Здавалка
Главная | Обратная связь

Тема 3: СУДОВІ ТА ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ УКРАЇНИМетодичні поради до вивчення теми:

Одним з найважливіших засобів, що забезпечують реалізацію прав і свобод громадян, є судова система держави. Сфера судового захисту суб’єктивних прав постійно розширюється, адже саме суд повинен забезпечити правильний та швидкий розгляд і вирішення цивільних, кримінальних, адміністративних та господарських справ.

Насамперед, потрібно усвідомити, що Конституційний Суд України є єдиним органом конституційної юрисдикції, з’ясувати його завдання, порядок організації та діяльності, процедуру розгляду ним справ, форми звернення до нього та строки проваджень, правові акти, які видає цей суд за результатами розгляду справ, та момент набрання ними чинності.

Для кращого розуміння системи судів загальної юрисдикції з’ясуйте відмінність між ланкою судової системи та інстанцією. Враховуйте, що в результаті проведення «малої» судової реформи (червень 2001 р.) суди загальної юрисдикції за інстанціями поділяються на суди першої інстанції, суди апеляційної інстанції та суди касаційної інстанції. Для полегшення засвоєння матеріалу доцільно скласти схему судів загальної юрисдикції, системуякихскладають: місцеві суди; апеляційні суди, Апеляційний суд України; Касаційний суд України; вищі спеціалізовані суди; Верховний Суд України. Проте слід враховувати, що рішенням Конституційного Суду України від 11.12.2003 р. норми Закону „Про судоустрій України», якими передбачено створення Касаційного суду України, втратили чинність. Опрацьовуючи питання, особливу увагу зверніть на господарські суди, які є спеціалізованими судами загальної юрисдикції та розглядають справи, що виникають з господарських правовідносин, а також інші, віднесені процесуальним законом до їх підсудності. Варто мати на увазі, що законом передбачено створення спеціалізованих судів й інших видів, зокрема, адміністративних судів. Крім того, необхідно враховувати декілька важливих моментів: по-перше, варто мати на увазі, що військові суди не є спеціалізованими судами (їх розглядають лише як різновид загальних судів загальної юрисдикції); по-друге, в Україні, крім державних судів, існують третейські суди, які також можуть розглядати певні категорії цивільних (господарських) справ.

У наступному питанні теми слід виходити з того, що судовий процес (судочинство)це врегульований нормами процесуального права порядок судового розгляду справ. Розгляньте основні принципи судочинства. З погляду процесуального права, під принципами розуміють основні ідеї, уявлення про суд та правосуддя, які закріплюються в нормах процесуального права і стають його основними положеннями, що визначають характер процесуального права, порядок його здійснення та перспективи розвитку. В процесі роботи над питанням про форми судочинства важливо з’ясувати характерні риси кожної з них: цивільного, кримінального, господарського й адміністративного. Необхідно сформувати уявлення про стадії, які проходить справа у кожному із видів судочинства.

Вивчаючи тему, необхідно, насамперед, розрізняти правоохоронні та правозахисні органи. Функцією правоохоронних органів є здійснення правоохоронної діяльності, тобто державної правомірної діяльності, що полягає в забезпеченні законності та охороні правопорядку, виявленні або розслідуванні порушення права з обов’язковим дотриманням встановлених у законі процедур цієї діяльності.

До правоохоронних органів Закон України «Про державний захист працівників суду та правоохоронних органів» відносить органи прокуратури, органи внутрішніх справ, органи служби безпеки, митні органи, органи охорони державного кордону, органи й установи виконання покарань, органи державної податкової служби, органи державної контрольно-ревізійної служби, органи рибної охорони, органи державної лісової охорони, інші органи, які здійснюють правозастосовні або правоохоронні функції.

Правозахисна діяльність полягає у захисті прав та інтересів фізичних і юридичних осіб стосовно спірних питань їхніх прав та охоронюваних законом інтересів, а також у наданні правової допомоги від обвинувачення. До переліку правозахисних органів (організацій) можна віднести Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, органи юстиції України, нотаріат та адвокатуру.

Усі елементи системи правоохоронних та правозахисних органів діють в певному взаємозв’язку, в межах своєї компетенції та визначених законодавством завдань. Разом з тим, матеріал стосовно деяких елементів цієї системи доцільно опрацювати більш детально. Це стосується прокуратури, СБУ, міліції, нотаріату та адвокатури, оскільки саме цей матеріал є теоретичною основою для виконання індивідуальних завдань.

Завдання для самопідготовки

 

Елементарний рівень:

1. Виписати у словник правничої термінології та дати визначення основних термінів і понять:

Суд, судова влада, судова система України, правосуддя, юрисдикція, апеляція, касація, правоохоронний орган, правозахисний орган, міліція, прокуратура, органи внутрішніх справ, податкова служба, юстиція, прикордонна служба, нотаріат, державна виконавча служба.

2. Опрацювати питання теми, винесені на самостійне вивчення:

1. Конституційний Суд України.

2. Система судів загальної юрисдикції.

3. Поняття і конституційні засади судочинства.

4. Форми судочинства:

а) кримінальне судочинство;

б) цивільне судочинство;

в) господарське судочинство;

г) адміністративне судочинство.

5. Поняття правоохоронної та правозахисної діяльності.

6. Загальна характеристика правоохоронних та правозахисних органів України (поняття, порядок формування, склад, функції):

а) прокуратура України.

б) органи внутрішніх справ;

в) Служба безпеки України;

г) органи державної податкової служби;

ґ) митні органи;

д) органи охорони державного кордону;

е) Антимонопольний комітет України;

є) органи державної контрольно-ревізійної служби;

ж) Управління державної охорони;

з) органи й установи виконання покарань;

и) органи захисту прав споживачів;

і) спеціалізовані підрозділи галузевих органів державної виконавчої влади;

к) органи юстиції (Міністерство юстиції України, органи державної виконавчої служби, органи РАЦС, нотаріат);

л) Уповноважений Верховної Ради України з прав людини;

м) адвокатура.

Індивідуальні завдання:

Достатній рівень:

 

1. Прокоментуйте: Президент України, як глава держави України, видав закон про зменшення кількості суддів Конституційного Суду України до 10 чоловік, і про призначення їх по 5 чоловік Президентом та ВРУ.

2. Скласти таблицю про значення і діяльність правоохоронних органів України:

 

 

  Прокуратура Адвокатура Органи внутрішніх справ Міліція СБУ Прикордонні війська Державна податкова служба Антимонопольний комітет Органи захисту прав споживача
функції                  
структура                  
призначення чи обрання                  
форма діяльності                  

3. Уважно проаналізуйте розділ 11 Закону України “Про міліцію” та розділи 2 і 4 Кодексу України про адміністративні правопорушення, виберіть і класифікуйте по групах заходи адміністративного примусу, що передбачені цими нормативними актами. Відповідно до наведеної схеми виберіть заходи адміністративного попередження, заходи адміністративного припинення і адміністративні стягнення:

Штраф Адміністративне стягнення КУпАП, ст.ст.41 – 42
     

4. Розв'яжіть кросворд:

Питання по-горизонталі:

1. Форма перегляду вищестоящим судом судових вироків, постанов і рішень судів нижчої інстанції, що набрали законної сили.

2. Особливий вид державної діяльності, яку здійснює суд шляхом розгляду і вирішення судових справ у визначеній законом процесуальній формі.

3. встановлені законом повноваження судових органів давати правову оцінку юридичним фактам, розв’язувати правові спори і вирішувати справи про правопорушення, вдаватися до юридичних санкцій.

4. Державна служба, що здійснює контроль та правильне обчисленням різноманітних надходжень до бюджетів.

5. Самостійний централізований орган державної влади, який забезпечує всемірне утвердження верховенства закону, захист від неправомірних посягань на суспільний і державний лад, права і свободи громадян.

6. Сукупність державних правозастосовних органів, одним із напрямів роботи яких є здійснення професійної діяльності з юридичної допомоги.

7. Добровільне професійне об’єднання юристів, що здійснює надання юридичної допомоги фізичним і юридичним особам.

8. Система органів юстиції, які мають право вчиняти дії з метою надання юридичним фактам і правам юридичної сили.

9. Найбільша структурна одиниця в системі органів внутрішніх справ.

10. Назва суду, який має право давати офіційне тлумачення Конституції та законів України .

Питання по-вертикалі:

11. Сукупність правових норм, які визначають завдання, принципи організації й діяльності, структуру і компетенцію судів.

    11          
                   
                   
                 
                   
             
                     
               
             
                           
                                 

5. Обгрунтуйте, посилаючись на чинне законодавство, чи має право Президент України вперше призначити суддею міського суду особу, якій 29 років, має вищу юридичну освіту, стаж роботи у податковій міліції 2 роки, проживає в Україні з народження та володіє державною мовою?

6. Заповніть таблицю:

Критерії порівняння Присяжні засідателі Народні засідателі
Наявність у судовій системі України    
Кількість у судовому засіданні    
З кого обираються    
Участь сторін у процесі обрання засідателів    
Права засідателів під час судового процесу    
Участь у прийнятті рішення    

7. Складіть список додаткової літератури до питання «Державні податкові органи України».

8. Складіть схему судової системи України.

9. За наведеними прикладами визначте, який суд повинен розглядаті ці справи:

а) пограбування продовольчого магазину;

б) невідповідність Конституції України рішення Верховної Ради АРК;

в) несвоєчасна поставка металургійним комбінатом матеріалів машинобудівному заводу згідно з укладеною угодою;

г) розлучення громадянина А. з громадянкою Л.;

ґ) дотримання процедури імпічменту Президента України;

д) повернення заощаджень, вкладених громадянином К. в банк, який збанкрутував.

10. Громадянина Ю. було осуджено міським судом за крадіжку державного майна у особливо великих розмірах до 8 років позбавлення волі. Чоловік визнає свою вину, але не згоден із вироком суду. До якого суду він повинен звернутися і з якою заявою?

11. Складіть список додаткової літератури до питання «Митні органи України».

12. Розв'яжіть задачу: (ВхБ):Г = А:Ґ + Д, де:

А — мінімальний вік судді Конституційного Суду України (КСУ); Б — мінімальний юридичний стаж судді, що призначається вперше; В — мінімальний термін проживання в Україні перед обранням кандидата в судді КСУ; Г — кількість судових палат і колегій у Верховному Суді України; Ґ — кількість ланок (видів), з яких складається судова система загальних місцевих судів України; Д — термін, через який переглядаються списки народних засідателів та присяжних.

13. Заповніть таблицю:

Підрозділи міліції Функції
   

14. Як діяти в наведених ситуаціях і до якого органу варто звернутися. Думку обґрунтуйте:

а) Вашого друга затримали працівники міліції, які, за його словами, забрали у райвідділі гаманець і мобільний телефон;

б) Телевізор, придбаний батьками у магазині, вийшов з ладу під час гарантійного строку, а сервісний центр відмовився його ремонтувати;

в) Вашого родича звинувачують у скоєнні злочину;

г) Ви стали свідком ДТП;

ґ) Повернувшись додому, виявили, що двері квартири кимось зламано;

д) Вашого батька попередили про звільнення, але він вважає його незаконним.

15. На які дії має право прокурор при виявленні порушень закону у зазначених ситуаціях:

а) Міська рада прийняла постанову, що суперечить чинному зако­нодавству;

б) За результатами перевірки державного підприємства слідчими прокуратури було виявлено розкрадання майна підприємства в особливо великих розмірах його керівником;

в) Прокурор виявив незаконне звільнення робітника директором підприємства;

г) До прокуратури надійшла скарга трудового колективу пщприємства, у якій йшлося, що керівництво підприємства вимагає укладення колек­тивного трудового договору із робітниками на невидцних для робітників умовах із порушенням трудового законодавства;

ґ) Прокурор виявив незаконне адміністративне затримання громадя­нина у районному відділі міліції;

д) Прокурор не погоджується із вироком суду у кримінальні справі?

16. Знайдіть помилки у тексті: Прокуратуру України очолює Верховний Прокурор України, якого призначає на посаду (звільняє) ВРУ терміном на 5 років не більше двох разів підряд. Відповідь обгрунтуйте, посилаючись на чинне законодавство.

17. Як діяти в наведених ситуаціях і до якого органу варто звернутися. Думку обґрунтуйте:

а) куплений товар виявився неякісним, продавець магазину відмовився замініти його;

б) повертаючись додому, господар квартири виявив сліди незаконного проникнення до свого приміщення сторонніх осіб;

в) громадянин, їдучи повз військову базу, помітив чоловіка, який фотографував літаки;

г) хлопця затримали працівники міліції й протягом 12 годин протримали в райвідділі, не пояснюючи причин затримання;

ґ) громадянка З. була звільнена з роботи під час декретної відпустки;

д) юнакові відмовили у відстрочці від призову на строкову військову службу, на якій він наполягав.

18. Розв'яжіть задачу: (Г:Ґ)хБ = В-А, коли:

А — термін, на який призначаються судці Конституційного Суду України (КСУ); Б — кількість судців КСУ, що призначаються ВРУ; В — мінімальна кількість народних депутатів, що мають право на конституційне звернення до КСУ; Г — кількість суддів КСУ; Ґ — кількість сторін, що призначають судців КСУ.

19. Про які підрозділи міліції йдеться?

а) У результаті розсліцування працівниками міліції було знешкоджено і затримано особу, що скоїла подвійне вбивство;

б) Наряд міліції затримав поблизу кінотеатру групу підлітків, які перебували у нетверезому стані і образливо чіплялися до перехожих;

в) У приміщенні залу очікування аеропорту міліціонером було затримано гр. А., що намагався викрасти валізу гр. Л., про що було складено протокол у відділенні;

г) За значне перевищення швидкості водія автомобіля зупинив інспектор міліції;

ґ) На вході до приміщення обласної державної адміністрації черговий міліціонер надає дозвіл на вхід лише громадянам, що мають посвщчення особи;

д) Для підсилення забезпечення порядку на виступі відомої західної рок-групи начальником обласного управління міліції на стадіон було направлено взвод "Беркута";

є) Інспектор районного відділу міліції міста проводить розсліцування із злочину, скоєному громадянами В. (16 років), К. (20 років) і Б. (17 років).

20. Громадянин Ш. закінчив юридичний факультет університету. Що йому потрібно зробити, аби влаштуватися на роботу: а) адвокатом; б) нотаріусом. Відповідь обгрунтуйте, посилаючись на чинне законодавство.

21. Складіть список додаткової літератури до питання «Нотаріат в Україні».

22. Знайдіть помилки у тексті: Адвокатура — державний правоохоронний орган, який сприяє захисту прав, свобод та інтересів громадян України і надає їм іншу юридичну допомогу. Відповідь обгрунтуйте, посилаючись на чинне законодавство.

23. Складіть список додаткової літератури до питання «Органи юстиції України».

24. Розв'яжіть задачу: (Г - Д) - (А + Ґ ) х В - Б = 1, коли:

А — кількість функцій, покладених на прокуратуру за Конституцією України; Б — термін, на який призначається Генеральний прокурор України; В — кількість підрозділів, з яких складається міліція в Україні; Г — час зберігання нотаріальних документів у державних нотаріальних архівах; Ґ — термін стажування для особи, яка бажає стати нотаріусом; Д — мінімальний стаж роботи за спеціальністю юриста, необхідний особі для того, щоб стати адвокатом.

25. Складіть список додаткової літератури до питання «Адвокатура в Україні».

26. За наведеними прикладами визначте, який суд повинен розглядаті ці справи:

а) жінка бажає розлучитися з чоловіком;

б) юнака обвинувачують у скоєнні пограбування;

в) Верховна Рада АРК прийняла рішення про створення Збройних Сил АРК;

г) залізницею під час перевезення вантажу фірми втрачено його частину;

ґ) Пенсійний Фонд України не здійснив індексацію пенсій пільговим категоріям.

27. Розташуйте зазначені етапи розгляду цивільної справи судом першої інстанції згідно з процедурою в порядку черговості:

а) судові дебати;

б) дослідження доказів;

в) заслуховування сторін;

г) підготовка судом рішення у справі у нарадчій кімнаті;

ґ) повернення суду у зал засідань та оголошення рішення;

д) доповідь у суді.

28. Заповніть таблицю:

Критерії порівняння Конституційний Суд України Суди загальної юрисдикції
Загальні Спеціалізовані
компетенція      
кому належить право звернення      
кількість судів      
вимоги до суддів      
порядок призначення суддів      

29. За наведеними прикладами визначте, який суд повинен розглядаті ці справи:

а) підприємець прийшов уранці на роботу і виявив полиці свого магазину практично порожніми, а двері зламаними;

б) громадянин у магазині купив телевізор, який вийшов із ладу через два дні. Магазин відмовився здійснити обмін телевізора на вимогу покупця;

в) Верховна Рада України вважає, що Указ Президента України суперечіть конституційним нормам;

г) неповнолітнього хлопця затримали працівники міліції протягом доби, нічого не повідомивши батькам. При цьому хлопець отримав нервовий шок;

ґ) Полтавська міська Рада прийняла рішення про заборону неповнолітнім іком до 16 років перебувати на вулиці після 23 години. Молодіжна організація вважає це рішення незаконним.

30. Заповніть таблицю:

Функції органів прокуратури У чому полягає виконання функції
   

 

Високий рівень:

І.Виконайте завдання:

1. Поясніть вислів:”У правосудді не можна відмовляти нікому”. Чи закріплений він у вигляді норми права в українському законодавстві? Обгрунтуйте, посилаючись на джерела права.

2. Виконайте реферат на тему «Судова реформа в Україні».

3. Виявіть відмінності між адміністративним провадженням і особливостями кримінального та цивільного процесу.

4. Обґрунтуйте свою точку зору з наступного питання і викладіть її у формі есе: «Переваги та недоліки суду присяжних».

5. Використовуючи матеріали ЗМІ, охарактеризуйте діяльність Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

6. Обґрунтуйте свою точку зору з наступного питання і викладіть її у формі есе: «Здобутки і прорахунки судової реформи в Україні».

7. Поміркуйте над такою проблемою: «Незалежність судової влади: міф чи реальність?». Викладіть свої думки у формі есе.

8. Виконайте реферат на тему «Виконання судових рішень: теорія і практика».

9. Поміркуйте над такою проблемою: «Чи потрібен Україні суд присяжних?». Викладіть свої думки у формі есе.

10. Виконайте реферат на тему «Особливості судочинства в європейських країнах».

ІІ. Зробіть юридичний аналіз ситуації:

11. Юнака на вулиці зупинив наряд міліції й запропонував пред’явити документи, вміст кишеней і сумки.

12. Дільничий пізно ввечері завітав до квартири і запропонував присутнім особам пред’явити документи, показати місце зберігання мисливської рушниці, яка господарем зареєстрована.

13. До шкільного класу завітала оперативно-слідча група, яка повідомила про проведення обшуку з метою виявлення вибухівки, що ніби-то тут прихована.

14. Дівчину (15 років) викликали до слідчого для допиту. Після його проведення дівчину було затримано і взято під варту як підозрювану в скоєнні злочину.

15. Галузева профспілка вирішила подати до суду позов на міністерство своєї галузі з приводу затримки виплати заробітної плати. Куди і як має подаватися позовна заяву?

16. Службовою перевіркою було встановлено, що район­ний прокурор вступив у члени Ліберально-демократич­ної партії України (оновленої). Чи є правомірним рішення прокурора?

17. Громадянка Ш. звернулась до керуючого справами (секретаря) виконкому районної у місті ради депутатів із скаргою на тяганину у вирішенні житлового питання. Вона записалась до секретаря на особистий прийом і з'явилась туди у супроводі адвоката, якому доручила представляти свої інтереси. Але секретар виконкому відмовився розмовляти з адвокатом, заявивши, що роз­мову буде вести лише з громадянкою Ш. за відсутності інших осіб.

18. Прокурор одержав повідомлення з суду про час слу­хання кримінальної справи за обвинуваченням громадя­нина М. у пограбуванні ним громадянина С. У відповідь прокурор повідомив, що не зможе з'явитись до суду і під­тримати державне обвинувачення, бо завантажений ін­шими справами, а його помічник перебуває у відпустці.

19. У процесі розслідування кримінальної справи слідчий прокуратури викликав на допит як свідка адвоката під­судного М., вимагаючи пояснень, чому після зустрічі з адвокатом його підзахисний відмовився від своїх пока­зань, які давав раніше.

20. До міської прокуратури надійшла анонімна заява, в якій повідомлялось, що адвокат Ф. є сполучною ланкою між підсудним Б. і його спільниками по злочинній орга­нізації і передає їм телефоном та через особисті зустрічі інформацію від підсудного Б. Прокурор міста у зв'язку з цим наказав встановити спостереження за адвокатом Ф. та здійснити прослуховування його телефонних розмов.

21. Під час розгляду у відкритому судовому засіданні ци­вільної справи суддя зробив зауваження присутньому в залі журналісту з приводу того, що той веде диктофонний запис, а це не передбачено правилами судочинства. Після повторної заборони запису, за розпорядженням судді, журналіста було видалено із залу судового засі­дання й оштрафовано.

22. Неповнолітні С, Л. (15 років) та К. (16 років) за попере­дньою змовою вчинили крадіжку громадського майна. Так, вони вкрали із секції «Юний технік» 2 магнітофони, DVD-плеєр, кілька моделей літаків. За клопотанням адміністрації школи, де навчались неповнолітні, суд розглянув кримі­нальну справу в актовому залі школи. На цьому процесі були присутні вчителі, батьки, представники районного відділу освіти, учні.

23. Громадянин М. заявив у суді клопотання про виклик перекладача, зазначивши, що судочинство ведеться ук­раїнською мовою, а він українську мову розуміє досить погано. Але суддя виніс ухвалу про відмову у задово­ленні клопотання, мотивуючи своє рішення тим, що під­судний добре володіє російською мовою, і, у зв'язку з великою схожістю російської та української мов, необ­хідності в перекладачеві немає.

24. Прокурор розглянув скаргу громадянина Н. з приводу спричинення шкоди його майну громадянкою А. і роз'яс­нив заявникові, що йому потрібно звернутися з позовом для вирішення цієї справи до суду. Але це рішення про­курора громадянин Н. оскаржив до вищестоящого про­курора. Як слід вирішити прокуророві цю скаргу громадяни­на Н.?

25. Приватне підприємство "Прометей", в особі його директора громадянина К., звернулося до Конституційного Суду України (КСУ) із зверненням дати юридичну оцінку ряду указів Президента України, що стосуються підприємницької діяльності.

26. Київський районний суд м. Полтава розглянув справу про вчинення громадянином В. крадіжки. 12 вересня було винесено вирок, яким В. було визнано винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст.185 КК України, та засуджено на 1 рік позбавлення волі. В. з таким вироком суду не погодився і 1 жовтня звернувся з апеляційною скаргою до Полтавського обласного суду.

27. Кабінет Міністрів України висунув кандидатуру на посаду судді Конституційного Суду України особи, яка є громадянином України, 38 років, має вищу юридичну освіту, стаж роботи суддею районного суду 12 років, проживає в Україні протягом 10 останніх років, володіє розмовною українською мовою.

28. а) На засіданні Ради Національної Безпеки та Оборони України розглядалося питання про призначення суддів Конституційного Суду України. В числі інших було запропоновано кандидатуру Петренка - громадянина України віком 35 років, що має стаж роботи 8 років та володіє державною мовою;

б) ТОВ "Буг", зареєстроване у Хмельницькому, вважає, що ПП "Ерудит", зареєстроване у Києві, порушило укладений між ними договір. До якого суду і в якому місті має право звернутися ТОВ "Буг"?

29. а) Громадянин України звернувся до Конституційного Суду України з проханням розглянути його справу, оскільки він незадоволений із рішенням міського та апеляційного судів.

б) Президент України вперше призначив суддею міського суду особу, якій 29 років, має вищу юридичну освіту, стаж роботи у податковій міліції 2 роки, проживає в Україні з народження та володіє державною мовою.

30. а) Із конституційним поданням до Конституційного Суду України звернулося 55 народних депутатів;

б) Троє цивільних осіб та двоє військовослужбовців вчинили злісне хуліганство і були затримані працівника­ми міліції. Який суд має розглядати цю справу?

 

Завдання для самоконтролю знань

Тести для самоконтролю:

1. До повноважень Конституційного Суду України належить:

а) апеляційний перегляд цивільних і кримінальних справ;

б) офіційне тлумачення Конституції та законів України;

в) касаційний перегляд кримінальних справ;

г) внесення змін до Конституції України.

2. В Україні діють такі суди загальної юрисдикції:

а) арбітражні;

б) федеральні;

в) апеляційні;

г) конституційні.

3. Досудове слідство є стадією:

а) цивільного процесу;

б) господарського судочинства;

в) кримінального процесу;

г) конституційного судочинства.

4. Рішення місцевого суду в цивільних і кримінальних справах набирає законної сили:

а) після закінчення строку на подання касаційної скарги;

б) після закінчення строку на подання апеляції;

в) через 20 днів з моменту проголошення;

г) після перегляду наглядовою інстанцією.

5. За Конституцією України функціями прокуратури є такі:

а) підготовка проектів міждержавних угод України;

б) проведення дізнання і попереднього слідства;

в) нагляд за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство;

г) загальний нагляд за додержанням законів.

6. Адвокатура – це:

а) державний орган, покликаний захищати права людини і держави;

б) добровільне професійне громадське об’єднання, покликане сприяти захисту прав і представляти законні інтереси фізичних та юридичних осіб;

в) сукупність усіх осіб, що мають вищу юридичну освіту і здійснюють правоохоронну діяльність;

г) громадська організація, зареєстрована Мінюстом України.

7. До системи правоохоронних органів України належать:

а) федеральне бюро розслідувань;

б) органи реєстрації суб’єктів підприємництва;

в) фінансова поліція;

г) нотаріат.

8. До повноважень нотаріусів належить вчинення дій, спрямованих на:

а) розслідування і розкриття злочинів;

б) надання документам виконавчої сили;

в) розгляд справ про адміністративні правопорушення;

г) загальний нагляд за додержанням законів.

 

Питання для самоконтролю:

1. Що розуміють під правосуддям?

2. Якими нормативними актами регламентуються судоустрій і судочинство в Україні?

3. З яких основних елементів складається судова система України?

4. Що розуміють під судовою підвідомчістю?

5. Що розуміють під підсудністю?

6. Який державний орган призначає (обирає) професійних суддів в Україні?

7. Як формується склад Конституційного Суду України?

8. Які повноваження здійснює Конституційний Суд України?

9. З яких питань може звернутися до Конституційного Суду громадянин?

10. Що є наслідком визнання Конституційним Судом закону чи іншого правового акта неконституційним?

11. З яких ланок складається система судів загальної юрисдикції?

12. Що розуміють під судовою інстанцією?

13. У чому виявляється спеціалізація судів загальної юрисдикції?

14. На які види поділяються місцеві суди?

15. Які повноваження надано законом місцевим судам?

16. Судові справи яких видів розглядають місцеві суди?

17. На які види поділяються апеляційні суди?

18. Які повноваження надано законом апеляційним судам?

19. Які судові палати утворюються у складі загальних апеляційних судів?

20. Які існують вищі спеціалізовані суди?

21. Які повноваження надано законом вищим спеціалізованим судам?

22. Які структурні підрозділи утворюються у вищому спеціалізованому суді?

23. Які судові палати діють у складі Верховного Суду України?

24. Що розуміють під судочинством?

25. Які є форми судочинства?

26. Які засади судочинства закріплено Конституцією України?

27. Що розуміють під кримінальним судочинством?

28. На які стадії поділяється кримінальний процес?

29. Що розуміють під цивільним судочинством?

30. На які стадії поділяється цивільний процес?

31. Що називають апеляцією?

32. Протягом якого строку може бути подана апеляція на рішення суду?

33. Яке рішення може прийняти суд апеляційної інстанції за результатами розгляду апеляції?

34. У чому полягає головна відмінність між переглядом справи в апеляційному порядку і в касаційному порядку?Чим правоохоронні органи відрізняються від інших органів державної влади?

35. Які органи належать до системи правоохоронних органів України?

36. Яку діяльність називають правозахисною?

37. З яких ланок складається система органів прокуратури?

38. Які функції виконує прокуратура?

39. Що таке адвокатура?

40. Які види діяльності здійснюють адвокати?

41. Що таке міліція?

42. Які завдання закон покладає на міліцію?

43. З яких підрозділів складається міліція?

44. Які права має міліція?

45. Що таке Служба безпеки України?

46. Які завдання закон покладає на Службу безпеки України?

47. Що таке нотаріат?

48. Які органи (посадові особи), крім нотаріусів, можуть вчиняти нотаріальні дії?

49. Назвіть найважливіші повноваження нотаріусів ?

 

& Література до теми

Основна:

1. Гладкий С.О. Абетка правознавства + [ Електронний ресурс]: Навч. посібник / С.О. Гладкий, 2005. – Спосіб доступу: Електронний читальний зал ПУСКУ.

2. Кириченко В.М. Правознавство: Модульний курс /В.М. Кириченко. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 328 с.

3. Копиленко О.Л. Правознавство: Кредитно-модульний курс. Навчальний посібник / О.Л. Копиленко, Ю.І.Римаренко, Л.І. Мозковий. – К.: “ВД Професіонал” , 2007. – 400 с.

4. Правознавство: Підручник / А.І. Берлач, С.С. Бичкова, Д.О. Карпенко, А.М. Колодій та ін. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців “Правова єдність, 2008. – 792 с.

5. Правознавство: Підручник/За ред. В.В. Копєйчикова, А.М.Колодія. – [8-е вид.] – К.:Юрінком Інтер, 2007. – 752 с.

Додаткова:

Нормативно-правові акти (на сайтах: //www.liga.kiev.ua; //www.rada.gov.ua) :

6. Конституція України.

7. Господарський процесуальний кодекс України

8. Кодекс адміністративного судочинства України

9. Кримінально-процесуальний кодекс України

10. Про адвокатуру: Закон України

11. Про виконавче провадження: Закон України

12. Про державну виконавчу службу: Закон України

13. Про державну податкову службу в Україні

14. Про Конституційний Суд України: Закон України

15. Про міліцію: Закон України

16. Про нотаріат: Закон України

17. Про прокуратуру: Закон України

18. Про Службу безпеки України: Закон України

19. Про статус суддів: Закон України

20. Про судоустрій України: Закон України

21. Цивільний процесуальний кодекс України

Навчальні посібники:

22. Авер¢янов В.Б. Органи виконавчої влади в Україні / Авер¢янов В.Б. – К.: Ін Юре, 1997. – 48 с.

23. Бойко В.Ф. «Мала» судова реформа в Україні: необхідність, сутність, проблеми та перспективи: Навч. посіб. – К.: МАУП, 2002. – 72 с.

24. Васильев С.В. Хозяйственное судопроизводство Украины: Учеб. пособие. – Харьков: Эспада, 2002. – 368 с.

25. Молдован В.В. Правоохоронні органи. Навч. посіб. – К.: Юмана, 1998. – 160 с.

26. Молдован В.В. Судоустрій: Україна, Велика Британія, Російська Федерація, США, ФРН. Судові органи ООН: Навч. посіб. – К.: Кондор, 2003. – 256 с.

27. Основи правознавства: Навч. посібник / М.В. Логвинова, В.К. Кафарський. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 568 с.

28. Основи правознавства: Навч. посібник / О.В.Негодченко. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 416 с.

29. Правознавство: Навч. посібник / Під аг. ред.. В.П.Пастухова. – К: Алерта, 2006. – 398 с.

30. Шпиталенко Г.А. Основи правознавства: Навч. Посібник. – К.: Каравела, 2004. – 376 с.

Довідкова література:

31. Большой юридический словарь / Ред. Сухарев А.Я. – М.: Инфра‑М, 1998. – 790 с.

32. Дахно И.И. Словарь законодательных и нормативных терминов: Юридический словарь И. Дахно. – К.: “Блиц-Информ”, 1998. – 352 с.

33. Популярна юридична енциклопедія. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 528 с.

34. Популярный юридический энциклопедический словарь. – М.: Большая российская энциклопедия, 2000. – 800 с.

35. Словник законодавчих термінів. – К.: Вид‑во Основа; Центр розвитку українського законодавства, 2000. – 608 с.

36. Юридичне енциклопедія: В 6 т. / Відп. Ред. Ю.С. Шемшученко та ін. – К.: Українська енциклопедія, 1998.
Т. 1: А-Г, 1659 ст. – 1998. – 672 с.
Т.2: Д-Й, 1595 ст. – 1998. – 747 с.
Т. 3: К-М, 1767 ст. – 2001. – 792 с.
Т. 4: Н-П, 1517 ст. – 2002. – 720 с.
Т. 5: П-С, 1668 ст. – 2003. – 735 с.

37. Юридический словарь И. Дахно: Словарь законодательных и нормативных терминов. – 2‑е изд. Доп. – К.: “А.С.К.”, 2001. – 1056 с.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.