерению уровня бедности // Социология: теория, методы, маркетинг. – 2000. – № 3. – С. 86-99.

52. Шнипко О.С. Національна конкурентоспроможність: сутність, проблеми, механізми реалізації. – К.: Наукова думка, 2003. – 343 с.

53. Ющенко В., Лисицький В. Надмірне державне споживання – головний фактор фінансової нестабільності України // Вісник НБУ. – 1998. – № 8. – С.3-10.

Позначка (*) біля окремих позицій свідчить про наявність такого літературного джерела в бібліотеці ХНУРЕ.

 

3 Контроль рівня знань

 

Невід'ємною складовою навчального процесу є контроль рівня знань, результати якого дають змогу оцінити здобуті студентом у процесі навчання вміння та навички. Під час вивчення дисципліни "Аналіз національної економіки" застосовується поточний, проміжний та підсумковий контроль знань. Види контролю тісно взаємопов'язані та організовуються для стимулювання ефективної самостійної роботи студентів протягом семестру й забезпечення об'єктивного оцінювання рівня їхніх знань.

 

3.1 Поточний контроль

 

Завданням поточного контролю є перевірка розуміння та засвоєння студентом певного матеріалу дисципліни.

Об'єктами поточного контролю є:

- систематичність і активність роботи студента на практичних заняттях;

- виконання модульних завдань у формі контрольних робіт (домашніх контрольних робіт для студентів заочної форми навчання, вимоги до написання яких наведено у відповідних методичних вказівках);

- виконання завдань для самостійного опрацювання (написання рефератів, проведення самостійних розрахунків).

Поточний контроль знань здійснюється під час практичних занять і оцінюється за допомогою таких засобів: усне опитування, розв'язання практичних завдань, аналіз економічних ситуацій, написання рефератів. Викладач може дещо змінювати зміст завдань для поточного контролю.

За виконання контрольних робіт з окремих частин (модулів) дисципліни "Аналіз національної економіки" навчальний матеріал умовно поділяється на два модулі. Перший модуль охоплює теми 1-5, другий модуль – теми 6-10. Згідно із зазначеним поділом дисципліни проводиться дві контрольні роботи – на 4-му та 8-му практичних заняттях. Написання контрольних робіт є обов'язковим для кожного студента.

Завдання для контрольних робіт комплектуються із запитань, тестів і задач відповідних тем. До кожного варіанта модульного контролю входять 20 завдань, зокрема 16 – тестових – теоретичних питань із альтернативним вибором відповіді, і 4 розрахункові – задачі, які потрібно розв'язати з поясненнями.

Кожна контрольна робота оцінюється від 0 до 20 балів.

Індивідуальний захист завдань, що виконувалися на практичних заняттях, є обов'язковим для кожного студента й оцінюється в 5 балів за кожну тему відповідно з тематичним планом дисципліни (тобто загальна сума балів за виконані практичні завдання дорівнює 40).

Протягом семестру передбачається два усних опитування студентів, кожне з котрих оцінюється в 10 балів (максимальна сума при опитуванні, котра може коливатися від 0 до 10 балів).

 

3.2 Підсумковий контроль

 

Підсумковий (семестровий) контроль з дисципліни "Аналіз національної економіки" проводиться після закінчення і вивчення курсу в формі модульного екзамену. Об'єктом підсумкового контролю є результати виконання письмових модульних контрольних робіт, індивідуальний захист завдань, що виконувалися на практичних заняттях, та усні опитування студентів. Студентові виставляється підсумкова екзаменаційна оцінка, якщо він виконав усі обов'язкові роботи та завдання з дисципліни протягом семестру. Перелік таких робіт і завдань доводиться до відома студентів на початку семестру. Своєчасність і якість їхнього виконання з'ясовуються в процесі поточного контролю.

Остаточне оцінювання знань студентів з дисципліни здійснюється на основі результатів поточного та підсумкового контролю. Загальна підсумкова оцінка може коливатися в межах від 50 до 100 балів. Переведення 100-бальної шкали оцінювання в 4-бальну здійснюється в такому порядку:

оцінка "відмінно" 85-100 балів оцінка "задовільно" 50-64 балів
оцінка "добре" 65-84 балів оцінка "незадовільно" менше 50 балів

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.