Здавалка
Главная | Обратная связь

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ «ПРАВОЗНАВСТВО»Полтавський університет споживчої кооперації України

Кафедра правознавства

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК

Для самостійного вивчення навчальної дисципліни

За КМСОНП

„ПРАВОЗНАВСТВО”

для студентів денної форми навчання спеціальностей:

6.080204, 6.080204і – Соціальна інформатика
та напрямів підготовки:

6.030502 – Економічна кібернетика

6.030503 – Міжнародна економіка

6.030504 – Економіка підприємства

6.030505 – Управління персоналом і економіка праці

6.030507 – Маркетинг

6.030508 – Фінанси і кредит (програми проф. спрямування: „Фінанси”, „Банківська справа”)

6.030509 – Облік і аудит

6.030510 – Товарознавство і торгівельне підприємництво (програми проф. спрямування: „Товарознавство і комерційна діяльність”, „Товарознавство та експертиза в митній справі”, „Торгівельне підприємництво”)

6.030601 – Менеджмент організацій (програми проф. спрямування: „Менеджменит організацій”, „Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”, „Менеджмент туристичного бізнесу”)

6.051701 – Харчові технології та інженерія (програми проф. спрямування: „Технологія зберігання, консервування та переробки плодів і овочів”, „Технологія зберігання, консервування та переробки мяса”, „Технологія харчування”, „Організація ресторанного бізнесу”, „Ресторанна справа та сервіс”)

6.140101 – Готельно-ресторанна справа

 

Полтава 2009

Укладач: Харченко Т.О.,кандидат історичних наук, доцент кафедри правознавства ПУСКУ.

Рецензенти:

Стрілець ВВ. – доктор іст. наук, професор кафедри загальнотеоретичних дисциплін Полтавського факультету Національної юридичної академії імені Ярослава Мудрого.

Кальян О.С.канд.. юр. наук, доцент, завідувач кафедри правознавства Полтавського інституту економіки і права.

 

Обговорено та схвалено на засіданні кафедри правознавства 8 вересня 2009 р., протокол № 1

Зав. кафедри _________ Лаврик Г.В.

 

УЗГОДЖЕНО

Декан факультету фінансів і обліку

____ _____________2009 р.

__________________ Коросташов О.М.

 

УЗГОДЖЕНО

Декан технологічного факультету

____ _____________2009 р.

__________________ Шкарупа В.Г.

 

УЗГОДЖЕНО

Декан факультету економіки та менеджменту

____ _____________2009 р.

__________________ Вахтін С.Р..

 

УЗГОДЖЕНО

Декан товарознавчо-комерційного факультету

____ _____________2009 р.

__________________ Тягунова Н.М.

 

 

УЗГОДЖЕНО

Керівник НМЦ управління якістю освітньої діяльності

____ _____________2009 р.

__________________ Огуй Н.І.

 

УЗГОДЖЕНО

Директор НЦ ____ _____________2009 р.

__________________ Герман Н.В.

 

© Харченко Т.О., 2009 р.

© ПУСКУ, 2009 р.

ЗМІСТ

 

ВСТУП.............................................................................................. 4

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ ДИСЦИПЛІНИ «ПРАВОЗНАВСТВО» 6

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН З ДИСЦИПЛІНИ «ПРАВОЗНАВСТВО» ....... 9

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ. 14

ВИМОГИ ДО ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ..... 16

Модуль 1. Теорія держаи і права і галузі публічного права:

Тема 1: ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ………………...... …….. 20

Тема 2: КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ……...................... 44

Тема 3: СУДОВІ ТА ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ УКРАЇНИ ... 65

Тема 4: АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО УКРАЇНИ ....................... .. 82

Тема 5: КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ..................... ............ . 95

Тема 6: ФІНАНСОВЕ ПРАВО УКРАЇНИ.......................... ..... ...... 113

Модуль 2. Галузі публічного і приватного права:

Тема 7: ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ.......................................... 127

Тема 8: ЖИТЛОВЕ ПРАВО УКРАЇНИ............................. ................... 149

Тема 9: СІМЕЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ ………………….. ........... 162

Тема 10: ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО УКРАЇНИ.......................... ... 181

Тема 11: ТРУДОВЕ ПРАВО І ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УКРАЇНИ…………..………...…. ............ 197

Тема 12: ЕКОЛОГІЧНЕ ТА ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ ....... 216

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТІВ ………………………………….... ............ 233

ТЕМАТИКА ІНДИВІДУАЛЬНИХ НАУКОВО-

ДОСЛІДНИХ РОБІТ ………........................………………..... ............ 235

КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА ……..……. ............ 237

ПОРЯДОК І КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ …………………………………………............ 238

 


ВСТУП

На початку ХХІ століття абсолютного значення набуває необхідність правової освіти в усіх сферах суспільних відносин. В Україні становлення демократичної правової держави потребує суттєвого підвищення правової культури всіх верств населення, а особливо — підростаючого покоління й молоді. Сучасна національна правова освіта має виконувати важливе соціальне замовлення держави: формувати правовий інтелектуальний потенціал України, забезпечуючи висококваліфікованими фахівцями галузі народного господарства, науки, культури. Загальні шляхи вирішення цього завдання визначені у Програмі правової освіти населення України, затвердженій Постановою Кабінету Міністрів України від 29 травня 1995 р. й Указі Президента України від 18 жовтня 2001 р. (№ 992/2001) “Про національну програму правової освіти населення”.

Курс “Правознавство” є одним із напрямків реалізації загальнодержавної політики. У ході його вивчення відбувається формування основних правових знань, знайомство з правовою системою України, аналіз джерельної бази, розгляд правових ситуацій. Вивчення студентами вищих навчальних закладів правових дисциплін є важливою складовою їх професійної підготовки і умовою формування правової культури. Дисципліна “Правознавство” відповідно до освітньо-професійних програм підготовки бакалавра є гуманітарною навчальною дисципліною, що дає базові знання для вивчення студентами ПУСКУ в подальшому й інших правових дисциплін. Він спрямований на формування інформаційно-правового фундаменту та найнеобхідніших навичок і вмінь роботи з юридичним матеріалом.

Мета вивчення дисципліни “Правознавство” - опанування юридичної термінології в межах програми курсу, засвоєння найважливіших положень теорії держави і права та провідних галузей системи права України, формування правової свідомості та правової культури студентів. Предметом вивчення єправові відносини у суспільстві.

Завданнями курсу є:

-засвоєння основних понять теорії держави і права;

-формування чіткого уявлення про структуру національної системи права;

-з’ясування особливостей предмета і метода правового регулювання провідних галузей права України;

-ознайомлення з найважливішими правовими джерелами України та засвоєння їх фундаментальних положень;

-формування вмінь і навичок самостійного пошуку необхідних нормативно-правових актів та правильного їх використання.

Студенти повинні знати:

- визначення понять і категорій, що характеризують базові елементи механізму правового регулювання (норма права, джерела права, правові відносини, юридична відповідальність тощо);

- форми, функції держави і структурні елементи її механізму;

- перелік профілюючих, спеціальних і комплексних галузей права України, їх ідентифікуючі ознаки (предмет і метод правового регулювання);

- назви, структуру і зміст основних положень найважливіших законодавчих актів України;

- види юридичної відповідальності, їх юридичну природу та відмінності;

- складові системи судових і правоохоронних органів, їх призначення;

- основний зміст стадій цивільного, господарського і кримінального процесу.

Студенти повинні вміти:

- знаходити в системі законодавства необхідний для вирішення конкретної юридичної ситуації нормативно-правовий акт;

-виокремлювати елементи структури окремої норми права (гіпотезу, диспозицію і санкцію);

-тлумачити зміст норми права, використовуючи базові поняття правознавства;

-аналізувати поведінку суб’єкта права під кутом зору наявності в ній елементів складу правопорушення.

У змісті курсу особлива увага приділяється питанням теорії права, де розкриваються базові поняття і категорії правознавства. Серед тем, присвячених окремим галузям права, значна увага приділяється цивільному, і трудовому праву, що мають винятково важливе значення для професійної діяльності майбутніх фахівців.

Вивчення студентами курсу “Правознавство” ґрунтується на зумовленій особливостями правової системи України логіці викладення навчального матеріалу, що передбачає декілька етапів: 1) засвоєння базових положень теорії держави і права; 2) знайомство з основами міжнародного права, вплив якого безпосередньо відображається на системі та змісті національного права; 3) вивчення правових галузей, що мають переважно публічно-правову природу; 4) вивчення правових галузей, що мають переважно приватно-правову природу; 5) вивчення комплексних галузей права; 6) ознайомлення з судовою системою та системою правоохоронних органів України, діяльність яких покликана забезпечити правопорядок у суспільстві та захист прав фізичних і юридичних осіб.

Курс “Правознавство” тісно пов¢язаний з низкою навчальних дисциплін (політологія, історія України, філософія та іншими), знання змісту яких є корисним, а інколи й необхідним для розуміння та глибокого засвоєння принципів і норм національної системи права. З іншого боку, набуття студентами знань з “Правознавства” сприятиме якіснішому засвоєнню ними неюридичних дисциплін, передбачених навчальними планами, оскільки дає основу для розуміння правового механізму регулювання різних сфер суспільних відносин.

Пропонований посібник укладений з метою оптимізації самостійної роботи студентів з навчальним матеріалом дисципліни. Він містить анотацію навчальної програми і тематичний план курсу, методичні рекомендації до вивчення кожної теми (поради, логічні схеми розгляду питань, термінологічний словник, план семінарського заняття, питання для самостійного вивчення, індивідуальні завдання для самостійної роботи та методичні рекомендації до їх виконання, інформаційні джерела, порядок і критерії оцінювання знань студента, перелік питань до модульного та підсумкового контролів.

 

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ «ПРАВОЗНАВСТВО»©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.