Здавалка
Главная | Обратная связь

Тема 4: АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО УКРАЇНИМетодичні поради до вивчення теми:

Термін «адміністративне» походить від латинського «administro» – управляю, керую. Тобто в якості синонімічного до терміну «адміністративне право» можна вживати «управлінське право».

При опрацюванні матеріалу теми слід враховувати наступне:

- адміністративне право є однією з профілюючих галузей права, норми якої відіграють важливу роль у регулюванні відносин у багатьох сферах суспільного життя, в т. ч. у сфері підприємництва;

- попри існування тісного взаємозв’язку адміністративного права та конституційного права слід розрізняти їх предмети: конституційне право закріплює статичні відносини (зокрема, структуру, будову державного апарату), тоді як адміністративне право регулює динамічні відносини (порядок і процедуру діяльності органів, з яких складається, передусім, виконавча гілка влади);

- адміністративне законодавство на сьогодні не кодифіковане (Кодекс про адміністративні правопорушення вміщує норми лише адміністративно-деліктного права);

- основним методом адміністративного права є імперативний (владний, наказовий) метод, але для регулювання адміністративно-правових відносин можуть використовуватися й інші методи;

- метод адміністративного права слід відрізняти від методів управлінської діяльності (переконання і примус).

Обов’язковими для опрацювання аспектами першого питання теми є: поняття адміністративного права; предмет, метод і система адміністративного права; характеристика адміністративного законодавства; сучасна структура системи органів державної виконавчої влади в Україні; класифікація методів управлінської діяльності.

На особливу увагу заслуговує матеріал про правовіформи державного управління, до яких відносять: видання правових актів управління; укладання адміністративних угод (договорів); здійснення інших юридично значущих дій (наприклад, реєстраційних). Практично значущим є поділ актів державного управління на види.

Управлінська діяльність здійснюється особами, які перебувають на державній службі. Тому варто приділити увагу і нормам адміністративного права, якими регулюється правовий статус державних службовців, порядок проходження ними служби, види (категорії) державних службовців, їх дисциплінарна відповідальність.

Питання теми, опрацьовані на лекційному занятті, варто повторити, оскільки цей матеріал також стане в нагоді при виконанні індивідуальних завдань. Особливо зверніть увагу на розгляд змісту поняття адміністративного проступку та його ознак, загальну характеристику суб’єктів адміністративної відповідальності та видів адміністративного стягнення. Важливим є з’ясування спільного і відмінного між кримінальним правопорушенням (злочином) і адміністративним проступком. Необхідно приділити увагу й особливостям відповідальності за адміністративні правопорушення працівників органів внутрішніх справ і військовослужбовців, а також питанню органів, які мають право розглядати справи про адміністративні правопорушення, і стадії провадження у справі про адміністративні правопорушення. Ці питання є базовими елементами третього і четвертого питань, винесених на самостійне опрацювання. Із загальними засадами адміністративного судочинства Ви ознайомилися вивчення теми №3.

 

Завдання для самопідготовки

 

Елементарний рівень:

1. Опрацювати питання лекційного заняття:

1. Поняття, предмет і джерела адміністративного права України.

2. Адміністративні правовідносини.

3. Поняття, ознаки та склад адміністративного правопорушення.

4. Адміністративна відповідальність: поняття, підстави та порядок притягнення.

2. Виписати у словник правничої термінології та дати визначення основних термінів і понять:

Адміністративне право, державне управління, державна служба, адміністративно-правові відносини, адміністративний проступок, адміністративна відповідальність, адміністративне стягнення, адміністративний примус.

3. Опрацювати питання теми, винесені на самостійне вивчення:

1. Поняття державного управління та співвідношення його з виконавчою владою.

2. Поняття державної служби.

3. Основи адміністративного процесу.

4. Провадження у справах про адміністративні правопорушення.

Індивідуальні завдання:

Достатній рівень:

І. Виконайте завдання:

1. Зазначте, посилаючись на чинне законодавство, за яке з названих правопорушень настає адміністративна відповідальність:

а) запізнення на роботу;
б) самовільне випалювання сухої рослинності або її залишків;

в) вигул бультер’єра без намордника у невстановленому місці;

г) поява на робочому місці в стані сп’яніння;

д) порушення правил користування бібліотечним фондом;

е) безквитковий проїзд у транспорті;

є) неправильне паркування автомобіля;

ж) перехід пішоходом дороги у невстановленому місці;

з) самовільне зайняття земельної ділянки;

і) порушення правил пожежної безпеки.

2. Складіть протокол про адміністративне правопорушення за участю неповнолітніх осіб (наприклад, дрібне хуліганство).

3. Розв'яжіть задачу: АхБ + В-Г = Ґ-Д, де:

А — максимальний термін адміністративного арешту; Б — максимальний термін застосування такого адміністративного стягнення, як позбавлення спеціального права; В — кількість адміністративних стягнень; Г — кількість адміністративних стягнень, які призначаються виключно за рішенням суду; Ґ — максимальна вартість суми крадіжки, яка визнається дрібною; Д — загальний термін розгляду і вирішення звернень громадян.

4. Посилаючись на законодавство, вкажіть, які з перерахованих органів наділені правом легалізації об'єднань громадян:

- Міністерство юстиції.

- Міністерство внутрішніх справ.

- Міністерство праці.

- Міністерство в справах молоді і спорту.

- Обласна державна адміністрація.

- Районний суд.

- Виконавчий комітет міської Ради народних депутатів.

- Районна Рада народних депутатів.

- Прокуратура.

- Управління юстиції м. Севастополя.

5. Поясніть, чому і які види адміністративних стягнень можуть застосовувати лише суди?

6. Розв'яжіть кросворд:

Питання по-горизонталі:

1. Адміністративне стягнення, яке носить характер морального осуду правопорушника.

2. Сукупність предметів відання, прав і обов’язків, якими наділений той чи інший державний орган або посадова особа.

3. Вид адміністративного стягнення.

4. Вид адміністративного стягнення.

5. Рішення органу державного управління з конкретного питання.

6. Примусова безоплатна передача майна у власність держави.

 

Питання по-вертикалі:

1. Ознака адміністративного правопорушення.

2. Вид адміністративного стягнення.

                       
     
                     
     
   
                                           
                               
                                     
     
                   
     
   
   
   

7. Перед Вами 12 тверджень. Визначте, чи є серед них помилкові? Відповідь обгрунтуйте:

- Всі особи, які претендують на зайняття посади державного службовця, повинні подати відомості про нерухоме та цінне рухоме майно, вклади в банках і цінні папери.

- До державних службовців можуть застосовуватися тільки ті дисциплінарні стягнення, які передбачені Законом "Про державну службу".

- Державний службовець не має права працювати за сумісництвом.

- При прийнятті на державну службу може встановлюватися стажування терміном до 2 місяців.

- Граничний вік перебування на державній службі однаковий для всіх осіб.

- Існує 8 основних категорій державних службовців і встановлюється 10 рангів державних службовців. Ранги присвоюються незалежно від категорії.

- Всі ранги державним службовцям присвоюються Кабінетом Міністрів України.

- Державна служба припиняється тільки на підставах, передбачених Кодексом законів про працю України.

- Рішення про прийняття відставки державного службовця або відмову в ній приймається у 10-денний термін.

- У разі відставки державного службовця йому призначається пенсія з дня прийняття відставки.

- Скорочення бюджетних асигнувань може бути підставою для зменшення посадових окладів державних службовців, але не більш, ніж на 10 %.

- Тривалість відсторонення від виконання повноважень за посадою не повинна перевищувати 1 місяця.

8. За скоєння адміністративного правопорушення о 2220 до гро­мадянина С. було застосовано адміністративне затримання.Які доку­менти повинні бути складені при цьому? До якого часу громадянина С. повинні відпустити?

9. Вписавши слова по-горизонталі, складіть кросворд з понять і категорій теми «Адміністративне право»:

                    П                    
                    Р                    
                    А                    
                    В                    
                    О                    
                    З                    
                    Н                    
                    А                    
                    В                    
                    С                    
                    Т                    
                    В                    
                    О                    

10. Громадянин В., який раніше вчинив злочин - крадіж­ку державного майна, та громадянка В., що мала дитину у віці 7 місяців, займались заготівлею з метою збуту ра­діоактивно забруднених понад допустимий рівень ков­басних та молочних виробів. Назвіть обставини, що пом'якшують або обтяжують відповідальність за це правопорушення.

11. Визначте, в якому випадку слід застосувати адмініст­ративне стягнення:

а) Громадянин В. пошкодив у лісовому розсаднику кілька лісових культур.

б) Громадянин Р. здійснив незаконну порубку чагар­ників у заповіднику.

в) Громадянин Н. здійснив незаконну порубку дерев у лісі, що не заподіяло істотної шкоди.

г) Громадянин Г. порушив правила полювання.

д) Громадянин Ц. полював на птахів, занесених до Червоної книги України.

е) Громадянин Ш. полював на одному з об'єктів при­родно-заповідного фонду без заподіяння істотної шкоди.

12. Уважно проаналізуйте розділ 11 Закону України “Про міліцію” та розділи 2 і 4 Кодексу України про адміністративні правопорушення, виберіть і класифікуйте по групах заходи адміністративного примусу, що передбачені цими нормативними актами. Відповідно до наведеної схеми виберіть заходи адміністративного попередження, заходи адміністративного припинення і адміністративні стягнення:

Штраф Адміністративне стягнення КУпАП, ст.ст.41 – 42
     

13. Розв'яжіть задачу: А : Б + В : Г = (Ґ + Д) : Е + Є, де:

А — максимальний загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні громадянина (громадян); Б — термін, протягом якого особа повинна сплатити адміністративний штраф; В — максимальний відсоток відрахувань із заробітної плати при призначенні виправних робіт у адміністративному праві; Г — загальна кількість форм звернень громадян; Ґ — мінімальний вік, з якого настає адміністративна відповідальність; Д — строк, протягом якого накладається стягнення за скоєне адміністративне правопорушення; Е — максимальний загальний термін адміністративного затримання; Є — термін, на який призначаються виправні роботи.

ІІ. Підготуйте список додаткової літератури до питання:

14. Суб’єкти адміністративного права.

15. Державне управління та напрямки його реформування в Україні.

16. Ознаки та особливості адміністративної відповідальності.

17. Принципи і структура адміністративного процесу.

18. Боротьба з адміністративними правопорушеннями.

19. Проблема кодифікації адміністративного права.

20. Правовий статус державних службовців.

21. Правові аспекти адміністративної реформи в Україні.

22. Провадження у справах про адміністративні правопорушення.

23. Адміністративні правовідносини.

ІІІ. Складіть план до питання:

24. Органи, уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення.

25. Джерела адміністративного права.

26. Система адміністративного права України.

27. Методи державного управління та їх класифікація.

28. Адміністративна правоздатність і дієздатність.

29. Особливості адміністративно-правового статусу посадових осіб.

30. Адміністративні стягнення.

 

Високий рівень:

Зробіть юридичний аналіз ситуації:

1. Голова Волинської обласної держадміністрації видав рішення про дострокове звільнення з посади голову держадміністрації Локачинського району за порушення останнім рішень Кабінету Міністрів України. Здійсніть юридичний аналіз ситуації.

2. Державною адміністрацією Жашківського району Черкаської області підготовлені і подані на затвердження районної Ради народних депутатів Правила торгівлі на ринку. Чи правомірні дії державної адміністрації? Яким нормативним документом визначається компетенція державної адміністрації щодо затвердження правил, за порушення яких передбачена адміністративна відповідальність?

3. Члени громадської організації, діяльність якої тимчасово була заборонена, звернулися до легалізаційного органу з клопотанням про поновлення діяльності організації у повному обсязі, тому що причини, які були підставою для цієї заборони, усунені. Якими повинні бути дії легалізуючого органу?

4. Державною адміністрацією Буринського району Сумської області відмовлено у реєстрації молодіжної громадської організації на тій підставі, що її статут передбачає членство в ній при досягненні тринадцятирічного віку. Чи правомірне це рішення?

5. Громадська організація “Злагода” подала до податкової інспекції перекручені дані про свої витрати і прибутки. Виявивши ці факти, податкова інспекція прийняла рішення про накладення на громадську організацію стягнення згідно ст.30 Закону "Про об'єднання громадян" і попередила її керівників, що при повторному порушенні фінансової дисципліни заборонить діяльність організації на 6 місяців. Здійсніть юридичний аналіз ситуації.

6. При оформленні на роботу гр. Приходька А.Г. працівник відділу кадрів заводу "Залив" вимагав від нього вказати в офіційних документах, чи є він членом якої-небудь політичної партії. Чи правомірні вимоги працівника відділу кадрів?

7. Виконавчий комітет сільської Ради народних депутатів звернувся в районний суд з поданням відносно громадської організації "Гуманітарні контакти", яка функціонує на його території. У документі зазначались факти систематичного грубого порушення організацією Закону "Про об'єднання громадян" і містилось прохання розглянути питання про її примусовий розпуск на підставі цього закону. Якою повинна бути реакція суду на подання виконавчого комітету?

8. Неповнолітні Олег (16 років) та Сергій (17 років) піц час перегляду фільму у кінотеатрі випили пляшку вина і під впливом алкоголю почали приставати до громадян, що сиділи перед ними, вживаючи нецензурну лексику. Як слід кваліфікувати дії хлопців? Які стягнення можуть бути застосовані до них?

9. Під час футбольного матчу, після несправедливого пенальті у ворота своєї команди, вболівальники влаштували бійку на стадіоні. Визначте ознаки та склад адміністративного правопорушення (проступку).

10. Під час концерту популярної рок-групи група фанатів (16-17 років) у відповідь на неодноразові зауваження міліціонерів, вступила у бійку із працівниками правоохоронних органів. Вкажіть ознаки адмі­ністративного проступку, обставини, що пом'якшують та обтяжують відпо­відальність.

11. Працівники ДА1 зупинили водія, який був без шолома і керував мотоциклом у нетверезому стані. Визначте склад адміністративного проступку. Які стягнення можуть бути застосовані до водія?

12. Неповнолітній Юрко (17 років) пообіцяв своєму товаришу Антону (16 років) принести у міський парк відпочинку мисливську гвинтівку батька і постріляти з неї. Коли Юрко чекав Антона, його було затримано нарядом міліції. Як кваліфікувати дії Юрка? Яке стягнення може бути застосоване до нього? Чи буде притягнутий до відповідальності його батько?

13. Пізно ввечері у дворі багатоповерхового будинку група підлітків (16-17 років) про щось дуже голосно сперечалася, розмахуючи один перед одним руками. У цей час повз них проходили працівники кримінальної міліції у справах неповнолітніх, які затримали всю групу підлітків, доставили їх у найближчий відділ міліції, де було складено протокол за скоєння адміністративного проступку — порушення громад­ського порядку. Оскільки неповнолітні вже притягувалися до адміністра­тивної відповідальності, то на основі складеного протоколу начальник міліції прийняв рішення про адміністративний арешт хлопців на 20 діб та накладення на них штрафу. Проаналізуйте ситуацію. Чи правильно було прийнято рішення? Знайдіть помилки.

14. Громадянина Василя Орлова та його сина Вадима (13 р.) було затримано на надувному човні посередині озера рибінспектором, коли вони зі сітки витягували рибу. Вкажіть склад адміністративного право­порушення. Які адміністративні стягнення можуть бути застосовані?

15. Шістнадцятилітнього Петра було затримано охоронцем у супер­маркеті під час спроби вкрасти дві пляшки пива. Хлопця доставили у відділ міліції, де його було допитано, а після цього накладено інспек­тором штраф у 50 гривень і відпущено додому. Які порушення працівни­ками міліції було допущено? Як кваліфікувати дії Петра?

16. Учні 9-го класу (14 років) святкували день народження свого товариша у нього вдома (батьки іменинника перебували на дачі). О 2320 діти вийшли на балкон квартири і голосно почали співати. На заува­ження сусідів ніяк не реагували. Тоді один і сусідів зателефонував у мілі­цію і повідомив про ситуацію, що склалася. Як вирішити ситуацію? Яку відповідь він отримає у міліції? Чи скоїли неповнолітні адміністративне правопорушення?

17. Неповнолітнього Макара К. (13 років) було затримано контро­лером у тролейбусі, коли хлопець пред'явив посвідчення громадянина, що постраждав внаслідок чорнобильської катастрофи, яке виявилося фаль­шивим (хлопець виготовив його сам за допомогою сканера та комп'ютера). Як кваліфікувати дії Макара? Які правові наслідки скоєного право­порушення?

18. Водій транспортного підприємства Щуренко, здійснюючі міжміський рейс по маршруту Харків – Київ, вибився з графіку руху через незначний ремонт мікроавтобуса. Майже всі місця в мікроавтобусі були зайняті ще з Харкова, пасажири поспішали до столиці і дуже обурювалися з приводу запізнення. Водій Щуренко зателефонував на автовокзал у Полтаву, повідомив про ситуацію і з’ясував, що за годину до прибуття ніхто білетів на його рейс не брав. Водій вирішив не заїжджати на полтавський автовокзал і зекономити час. Диспетчер автовокзалу особисто розмовляла з Щуренко, з’ясувала про відсутність продажу білетів на цей рейс, і тому вирішила нічого не повідомляти по гучномовцю. Директор автовокзалу, не почувши звичної об’яви, почав з’ясовувати ситуацію і викликав диспетчера до кабінету. Працівниця своєї провини не визнавала і в усьому звинуватила водія Щуренка. Жодних скарг від пасажирів на вокзалі у Полтаві та від пасажирів, яких водій своєчасно доправив у Київ, не надходило.

19. Громадянка Лисиця влаштувалася продавцем у невеличкий продуктовий магазин, власником якого був її родич громадянин Вовк. Взимку продавчиня занедужала, попередивши родича і одержавши його згоду, закрила магазин і після обіду пішла додому. Наступного дня до власника завітали працівники податкової, зясувалося, що ввечері вони приходили перевіряти порядок здавання виторгу, але магазин був зачинений. Вовк намагався все виправдати несподіваною хворобою Лисиці та своєї недосвідченістю у торгівельному бізнесі. Інспектор податкової Ведмеденко був невблаганний та оштрафував власника продовольчого магазину. Через півроку, вже влітку громадянка Лисиця, просидівши півдня майже без покупців, закрила магазин та пішла додому збирати речі, бо наступного дня в неї починалася відпустка і вона від’їздила до Криму. За три останні дні роботи вона вторгувала менше однієї десятої звичного виторгу, тому вирішила, що віддасть цю незначну суму родичу особисто. Але на ранок її зателефонував розлючений Вовк і повідомив про черговий конфлікт з інспектором податкової Ведмеденком.

20. Під час спільного рейду служби санветконтролю та громадської організації споживачів «За якісну продукцію» на місцевому ринку виявили цілу групу громадян, які біля центрального входу продавали гриби. Перевірка показала, що у декількох громадян в кошиках були по 2-3 неїстівні отруйні гриби, а перевірка двох відер грибів громадянки Брехуненко показала, що вони їстівні, але з підвищеним радіоактивним фоном. Коли гриби почали вилучати окремі продавці не сперечалися, просили їх не штрафувати, а громадянка Брехуненко зчинила скандал, брутально лаяла перевіряючи та ще й зламала дозиметр одного з них, не давала складати протокол, погрожувала зв’язками з керівництвом ринку. Обурені перевіряючи викликали міліцію.

21. Громадянка Балакуча, яка працює старшим лаборантом на одній з кафедр місцевого університету, звернулася за консультацією до юриста. Ситуація наступна: батько студентки Необачної, яка захворіла, прийшов на кафедру за завданнями для доньки. Балакуча все йому пояснила, підготувала три методички та збірник завдань, але виявилося, що читацький квиток дочки Необачний забув вдома. Він дуже поспішав і попросив прийняти у заставу свій паспорт. Балакуча погодилась, але просила повернути матеріали якомога швидше. Паспорт вона поклала біля себе на столі. Необачний з’явився тільки після обіду, поспішав ще більше, кинув матеріали на стіл і зачепив ними чашку з кавою, яка пролилася на його ж паспорт і суттєво пошкодила документ. Необачний почав кричати і ображати Балакучу. Сказав, що напише заяву в міліцію і повідомить, що вона порушує закон і псує людям документи. Громадянка Балакуча розгубилась, вона не зрозуміла про які порушення їй говорив Необачний, вважала себе потерпілою від такого нахабства і звернулася за консультацією до юриста.

22. Громадянин Пупко вирішив бурхливо «по-дорослому» відзначити своє 15-річчя. Через два дні після святкування з родиною він запросив своїх приятелів, взяв гроші, які йому подарували родичі, і пішов з компанією у нічний клуб. Всі його приятелі були однолітками, але з ними пішов старший брат одного з хлопців, якому вже виповнилося 18 років. Повертаючись з клубу о другій ночі хлопці вирішили ще посидіти у дворі. По дорозі зайшли в цілодобовий магазин, і Пупко придбав дві пляшки горілки, пиво, цигарки. Компанія розмістилася у сусідньому дворі, почала розпивати алкогольні напої, голосно кричати та співати. Мешканці будинку негайно викликали міліцію, а одна з громадянок впізнала сина Пупків та подзвонила їм до дому. Батьки Пупка прибігли майже одночасно з приїздом міліції. Зчинився скандал, бо мати Пупка почала кричати, що її сина змусили викрасти гроші та навмисно впоїли. А Пупко-старший лаявся з сусідами і всіляко їм погрожував за те, що викликали міліцію. Наряд міліції доправив у дільницю всіх учасників події: і родину Пупків, і компанію Пупка-молодшого.

23. Дільничний міліціонер Хоробрий прийшов до громадянки Дрібної у зв’язку з систематичними скаргами її сусідів по під’їзду: сморід з квартири, постійні відвідувачі-п`яниці. Дільничний міліціонер почав розмову з громадянкою Дрібною і звинуватив її у виготовлені самогону, почав складати протокол про вилучення самогонного апарату. Дрібна дуже розлютилася, почала кричати, що це незаконно, бо вона виготовляє самогон виключно для власних потреб. В цей час в квартиру Дрібної постукали, то був місцевий п’яниця і хуліган, неодноразово судимий за крадіжки громадянин Впротивний. Він не побачив працівника міліції і почав домовлятися з Дрібною про пляшку самогону в борг. Коли ж побачив Хороброго, то спробував втекти, але йому завадили сусіди.

ІІ. Виконайте реферати на тему:

24. Органи влади та місцевого самоврядування як суб’єкти адміністративного права.

25. Суб’єкти та основні стадії адміністративного процесу.

26. Адміністративно-правовий статус Президента України.

27. Громадяни як суб’єкти адміністративного права.

28. Адміністративний нагляд у сфері економіки.

29. Співвідношення державного управління та виконавчої влади в політико-правовому аспекті.

30. Відшкодування матеріальних збитків, які заподіяні адміністративним правопорушенням.

Завдання для самоконтролю знань

Тести для самоконтролю:

1. Нормами адміністративного права регулюються відносини:

а) пов’язані зі злочином і покаранням;

б) у сфері державного управління;

в) між державою і платниками податків;

г) між орендодавцем і орендарем.

2. Кодексом про адміністративні правопорушення України передбачені такі види адміністративних стягнень:

а) догана;

б) неустойка;

в) виправні роботи;

г) звільнення.

3. Справи про адміністративні правопорушення мають право розглядати:

а) комісії з трудових спорів;

б) виконкоми селищних і сільських рад;

в) господарські суди;

г) Конституційний Суд України.

4. Адміністративний арешт не застосовується до:

а) осіб віком до 19 років;

б) пенсіонерів;

в) вагітних жінок;

г) інвалідів ІІІ групи.

Питання для самоконтролю:

1. Що є предметом адміністративного права?

2. Яким методом регулюються адміністративно-правові відносини?

3. Назвіть основний нормативний акт адміністративного законодавства.

4. Хто є обов’язковим учасником адміністративно-правових відносин?

5. Що називають державною службою?

6. Що таке адміністративне правопорушення?

7. Хто може бути притягнутий до адміністративної відповідальності?

8. У чому полягає адміністративна відповідальність?

9. Які Ви знаєте види адміністративних стягнень?

10. Які органи (посадові особи) розглядають справи про адміністративні правопорушення?

& Література до теми

Основна

1. Гладкий С.О. Абетка правознавства + [ Електронний ресурс]: Навч. посібник / С.О. Гладкий, 2005. – Спосіб доступу: Електронний читальний зал ПУСКУ.

2. Кириченко В.М. Правознавство: Модульний курс / В.М. Кириченко. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 328 с.

3. Копиленко О.Л. Правознавство: Кредитно-модульний курс. Навчальний посібник / О.Л. Копиленко, Ю.І.Римаренко, Л.І. Мозковий. – К.: “ВД Професіонал” , 2007. – 400 с.

4. Правознавство: Підручник / А.І. Берлач, С.С. Бичкова, Д.О. Карпенко, А.М. Колодій та ін. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців “Правова єдність, 2008. – 792 с.

5. Правознавство: Підручник / За ред. В.В. Копєйчикова, А.М.Колодія . – [8-е вид.] – К.: Юрінком Інтер, 2007. – 752 с.

Додаткова

Нормативно-правові акти (на сайтах: //www.liga.kiev.ua; //www.rada.gov.ua) :

6. Конституція України.

7. Кодекс адміністративного судочинства.

8. Кодекс України про адміністративні правопорушення.

9. Митний кодекс України.

10. Про державну службу: Закон України.

11. Про державну податкову службу в Україні: Закон України.

12. Про державну виконавчу службу: Закон України.

13. Про заходи щодо впро­вадження Конвенції адміністративної реформи в Україні: Указ Президента України від 22 липня 1998 р.№ 810/ 98

14. Про звернення громадян: Закон України.

15. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України.

16. Про місцеві державні адміністрації: Закон України.

17. Про Президента України: Закон України.

18. Про судоустрій України: Закон України

19. Про службу в органах місцевого самоврядування: Закон України.

20. Про систему центральних органів виконавчої влади: Указ Президента України від 15 грудня 1999 р.

Навчальні посібники:

21. Авер¢янов В.Б. Органи виконавчої влади в Україні. – К.: Ін Юре, 1997. – 48 с.

22. Адміністративне право України/ Ред. Бандурка М.І. – К.: Хрінком Інтер, 2005. – 540 с.

23. Адміністративне право України: Підручник для студентів/ Ред. Ю.П. Битяк. – К.: Юрінком Інтер, 2005. – 544 с.

24. Бахарах Д.Н. Административное право: Учебник для вузов. – М.: Изд-во БЕК, 1997. – 368 с.

25. Беленчук І.А. Адміністративне право України: Навч. посібник. – К.: А.С.К., 2004. – 176 с.

26. Ведєрніков Ю.А. Адміністративне право України: Навч. посіб. – К.: ЦНЛ, 2005. – 335 с.

27. Голосніченко І.П. Адміністративне право України (основні категорії і поняття). – К.: МАУП, 1998. – 52 с.

28. Коваль Л.В. Адміністративне право: Курс лекцій для студ. юр.вузів. – К.: Вентурі, 1998. – 208 с.

29. Колпаков В.К. Адміністративне право України: Підр. – М.: Юрінком Інтер, 2001. – 736 с.

30. Колпаков В.К. Адміністративне право України: Підручник/ Колпаков В.К., Кузьменко О.В. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 544 с.

31. Основи правознавства: Навч. посібник / М.В. Логвинова, В.К. Кафарський. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 568 с.

Спеціальна література:

32. Законодавство України про адміністративні правопорушення// Бюлетень законодавства і юридична практика. – 2005. – №4. – 430 с.

33. Миколенко А.И. Административный процесс и административная ответственность. – Х.: Одиссей, 2004. – 272 с.

Довідкова література:

34. Большой юридический словарь / Ред. Сухарев А.Я. – М.: Инфра‑М, 1998. – 790 с.

35. Популярна юридична енциклопедія. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 528 с.

36. Популярный юридический энциклопедический словарь. – М.: Большая российская энциклопедия, 2000. – 800 с.

37. Словник законодавчих термінів. – К.: Вид‑во Основа; Центр розвитку українського законодавства, 2000. – 608 с.

38. Юридичне енциклопедія: В 6 т. / Відп. Ред. Ю.С. Шемшученко та ін. – К.: Українська енциклопедія, 1998.
Т. 1: А-Г, 1659 ст. – 1998. – 672 с.
Т.2: Д-Й, 1595 ст. – 1998. – 747 с.
Т. 3: К-М, 1767 ст. – 2001. – 792 с.
Т. 4: Н-П, 1517 ст. – 2002. – 720 с.
Т. 5: П-С, 1668 ст. – 2003. – 735 с.

39. Юридический словарь И. Дахно: Словарь законодательных и нормативных терминов. – 2‑е изд. Доп. – К.: “А.С.К.”, 2001. – 1056 с.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.