Здавалка
Главная | Обратная связь

ВИМОГИ ДО ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬГоловною умовою успішного виконання індивідуальних завдань є уважне і вдумливе ознайомлення студентами зі змістом завдання й чітке дотримання схеми відповіді.

Індивідуальні завдання виконуються студентом на аркуші А4 в звичайній письмовій формі чи комп’ютерному наборі (див. Зразок оформлення індивідуального завдання). У правому верхньому кутку зазначається прізвище, ім’я, по-батькові студента, шифр академгрупи, дата виконання роботи. Далі по центру сторінки вказується тема, рівень складності, формулювання завдання. Нижче має міститися відповідь з дотриманням вимог до виконання певної групи завдань.

Зразок оформлення індивідуального завдання:

  Москаленко Антон Сергійович, група ОА-11, робота виконана 24.10.2009 Тема 2: Кримінальне право України Високий рівень складності Умови завдання: Працівник швейної фабрики Вовченко під час обідньої переви зайшов на склад готової продукції до завідувачки складу Зоріної, яка була його сусідкою по дачі й у них з Вовченком виник земельний спір. Скориставшись її довірливістю, яка на деякий час залишила двері приміщення незамкненими, він вирішив помститися Зоріній, склав у пакет 5 костюмів і заховав їх на території фабрики з метою викрадення і подальшого продажу для придбання будматеріалів. Випивши «для хоробрості» горілки, Вовченко через прохідну пройшов на територію фабрики вночі, перекинув пакет через паркан 13-літньому синові Дмитру і вони разом віднесли їх додому. Наступного дня Вовченко повторив дії, винесши зі складу і сховавши на території фабрики ще 10 костюмів. Вночі він спробував забрати речі, але біля місця схованки постійно протягом ночі тривали ремонтні роботи і забрати костюми йому не вдалося. Крім того, очікуючи, Вовченко змерз, застудився і лежав вдома хворий. За два тижні він вийшов на роботу, заглянув до своєї схованки і побачив, що костюми намокли, взялися цвіллю й зіпсувалися. Зробіть юридичний аналіз ситуації. Відповідь: Скоєно кримінальне правопорушення – злочин. Суб’єкт злочину – громадянин Вовченко, досяг віку кримінальної відповідальності і є осудним. Дмитро його 13-річний син, згідно зі ст.22 Кримінального кодексу України, не досяг віку, з якого настає кримінальна відповідальність, отже не може вважатися суб’єктом злочину. Об’єкт злочину – 15 костюмів, що є власністю швейної фабрики. Об’єктивна сторона злочину – таємне викрадення чужого майна у першому випадку, у другому – цей же злочин не було закінчено з причини, що не залежала від його волі. Суб’єктивна сторона злочину – вина у формі прямого умислу. Корисливий мотив, помста. Таким чином, дії Вовченка в першому епізоді слід кваліфікувати як крадіжку (ст. 185 ККУ), поєднану з проникненням у приміщення (п.3 ст.185 ККУ), а в другому епізоді – закінчений замах на крадіжку (п.2 ст. 15 ККУ). Участь Дмитра у викраденні майна співучасті не утворює, оскільки він не є суб’єктом кримінально-правових відносин (п.2 ст.22 ККУ). Вчиненя злочину з використанням малолітнього сина й у стані алкогольного сп’яніння є обставинами, що обтяжуюь покарання. Оскільки 15 костюмів можуть коштувати від ста до двохсот п’ятдесяти неоподаткованих мінімумів громадян, шкода, завдана потерпілому, може бути визнана як значна (п.3 ст.185 ККУ). Отже суд має підстави винести рішення по позбавлення волі громадянина Вовченка на строк від трьох до шести років. Крім того, він повинен відшкодувати майнову шкоду, заподіяну фабриці.

Вимоги до виконання окремих видів індивідуальних завдань:

Підбірка літератури з визначеної проблеми – список повинен містити перелік спеціальної літератури (монографії, статті у наукових виданнях) та публікацій з проблеми в ЗМІ (усього 10-15 позицій). Потрібно зазначати, фондами якої бібліотеки Ви користувалися (обласної, ПУСКУ, інших) і вказувати шифр монографії, підручника тощо. Наприклад:

Бахарах Д.Н. Административное право: Учебник для вузов. – М.: Изд-во БЕК, 1997. – 368 с. Обласна б-ка Х 3 Б30

Підготовка електронного варіанту презентації – виконується і подається на електронному носієві (10-15 слайдів до теми, що мають текстовий супровід).

Розробка тестових завдань до визначених тем7-10 запитань з чотирма варіантами відповіді, одна з яких правильна (виділяється курсивом).

Складання кросворду відбувається за заданою у посібникові формою. Студент має право змінити форму кросворда, але використати при цьому не менше 12-15 понять з теми. Головною вимогою до оформлення є чіткість і наукова відповідність формулювань слів.

Юридичний аналіз ситуаціївиконується за вказаним зразком, з обов’язковим посиланням на нормативно-правові акти. У задачі перед Вами моделюється певна ситуація, яка вимагає юридичного вирішення. Набуті при вивченні курсу теоретичні знання необхідно застосувати в практичній площині. Ваші роз’яснення та коментарі повинні бути розгорнутими, вичерпними. Пояснюйте статті кодексу або законів України, до яких апелюєте. Дайте визначення основних понять, які будете використовувати.

Написання есе – (франц. essai – спроба, нарис, від лат. exagium – зважування) – це прозаїчний твір невеликого обсягу та вільної композиції, який виражає індивідуальні враження й міркування з конкретного приводу чи питання, не претендує на визначальне чи вичерпне трактування предмета. Як правило, есе пропонує новий, суб’єктивно забарвлений погляд на проблему, може мати філософський, науково-популярний чи суто белетристичний характер. Написання таких робіт має сприяти виявленню студентами не тільки наукового, але й творчого підходу до розуміння проблеми, розвиткові логічного мислення. Обсяг есе – до 5 сторінок комп’ютерного набору.

Написання реферату на визначену тему– робота над рефератом складається з певних етапів (вибір теми, накопичення інформаційного матеріалу, підготовка та написання реферату, захист реферату). Реферат повинен мати таку структуру:

План – це логічна основа реферату. Від нього залежить структура, зміст, логічний зв’язок частин реферату. Розробка плану розпочинається з ознайомлення з відповідною літературою, на основі якої складається попередній план з 2–3 пунктів. План не слід занадто деталізувати - в ньому даються основні, центральні питання теми у логічній послідовності. Доцільно попередньо складений план реферату узгодити на консультації із викладачем. Маючи попередній план, необхідно звернутися до бібліографії. Суттєву допомогу в ознайомленні із бібліографією можуть надати бібліотечні каталоги (алфавітний, систематичний, предметний), довідкова література (енциклопедії, словники, статистичні збірники), наукова та періодична література (монографії, журнали, газети).

Вступ – це частина реферату, що передує основному текстові.В ньому необхідно показати значення, актуальність проблеми, які розглядаються, обґрунтувати вибір теми, сформулювати основну мету, яка буде розкрита в рефераті.

Основна частина роботи повинна бути присвячена глибокому теоретичному аналізові як теми в цілому, так і окремих її питань, правильно ув’язати теоретичні положення із практикою, розкрити матеріал відповідно до складеного плану. Виклад основних питань завершується короткими висновками, де узагальнюються найважливіші положення, розглянуті в рефераті.

Реферат повинен бути написаний грамотно, без помилок, повторів, скорочень. Важливе значення має правильне оформлення реферату. На титульному аркуші необхідно вказати назву вищого навчального закладу, факультету, реферату, групу, своє прізвище та ініціали, прізвище наукового керівника. На наступному аркуші наводиться план реферату із наведенням сторінок відповідних розділів. Наведені у тексті цитати повинні відповідати посиланням на джерела, з яких вони наведені та оформлені таким чином: [1, с. 25], де перша цифра – номер джерела за списком використаної літератури, а друга вказує на номер сторінки. Текст реферату повинен бути набраний на комп’ютері з одного боку аркуша формату А4, шрифт Times New Roman, розмір 14, поля: верхнє та нижнє – 15 мм, ліве – 20 мм, праве – 10 мм, інтервал – 1,5. Кожний розділ плану розпочинається з нової сторінки. Сторінки повинні бути пронумеровані у правому верхньому куті. Обсяг реферату 10–12 сторінок.

У кінці реферату наводиться список використаної літератури (8–10 джерел), розташованої в алфавітному порядку за прізвищем автора, з наведенням назви праці (статті), видавництва, року видання та загальної кількості сторінок по кожному літературному джерелу.

Підготовлений реферат захищається на семінарському або індивідуальному занятті. Аргументом для підготовки до захисту реферату є позитивна рецензія наукового керівника, в іншому випадку його необхідно доопрацювати відповідно до наданих в ній рекомендацій. Реферат не допускається до захисту, якщо текст реферату є компіляцією тексту підручника; основні питання не розкрито або викладено фрагментарно; текст містить помилки; реферат оформлено неправильно. Підготовка до захисту реферату включає усунення недоліків та помилок, вказаних у рецензії та складання короткого резюме реферату (визначення важливих понять, фактів, формулювання висновків), що буде сприяти закріпленню матеріалу в пам’яті та вільному його викладу під час захисту.

Протягом вивчення дисципліни студент може виконати два реферати з різних тем.

– Індивідуальна науково-дослідна роботавиконується студентом протягом семестру. Тематика робіт подається окремо й охоплює весь навчальний матеріал. Структура науково-дослідноїроботи ідентична вимогам до підготовки реферату, але її обсяг – 20-25 сторінок. Студент може представити її результати з відповідною мультимедійною презентацією на засіданні юридичного гуртка чи дискусійного клубу, виступити з доповіддю на студентській науковій конференції.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.