Здавалка
Главная | Обратная связь

Тема 5: КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИМетодичні поради до вивчення теми:

Кримінальне право являє собою одну з історично найдавніших і найважливіших галузей права. Її нормами регулюються суспільні відносини, пов’язані зі злочином і покаранням. Із врахуванням мети курсу увага під час аудиторних занять приділяється переважно питанням Загальної частини кримінального права: загальні положення і поняття, що застосовуються до злочинів усіх видів. Ознайомлення з Особливою частиною галузі, в якій визначаються конкретні види злочинів і встановлюються покарання, передбачається в режимі самостійної роботи.

Розгляд теми розпочніть із загальної характеристики галузі, її принципів і джерел. Далі слід зосередитись на структурі нині чинного Кримінального кодексу України та його дії у часі, просторі і щодо кола осіб. Зверніть увагу на відмінність у будові статей Загальної та Особливої частин КК, з’ясуйте зміст принципу територіальності і принципу громадянства, що характеризують дію КК, а також визначте поняття «зворотна сила закону». Врахуйте, що у КК 2001 р. втілено нові концептуальні положення, зокрема: розширено систему покарань, альтернативних позбавленню волі; санкції Особливої частини побудовані від менш до більш суворих; знижено покарання у вигляді позбавлення волі за необережні злочини; поширено положення, спрямовані на боротьбу з організованою злочинністю; декриміналізовано діяння, суспільна небезпечність яких не є великою.

Центральним поняттям кримінального права є поняття злочину як протиправного, суспільно-небезпечного, винного, караного діяння (дії чи бездіяльності). Кожну з ознак злочину необхідно охарактеризувати окремо. На увагу заслуговує перелік об’єктів, які охороняються кримінальним законом і класифікація яких може бути використана для поділу злочинів на групи і види. Доцільно виявити й інші критерії, серед яких обов’язковому розгляду підлягає виділення груп злочинів за ознакою ступеня їх суспільної небезпеки.

Питання про склад злочину має особливу практичну значущість, оскільки наявність у поведінці особи складу злочину є необхідною і достатньою підставою притягнення її до кримінальної відповідальності. Склад злочину становлять чотири групи ознак (об’єкт, об’єктивна сторона, суб’єкт, суб’єктивна сторона). Кожна з цих груп є обов’язковим елементом складу злочину, включає обов’язкові та факультативні ознаки. Необхідно звернути особливу увагу на: нетотожність понять «об’єкт», «предмет», «знаряддя» злочину; зміст поняття «неосудність» та «обмежена осудність»; класифікацію форм вини.

Питання про стадії вчинення злочину включає такі необхідні аспекти: поняття стадії злочину; перелік стадій злочину (готування до злочину, замах на злочин, закінчений злочин), характеристика кожної з них і взаємозв’язку між ними; характеристика добровільної відмови від доведення злочину до кінця. Слід звернути увагу на відмінність між злочинами з формальним і матеріальним складом та на розмежування добровільної відмови, діяльного каяття та явки з повинною.

Наступне питання – співучасть у злочині - має відправною точкою визначення співучасті. Необхідно врахувати, що співучасть матиме місце лише за умови наявності у осіб, які спільно скоюють злочин, усіх ознак суб’єкта злочину та умисного характеру дій кожного. Обов’язковими аспектами питання є поділ співучасті на види залежно від ступеня стійкості суб’єктивного зв’язку між співучасниками, а також характеристика ролей, які вони виконують. Слід приділити увагу і розмежуванню співучасті у злочині та причетності до злочину у формі переховування і недонесення.

В останньому питанні теми потрібно виділити такі аспекти: поняття кримінального покарання; мета покарання (згідно зі Ст. 22 КК України); види покарань. Зверніть увагу, що передбачені кримінальним законом види покарань становлять систему покарань і поділяються на основні, додаткові та змішані. Врахуйте останні законодавчі зміни щодо системи покарань, а саме – скасування смертної кари, введення нового виду покарання – довічного позбавлення волі, інших видів покарань.

 

Завдання для самопідготовки

Елементарний рівень:

1. Опрацювати питання лекційного заняття:

1. Поняття, предмет і джерела кримінального права України.

2. Поняття, ознаки та склад злочину.

3. Кримінальна відповідальність: поняття, підстави та порядок притягнення.

4. Особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх.

2. Виписати у словник правничої термінології та дати визначення основних термінів і понять:

Кримінальне право, злочин, склад злочину, стадії вчинення злочину, співучасть у злочині, кримінальна відповідальність, осудність особи, необхідна оборона, крайня необхідність, кримінальне покарання, амністія, помилування, судимість, примусові заходи виховного характеру.

3. Ознайомитися з рекомендованою літературою до теми, скласти опорний конспект та підготуватися до обговорення основних питань семінарського заняття.

План семінарського заняття:

1. Стадії вчинення злочину.

2. Співучасть у вчиненні.

3. Кримінальне покарання та його види.

4. Обставини, що обтяжують та пом’якшують покарання.

4. Опрацювати питання теми, винесені на самостійне вивчення:

1. Загальна характеристика кримінального закону.

2. Кримінальна відповідальність та її підстави.

3. Обставини, що виключають злочинність діяння.

4. Особливості кримінального покарання неповнолітніх.

Індивідуальні завдання:

Достатній рівень:

І. Складіть список спеціальної літератури з теми:

1. Кримінальне законодавство європейських країн

2. Злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку.

3. Скоєння кримінальних правопорушень неповнолітніми.

4. Скасування смертної кари в Україні.

5. Загальна характеристика господарських злочинів.

6. Злочинність у молодіжному середовищі.

7. Покарання в кримінальному законодавстві зарубіжних країн.

8. Злочини проти особи.

9. Кримінальний кодекс України 2001 р. та внесення змін до нього.

10. Злочини проти прав і свобод людини і громадянина.

ІІ. Виконайте завдання:

11. Громадянин Шотландії одержав політичний притулок в Україні і оселився в Харкові. Згодом стало відомо, що у Глазго з необережності він спричинив тяжке тілесне ушкодження громадянинові України. Обгрунтуйте, чи повинна відповідати особа за КК України?

12. Розв’яжіть чайнворд:

1. Стійке злочинне угрупування.

2. Фізична непричетність особи до злочину.

3. Міжнародна організація кримінальної поліції.

4. Прихована злочинність.

5. Стан людини, який характеризується сильними і глибокими переживаннями.

6. Політика залякування, насильства.

7. Випадок, коли особа здійснює злочин після засудження за раніше вчинений злочин.

8. Безглузде, варварське знищення культурних і матеріальних цінностей.

9. Види злочинів щодо об’єкту посягань.

10. Відповідність людських знань об’єктивній реальності.

11. Захід припинення, який полягає у взятті під варту звинуваченого.

 

                   
                       
             
               
             
         
                   

13. Дайте розгорнуту відповідь на питання, посилаючись на законодавство: у яких випадках можуть бути застосовані умовне покарання, відстрочка від виконання вироку?

14. Заповніть порівняльну таблицю:

Ознаки Небхідна оборона Крайня необхідність
Джерело небезпеки, яка відвертається  
Кому завдається шкода  
Розмір шкоди    
Право застосування    

15. Вписавши слова по-горизонталі, складіть кросворд з понять і категорій теми «Кримінальне право»:

                    П                    
                    Р                    
                    А                    
                    В                    
                    О                    
                    З                    
                    Н                    
                    А                    
                    В                    
                    С                    
                    Т                    
                    В                    
                    О                    

16. Поміркуйте над проблемою, чим було викликане скасування смертної кари в Україні: внутрішньодержавною потребою чи зовнішньополітичною доцільністю?

17. Назвіть види злочинів, які ви вважаєте найнебезпечнішими для держави, суспільства, людини. Свою думку обґрунтуйте.

18. Поясніть, що означає норма «закон зворотної сили не має».

19. Поясніть, посилаючись на законодавство, чому закон вважає скоєння злочину групою більш небезпечним, ніж однією особою.

20. Розв’яжіть кросворд:

Питання по-горизонталі:

1. Свідок за давньоруським правом.

2. Знаряддя для тортур в Росії в XIV-XVIII ст.ст.

3. Грошовий штраф, що стягувався на користь князя в Київській Русі за вбивство вільної людини.

4. Розшук крадених речей за давньоруським правом.

5. Судове випробування в Київській Русі.

Питання по-вертикалі:

6. Нормативно-правовий акт, що має найвищу юридичну силу в Україні.

       
         
         
         
           

 

21. Викладіть свої міркування з проблеми, чи можливо побороти злочинність, застосовуючи жорстокіші покарання?

22. Розв’яжіть кросворд:

Питання по-горизонталі:

1. Захід примусу, що застосовується до особи, визнаної винною у вчиненні злочину.

2. Особа, яка умовляннями, погрозами схилила інших співучасників до вчинення злочину.

3. Суспільно небезпечне діяння, вчинене суб’єктом злочину.

4. Внутрішнє спонукання до злочину, психологічна причина злочину.

5. Умисна спільна участь декількох суб’єктів злочину у вчиненні умисного злочину.

6. Вчинення особою двох або більше злочинів, передбачених різними статтями.

7. Тримання засудженого в умовах ізоляції.

8. Обов’язок особи, покладений на неї ККУ, не вчиняти злочини, а у разі виникнення – зазнати на собі впливу ККУ.

9. Здатність особи, яка вчиняє злочин, усвідомлювати характер своїх дій і вміння ними керувати.

10. Структурна складова норми Особливої частини ККУ, яка передбачає юридичні наслідки невиконання чи неналежного виконання правил поведінки.

11. Форма умислу, коли особа усвідомлює суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачає його суспільно небезпечні наслідки, але легковажно розраховує на їх відвернення.

12. Забороненість діяння відповідною нормою ККУ.

13. Таємне викрадення чужого майна.

14. Повне або часткове звільнення від кримінальної відповідальності й покарання певної категорії осіб, винних у вчиненні злочинів.

15. Вчинення нового умисного злочину особою, яка має судимість за умисний злочин.

16. Суспільні відносини, що охороняються нормами права та на які посягає злочинне діяння.

Питання по-вертикалі:

17. Сукупність правових норм, що встановлюють, які суспільно небезпечні діяння є злочинними та які види та межі покарань застосовуються до осіб, котрі їх вчинили.

                 
                     
             
           
                     
                     
           
                             
                   
                 
                 
     
                           
                 
                 
               
             

 

23. Чи може особа без громадянства стати державним зрадником? Аргументуйте відповідь.

 

24. Розв’яжіть кросворд:

Питання по-горизонталі:

1. Спільна умисна участь двох осіб у вчиненні злочину.

2. Дослідницькі дії, які проводяться різними спеціалістами з метою встановлення істини.

3. Невинне завдання шкоди.

Питання по-вертикалі:

4. Випадок, коли особа здійснює злочин після засудження за раніше вчинений злочин.

5. Посадова особа, яка здійснює нагляд за точним виконанням законів.

6. Особа, яка надала допомогу у вчиненні злочину.

7. Римський юрист, який першим дав визначення злочину.

8. Законодавчий акт, що містить у систематизованому порядку норми права.

9. Особа, яка здійснювала керівництво вчиненням злочину.

10. Повне або часткове звільнення від кримінального покарання осіб, які вчинили злочин.

11. Постанова суду по кримінальній справі про винність і покарання або про виправдання підсудного.

12. Передбачена кримінальним законом суспільно-небезпечна дія або бездіяльність.

13. Встановлений у суспільстві порядок відносин, заснований на точному виконанні правових норм.

               
       
     
         
             
               
                   
                   
                   
               
           
       
   
               
       

 

25. Визначте, чи поширюється дія ККУ на:

а) територію посольства України в Конго;
б) територію села в Полтавській області;

в) літак американської авіакомпанії, який перебуває в аеропорту Бориспіль;

г) громадянина Німеччини, який вчинив злочин на території України;

д) громадянина України, який вчинив злочин на території Білорусії;

е) іноземного громадянина, консула іншої країни, який вчинив злочин на території України;

є) представника канадської торговельної фірми, громадянина України, який вчинив злочин на території України;

ж) військовослужбовця Збройних Сил України, який вчинив злочин під час виконання миротворчої місії;

з) посла України, який вчинив злочин на території іноземної держави;

і) особу без громадянства, яка вчинила злочин проти громадянина на території Туреччини.

26. Розв’яжіть кросворд:

Питання по-вертикалі:

1. Військовий злочин, що характеризується умисним невиконанням наказу .

2. Одна з ознак злочину, що передбачає можливість застосування до особи, визнаної судом винною у вчиненні злочину, кримінального покарання.

3. Суспільно небезпечне діяння, вчинене суб’єктом злочину.

4. Стадія вчинення злочину.

5. Протиправне заподіяння смерті людині.

6. Вид кримінального покарання, роботи строком від 6 місяців до 2 років, які відбуває засуджена особа без позбавлення волі.

7. Грошове стягнення, що накладається судом у випадках і в межах, установлених кримінальним законодавством.

8. Відкрите викрадення чужого майна.

9. Особа, стосовно якої винесено постанову про притягнення її до участі у кримінальній справі.

10. Структурна частина кримінально-правової норми, що визначає вид та розмір покарання за злочин.

11. Медичний критерій неосудності, що проявляється в крайній нерозвиненості інтелекту з незворотнім пониженням розумової здібності через хворобу мозку, недоумство.

12. Частина кримінально-правової норми, яка описує стандарти забороненої поведінки певного виду, називає чи описує ознаки конкретного злочину.

13. Уявлення особи про бажаний результат, якого вона прагне, вчиняючи злочин.

Питання по-горизонталі:

14. Забороненість діяння відповідною нормою ККУ.

 
                         
                         
                           
                         
                         
                       
                     
                 
         
       
     
     

 

27. Розв’яжіть кросворд:

Питання по-горизонталі:

1. Деліктоздатна фізична особа, котра вчинила правопорушення.

2. Співучасник злочину.

3. Вимога передачі чужого майна чи права на майно з погрозою насильства.

4. Форма вини.

5. Вид повного або часткового звільнення осіб від покарання та його відбування.

6. Суспільно небезпечне діяння, вчинене суб’єктом злочину.

7. Один із видів покарань, що застосовується у вигляді грошового стягнення.

8. Грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю чи винятковим цинізмом.

9. Умисна спільна участь декількох суб’єктів злочину у вчиненні злочину.

10. Стадія вчинення злочину.

11. Психічний стан особи, за якого вона неспроможна внаслідок хворобливого стану психіки усвідомлювати свої дії або керувати ними в момент вчинення злочину.

12. Співучасник злочину.

13. Захід примусу, що застосовується до особи, визнаної винною у вчиненні злочину.

14. Стадія вчинення злочину.

15. Психічне ставлення особи до вчинюваного діяння.

16. Заволодіння чужим майном шляхом нападу, в ході якого застосовується насильство.

Питання по-вертикалі:

17. Сукупність правових норм, що встановлюють, які суспільно небезпечні діяння є злочинними та які види та межі покарань застосовуються до осіб, котрі їх вчинили.

           
                     
                     
             
               
             
           
                       
                   
                   
                       
   
                 
                   
           
         
             
                                                   

 

28. Вписавши слова по-горизонталі, складіть кросворд з понять і категорій теми «Кримінальне право»:

                    Н                    
                    Е                    
                    О                    
                    С                    
                    У                    
                    Д                    
                    Н                    
                    І                    
                    С                    
                    Т                    
                    Ь                    

29. Як ви ставитеся до введення застави у кримінально-процесуальному праві? Обгрунтуйте свою думку.

30. Складіть чайнворд з основних понять і категорій теми «Кримінальне право».

Високий рівень:

Зробіть юридичний аналіз ситуації:

1. Особливо небезпечний рецидивіст Шведов підмовив неповнолітніх Крупника (16 років), Ганжу (14 років) та Марченка (13 років) скоїти ряд крадіжок з квартир громадян. При цьому Крупник, Ганжа або Марченко проникали через кватирку вікна і передавали викрадені речі Шведову.

2. Рано вранці робітник геологорозвідувальної партії В. вийшов до річки. Здавалося всі геологи ще сплять, нічого не чути було і з будинку лісника, що стояв трохи вище по річці на її другому березі. Раптом за річкою в кущах він помітив крізь ранковий туман темний силует, затріщали кущі. “Ведмідь!” – подумав геолог, схопив з намету рушницю та вистрілив. Геологи, що схопилися після пострілу, перейшли на інший берег річки, але замість ведмедя знайшли пораненого лісника.

3. Після сварки у клубі нетверезі А., М. та П., озброївшись сокирами, стали ломитися в будинок до образника Д. Вони розбили шибки, погрожували підпалити будинок, почали ломитися у двері. Коли двері були вже майже розбиті, Д., попередивши нападників, вистрілив крізь двері з мисливської рушниці, що належала йому. А., зойкнувши, впав, коли його відтягли від дверей він вже не дихав. П. та М., відійшовши, продовжували кидати каміння та колоди у вікна дому, погрожували помстою. Д. вистрілив на звук, поранивши П. та перехожого С.

4. Під час проведення туристської подорожі в карельській тайзі Г. та П. пішли за дровами, але відійшли досить далеко від місця стоянки і заблукали. Їх блукання тайгою тривало три дні. Вони обходилися лише природною їжею та кількома кусками цукру, що були в них. На третій день вони натрапили на невеличку хатинку і, зламавши замок, увійшли до неї. Тут вони знайшли консерви, крупи та інші продукти, що допомогло їм відновити сили, а через два дні їх знайшов вертоліт, який після повідомлення їхніх товаришів про зникнення туристів у тайзі провадив пошук. Як виявилося пізніше, вони натрапили на склад продуктів геологічної партії, підготовлений до наступного сезону.

5. У селі Глущчиці вибухом двох артилерійських снарядів тяжко поранено 17 чоловік, двоє з них померло у лікарні. Як виявилося, рядовий М., збираючись у короткострокову відпустку додому, "прихопив" ящик з 18 снарядами. Приїхавши додому, поклав кілька з них до вогнища, вирішивши ознаменувати свій приїзд “салютом”.

6. Сімнадцятирічний Сергій М., працюючи на заводі, виготовив кілька саморобних фінських ножів і подарував їх своїм друзям-одноліткам Євгену Р. та Дмитру П. Дмитро постійно носив ніж із собою, пояснюючи це необхідністю захисту від можливого нападу хуліганів, а Євген поклав ніж вдома – він колекціонував різні види ножів.

7. До п’ятикласника Сергія М., який гуляв на вулиці, звернулася за допомогою незнайома жінка. Вона розповіла, що живе поруч у квартирі на першому поверсі, живе одна. Вийшла до сусідки, не взявши із собою ключа, а тепер не може потрапити додому, бо двері зачинилися. Вона просила допомогти їй – влізти до кімнати через кватирку і відкрити двері зсередини. Хлопець виконав прохання та зібрався йти додому, але з’явилася міліція і затримала його та жінку. Жінка, як виявилося, раніше була судима за крадіжки і тепер, переконавшись, що кватирка замала для неї, використала хлопця для проникнення у квартиру.

 

8. Неповнолітні П. та В. під керівництвом раніше судимого Б. розбили вітрину магазину та викрали звідти імпортну радіотехніку, яку потім сховали у свого знайомого Р. Через кілька днів міліція затримала Р., який зізнався у скоєному та допоміг знайти сховані речі. П. та Р. – учні 10 класу, характеризуються позитивно, В. після закінчення 9 класу не працює і не навчається, узятий на облік в інспекції у справах неповнолітніх за дрібне хуліганство, Б. раніше судимий, працює на заводі. Суд оголосив вирок – Б., П., В. та Р. засуджені до трьох років позбавлення волі кожний.

9. Громадяни М. і Г. разом працювали на заготівлі сіна. Під час перерви вони жартували один з одним, а потім почали боротися. Під час боротьби Г. уперся головою в груди М. та спробував перекинути його через себе, той не піддався. Раптом Г. різко нахилив голову і одразу, збліднувши, впав. Через кілька хвилин він помер. Як встановила експертиза, під час останнього зусилля стався перелом шийних хребців, від чого Г. помер.

10. Під час розвантаження хімічних речовин громадянин М. надихався пилом від цих хімікатів. Прийшовши додому він відчув, що його переслідує якесь страховисько. Через деякий час галюцинації зникли, але потім відновилися вже у вигляді кількох страховиськ. Тоді М. зарядив мисливську рушницю, що належала йому, та приготувався до відбиття нападу. В цей момент хтось відкрив двері та увійшов у дім. М. вистрелив і смертельно поранив свого рідного брата, який приїхав у гості.

11. У м. Алчевську інспектори дорожньо-патрульної служби міліції звернули увагу на трьох людей, що випивали у сквері. Їм було зроблено зауваження, але у відповідь почули лайку. Міліціонери спробували затримати порушників, але ті почали бійку з інспекторами. Викликаний наряд прийшов на допомогу та затримав порушників.

12. У родині відзначалося сімейне свято. Мати поклала дитину спати на ліжко між верхнім одягом запрошених та диванними подушками. До самого ранку у квартирі тривало свято, а потім стомлені батьки лягли спати. Вранці, стривожені довгим мовчанням дитини, батьки підійшли до ліжка. Дитина виявилася бездиханною На думку експертів, вона задихнулася, опинившись під одягом гостей.

13. Ввечері біля станції метро "Шулявська" невідомий автомобіль збив громадянина С., який переходив вулицю позначену пішоходним переходом, та, не зупиняючись, поїхав далі. Перехожі кинулися на допомогу, але всіх випередив хлопець, який підбіг до постраждалого, що лежав на проїжджій частині, та, схопивши його шапку, швидко зник. Інші люди викликали "швидку допомогу" та перенесли С. на тротуар, а лікар, що опинився поруч, зупинив кровотечу.

14. Група хлопців – 16-річні Віктор (керівник групи), Олександр, Дмитро, 14-річний Ігор та 12-річні Михайло та Сергій – почали свою діяльність з викрадення у сусідній школі програвача. Потім викрали з шкільної їдальні близько 30 кг сосисок та ковбаси. При цьому вони не лише вкрали продукти, а й розкидали хліб, розлили молоко з розчавлених ними пакетів, побили посуд. Потім були й інші крадіжки. Аж поки їх не спіймали на гарячому на черговій справі.

15. Автолюбитель повертався додому трасою Харків-Київ на власному автомобілі "Ніва" з причепом. Увечері, втомившись, він зупинився на узбіччі. Через кілька хвилин до "Ніви" під’їхав КАМАЗ, з нього вийшли троє, не кажучи ані слова вони пострілами з пістолета пробили передні колеса легкової машини і почали неквапливо виймати речі з причепа. На хазяїна "Ніви" ніхто не звертав уваги, і він, скориставшись цим, непомітно дістав із заднього сидіння машини мисливський карабін, що лежав там, і відкрив вогонь по нападниках. Не бажаючи потрапити під кулю, грабіжники залишили місце пригоди. Наступного ранку до лікарні звернулася людина з важким вогнестрільним пораненням – ним виявився один із грабіжників, пізніше були затриманий інші.

16. У ніч на неділю біля одного з барів М. Білої Церкви близько 20 молодих хлопців вчинили п’яну бійку. Зваживши на нечисленність наряду – лише три чоловіки – хлопці кинулися на міліціонерів та, збивши з ніг, почали їх бити ногами. Один з патрульних зробив попереджувальний постріл, а коли це не допомогло, відкрив прицільний вогонь. Одного з нападників було вбито, а інші кинулися хто куди.

17. Громадянин Т. їхав на велосипеді вулицею. Раптом він втратив свідомість внаслідок серцевого нападу. Велосипед, продовжуючи рух і наїхав на пішохода С., що переходив вулицю на позначеному переході. Внаслідок наїзду С. отримав важкі поранення, потрапив у лікарню і велосипедист. Після одужання С. звернувся до суду з вимогою відшкодування витрат з боку Т.

18. До міліціонера, що чергував на станції метро "Хрещатик", звернувся 15-річний хлопець: у нього тільки-но в метро вкрали гаманець. Хлопець розповів прикмети крадія і через кілька хвилин міліціонер упізнав крадія та затримав його. У нього було знайдено гаманець, а також шприці та наркотики. Затриманий виявився тричі судимим.

19. Співробітники ДАІ зупинили на контрольному пункті біля українського кордону два автопоїзди МАЗів. Під час огляду в кузовах було виявлено велику кількість кольорового металу. Тоді супровідник запропонував інспекторам ДАІ 700 доларів США. Запросивши понятих, співробітники міліції склали протокол.

20. Касир будівельного тресту Р. зустріла на вулиці циганку, яка пообіцяла за кілька хвилин зробити її щасливою. Але для цього ворожка попросила “позолотити ручку”. Її слова подіяли подібно гіпнозу. Касир кинулася на роботу і взяла із службового сейфа усю готівку – понад 10000 грн. Почаклувавши над рукою, ворожка раптом зникла разом з грошима.

21. Пасажир М., зайшовши до вагону, поставив у купе дорожню сумку та вийшов покурити на перон. Скориставшись цим, Р. узяв сумку та непомічений вийшов з вагона. У сумці виявилося близько 3000 грн., кілька тисяч російських карбованців та деякі речі.

22. П’ятнадцятирічний учень школи М. вскочив до ліфта, двері якого вже закривалися, та погрожуючи ножем, вимагав у жінки серги. Жінка закричала, її крик почув чоловік. Коли двері ліфта відчинилися на восьмому поверсі, де живе жінка, нападник одразу отримав удар молотком по лобі від чоловіка постраждалої жінки і втратив свідомість. Міліція, яку було викликано, затримала порушника, що прийшов до тями.

23. Співробітники ДАІ зупинили для перевірки нові автомобілі “Волга”, які рухалися з Москви до Одеси. Під час огляду машин було виявлено кілька бойових гранат Ф-1. Водії заявили, що придбали їх для захисту від можливих злочинців на дорозі.

24. В кинутому будинку були знайдені мертвими 18-річна Наталія Б. та 17-річний Юрій Ф. На тілі дівчини експерти нарахували близько 30 ножових ран. Швидко з’ясувалася і мета злочину – у дівчини зникли прикраси та сумочка з грошима, а з хлопця знято майже весь одяг.

25. Двоє безбілетних пасажирів відмовилися сплатити штраф контролерам. Коли контролери запропонували залишити салон тролейбуса, “зайці” зробили це, але й виштовхали контролера. А на зупинці порушники накинулися на контролерів і почали їх бити, застосовуючи при цьому каміння. Міліціонер, що опинився поруч, затримав безбілетників, які виявилися нетверезими.

26. У магазині “Дитячий світ” несподівано спрацювала сигналізація. Отримавши сигнал, на місце пригоди прибула група швидкого реагування, готова до затримання небезпечних злочинців. Але застосовувати зброю не довелося. Грабіжниками виявилися два десятирічні п’ятикласники, які перед закриттям магазину сховалися під прилавком. Коли магазин було закрито, хлопці набрали іграшок на кількасот гривень та спробували зникнути, але спрацювала сигналізація.

27. Касир одного з підприємств Л. звернулась у міліцію із заявою про те, що в неї викрадено 5000 грн. Виявилося, що близько 12 години дня до неї завітав її знайомий В. Двері до каси були відчинені, але у кімнаті нікого не було (касир на кілька хвилин вийшла до бухгалтерії). Скориставшись цим, В. прихопив гроші, що лежали на столі, та пішов геть. Через деякий час В. було затримано, він повернув гроші, які заховав у своєму дворі.

28. Трьох закоренілих злочинців перемогла чернівчанка Оксана М. Вони увірвалися до її квартири і, погрожуючи пістолетом, почали вимагати гроші та коштовності. Раптом жінка зробила блискавичний рух, вибила зброю, важко поранивши при цьому одного з нападників, а інші, шоковані такою ситуацією, позадкували до дверей та кинулися навтіки. Коли прибула міліція, жінка передала охоронцям порядку свій трофей – пістолет ТТ.

29. Група молоді поблизу готелю "Ялта" протягом тривалого часу порушували громадський порядок, було завдано побої чоловіку, який зробив зауваження. Під час припинення цих дій нарядом міліції, що прибув за викликом, нетверезий юнак В. кинув під ноги співробітникам міліції бойову гранату із зірваною чекою. Здавалося ще мить і станеться непоправне. Але співробітник міліції влучним ударом ноги відкинув гранату у безпечне місце, де вона і вибухнула, не завдавши нікому шкоди.

30. 16-річний хлопець у день свого народження жорстоко побив свою однокласницю за те, що вона не захотіла з ним танцювати. Нанесені тілесні ушкодження призвели до серйозного розладу здоров’я потерпілої. Мати потерпілої подала позов до суду на батьків хлопця про відшкодування матеріальних збитків за лікування та за нанесену моральну травму.

 

Завдання для самоконтролю знань

Тести для самоконтролю:

1. Особи, які вчинили злочини на території України, підлягають кримінальній відповідальності:

а) за кримінальним законом тієї держави, громадянами якої вони є;

б) за Кримінальним кодексом України;

в) за ККУ або Кодексом про адміністративні правопорушення;

г) за кримінальним законом держави, яка зазнала найбільшої шкоди від злочину.

2. Суб’єкт злочину – це:

а) фізична осудна особа, яка вчинила злочин;

б) особа, на яку посягає злочин;

в) суспільно небезпечне діяння, суспільно небезпечні наслідки і причинний зв’язок між ними;

г) внутрішня психічна сторона злочину, яка характеризується конкретною формою вини, мотивом і метою.

3. Злочини з формальним складом вважаються закінченими з моменту:

а) настання внаслідок злочинного діяння суспільно небезпечних наслідків;

б) вчинення злочинного діяння;

в) заподіяння тяжких тілесних ушкоджень;

г) встановлення особи злочинця.

4. Чинним Кримінальним кодексом України передбачені такі види покарань:

а) штраф;

б) смертна кара;

в) догана;

г) позбавлення волі на строк до 30 років.

 

Питання для самоконтролю:

1. Що є предметом кримінального права?

2. Що таке кримінальний закон?

3. З яких частин складається Кримінальний кодекс?

4. На які елементи поділяються статті Особливої частини Кримінального кодексу?

5. Які існують правила дії кримінального закону?

6. Що називають злочином?

7. Чим кримінальні правопорушення (злочини) відрізняються від адміністративних та інших проступків?

8. На які види поділяються злочини залежно від ступеня тяжкості?

9. Що називається складом злочину?

10. Що таке об’єкт злочину?

11. Що таке об’єктивна сторона злочину?

12. Що таке суб’єкт злочину?

13. Що таке суб’єктивна сторона злочину?

14. Які види злочинного умислу Вам відомі?

15. Які види злочинної необережності Вам відомі?

16. Які обставини виключають злочинність діяння і відповідальність за нього?

17. Що називають необхідною обороною?

18. Що таке стадії злочину?

19. Що називається готуванням до злочину?

20. Що називається замахом на злочин?

21. Що називається закінченим злочином?

22. Що називається добровільною відмовою від вчинення злочину?

23. Що називають співучастю у злочині?

24. Які розрізняють форми співучасті у злочині?

25. Які ролі можуть виконувати співучасники?

26. Що розуміють під кримінальним покаранням?

27. Що є метою кримінального покарання?

28. Які види покарань передбачені Кримінальним кодексом?

 

& Література до теми

Основна

1. Гладкий С.О. Абетка правознавства + [ Електронний ресурс]: Навч. посібник / С.О. Гладкий, 2005. – Спосіб доступу: Електронний читальний зал ПУСКУ.

2. Кириченко В.М. Правознавство: Модульний курс / В.М. Кириченко. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 328 с.

3. Копиленко О.Л. Правознавство: Кредитно-модульний курс. Навчальний посібник / О.Л. Копиленко, Ю.І.Римаренко, Л.І. Мозковий. – К.: “ВД Професіонал” , 2007. – 400 с.

4. Правознавство: Підручник / А.І. Берлач, С.С. Бичкова, Д.О. Карпенко, А.М. Колодій та ін. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців “Правова єдність, 2008. – 792 с.

5. Правознавство: Підручник / За ред. В.В. Копєйчикова, А.М.Колодія . – [8-е вид.] – К.: Юрінком Інтер, 2007. – 752 с.

Додаткова

Нормативно-правові акти (на сайтах: //www.liga.kiev.ua; //www.rada.gov.ua) :

6. Конституція України.

7. Кримінальний кодекс України.

Навчальні посібники:

8. Гладкий С.О. Кримiнальне законодавство України + [Електрон. ресурс]: Текст лекцiї. – Полтава: РВВ ПУСКУ, 2003. – 19 с. – Спосiб доступу: Електрон. чит. зал ПУСКУ.

9. Кримінальне право і законодавство України. Частина загальна: Курс лекцій / За ред. Коржанського М. – К.: Атіка, 2001. – 432 с.

10. Кримінальне право і законодавство України. Частина особлива: Курс лекцій / За ред. Коржанського М. – К.: Атіка, 2001. – 544 с.

11. Основи правознавства: Навч. посібник / М.В. Логвинова, В.К. Кафарський. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 568 с.

12. Основи правознавства: Навч. посібник / О.В.Негодченко. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 416 с.

13. Панов В.П. Международное уголовное право: Учеб. пособ. / В.П. Панов. – М.: Инфра-М, 1997. – 320 с.

14. Правознавство: Навч. посібник / Під аг. ред.. В.П.Пастухова. – К: Алерта, 2006. – 398 с.

15. Уголовное право Украины: Общая часть: Учебник / Отв. ред Я.Ю. Кондратьев. – К.: Атика, 2002. – 448 с.

Довідкова література:

16. Большой юридический словарь / Ред. Сухарев А.Я. – М.: Инфра‑М, 1998. – 790 с.

17. Дахно И.И. Словарь законодательных и нормативных терминов: Юридический словарь И. Дахно. – К.: “Блиц-Информ”, 1998. – 352 с.

18. Популярна юридична енциклопедія. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 528 с.

19. Популярный юридический энциклопедический словарь. – М.: Большая российская энциклопедия, 2000. – 800 с.

20. Словник законодавчих термінів. – К.: Вид‑во Основа; Центр розвитку українського законодавства, 2000. – 608 с.

21. Юридичне енциклопедія: В 6 т. / Відп. Ред. Ю.С. Шемшученко та ін. – К.: Українська енциклопедія, 1998.
Т. 1: А-Г, 1659 ст. – 1998. – 672 с.
Т.2: Д-Й, 1595 ст. – 1998. – 747 с.
Т. 3: К-М, 1767 ст. – 2001. – 792 с.
Т. 4: Н-П, 1517 ст. – 2002. – 720 с.
Т. 5: П-С, 1668 ст. – 2003. – 735 с.

22. Юридический словарь И. Дахно: Словарь законодательных и нормативных терминов. – 2‑е изд. Доп. – К.: “А.С.К.”, 2001. – 1056 с.
©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.