Здавалка
Главная | Обратная связь

Тема 2: КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ 

Методичні поради до вивчення теми:

Конституційне право являє собою фундамент правової системи, що зумовлює важливість його вивчення. Розгляд теми доцільно розпочати зі з’ясування змісту поняття «конституція» та основних її видів. Виходячи із загальної класифікації конституцій, потрібно дати характеристику чинної Конституції України як писаної, унітарної, жорсткої.

Характеризуючи загальні засади конституційного ладу України необхідно визначити головні елементи державного і суспільного ладу, а саме – суверенність та незалежність, демократизм, соціальність. Виходити слід з того, що Україна є унітарною державою, джерелом влади якої є народ. Декілька аспектів цього питання теми заслуговують на особливу увагу, а саме: проголошення України правовою державою, в якій домінує принцип верховенства права; конституційний принцип політичної, економічної та ідеологічної багатоманітності суспільного життя, який передбачає багатопартійність, рівноправність різних форм власності і господарювання, відсутність загальнообов’язкової ідеології.

Серед питань теми фундаментальне значення мають конституційні принципи правового статусу людини, особи, громадянина. Потрібно звернути увагу на те, що Конституція розрізняє правовий статус людини і правовий статус громадянина, та пояснити відмінність між цими поняттями. Наступним кроком буде ознайомлення зі змістом норм, що становлять інститут громадянства. Основними аспектами питання про громадянство є порядок набуття і припинення громадянства та принципи громадянства.

Конституція України фіксує права, свободи та обов’язки, котрі визначають найбільш важливі відносини держави з громадянами, фундамент правового статусу особи в суспільстві. Для належного засвоєння цього питання необхідно засвоїти зміст понять «право», «свобода», «обов’язок». Хоча в сучасній теорії конституційного права є декілька варіантів класифікації прав та свобод людини, рекомендуємо розглянути такі три групи: громадянські, політичні, соціально-економічні.

Вивчення питання про форми народовладдя та види виборчих систем слід почати зі Ст. 5 Конституції України, в якій зазначено: «Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування». Отже, потрібно розрізняти дві форми здійснення народовладдя, які доповнюють та збагачують одна одну: безпосередню та представницьку демократію. Для формування представницьких органів потрібна виборча система (мажоритарна, пропорційна чи змішана). Варто пригадати останні вибори, проведені до Верховної Ради України й органів місцевого самоврядування, та з’ясувати, за якою виборчою системою вони проводилися. Також необхідно визначити принципи виборчого права.

Далі слід зупинитися на видах виборчого права, яке може бути пасивним та активним. Потрібно пам’ятати, що виборче право реалізується громадянами за принципами виборчого права, які закріплені в Конституції України. Однією з реалій політико-правового життя України можна вважати інститут референдуму. Необхідно чітко засвоїти зміст поняття «референдум», розрізняти види референдуму.

Одне з питань теми, винесених на самостійне опрацювання, присвячене місцевому самоврядуванню в Україні. Вивчаючи його, потрібно засвоїти зміст поняття «місцеве самоврядування», визначити перелік суб’єктів місцевого самоврядування, компетенцію цих органів, права, обов’язки та повноваження депутатів місцевих рад, охарактеризувати види правових актів, що видаються органами місцевого самоврядування.

 

Завдання для самопідготовки

 

Елементарний рівень

1. Опрацювати питання лекційного заняття:

1. Конституційне право як галузь права.

2. Поняття та види Конституцій. Джерела конституційного права України.

3. Конституційні засади державного та суспільного ладу України.

4. Загальна характеристика виборчих системи. Принципи виборчого права.

5. Конституційний принцип поділу влади. Загальна характеристика органів державної влади в Україні.

2. Виписати у словник правничої термінології та дати визначення основних термінів і понять:

Конституція, конституційний лад, конституційно-правовий статус, людина, особа, громадянин, апатрид, біпатрид, громадянство, референдум, вибори, виборча система, виборче право, законодавча влада, виконавча влада, судова влада, парламентаризм, законодавчий процес, глава держави, інаугурація, вето, імпічмент, уряд, місцева державна адміністрація, місцеве самоврядування, територіальна громада.

3. Ознайомитися з рекомендованою літературою до теми, скласти опорний конспект та підготуватися до обговорення основних питань семінарського заняття.

План семінарського заняття:

1. Загальні засади конституційного ладу України.

2. Громадянство України.

3. Основні права, свободи й обов’язки людини і громадянина в Україні.

4. Народовладдя в Україні та форми його здійснення. Виборче право та виборча система в Україні.

4. Опрацювати питання теми, винесені на самостійне вивчення:

1. Види конституцій.

2. Порядок внесення змін і доповнень до Конституції України.

3. Органи місцевої державної виконавчої влади.

4. Система місцевого самоврядування в Україні.

Індивідуальні завдання:

Достатній рівень

 

1. Складіть таблицю «Ознаки правової держави в Конституції України» за схемою:

Ознаки правової держави, закріплені в Конституції України Зміст конституційних норм, у яких розкриваються ознаки правової держави
 

2. Чи мають право особи у зазначених ситуаціях на набуття гро­мадянства України? Якщо мають, то за якими підставами?
а) дитина, що народилася в Україні, батьки якої громадяни Польщі, мають дозвіл на тимчасове проживання в Україні;
б) дитина, що народилася в Україні під час переїзду її батьків із Росії на постійне проживання до Німеччини;
в) особа без громадянства, дід якої народився на території Закар­патської України та емігрував до США у 1939 році;
г) дитина (громадянин Росії), що була усиновлена, коли батько громадянин Росії, а мати - громадянка України;
д) дитина, батьки якої померли (громадяни Молдови), виховується у державному дитячому будинку в Україні;
е) громадянин України встановив опіку над своїм товаришем, грома­дянином Білорусії, який проживає в Україні і визнаний недієздатним;
є) громадянин Німеччини, що придбав в Україні готельний комплекс;
ж) громадянин Росії визнаний судом батьком дитини, що народилася в Україні у громадянки України.

3. Використовуючи норми Конституції України, складіть таблицю «Форма сучасної української держави» за схемою:

Складові форми держави Закріплення їх в Конституції України
   

4. Чи мають право особи у зазначених ситуаціях на набуття гро­мадянства України? Якщо мають, то за якими підставами?
а) громадянин Польщі, який є співвласником приватного спільного підприємства, розташованого в Україні;
б) особа без громадянства, що вчинила зумисне вбивство у Туреччині;
в) особа (громадянин Румунії), що вийшла із в'язниці в Україні, де відбувала покарання (позбавлення волі на 5 років) за подвійне вбивство з необережності;
г) професор Кембриджського університету, громадянин США;
д) громадянин однієї із арабських країн, який є власником заводу в Україні і підозрюється у фінансуванні палестинських терористів.

5. Складіть таблицю «Громадянські (особисті) права та свободи громадян України» за схемою:

Види прав і свобод Зміст основних положень Приклади здійснення
   

6. Громадянин Білорусії хоче прийняти громадянство України. Вій вільно розмовляє українською мовою, має власне кафе в Україні, не порушував законів України. Яких умов йому слід дотриматися ще, аби стати громадянином України?

7. Переглянувши публікації друкованих ЗМІ, наведіть, посилаючись на джерело, 5 прикладів забезпечення громадянських (особистих) і політичних прав громадян України. Прокоментуйте їх, посилаючись на законодавство.

8. Складіть таблицю «Реалізація економічних, соціальних та культурних прав громадян України» за схемою:

Назва права Зміст основних положень Приклади здійснення
   

9. Знайдіть помилки у тексті: Верховний Суд України прийняв рішення про позбавлення громадя­нина Шаробури громадянства України у зв'язку з тим, що він без згоди державних органів України добровільно вступив на службу у французький іноземний легіон та брав участь у військових діях в Африці. Прокоментуйте, посилаючись на норми законодавства.

10. Переглянувши публікації друкованих ЗМІ, наведіть, посилаючись на джерело, 5 прикладів порушення громадянських (особистих) і політичних прав громадян України. Прокоментуйте їх, посилаючись на законодавство.

11. Складіть таблицю «Конституційні принципи правового статусу громадянин України» за схемою:

Принципи Зміст принципу Значення принципу
 

 

12. Відповідно до Закону України «Про об’єднання громадян» забороняється діяльність організацій, програмні цілі яких спрямовані на:
а) сприяння національно-культурному розвиткові регіону;
б) боротьбу у виробленні державної політики;
в) зміну конституційного ладу України насильницьким шляхом;
г) порушення суверенітету і територіальної цілісності України;
д) ліквідацію незалежності України;
е) формування органів влади та представництво у їхньому складі;
є) обмеження прав та свобод людини;
ж) пропаганду війни, насильства, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі;
з) боротьбу за певну національну програму суспільного розвитку.
При відповіді, посилайтеся на відповідні норми Закону «Про об’єднання громадян».

13. Визначте, посилаючись на норми законодавства, які права і свободи громадян України порушуються у ситуаціях, про які йдеться:
а) громадянин здійснив самовільне захоплення невеликої дерев’яної будівлі господарського призначення, що знаходилася на межі його земельної ділянки;
б) органи місцевого самоврядування заборонили зібрання громадян – прихожан греко-католицької церкви;
в) листоноша, повернувшись після роботи додому, обговорювала з сусідками зміст телеграм, які вона розносила адресатам;
г) під час засідання суду свідок назвав підсудного злочинцем;
д) працівника звільнили з роботи за те, що він набув членства однієї з політичних партій;
е) працівники міліції без санкції прокурора здійснили обшук у квартирі підозрюваного у скоєнні крадіжки;
ж) один з чоловіків з’ясовував стосунки з іншим, використовуючи нецензурну лайку.

14. У Конституції України зазначено, що Україна є демократично правовою, соціальною державою. Проаналізуйте зміст розділів I, II цієї Конституції і визначте в яких її положеннях втілено ознаки правової держави, соціальної держави.

15. Переглянувши публікації друкованих ЗМІ, наведіть, посилаючись на джерело, 5 прикладів реалізації громадянами України своїх політичних прав і обов’язків. Прокоментуйте їх, посилаючись на законодавство.

16. Складіть таблицю «Права дитини», посилаючись на Конвенцію про права дитини, за схемою:

Громадянські (особисті) права Соціально-економічні Культурні
   

17. Проаналізувавши публікації друкованих ЗМІ, наведіть, посилаючись на джерело, 5 прикладів забезпеченняправ і свобод іноземних громадян та осіб без громадянства.

18. Розв’яжіть кросворд:

Питання по-горизонталі:

1. Нормативно-правовий акт, що приймається Верховною Радою чи всенародним референдумом.

2. Індивідуально визначена сукупність соціально значущих властивостей людини, які сформовані у процесі суспільного життя.

3. Особлива процедура усунення Президента України з посади.

4. Форма державного правління в Україні.

5. Поняття, що означає правовий зв’язок між фізичною особою та державою, який знаходить свій прояв у їхніх взаємних правах і обов’язках.

6. Обговорення законопроекту на пленарному засіданні Верховної Ради України.

7. Основний документ, що засвідчує приналежність особи до держави.

8. Повноважний представник народу в органах державної влади та місцевого самоврядування.

9. Затвердження вищим органом державної влади міжнародного договору та згода на його обов’язковість для країни.

10. Державний орган виконавчої влади в регіоні, який наділений правом представляти інтереси держави і приймати від її імені розпорядження.

11. Офіційне звернення особи в письмовій формі про прийняття до громадянства чи вихід з громадянства України.

 

Питання по-вертикалі:

12. Нормативно-правовий акт, що має найвищу юридичну силу в Україні.

  1.   12.      
  2.          
  3.                  
  4.                  
5.                        
  6.              
  7.              
  8.              
  9.                      
  10.                        
  11.          

19. Визначте єдність та відмінність понять «людина», «особа», «громадянин».

20. Переглянувши публікації друкованих ЗМІ, наведіть, посилаючись на джерело, 5 прикладів виконання громадянами України своїх громадянських (особистих) прав. Прокоментуйте їх, посилаючись на законодавство.

21. Посилаючись на конституційні норми, визначте, які права людини було порушено у зазначених ситуаціях:

а) водій автомобіля збив пішохода. Від отриманих травм останній помер у лікарні;

б) у літньому таборі відпочинку старшокласники час від часу ввечері заходили до кімнат, де проживали діти молодшого віку і заставляли їх віджиматися, пересуватися на чотирьох кінцівках, гавкати як собаки тощо, погрожуючи за невиконання та повідомлення вожатим фізичною розправою;

в) двох неповнолітніх при виході із кінотеатру затримав наряд міліції. У відділенні міліції їм не повідомили причини затримання. Через чотири дні про це було повідомлено їхніх батьків, які прийшли і забрали дітей;

г) з міліцейського протоколу:"... Двоє осіб (за свідченнями очевидців, чоловік та жінка) 3.07.2009 року, виламавши двері, проникли до дачного будинку. Проте вони не встигли нічого викрасти і змушені були втекти, оскільки до будинку під'їхав автомобіль...";

ґ) директор приватного підприємства, використовуючи міні-АТС, часто прослуховував і час від часу втручався у телефонні розмови працівників, що працювали у його фірмі;

д) із газетної статті: "...Незабаром пройдуть слухання у суді, за позовом гр. К., щодо друку у місцевій газеті недостовірної інформації про нього та членів його сім'ї, коли він балотувався у депутати до міської ради";

е) 17-літній Андрій К. вирішив з'їздити у Польщу на запрошення свого друга. Але йому відмовили у видачі закордонного паспорта, оскільки через 8 місяців він підлягає призову до Збройних Сил України і раптом до цього часу не повернеться в Україну;

є) За рішенням глави обласної державної адміністрації місцевій телерадіостанції, кореспонденти якої у своїх репортажах гостро критикували дії місцевої влади, було відмовлено у виділені частотного ефіру, за "підрив державної безпеки й авторитету влади";

ж) з оголошення: "До російської школи приймаються діти, які розмовляють російською мовою, а їхні батьки є православними хри­стиянами".

22. Переглянувши публікації друкованих ЗМІ, наведіть, посилаючись на джерело, 5 прикладів виконання громадянами України своїх економічних прав. Прокоментуйте їх, посилаючись на законодавство.

23. Посилаючись на конституційні норми, визначте, які права людини було порушено чи дотримано у таких ситуаціях:

а) працівниками підрозділу міліції по боротьбі із економічними злочинами було заарештовано групу осіб, що займалася виготовленням та збутом неліцензованих аудіо - та відеокасет;

б) громадянин К. після закінчення університету довгий час не міг знайти роботу за фахом і за порадою друзів вирішив розпочати власну справу, відкривши магазин;

в) громадянка Н. працює майстром на великому заводі. У зв'язку із складним економічним становищем уже 3 місяці їй не виплачують заро­бітну плату, у зимовий період не опалюють цехи, не вмикають освітлення;

г) міська рада заборонила проведення страйку робітників, котрі вимагають виплат заборгованої зарплати за 10 місяців і попередила керівників профспілки, що у випадку проведення несанкціонованого страйку він буде розігнаний нарядами міліції;

ґ) У зв'язку з тим, що у громадянки Н. є двоє неповнолітніх дітей, їй було надано до основної щорічної відпустки додаткову оплачувану відпустку терміном 5 днів;

д) Згідно із змінами до Державного бюджету України збільшується розмір одноразової допомоги при народженні дитини;

є) За рішенням міської ради громадянину О. (89 років, інвалід Великої Вітчизняної війни, пересувається на інвалідному візку) було надано нову квартиру на першому поверсі із пологим підйомом для інвалідної коляски;

є) Подружжя К. — пенсіонери за віком. Чоловік і дружина отримують пенсії. Незважаючи на те, що вони мають пільги при сплаті комунальних послуг, їхніх пенсій їм ледве вистачає на те, щоб прогодуватися. Вони вже кілька років не купували собі нового одягу та взуття;

ж) громадянку Д. було доставлено до лікарні швидкою допомогою із діагнозом приступ апендициту і вона потребує операції. Проте лікар не поспішає проводити операцію, а хоче зустрітися із родичами Д., натякаючи їй, що він не буде проводити операцію поки її родичі не "проспонсорують" його;

з) громадяни, постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи, отримують від держави компенсації та пільги у зв'язку із втратою здоров'я, евакуацією, відселенням або самостійним переселенням.

24. Переглянувши публікації друкованих ЗМІ, наведіть, посилаючись на джерело, 5 прикладів виконання громадянами України своїх соціальних прав. Прокоментуйте їх, посилаючись на законодавство.

25. Яких обов'язків дотримуються (не дотримуються) особи у зазначених ситуаціях? Посилайтеся на Конституцію України:

а) на приватному підприємстві заробітна плата виплачується робітникам частково за відомостями, а частково – у конвертах індиві­дуально кожному, без оформлення належних бухгалтерських документів;

б) громадянин Ж. на другий день після закриття сезону полювання вбив із мисливської рушниці дику козу;

в) клас учнів, перебуваючи у лісі, розпалив багаття із назбираних сухих гілок. Коли настав час йти додому, діти зібрали сміття, спалили його, а потім вогонь було ретельно затушено і присипано землею;

г) кандидат у народні депутати подав у виборчу комісію копію декларації про свої доходи, оригінал якої півроку тому подавав до по­даткової інспекції;

ґ) на пропозицію друзів, піти на кладовище і трохи там "порозва­жатися", Вадим відповів відмовою і їм не радив цього робити.

д) на початку святкової педагогічної ради з вручення атестатів про отримання повної загальної середньої освіти під час звучання перших нот Державного гімну України всі присутні у залі встали і припинили розмови;

е) на знак протесту проти дій уряду України прихильники приєднання Криму до Росії у центрі Севастополя спалили Державний прапор України;

є) громадянина С. (19 років) було виявлено працівниками міліції в селі за 90 км від місця проживання, переховуючись від призову до Збройних сил України;

ж) юнаки, яким виповнилося 16 років, проходять приписку до призивної дільниці у військкоматі;

з) троє підлітків побили перехожого, якого із чисельними синяками та двома зламаними ребрами було доставлено у лікарню.

26. Переглянувши публікації друкованих ЗМІ, наведіть, посилаючись на джерело, 5 прикладів порушення прав і свобод іноземних громадян та осіб без громадянства. Прокоментуйте їх, посилаючись на законодавство.

27. Знайдіть помилки у тексті:

а) У Всеукраїнському референдумі, що призначається Президентом України, беруть участь громадяни України з 20 років. У референдумі не беруть участі психічно хворі люди, недієздатні, обмежені у дієздатності за рішенням суду. Референдум у місцях позбавлення волі проходить під наглядом цивільних незалежних спостерігачів.

б) Вибори до Верховної Ради України відбуваються за пропорційною системою у 225-ти багатомандатних виборчих округах У виборах беруть участь політичні партії, блоки та громадські організації.

в) Право законодавчої ініціативи в Україні мають Президент України, Національний банк України, народні депутати, Конституційний Суд України, Верховна Рада АРК.

г) Закони приймаються більшістю депутатів, підписуються головою ВРУ та Президентом. Президент має право накладати вето протягом 10 днів з моменту надходження до нього закону. ВРУ може подолати вето Президента 3/4 голосів і з цього моменту закон набуває чинності.

д) Новий закон "Про вибори народних депутатів України" набув чинності 1 січня 2008 р.

28. Переглянувши публікації друкованих ЗМІ, наведіть, посилаючись на джерело, 5 прикладів виконання громадянами України своїх екологічних прав. Прокоментуйте їх, посилаючись на законодавство.

29. Намалюйте схему «Структура Верховної Ради України». Охарактеризуйте функції та діяльність двох структурних елементів.

30. Переглянувши публікації друкованих ЗМІ, наведіть, посилаючись на джерело, 5 прикладів виконання громадянами України своїх культурних прав. Прокоментуйте їх, посилаючись на законодавство.

Високий рівень:

І. Зробіть юридичний аналіз ситуації:

1. Громадянин Р. просить надати відстрочку від призову його синові Павлу в зв’язку з тим, що його старший син Дмитро проходить військову службу у Військово-морських силах України. Яким є порядок розгляду цього питання? Які документи повинні бути додані до заяви? Чи буде задоволене прохання? Назвіть підстави для надання громадянам відстрочки від призову на військову службу.

2. Особа без громадянства, що проживає в Україні протягом останніх чотирьох років, має власну квартиру, отримує пенсію, вивчила українську мову, не притягувалася до юридичної відповідальності, подала заяву про прийняття до громадянства України. Яку відповідь вона отримає?

3. Батьки чотирнадцятирічного Антона К. переїжджають на постійне проживання у Росію, змінюючи громадянство України на російське. Антон не бажає переїжджати, змінювати громадянство і хоче далі жити в Україні з бабусею. Як буде вирішено ситуацію? Чи буде врахо­вано думку Антона?

4. Депутат Верховної Ради Н. звернувся до ке­рівництва одного з приватних банків з вимогою надати йому повну інформацію про фінансову діяльність банку за період 2005-2009 рр. Підставами для своєї вимоги де­путат назвав: 1) на вимогу своїх виборців він проводить особисте депутатське розслідування діяльності банку; 2) як депутат Верховної Ради України він може зверну­тися за необхідною для розслідування інформацією і ні­хто не може йому відмовити у наданні інформації чи ухилитися від пояснення. Порівняйте поняття «депутатське звернення» і «депутатське розслідування». Поясніть, яким чином має діяти Голова зазначено­го банку?

5. Громадянин України переїхав на постійне проживання до Португалії. Через 10 років він вирішив повернутися в Україну і звернувся у посольство України в Португалії із проханням продовжити його закор­донний паспорт, термін дії якого закінчився. У посольстві заявили, що його позбавлено громадянства України у зв'язку з довгим проживанням за межами країни і закінченням терміну дії його паспорта. Чи правильно поступили працівники посольства?

6. Сім'я громадян України вирішила переїхати до Італії і набути італійського громадянства, попередньо відмовившись від українського. Які кроки їм потрібно здійснити для відмовлення від громадянства України?

7. Громадянин України В. звернувся до Конституційного Суду України з конституційним по­данням про порушення його конституційних прав, зо­крема ст. 36 Конституції України, яке знайшло свій вияв у неправомірності його звільнення з військової служби на підставі членства у партії «Національної Зла­годи». Дайте обґрунтовану відповідь на заяву громадянина Кононенка С. В. від імені Конституційного. Суду Ук­раїни.

8. У сім’ї громадянина Росії та громадянки України, що постійно проживає в Україні, с донька, яка народилася у Києві, та син, який наро­дився у Москві під час перебування у батьків чоловіка. Як буде вирішено питання громадянства у даних ситуаціях?

9. Громадянка України народила дитину в Польщі, перебуваючи там у довгостроковому службовому відрядженні. Батьком дитини є особа без громадянства. Як буде вирішено питання із громадянством дитини?

10. Верховна Рада України внесла зміни до ст. 93 Конс­титуції України, змінивши її текст словами: «... Зако­нопроекти, визначені Президентом України як не­відкладні, розглядаються Верховною Радою України протягом 15 днів з моменту надання їм статусу невід­кладних». Президент України звернувся з конституційним по­данням до Конституційного Суду України про неконсти­туційність прийнятого рішення Верховною Радою Ук­раїни. Від імені Конституційного Суду України винесіть обґрунтоване рішення. Розкрийте механізм внесення змін до Конституції України.

11. Жінка, громадянка України, народила в Україні дитину, батьком якої є її чоловік, громадянин Сирії, який навчається в КДУ імені Тараса Шевченка. Як буде вирішено питання із громадянством дитини?

12. Рахункова палата Верховної Ради України, за доручен­ням Верховної Ради України, розпочала перевірку кошто­рису витрат апарату Кабінету Міністрів України та вико­ристання коштів загальнодержавних цільових фондів. Прем'єр-міністр України заборонив проведення пере­вірки, посилаючись на те, що сфера застосування повно­важень Рахункової палати не поширюється на Кабінет Міністрів України. Проаналізуйте дії сторін цього спору. Розкрийте повноваження і сферу застосування пов­новажень Рахункової палати Верховної Ради України.

13. Сім'я Орлових (чоловік, дружина, дванадцятирічна донька, шістнадцятирічний син), що проживає в США п'ять років, отримала дозвіл від уряду країни на прийняття громадянства США. Передбачте дії батьків. Чи враховуватимуться у даній ситуації інтереси дітей?

14. Президент України звернувся з конституційним по­данням до Конституційного Суду України про переви­щення повноважень Верховної Ради Автономної Респуб­ліки Крим. Предметом конституційного подання став Закон «Про порядок управління майном Автономної Рес­публіки Крим», прийнятий 12.03.1998 року Верховною Радою Автономної Республіки Крим. Президент України наполягає на неконституційності дії Верховної Ради Автономної Республіки Крим. Винесіть обґрунтоване рішення від імені Конститу­ційного Суду України.

15. Дівчина після шлюбу з іноземцем має намір виїхати на постійне проживання до Туреччини, але не може вирішити – виходити з громадянства України чи ні. Що можна їй порадити?

16. Центральна виборча комісія відмовила у реєстрації кандидатом в депутати (за партійним списком) громадя­нинові Романову К. О.- начальнику відділу кадрів Наці­ональної академії внутрішніх справ України, підполков­нику міліції на підставі того, що: по-перше, у списки кандидатів в депутати від політичної партії можуть бути внесені тільки представники цієї партії; по-друге, спів­робітник міліції не може бути представником від полі­тичної партії (як представник від партії, виконувати її рішення і розпорядження), оскільки чинне законодавство України забороняє цій категорії службовців бути членом політичної партії. Проаналізуйте тест і дайте обґрунтовану відповідь що­до правомірності відмови Центральної виборчої комісії.

17. У сім'ї громадян України із Хмельницького, що перебуває на заробітках в Італії, народилася дитина. Громадянином якої країни буде дитина?

18. 24 грудня 2005 року Президент України видав роз­порядження про встановлення заборони на ввезення до України диких тварин із Сомалі у зв'язку із поширенням у цій місцевості інфекційної хвороби, носіями якої є дикі тварини. Розгляньте постанову Президента України з точки зору її правомірності. Визначте коло осіб, які мають право встановлювати зазначені обмеження.

19. У сім'ї осіб без громадянства, що тимчасово перебувають на території України, народилася дитина. Чи має право вона на громадянство України?

20. До паспортного столу Печерського райуправління внутрішніх справ м. Києва звернулась громадянка Ук­раїни Орлова К. із заявою про зміну громадянства її дітей. У заяві зазначалося, що 18.06.1987 року Орлова К. вступила у шлюб із громадянином Франції Ж. Балю і у шлюбі народила двох дітей: Івана - 1989 року народжен­ня та Катерину - 1993 року народження. Дітям було на­дано (за згодою матері) громадянство Франції. У вересні 1997 року шлюб було розірвано і Орлова К. І. з дітьми повернулась до України. На підставі зазначеного, грома­дянка Орлова К. просить змінити громадянство дітей, надавши їм громадянство України. Чи має право дитина вибирати своє громадянство? Дайте обґрунтовану відповідь на заяву громадянки.

21. Чотирнадцятилітній громадянин Петров звернувся до місцевих органів виконавчої влади із заявою, що містила прохання про реєстрацію молодіжної організації, засновником якої він є. Мета даної організації (за заявою громадянина Петрова) — вивчення прийомів рукопашного бою, правил користування холодною та вогнепальною зброєю, вивчення вибухових пристроїв та вибухових речовин. Чи буде зареєстровано дану організацію? Чому?

22. Громадянка П., 52 роки, вдова, інвалід І групи за зором, звернулася до призовної комісії з проханням надати відстрочку від призову на військову службу її єдиному сину Григорію, 18 років. Яким є порядок розгляду цього питання? Які документи повинні бути додані до заяви? Чи буде задоволене прохання? Назвіть підстави для надання громадянам відстрочки від призову на військову службу.

23. Громадянин Олександр К., народний депутат Верхов­ної Ради України, перебуваючи за кермом власного автомобіля, нехтуючи забороною на виконання обгону на певній дільниці дороги, здійснив маневр обгону. Внаслідок порушення правил дорожньо­го руху він зіткнувся з автомобілем ВАЗ-2103. В результаті зіткнення водій зазначе­ного автомобіля та його пасажир отримали незначні травми. Визначте, чи поширюється на громадянина Олек­сандра К. імунітет від юридичної відповідальності? Чи можуть правоохоронні органи затримати Олек­сандра К. на місці дорожньо-транспортної пригоди?

24. Громадянин Вітвицький надіслав заяву до обласної державної адміністрації із скаргою про недостатнє опалення у квартирі в зимовий період (температурний стовпчик ледь сягає + 16°С). Через 40 днів він отримав відповідь, що дане питання не у компетенції адміністрації. Дайте оцінку ситуації.

25. Громадянин Т., 24 роки звернувся до військкомату з проханням надати йому відстрочку від призову, оскільки разом з дружиною виховує 1,5 –річну доньку. Яким є порядок розгляду цього питання? Які документи повинні бути додані до заяви? Чи буде задоволене прохання? Назвіть підстави для надання громадянам відстрочки від призову на військову службу.

26. Чи отримають дозвіл на створення політичної партії в Україні близько 12 тисяч громадян України та Польщі віком від 16 до 25 років, що проживають компактно на прикордонних територіях, котрі вирі­шили утворити політичну партію, мета якої — приєднання до Польщі частини Західноукраїнських земель, на яких вони проживають?

27. 15 березня Президент України призначив нового голову обласної державної адміністрації (ОДА). Через місяць обласна рада висловила недовіру голові ОДА. За його усунення з посади проголосувало 44 депу­тати обласної ради з 80. Чи повинен Президент звільнити голову ОДА?

28. Громадянин С., 27 років, звернувся з проханням звільнити його від військової служби зв’язку з тим, що він є студентом православної духовної академії. Яким є порядок розгляду цього питання? Які документи повинні бути додані до заяви? Чи буде задоволене прохання? Назвіть підстави для звільнення від призову на військову службу.

29. Голова ОДА звернувся до Президента України із проханням звільнити ряд голів сільських, селищних рад та міських голів в області за невиконання рішень КМУ. Президент підписав указ про звільнення. Міські голови подали позови у суд на дії Президента. Яке рішення прий­ме суд?

30. Громадянка Є. звернулася з проханням надати відстрочку від призову її синові, 20 років, який потрапив до лікарні із загостренням апендициту. Яким є порядок розгляду цього питання? Які документи повинні бути додані до заяви? Чи буде задоволене прохання? Назвіть підстави для відстрочки від призову на військову службу.

ІІ. Поміркуйте над запропонованими проблемам і свої роздуми викладіть у формі есе:

1. Порівнявши зміст «Загальної декларації прав людини», прокоментуйте стан забезпеченості прав і свобод людини в Основному Законі України.

2. Обґрунтуйте свою точку зору з наступного висловлювання: «Моя свобода розмахувати руками завершується там, де починається ніс мого ближнього» (Р. Емерсон). Що ви знаєте про автора цього висловлювання? Наведіть приклади зі свого студентського життя, які підтвердять необхідність поєднання ваших прав і обов’язків.

3. На підставі аналізу положень Конвенції про права дитини визначте й обґрунтуйте свою думку:

а) положення, які, на ваш погляд, є найважливішими;

б) положення, виконання яких можливо забезпечити в сучасних умовах України;

в) положення, виконати які за сучасних умов неможливо.

4. Обґрунтуйте свою точку зору з наступного висловлювання: «Хоч загальне голосування і має темні боки, але попри все це єдиний спосіб розумного правління, бо воно є могутнім засобом стримування грубої сили» (В.Гюго). Що ви знаєте про автора цього висловлювання? Знайдіть в історії чи в сучасному законодавстві держав приклади обмеження принципів виборчого права (ценз загальності, осілості, майновий ценз тощо)

5. Підготуйте обґрунтований аналіз того, наскільки реальними та гарантованими є ваші конституційні права в сучасних умовах.

6. Обґрунтуйте свою точку зору з наступного висловлювання: «Щоб зробити з людей справжніх громадян, їм необхідно дати можливість реалізовувати свої громадянські права і виконувати свої громадянські обов’язки» (С. Смайл, американський вчений ХХ ст.). Прокоментуйте, наводячи приклади, чи вдається вам у повному обсязі реалізовувати громадянські права і виконувати громадянські обов’язки?

7. Чим відрізняються невід’ємні права від набутих. Яку роль вони відіграють при визначенні правового статусу людини і громадянина?

8. Ваш знайомий вважає, що суттєвої різниці в становищі громадян України й осіб без громадянства немає. Чи згідні ви з цим? Що б ви могли йому відповісти?

9. Проаналізуйте, посилаючись на зміст свого правового статусу, які конституційні обов’язки ви уже виконуєте, а які – виконуватимете у майбутньому.

10. Обґрунтуйте свою точку зору з наступного висловлювання: «Коли я можу робити те, що хочу, це означає, що я вільний, але те, чого я хочу, я хочу в силу необхідності» (Вольтер). Що ви знаєте про автора цього висловлювання? Як ці слова співвідносяться з правом на самовираження?

11. Уявіть собі, що Конституція України визначає не права і обов’язки громадян, а лише права. Спрогнозуйте можливі наслідки такої ситуації. Зробіть висновки стосовно доцільності існування конституційного принципу єдності прав і обов’язків громадян України.

12. Обґрунтуйте свою точку зору з наступного висловлювання: «Справедлива влада над людьми встановлюється лише шляхом служіння цим людям» (Вольтер). Що ви знаєте про автора цього висловлювання? Розкрийте зміст механізму взаємовпливу населення і влади в Україні?

13. При обговоренні проекту Конституції України 1996 р. чимало депутатів Верховної Ради схилялись до думки, що України має бути проголошена федеративною республікою, оскільки до її складу входить АРК. Знайдіть власні аргументи щодо цієї проблеми.

14. Французький мислитель Ж. де Местр зазначав: «Кожен народ має такий уряд, на який він заслуговує». Як ви розумієте цей вислів? Як український народ може впливати на формування владних органів? Наведіть приклади з новітньої історії України.

15. Проаналізуйте зміст публікацій трьох українських видань різної політичної орієнтації щодо однієї суспільної події відповідно до плану:
а) позиції яких політичних сил вони відображають;

б) яким є характер їхніх публікацій;

в) як у публікаціях забезпечуються конституційні права і свободи громадян України;

г) якою мірою публікація притаманні принципи об’єктивності, вірогідності і повноти інформації.

16. У сучасному світі існують різні думки стосовно смертної кари. Наскільки цей вид покарання відповідає змісту Конституції України в контексті дотримання прав і свобод людини? Якою є ваша позиція з цього питання? Обґрунтуйте її.

17. Яка виборча система, на вашу думку, найбільш адекватно відповідає умовам розвитку сучасної України?

18. Поміркуйте над проблемою «Суспільна необхідність і моральна обумовленість конституційних обов’язків громадян».

19. Порівняйте перелік політичних та громадянських (особистих) прав і свобод у Конституції України 1996 р. і Конституції 1978 р. З’ясуйте наявні відмінності. Про що вони свідчать?

20. Проаналізуйте, посилаючись на зміст свого правового статусу, які конституційні права і свободи ви уже реалізовуєте, а які – реалізовуватимете у майбутньому.

21. Доведіть, що конституційний статус громадян України відповідає міжнародно-правовим стандартам.

22. З’ясуйте позитивні і негативні сторони різних виборчих систем. Охарактеризуйте діючу виборчу систему України та запропонуйте свої рекомендації щодо її вдосконалення.

23. Проаналізувавши свою побутову поведінку, прокоментуйте її з точки зору дотримання конституційного законодавства, посилаючись на джерела.

24. Обґрунтуйте свою точку зору з наступного висловлювання: «Свобода означає відповідальність. Ось чому багато хто відчуває страх перед нею» (Бернард Шоу). Що ви знаєте про автора цього висловлювання?

25. Які зі складових конституційного права на «достатній рівень життя» є, на вашу думку, головною? Якими б показниками ви охарактеризували поняття «достатній рівень життя»? У чому різниця між поняттями «достатній» і гідний рівень життя? Яким ви вважаєте рівень життя вашої родини: достатнім, гідним чи іншим? Обґрунтуйте свою відповідь.

26. Обґрунтуйте свою точку зору з наступного висловлювання: «Втішатися природною свободою означає бути вільним від будь-якої вищої влади на землі, не підкорятися примхам людини або законодавчих органів, нею створених» (Дж. Локк). Що ви знаєте про автора цього висловлювання?

27. Чи потрібна народним депутатам України недоторканість? Спробуйте знайти її негативні і позитивні сторони, прикладами підкріплюючи свої міркування.

28. Обґрунтуйте свою точку зору з наступного висловлювання: «Справедлива влада над людьми встановлюється лише шляхом служіння цим людям» (Вольтер). Що ви знаєте про автора цього висловлювання? Як ці слова співвідносяться з принципом свободи самовираження ?

29. Порівняйте статус депутатів місцевих Рад і народних депутатів України. Знайдіть спільні й відмінні позиції. Які б зміни внесли ви до законодавства про вибори народних депутатів?

30. Що ви знаєте про права і обов’язки студентів вашого вузу? Прокоментуйте стан дотримання навчальної дисципліни особисто вами та студентами вашої академгрупи.

Завдання для самоконтролю

Тести для самоконтролю:

1. Закон України «Про вибори народних депутатів України» закріпив:

а) мажоритарну виборчу систему;

б) пропорційну виборчу систему;

в) змішану систему виборів;

г) систему непрямих виборів.

2. За юридичною силою розрізняють такі види референдумів:

а) місцевий референдум;

б) імперативний;

в) всеукраїнський;

г) регіональний.

3. Прем’єр-міністра України призначає:

а) Верховна Рада України;

б) Президент України;

в) Конституційний Суд за згодою Президента України;

г) Президент України за згодою Верховної Ради України.

4. Суб’єктами місцевого самоврядування є:

а) адміністративно-територіальні одиниці;

б) територіальні громади сіл, селищ, міст;

в) місцеві осередки політичних партій;

г) виконкоми сільських, селищних і міських рад.

Питання для самоконтролю:

1. Що є предметом конституційного права?

2. Що називають конституцією?

3. Якою є чинна Конституція України за юридичними ознаками?

4. Чим відрізняються жорсткі та гнучкі конституції?

5. Назвіть загальні засади державного ладу, закріплені в Конституції України.

6. Яку державу називають соціальною?

7. Назвіть конституційні засади побудови та функціонування правової системи України.

8. На яких засадах побудоване суспільне життя в Україні?

9. Що називають громадянством?

10. Які Ви знаєте принципи громадянства України?

11. Що називають основним правом (свободою) людини?

12. Чим відрізняються за змістом терміни «право» і «свобода»?

13. Що називають основним обов’язком людини?

14. Які Ви знаєте види прав і свобод людини і громадянина?

15. Які обов’язки людини і громадянина закріплено в Конституції України?

16. Які Ви знаєте форми демократії?

17. Що називають виборчою системою?

18. Які Ви знаєте види виборчих систем?

19. Чим активне виборче право відрізняється від пасивного?

20. Які Ви знаєте принципи виборчого права?

21. Що таке референдум?

22. На які види поділяються референдуми за юридичною силою?

23. Вибори до яких представницьких органів проводяться в Україні?

24. Які функції виконує Верховна Рада України?

25. Який склад і яку структуру має Верховна Рада України?

26. Хто може бути народним депутатом України?

27. Охарактеризуйте правовий статус народного депутата України.

28. Охарактеризуйте правовий статус Президента України.

29. Які органи належать до виконавчої гілки влади?

30. Які функції виконує виконавча гілка влади?

31. Які органи місцевого самоврядування існують в Україні?

 

& Література до теми

Основна

1. Гладкий С.О. Абетка правознавства + [ Електронний ресурс]: Навч. посібник / С.О. Гладкий, 2005. – Спосіб доступу: Електронний читальний зал ПУСКУ.

2. Кириченко В.М. Правознавство: Модульний курс / В.М. Кириченко. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 328 с.

3. Копиленко О.Л. Правознавство: Кредитно-модульний курс. Навчальний посібник / О.Л. Копиленко, Ю.І.Римаренко, Л.І. Мозковий. – К.: “ВД Професіонал” , 2007. – 400 с.

4. Правознавство: Підручник / А.І. Берлач, С.С. Бичкова, Д.О. Карпенко, А.М. Колодій та ін. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців “Правова єдність, 2008. – 792 с.

5. Правознавство: Підручник / За ред. В.В. Копєйчикова, А.М.Колодія. – [8-е вид.] – К.: Юрінком Інтер, 2007. – 752 с.

Додаткова

Нормативно-правові акти (на сайтах: //www.liga.kiev.ua; //www.rada.gov.ua) :

6. Конституція України.

7. Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів: Закон України.

8. Про вибори народних депутатів України: Закон України.

9. Про вибори Президента України: Закон України.

10. Про вищу освіту: Закон України.

11. Про всеукраїнський та місцеві референдуми: Закон України.

12. Про громадянство України: Закон України.

13. Про державну допомогу сім’ям з дітьми: Закон України.

14. Про державну службу: Закон України.

15. Про зайнятість населення: Закон України.

16. Про Конституційний Суд України: Закон України.

17. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України.

18. Про місцеві державні адміністрації: Закон України.

19. Про об’єднання громадян: Закон України.

20. Про політичні партії в Україні: Закон України.

21. Про систему центральних органів виконавчої влади: Указ Президента України.

22. Про службу в органах місцевого самоврядування: Закон України.

23. Про статус народного депутата України: Закон України.

Навчальні посібники:

24. Авер¢янов В.Б. Органи виконавчої влади в Україні. – К.: Ін Юре, 1997. – 48 с.

25. Балакірєва Р.С. Загальнi засади конституцiйного ладу України + [Електрон. ресурс]: Текст лекції. – Полтава: РВВ ПУСКУ, 2002. – 16 с. – Спосiб доступу: Електрон. чит. зал ПУСКУ.

26. Балакірєва Р.С. Конституційне право України: Навч. посіб. – К.: ЦУЛ, 2003. – 210 с.

27. Біленчук П.Д. та ін. Місцеве самоврядування в Україні. Муніципальне право: Навч. посіб. – К.: Атіка, 2000. – 304 с.

28. Годованець В.Ф. Конституційне право України: Конспект лекцій. – К.: МАУП, 2000. – 216 с.

29. Конституционное право зарубежных стран: Курс лекций / Сост. А.В. Якушев. – М.: Изд-во ПРИОР, 2000. – 336 с.

30. Конституційне право України: Підр. / За ред. В.Ф.Погорілко. – К.: Наук. думка, 2000. – 732 с.

31. Кравченко В.В. Конституційне право України: Навч. посіб. – К.: Атіка, 2000. – 318 с.

32. Лахижа М.I. Вибори i референдум як конституцiйно-правовi засоби прямої демократiї + [Електрон. ресурс]: Текст лекцiй / М.I. Лахижа. – Полтава: РВВ ПКI, 2001. – 14 с. – Спосiб доступу: Електрон. чит. зал ПУСКУ.

33. Молдован В.В., Мелещенко В.Ф. Конституційне право: Опорні конспекти. Словник-довідник. – К.: Юмана, 1996. – 272 с.

34. Основи правознавства: Навч. посiбник / М.В. Логвiнова; В.К. Кафарський. – К.: Центр навчальної лiтератури, 2005. – 568 с.

35. Основи правознавства: Навч. посібник/О.В.Негодченко. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 416 с.

36. Правознавство: Навч. посібник / Під аг. ред.. В.П.Пастухова. – К: Алерта, 2006. – 398 с.

37. Пронин С.В. Государственное управление зарубежных стран: Учеб. пособие / С.В. Пронкин; О.Е. Петрунина. – М.: Аспект Пресс, 2001. – 416 с.

38. Чиркин В.Е. Конституционное право зарубежных стран: Учебник/В.Е. Чиркин. – К.: Юристъ, 1997. – 568 с.

39. Шпиталенко Г.А. Основи правознавства: Навч. посiбник / Г.А. Шпиталенко; Р.Б. Шпиталенко. – К.: Каравела, 2004. – 376 с.

Довідкова література:

40. Большой юридический словарь / Ред. Сухарев А.Я. – М.: Инфра‑М, 1998. – 790 с.

41. Дахно И.И. Словарь законодательных и нормативных терминов: Юридический словарь И. Дахно. – К.: “Блиц-Информ”, 1998. – 352 с.

42. Популярна юридична енциклопедія. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 528 с.

43. Популярный юридический энциклопедический словарь. – М.: Большая российская энциклопедия, 2000. – 800 с.

44. Словник законодавчих термінів. – К.: Вид‑во Основа; Центр розвитку українського законодавства, 2000. – 608 с.

45. Юридичне енциклопедія: В 6 т. / Відп. Ред. Ю.С. Шемшученко та ін. – К.: Українська енциклопедія, 1998.
Т. 1: А-Г, 1659 ст. – 672 с.
Т.2: Д-Й, 1595 ст. – 747 с.
Т. 3: К-М, 1767 ст. – 2001. – 792 с.
Т. 4: Н-П, 1517 ст. – 2002. – 720 с.
Т. 5: П-С, 1668 ст. – 2003. – 735 с.

46. Юридический словарь И. Дахно: Словарь законодательных и нормативных терминов. – 2‑е изд. Доп. – К.: “А.С.К.”, 2001. – 1056 с.

 

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.