Здавалка
Главная | Обратная связь

Тема 1: ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВАМетодичні поради до вивчення теми:

Теорія держави і права виконує роль методології правознавства. Отже, без глибокого засвоєння матеріалу цієї теми вивчення наступних буде подібним до зведення багатоповерхової будівлі без міцного фундаменту. Завдання-мінімум у процесі вивчення цієї теми – оволодіння змістом елементарних понять правознавства та ознайомлення з внутрішньою структурою права та його зовнішніми формами. Завдання-максимум полягає у виявленні теоретичних проблем у галузі знань про державу і право.

Розгляд питання про основні закономірності виникнення держави і права має на меті формування уявлення про ті чинники, які зумовлюють потребу сучасного суспільства в існуванні держави і права. Оскільки вони є різнорідними (економічними, політичними, соціальними, культурними), доцільно поміркувати над питанням про те, які з них можна вважати основними.

Повторюючи питання з теорії права, насамперед слід усвідомити зміст терміну «право», у зв’язку з чим виявити відмінність між природним і позитивним (юридичним) правом, а також дати визначення суб’єктивного й об’єктивного позитивного права. Основну увагу приділіть ознакам об’єктивного позитивного права, детальний аналіз яких дозволить дати розгорнуте визначення об’єктивного права. Значущим аспектом цього питання є також співвідношення понять «право» і «закон», що є подібним до співвідношення понять «зміст» і «форма».

Далі потрібно ознайомитися з поняттям функцій права. Для кращого запам’ятовування змісту питання види функцій варто зобразити у вигляді опорної схеми.

Центральним за значенням є питання про систему права. Відправною точкою у ньому є визначення поняття «система права», в якому відображаються її елементи та взаємозв’язок між ними. Оскільки первинним елементом є правова норма, слід дати визначення норми права і ознайомитися з її структурою (гіпотеза, диспозиція і санкція). Теоретично і практично значущою є класифікація норм права, для якої потрібно використати не менше п’яти критеріїв.

Наступний крок – з’ясування критеріїв об’єднання правових норм в інститути, підгалузі й галузі права. Такими критеріями виступають предмет і метод правового регулювання. Крім визначення цих понять, слід виявити перелік найхарактерніших методів правового регулювання.

Опанування змісту понять «норма права», «предмет правового регулювання», «метод правового регулювання» відкриває шлях до розуміння природи галузі права та відмінностей між окремими галузями права. Зверніть увагу, що й інститут, і підгалузь, і галузь права являють собою сукупність юридичних норм. Але лише у визначенні галузі права йдеться про метод регулювання, характерний саме для неї. Аналізуючи визначення інституту, підгалузі й галузі права варто звернути увагу і на відмінність у позначенні кола суспільних відносин, які регулюються відповідною сукупністю правових норм. Важливим аспектом питання про систему права є також класифікація інститутів і галузей права.

Переходячи до наступного питання теми – джерела права – доцільно виявити його взаємозв’язок з попереднім: система права розглядається як внутрішня форма права, тоді як джерела права – це його зовнішня форма. Питання включає: визначення поняття «джерела права» (у формальному розумінні); характеристику видів джерел права та з’ясування значення кожного з них для сучасних правових систем. Приділіть увагу аналізу нормативно-правового акту: його поняттю, ознакам, видам і різновидам.

Розглядаючи поняття, структуру і види правових відносин, слід мати на увазі, що це конкретні життєві відносини, врегульовані нормами права. Для їх виникнення необхідні три умови, якими є наявність: суб’єкта права; юридичної норми, адресованої цьому суб’єкту; юридичного факту, який породжує виникнення у суб’єкта певних прав і обов’язків на підставі юридичної норми.

Вивчення питання про правопорушення слід розпочати з відновлення у пам’яті змісту охоронної функції права. Проаналізувати поняття правопорушення, його складу і видів (злочини і проступки). Особливо уважно слід розглянути елементи складу правопорушення (об’єкт, об’єктивна сторона, суб’єкт, суб’єктивна сторона), а також критерії розмежування злочинів і проступків.

Питання про юридичну відповідальність є логічним продовженням попереднього, оскільки підставою притягнення особи до юридичної відповідальності є наявність в її поведінці складу правопорушення. Необхідно опрацювати такі аспекти питання: поняття ретроспективної юридичної відповідальності, її ознаки, функції, принципи і види.

Розгляд питань з теорії держави, винесених на семінарське заняття, варто розпочати із засвоєння поняття держави, її ознак. Відправним моментом повинно мати з’ясування співвідношення таких суспільних інститутів, як «держава» і «громадянське суспільство». Корисним буде порівняння декількох визначень поняття «держава», визначення того з них, яке містить всі істотні та юридично значущі ознаки держави. Серед ознак держави особливо детально слід проаналізувати державний суверенітет і, крім того, з’ясувати відмінність понять «суверенітет держави», «суверенітет народу», «суверенітет нації».

Для засвоєння питання про форми держави доцільно скласти опорну схему, основою якої є поняття форми держави, а трьома відгалуженнями – форма державного устрою, форма державного правління, політичний режим. Кожна з них має дрібніші відгалуження (наприклад, монархія і республіка як форми державного правління та їх різновиди). Факультативним завданням є характеристика конкретних держав сучасного світу під кутом зору їх форми.

Опорна схема допоможе опрацювати питання про механізм і апарат держави. Основними складовими у цьому випадку будуть види державних організацій. Найбільше уваги приділіть державним органам – їх поняттю і класифікації. Важливу частину питання становить теорія поділу влади. Майте на увазі, що влада держави залишається єдиною, а між державними органами розподіляються владні повноваження.

Питання про функції держави включає такі елементи, як поняття функцій держави, їх класифікація за декількома критеріями, форми реалізації. За основу доцільно взяти поділ функцій на внутрішні і зовнішні, і в межах кожної з цих двох груп виокремити різновиди за ознакою належності до окремих сфер суспільних відносин.

Завершується опрацювання блоку питань з теорії держави загальною характеристикою правової держави. Логіка його розгляду полягає у виявленні рис, які відрізняють правову державу від інших держав, складенні максимально повного переліку таких рис, аналізі їх значення і співвідношення. Вирішення цих завдань дозволить дати вичерпне визначення поняття «правова держава». Необхідно проаналізувати відповідність сучасних політико-правових реалій ідеалу правової держави та основні шляхи формування правової держави в Україні. Паралельно розглядається проблема співвідношення правової держави і громадянського суспільства.

Питання, винесені на самостійне опрацювання, мають на меті доповнити й поглибити зміст основного матеріалу. Зокрема, основні теорії виникнення держави і права слід розглядати в історичному контексті, крізь призму еволюції поглядів людства на сутність, місце і вплив держави і права на розвиток цивілізації. Друге питання акцентує увагу на взаємовпливах соціальних норм в загальній системі. Форми систематизації законодавства мають розглядатися як продовження питань системи права і джерел права. Проблеми правової культури і правового виховання, дотримання законності та правопорядку у зв’язку з високим рівнем їх актуальності варто розглядати в системі, простежуючи причинно-наслідкові зв’язки.

Завдання для самопідготовки

 

Елементарний рівень

1. Опрацювати питання лекційного заняття:

1. Правознавство як наука і навчальна дисципліна

2. Основні закономірності виникнення держави і права.

3. Поняття права та його ознаки.

4. Система права: норма, інститут, галузь права.

5. Джерела (форми) права.

6. Поняття, структура, види правовідносин.

7. Правопорушення: поняття, склад, ознаки, види.

8. Юридична відповідальність: поняття, підстави, види.

2. Виписати у словник правничої термінології та дати визначення основних термінів і понять:

Держава, історичний тип держави, форма держави, форма правління, форма державного устрою, форма політичного режиму, правова держава, соціальна держава, громадянське суспільство, механізм держави, апарат держави, державна влада, право, соціальні норми, правові норми, система права, галузь права, інститут права, джерела права, нормативно-правовий акт, правотворчість, законотворчість, система законодавства, правовідносини, правосуб’єктність, правоздатність, дієздатність, деліктоздатність, юридичні факти, правопорушення, юридична відповідальність, законність, правопорядок.

3. Ознайомитися з рекомендованою літературою до теми, скласти опорний конспект та підготуватися до обговорення основних питань семінарського заняття.

План семінарського заняття:

1. Поняття держави та її ознаки.

2. Форма держави та її елементи.

3. Механізм і апарат держави.

4. Функції держави.

5. Загальна характеристика правової держави і громадянського суспільства.

4. Опрацювати питання теми, винесені на самостійне вивчення:

1. Основні теорії виникнення держави і права.

2. Право в системі соціальних норм.

3. Форми систематизації законодавства.

4. Правосвідомість і правова культура.

5. Законність і правопорядок.


Індивідуальні завдання:

Достатній рівень

1. Визначте історичний тип держав, вкажіть їхні основні риси та наведіть приклади держав, які відповідали б зазначеним характеристикам:

а) все населення держави ділилося на класи рабовласників і рабів, поряд з якими існував прошарок торгівців, ремісників, вільних селян тощо. Рабовласники, які становили меншість, володіли землею, засобами виробництва, рабами. їх захищали закони. Раби виступали товаром, який купували, продавали, обмінювали, не були членами держави, не мали майна. Необхідність проведення масштабних робіт вимагала великої кількості робочої сили, що зумовило значну роль держави; б) все населення держави поділялося на два класи: феодали і залежні селяни. Хоча селян і визнавали членами держави, проте вони не мали права власності на землю. У їхній власності перебували лише будинки та інвентар. Селян-кріпаків теж можна було обмінювати, продавати, да­рувати. Вся земля, засоби виробництва знаходилися в руках феодалів. Для цього типу держави характерні централізація і концентрація влади (абсолютна монархія), побудова чітких інститутів влади, великий вплив церкви на всі сфери життєдіяльності людини та становлення права;

в) меншість населення у державі складають буржуа, в руках яких власність на засоби виробництва, більшість — вільнонаймані селяни і робітники. Формування органів державної влади (парламенти) відбу­вається хоч і демократичним шляхом, проте із застосуванням різних цен­зів (майнових, станових). Держава і закони захищають капіталістичну систему, капіталістичний спосіб виробництва. Концентрація та центра­лізація суспільної влади відбувається шляхом зрощення фінансового капіталу з державним апаратом.

2. Складіть таблицю за схемою:

Історичний тип держави Характерні риси
   

3. Визначте історичний тип держав, вкажіть їхні основні риси та наведіть приклади держав, які відповідали б зазначеним характеристикам:

а) суспільство поділяється на "рівні" у правах і можливостях класи робітників та селян, а також прошарок — інтелігенцію. Проголошуються рівність, права і свободи, повновладдя народу, принцип демократичного централізму (підпорядкування меншості більшості), які носять здебіль­шого декларативний характер. Забороняється приватна власність, підприємництво. Виробництво, засноване на державній та колективній власності, планове ведення господарства із надмірним регламентуванням та контролем державних органів. Усі найважливіші питання вирішуються на державному рівні від імені народу невеликою групою політичного керівництва. У таких державах політика визначає економіку;

б) економічною основою такого типу держав є приватна власність. Власниками є переважна більшість населення, що володіє засобами виробництва, надає послуги, виконує роботи тощо. У такому суспільстві є рівноправними усі форми власності — державна, муніципальна, колек­тивна, приватна, змішана. У державах такого характеру загальнолюдські цінності мають найвищий пріоритет, оскільки-забезпечують та захи­щають права і свободи людини. Органи влади формуються на демокра­тичних засадах, шляхом рівних виборів без обмежень та цензів. Кожна людина, залежно від своїх здібностей, бажань, самореалізації, праці, бере участь в управлінні державою, обираючись до органів влади, само­врядування, обіймаючи ті чи інші посади... Держава існує для людини, а не людина для держави;

в) держави, в яких відбувається перехід від державної (колективної) до приватної власності, у державотворенні — від тоталітарного ладу до демократичного?

4. Використовуючи знання з основ теорії держави і права, історії, географії тощо, заповніть таблицю “Форма держави”:

Країна Форма правління Форма державного устрою Форма політичного режиму
Алжир      
Бразилія      
Велика Британія      
Індія      
Канада      
Німеччина      
Росія      
Саудівська Аравія      
Туреччина      
Франція      

5. Прочитайте уривки з нормативно-правових актів України. Про які ознаки держави йдеться?

а) "Державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову. Органи законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють свої повноваження у встановлених цією Конституцією межах і відповідно до законів України";

б) "В Україні визнається і діє принцип верховенства права. Кон­ституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші норматив­но-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй";

в) "Оборона України, захист її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності покладаються на Збройні Сили України";

г) "Усі громадяни щорічно подають до податкових інспекцій за місцем проживання декларації про свій майновий стан та доходи за минулий рік у порядку, встановленому законом";

ґ) "Українська РСР розвивається як суверенна національна держава в існуючих кордонах";

д) "Народ України — єдине джерело державної влади у республіці";

є) "УРСР має право на власні Збройні Сили, внутрішні війська та органи державної безпеки";

є) "УРСР виступає рівноправним учасником міжнародних відносин, активно сприяє укріпленню загального миру і безпеки".

6. Встановіть відповідність ознак виду форми правління. Наведіть по 5 прикладів держав з різними видами форми правління:

вид форми правління ознаки
  А) Парламентська республіка:     Б) Президентська республіка: 1. Наявність посади прем’єр-міністра, якого призначає парламент. 2. Чіткий розподіл сфер впливу владних структур і визначення терміну їхніх повноважень. 3. Підзвітність уряду парламентові. 4. Президент призначає уряд, який є політично відповідальним перед ним. 5. Президент має право вето щодо актів парламенту. 6. Затвердження парламентом нормативних актів президента. 7. Відповідальність посадових осіб, що реалізується через відкликання та відставку. 8. Президент за певних обставин може розпустити парламент. 9. Підзвітність уряду президентові. 10. Президент зобов’язаний діяти лише за згодою уряду.

7. Користуючись наведеними текстами, визначте форму правління, форму територіального устрою та політичного режиму Монако, вкажіть характерні їм риси (ознаки):

Законодавча влада формально здійснюється князем і Національною радою (складається з вісімнадцяти членів, формується на основі загальних і прямих виборів терміном на 5 років). Законодавчу ініціативу в Національній раді можуть здійснювати її члени та князь. Однак відповідне право глави держави нерідко реалі­зується через уряд. З іншого боку, глава держави наділений правом вето на закони, прийняті Національною радою, при цьому вето має абсолютний характер. За Конституцією, "управління князівством здійснюється під вер­ховенством князя державним міністром, під орудою якого є Рада уряду". Ця конституційна формула дозволяє главі держави втручатися у процеси реалізації виконавчої влади. Необхідно також враховувати, що за князем збережене право за певних умов розпустити Національну раду. Вищим органом виконавчої влади є Рада уряду, очолювана держав­ним міністром. До її складу, окрім глави уряду, входять три інші члени (радники). Усіх членів Ради уряду призначає на посади князь, проте вони несуть політичну відповідальність як перед главою держави, так і пе­ред парламентом. Особливістю організації публічної влади в Монако, пов'язаною з незначними розмірами території і кількістю населення країни, є своєрідна територіальна інтеграція, симбіоз державного управління і місцевого самоврядування. За Конституцією, "князівство складає єдину общину". У країні утворено двоєдину муніципальну адміністрацію": шляхом за­гальних і прямих виборів формується Рада общини, у складі якої 15 радників. При цьому припускається сумісність мандата радника з мандатом члена Національної ради — парламенту.

8. Вкажіть дату прийняття відомих правових пам’яток. Визначте назву державного утворення на території України, в межах якого регулювалися суспільні відносини цим правовим актом:

Правова пам’ятка Дата прийняття Державне утворення
«Правда Ярослава»    
І Універсал    
«Березневі статті» Богдана Хмельницького    
Закон про форму української влади    
Перша Конституція УРСР    
Універсал Трудового конгресу    
Закон про тимчасове верховне правління та порядок законодавства в УНР    
Конституція Пилипа Орлика    
ІІ Універсал    
Грамота до всього українського народу    
Друга Конституція УРСР    

9. Визначте структурні елементи правовідносин:

а) Громадянин А. продав власний будинок громадянину Б.;

б) Бригаду малярів найняли для ремонту офісу підприємства, який вони успішно виконали;

в) Письменник уклав договір із видавництвом про друк свого твору;

г) За договором, укладеним між приватною школою та автопідприємством, автобус, що належить автопідприємству, щодня звозитиме дітей до школи і розвозитиме їх по домівках;

д) Громадянин К., власник автомобіля, звернувся до страхової кам­панії про виплату страховки на автомобіль, застрахований уданій компанії, на який впало дерево внаслідок буревію.

10. Які види соціальних норм порушено у зазначених ситуаціях? Охарактеризуйте їх.

а) Діти розпалили вогнище у лісі, в результаті чого відбулося загорання;

б) Підліток не поступився місцем у тролейбусі бабусі;

в) Депутат Соціалістичної партії під час голосування у парламенті заявив, що у нього є власна позиція, яка розходиться із лінією партії, і він голо­суватиме так, як вважає за потрібне;

г) Андрій та Марина одружилися всупереч волі батьків;

д) Мустафа і Кемаль мусульмани. Одного разу вони випили трохи вина і грали у карти. За цим заняттям їх застав мулла.

11. Вкажіть дату прийняття відомих правових пам’яток. Визначте назву державного утворення на території України, в межах якого регулювалися суспільні відносини цим правовим актом:

Правова пам’ятка Дата прийняття Державне утворення
Статут про державний устрій, права та вольності УНР    
Перший Литовський статут    
Третя Конституція УРСР    
ІІІ Універсал    
Другий Литовський статут    
Закон про Державну Народну Раду УНР    
«Права, за якими судиться малоросійський народ»    
Третій Литовський статут    
Закон про тимчасовий державний устрій    
Четверта Конституція УРСР    
ІV Універсал    

12. Використовуючи знання з основ теорії держави і права, історії, географії тощо, заповніть таблицю “Форма держави”:

Країна Форма правління Форма державного устрою Форма політичного режиму
Австралія      
Ватикан      
Єгипет      
Ірак      
Іспанія      
Китай      
Кувейт      
США      
Хорватія      
Японія      

13. Класифікуйте види нормативно-правових актів за юридичною силою. Вкажіть вид систематизації законодавства:

Конституція України; Указ Президента України; Кримінальний кодекс України; Постанова Верховної Ради України; Закон України "Про вибори Президента України"; Закон України "Про всеукраїнський та місцевий референдуми"; Наказ Міністерства освіти і науки України; Ухвала Апеляційного суду України; Митний кодекс України; Військовий статут; Закон України "Про міліцію"; Положення про Малу академію наук і наукові товариства учнів України.

14. Складіть за хронологічним принципом таблицю:

Назва державного утворення на території України, час існування Форма держави Правова пам’ятка цього періоду, дата її створення
     

 

15. Класифікуйте джерела права:

а) За Конституцією України «носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ»;

б) За Віденською конвенцією про правонаступництво держав у відношенні державної власності, державних архіві та державних боргів» 1983 року, при розподілі держави та утворенні на її території двох і більше держав-наступників: 1) нерухома власність держави-попередника переходить до тієї держави-наступника, на території якої вона знаходиться; 2) нерухома власність, що знаходиться за межами території держави-попередника, переходить до держав-наступників у "справедливих долях"; 3) рухома власність держави-наступника пов'язана з її діяльністю у відношенні територій, що є об'єктом правонаступництва, переходить до відповідної держави-наступника, уся інша рухома власність переходить до наступників у "справедливих долях...";

в) Видом "суду божого", згаданого у "Руській Правді", були так звані ордалії (випробування залізом та водою), що застосовувалися ще стародавніми слов'янами. При випробуванні водою підозрюваного, зв'язаного по руках та ногах, опускали на середину озера і якщо він спливав — вважався винним, якщо ж випробуваний тонув — його витягували і оголошували невинним;

г) У 1936 р. у Великобританії суд дозволив поліції входити до будь-яких публічних зборів, якщо "є розумні підстави підозрювати, що вони можуть викликати безладдя";

ґ) У колективному договорі, укладеному адміністрацією заводу з трудовим колективом встановлюються взаємні зобов'язання сторін щодо регулювання виробничих, трудових, соціально-економічних відносин, зокрема: "зміни в організації виробництва і праці; забезпечення продуктивної зайнятості; нормування і оплати праці, встановлення форми, системи, розмірів заробітної плати та інших видів трудових виплат (доплат, надбавок, премій та ін.); встановлення гарантій, компенсацій, пільг; участі трудового колективу у формуванні, розподілі і використанні прибутку підприємства (якщо це передбачено статутом); режиму роботи, тривалості робочого часу і відпочинку; умов і охорони праці...";

д) За шаріатом (заснований на Корані та Сунні) під час свідчення дві жінки прирівнюються до одного чоловіка, правовірні мають право брати дві, три і навіть чотири дружини. Чоловік завжди має право на розлучення, а дружина такого права немає. Вона завжди повинна по­годжуватися із чоловіком. Неодружені жінки зобов'язані закривати обличчя на людях. Забороняється правовірним також зображувати людей і тварин.

16. Використовуючи знання з основ теорії держави і права, історії, географії тощо, заповніть таблицю “Форма держави”:

Країна Форма правління Форма устрою Форма режиму
Австрія      
Ліхтенштейн      
Мексика      
Нідерланди      
Норвегія      
Пакистан      
Туніс      
Фінляндія      
Чилі      
Швейцарія      

17. Визначте вид правопорушеннями, суб’єкт і об’єкт правопорушення:

а) Учень перейшов вулицю у забороненому місці;

б) Сусід О. позичив гроші сусідові В. під відсотки, котрий через зазна­чений час повернув позичену суму, але платити відсотки відмовився;

в) Троє підлітків побили у парку чоловіка, зламавши йому ніс та руку;

г) Робітник прийшов на роботу у нетверезому стані;

ґ) Студент не привітався з викладачем на вулиці міста;

д) Директор заводу незаконно звільнив інженера;

е) Фірма А із запізненням на 10 днів поставила фірмі Б картонні ящики під упаковку, через що фірма Б зазнала збитків;

є) Водій порушив правила дорожнього руху;

ж) Технологія очистки мінеральної води, що випускає приватне підприємство, не зовсім відповідає державним стандартам;

з) Через неуважність та недбалість робітник виготовив неякісні конденсатори;

и) За проведення операції хірург вимагає від родичів хворого 500 євро.

 

18. Складіть таблицю за схемою:

Функції держави Сфери впливу
Економічна Політична Гуманітарна
Внутрішні      
Зовнішні      

19. Визначте вид юридичної відповідальності, суб’єкт і об’єкт правопорушення:

а) За появу на роботі у нетверезому стані, охоронцю Н. оголосили догану,

б) За встановленням суду майстер зобов'язаний відшкодувати під­приємству вартість вкраденої електродрилі;

в) За грабіж, відкрите вилучення чужого майна, громадянина С. осудили до 4 років позбавлення волі із конфіскацією майна;

г) За нецензурну лайку у автобусі та образливе приставання до паса­жирів на громадян Ш. та Д., за рішенням суду, наклали штраф у розмірі по 100 гривень з кожного;

ґ) За невчасне повернення кредиту фірма А. сплачує неустойку у формі пені фірмі Б;

д) Верховний Суд України позбавив двох народних депутатів депу­татських мандатів через порушення вимог щодо несумісності (продовжу­вали працювати головами районних державних адміністрацій);

є) За скоєння злочину законодавчий орган держави усунув прези­дента з посади у порядку імпічменту;

є) За безпідставну невиплату заробітної плати робітникам заводу протягом 2-х місяців директора було покарано штрафом у 3000 гривень.

20. Використовуючи знання з основ теорії держави і права, історії, географії тощо, заповніть таблицю “Форма держави”:

Країна Форма правління Форма державного устрою Форма політичного режиму
Афганістан      
Бельгія      
Болівія      
Греція      
Данія      
Ізраїль      
Індонезія      
Марокко      
Об’єднані Арабські Емірати      
Португалія      

21. Визначте вид дієздатності:

а) Громадянин В., 13 років;

б) Громадянка К., 19 років, інвалід І групи;

в) Громадянин О., 25 років, визнаний судом таким, що зловживає алкогольними напоями, чим довів свою сім'ю до злиднів;

г) Громадянка Т., 38 років, хвора на імбецильність (слабоумство);

ґ) Громадянин С, 15 років;

д) Громадянин Ш., 17 років, осуджений до позбавлення волі на 3 роки;

є) Громадянка Б., 16 років, одружена;

є) Громадянин Ю., 17 років, визнаний батьком дитини;

ж) Громадянка 3., 17 років, розлучена;

з) Громадянин В, 16 років, зареєстрований як приватний підприємець;

и) Громадянка Ф., 16 років, хвора на шизофренію (хронічне психічне захворювання).

22. Чи мали місце у зазначених випадках правовідносини, якщо так, то які?

а) Учень заплатив сімдесят копійок за проїзд у маршрутному таксі та отримав від водія квиток;

б) Батько оформив сину доручення на право водіння власним авто­мобілем;

в) Семен та Світлана одружилися, взявши шлюб у костьолі;

г) Фірма А розірвала договір поставки із фірмою Б;

ґ) За порушення партійної дисципліни (статуту партії) з політичної партії виключили двох членів;

д) Хлопець поступився місцем бабусі у тролейбусі;

є) 3 поточного навчального року приватний ВНЗ збільшив оплату за навчання на 25 відсотків для студентів 3-4 курсів, перезаключивши з ними контракти на навчання.

23. Встановіть відповідність і наведіть приклади застосування:

Види джерел права Ознаки
  А) Правовий звичай: Б) Правовий прецедент: В) Релігійно-правова норма: Г) Нормативний договір: Д) Міжнародно-правовий акт: Е) Нормативно-правовий акт: 1. Документ загального характеру, що укладається за взаємною домовленістю кількох суб’єктів і забезпечується державою. 2. Санкціонований державою релігійний канон, який набув загальнообов’язкового характеру. 3. Санкціоноване державою правило поведінки, усталене в суспільстві. 4. Документ міжнародного співтовариства, чинність якого з санкції держави поширюється на її територію. 5. Письмовий документ компетентного органу держави, у якому закріплено забезпечене державою правило поведінки загального характеру. 6. Судове чи адміністративне рішення щодо конкретної справи, яке стає обов’язковим для розгляду аналогічних справ у майбутньому.

 

24. Встановіть відповідність. Наведіть приклади структурних елементів права і законодавства:

ознаки
    А) Право:     Б) Законодавство(закон): 1. Є зовнішньою формою вираження правових норм. 2. Має певну юридичну силу. 3. На розвиток і формування здебільшого впливають об’єктивні фактори. 4. Є системою правових норм. 5. На формування і функціонування впливають фактори суб’єктивного характеру. 6. Структурними елементами є норми права. 7. Є загальнообов’язковим явищем. 8. Структурним елементами є розділи і статті, що містять у собі приписи.  

25. Про які види соціальних норм йдеться, охарактеризуйте їх:

а) На день народження друзям обов'язково слід дарувати дарунки;

б) Діти повинні поважати та слухати своїх батьків;

в) Католицькі священики повинні дотримуватись целібату (обов'язок не вступати у шлюб);

г) Невиконання батьками, або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей тягне за собою попередження або накладення штрафу від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

д) За статутом Спілки афганців до організації мають право вступати особи, що несли військову службу у складі обмеженого військового контингенту в Афганістані?

26. Встановіть відповідність. Складіть правову ситуацію і визначте кожен елемент системи правовідносин:

Елементи системи правовідносин Ознаки
  А) Суб’єкти правовідносин: Б) Об’єкти правовідносин: В) Юридичний зміст: Г) Фактичний зміст: Д) Юридичні факти:   1. Суб’єктивні права та юридичні обов’язки суб’єктів правовідносин. 2. Конкретні життєві обставини, передбачені правовою нормою, за яких виникають, змінюються чи припиняються суб’єктивні права та юридичні обов’язки суб’єктів. 3. Учасники правовідносин. 4. Реальні соціальні блага, які задовольняють інтереси і потреби людей і з приводу яких виникають правовідносини. 5. Діяльність суб’єктів, у якій реалізуються суб’єктивні юридичні права та обов’язки сторін.

27. Розташуйте назви державних утворень, що існували на території України в хронологічній послідовності, визначте час їх існування і видатних державних діячів цього періоду (завдання виконайте у вигляді таблиці):

1. Велике князівство Литовське.

2. Українська Народна Республіка.

3. Велика Скіфія.

4. Київська Русь.

5. Українська Радянська Соціалістична Республіка.

6. Грецькі міста-держави Північного Причорномор’я.

7. Запорізька Січ.

8. Галицько-Волинська держава.

9. Українська козацька держава (Гетьманщина).

10. Українська держава (Гетьманат П.Скоропадського).

28. Використовуючи знання з основ теорії держави і права, історії, географії тощо, заповніть таблицю “Форма держави”:

Країна Форма правління Форма державного устрою Форма політичного режиму
Андорра      
Бруней      
Іран      
Італія      
Катар      
Колумбія      
Лівія      
Люксембург      
Польща      
Філіппіни      

29. Визначте структурні елементи норм права. Яких елементів не має у зазначених нормах?

а) "Відкрите викрадення чужого майна (грабіж) карається штрафом від п'ятдесяти до ста неоподаткованих мінімумів доходів громадян або виправними роботами на термін до двох років, або позбавленням волі до чотирьох років" (Кримінальний Кодекс України);

б) Кожна людина має невід'ємне право на життя. Ніхто не може бути свавільно позбавлений життя. Обов'язок держави — захищати життя людини. Кожен має право захищати своє життя і здоров'я, життя і здоров'я інших людей від протиправних посягань (Конституція України);

в) Споживач при виявленні недоліків чи фальсифікації товару про­тягом гарантійного терміну в порядку та строки, встановлені законодав­ством, і на підставі обов'язкових для сторін правил чи договору, має право за своїм вибором вимагати від продавця або виробника: безоплат­ного усунення недоліків товару або відшкодування витрат на їх вип­равлення споживачем чи третьою особою; заміни на товар аналогічної марки (моделі, артикулу, модифікації) належної якості; відповідного зменшення його купівельної ціни.... (Закон України "Про захист прав споживачів");

г) Участь в організованих без дозволу азартних іграх (карти, рулетка, "наперсток" та ін.) на гроші, речі та інші цінності, а також прийняття ставок приватними особами на спортивних та інших змаганнях тягнуть за собою попередження або накладення штрафу від трьох до семи неопо­датковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією грального приладдя, а також грошей, речей та інших цінностей, що є ставкою у грі, або без такої (Кодекс України про адміністративні правопорушення);

д) Якщо жінка має двох і більше неповнолітніх дітей, то дирекція заводу повинна надати їй додатково 3-5 днів до відпустки. Порушення цього права може бути оскаржено у комісії з трудових спорів чи в судо­вому порядку (із колективного трудового договору).

30. Складіть таблицю «Влада та соціальні норми у первісному суспільстві» за схемою:

Суспільна влада Соціальні норми
   

 

Високий рівень

 

І. Поміркуйте над запропонованими проблемам і свої роздуми викладіть у формі есе:

1. Обґрунтуйте свою точку зору з наступного висловлювання: «Свобода людей полягає в тому, щоб мати постійне правило для життя, загальне для всіх у суспільстві й встановлене законодавчою владою» (Дж. Локк). Що ви знаєте про автора цього висловлювання?

2. Пригадайте з курсу всесвітньої історії декілька відомих правових пам’яток. Як вони відображали правові уявлення історичних епох?

3. Обґрунтуйте свою точку зору з наступного висловлювання: «Демократія – це уряд народу, з народу та для народу» (А. Лінкольн). Що ви знаєте про автора цього висловлювання і як ці слова співвідносяться з його діяльністю?

4. Яке значення в історії людства мало виникнення держави і права?

5. Чи існує історична закономірність в часі й умовах появи окремих теорій виникнення держави?

6. Виявіть ознаки взаємного впливу держави і права на сучасному етапі?

7. Обґрунтуйте свою точку зору з наступного висловлювання: «Демократія – найгірша форма правління, якщо не брати до уваги всіх інших» (В. Черчілль). Що ви знаєте про автора цього висловлювання і як ці слова співвідносяться з його діяльністю?

8. У чому полягає динаміка законодавства? Наведіть приклади.

9. Обґрунтуйте свою точку зору з наступного висловлювання: «Ми повинні бути рабами законів для того, щоб бути вільними» (Цицерон). Що ви знаєте про автора цього висловлювання і як ці слова співвідносяться з його діяльністю?

10. Який вплив має рівень правової культури населення країни на формування в ній правової держави?

11. Обґрунтуйте свою точку зору з наступного висловлювання: «Демократія визнає найвищу цінність кожної окремої людини» (А. де Токвіль). Що ви знаєте про автора цього висловлювання і як ці слова співвідносяться з його діяльністю?

12. Використовуючи знання зі всесвітньої історії проаналізуйте, як трансформувалася форма держави в окремих країнах світу і які події спричиняли ці зміни. Для опису оберіть три країни.

13. Обґрунтуйте свою точку зору з наступного висловлювання: «Сутність закону – любов до людини» (В.Шекспір). Що ви знаєте про автора цього висловлювання?

14. Проаналізуйте й обґрунтуйте свою точку зору щодо питання, які з сучасних держав можна вважити: а) правовими демократичними, б) такими, що будуються на правових засадах, в) неправовими авторитарними.

15. Обґрунтуйте свою точку зору з наступного висловлювання: «Сутність права у рівновазі двох прав і, відповідно, інтересів – особистої свободи та суспільного блага» (В. Соловйов). Що ви знаєте про автора цього висловлювання?

16. Розкрийте роль держави і права як неодмінних атрибутів політичної влади.

17. Обґрунтуйте свою точку зору з наступного висловлювання: «Свобода особи і держава – взагалі несумісні. Держава з усіма її інститутами є абсолютним злом» (М. Бакунін). Що ви знаєте про автора цього висловлювання і як ці слова співвідносяться з його діяльністю?

18. Викладіть свої думки щодо проблеми «Моральна обумовленість права».

19. Проаналізуйте, які чинники впливали на розвиток української державності на різних етапах її розвитку.

20. Обґрунтуйте свою точку зору з наступного висловлювання: «У демократії є свої недоліки: вона дуже зв’язує руки тим, хто її поважає, а ті, хто не поважає, - можуть усе» (В. Гавел). Що ви знаєте про автора цього висловлювання і як ці слова співвідносяться з його діяльністю?

21. Розкрийте роль держави та права в реалізації інтересів окремих соціальних верств і суспільства в цілому на різних етапах її розвитку.

22. Проаналізуйте переваги і можливі недоліки організації влади в президентських республіках. Аргументуйте свої твердження на прикладі окремих держав.

23. Найбільш розповсюдженою теорією виникнення держави є соціально-економічна або класова (марксистська) теорія. Поясніть, у чому полягають погляди на державу та право як продукти й атрибути класового суспільства. Наведіть приклади з історії розвитку різних держав.

24. Проаналізуйте переваги і можливі недоліки організації влади в парламентських республіках. Аргументуйте свої твердження на прикладі окремих держав.

25. Розкрийте залежність між рівнем соціально-економічного розвитку суспільства та існуючими у ньому державно-правовими інституціями.

26. Проаналізуйте теорії походження держави і права, висунувши аргументи «за» і «проти». Запропонуйте власну теорію.

27. Чи може нація повноцінно розвиватися без власної держави і системи права? Свої думки обґрунтуйте на прикладах.

28. Висловіть власне бачення перспектив розвитку держави і права у ХХІ столітті, обґрунтуйте його.

29. Використовуючи знання з історії України, охарактеризуйте державні утворення, що існували на українських землях до ХVІІІ століття включно, за таким планом: а) назва держави; б) час існування; в) форма держави; г) визначні державні діячі; д) основні події та етапи розвитку державності в цей період.

30. Поміркуйте над проблемою «Влада та соціальні норми у первісному суспільстві».

Завдання для самоконтролю знань

Тести для самоконтролю:

1. Ознакою будь-якої держави є:

а) наявність казенних підприємств;

б) наявність території, на яку поширюється влада держави;

в) наявність виборного органу влади;

г) наявність національної валюти.

2. Форма державного правління, при якій вищі державні органи обираються населенням або формуються загальнонаціональним представницьким органом:

а) монархія;

б) конфедерація;

в) унія;

г) республіка.

3. Механізм держави – це:

а) система органів державної влади, які видають нормативно-правові акти;

б) сукупність державних і громадських організацій;

в) система державних організацій, які забезпечують реалізацію функцій держави;

г) сукупність державних підприємств.

4. Функції держави за сферою суспільних відносин поділяються на:

а) економічні, політичні, гуманітарні;

б) постійні та тимчасові;

в) первинні та похідні;

г) основні та неосновні.

5. До структурних елементів норми права належать:

а) реституція;

б) диспозиція;

в) пролонгація;

г) колізія.

6. Галузь права – це:

а) загальнообов’язкове правило поведінки, що охороняється державою;

б) система правових норм, що регулюють своїм особливим методом якісно однорідну сферу суспільних відносин;

в) система правових норм, що регулюють конкретний вид чи сторону суспільних відносин;

г) офіційно-державний спосіб закріплення і зовнішнього вияву юридичних норм.

7. Підставою притягнення особи до юридичної відповідальності є:

а) незнання особою вимог закону;

б) наявність у поведінці особи складу правопорушення;

в) відсутність національного закону про ратифікацію Загальної декларації прав людини 1948 року;

г) досягнення особою 18-річного віку.

8. Об’єкт правопорушення – це:

а) дієздатна особа, яка скоїла правопорушення;

б) протиправне діяння, його шкідливий (суспільно небезпечний) результат і причинний зв’язок між ними;

в) суспільні відносини, що охороняються правом і на які посягає правопорушення;

г) внутрішнє психічне ставлення особи до вчиненого нею протиправного діяння та його наслідків.

 

Питання для самоконтролю:

1. Що називають державою?

2. Назвіть найважливіші ознаки держави.

3. Що називають громадянським суспільством?

4. Що розуміють під формою держави?

5. Які Ви знаєте елементи форми держави?

6. На які види поділяються держави за формою державного правління?

7. На які види поділяються монархії?

8. На які види поділяються республіки?

9. На які види поділяються держави за формою державного устрою?

10. Назвіть види державних режимів.

11. Що називають механізмом держави?

12. На які види поділяються державні організації?

13. Що називають апаратом держави?

14. Охарактеризуйте зміст принципу поділу державної влади.

15. Що називають функціями держави?

16. На які види поділяються функції держави?

17. Що називають правовою державою?

18. Чим правова держава відрізняється від інших держав?

19. Які існують значення терміну «право»?

20. Які розрізняють аспекти юридичного права?

21. Дайте визначення позитивного права.

22. У чому полягає загальність права?

23. У чому полягає формальна визначеність права?

24. Що називають функціями права і на які види вони поділяються?

25. Які функції права належать до спеціально юридичних?

26. Що називають системою права?

27. Дайте визначення норми права.

28. Яку структуру має норма права?

29. На які види поділяються правові норми залежно від характеру закріплених у них приписів?

30. Що називають інститутом права?

31. Що називають галуззю права?

32. За якими ознаками норми права розподіляються між галузями права?

33. Назвіть найважливіші методи правового регулювання.

34. На які види поділяються галузі права?

35. Що називають підгалуззю права?

36. Що називають формальними джерелами права?

37. Які види формальних джерел права Вам відомі?

38. На які види поділяються нормативно-правові акти за юридичною силою?

39. Які Ви знаєте види законів?

40. Які Ви знаєте види підзаконних нормативно-правових актів?

41. Що називається законодавством?

42. Які Ви знаєте форми систематизації законодавства?

43. Що називають правовими відносинами?

44. З яких елементів складається структура правовідносин?

45. Що називають юридичними фактами?

46. Що називають правопорушенням?

47. Які елементи включає склад правопорушення?

48. Які Ви знаєте види правопорушень?

49. Що розуміють під юридичною відповідальністю?

50. Які Ви знаєте види юридичної відповідальності?

 

 

&Література до теми

Основна:

1. Гладкий С.О. Абетка правознавства + [ Електронний ресурс]: Навч. посібник / С.О. Гладкий, 2005. – Спосіб доступу: Електронний читальний зал ПУСКУ.

2. Кириченко В.М. Правознавство: Модульний курс/ В.М. Кириченко. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 328 с.

3. Копиленко О.Л. Правознавство: Кредитно-модульний курс. Навчальний посібник / О.Л. Копиленко, Ю.І.Римаренко, Л.І. Мозковий. – К.: “ВД Професіонал” , 2007. – 400 с.

4. Правознавство: Підручник / А.І. Берлач, С.С. Бичкова, Д.О. Карпенко, А.М. Колодій та ін. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців “Правова єдність, 2008. – 792 с.

5. Правознавство: Підручник/За ред. В.В. Копєйчикова, А.М.Колодія. – [8-е вид.] – К.:Юрінком Інтер, 2007. – 752 с.

Додаткова:

Навчальні посібники:

6. Артикуца Н.В. Мова права і юридична термінологія: Навчальний посібник для студентів вузів. – К.: Стилос, 2002. – 198 с.

7. Бабкіна О.В. Теорія держави і права в схемах і визначеннях: Навч. Посібник для студентів вузів. – К.: МАУП, 2004. – 144 с.

8. Васильев А.В. Теория государства и права: Учебник для студентов вузов. – 4‑е изд., перераб. и доп. – М.: Флинта; М.: МПСИ, 2005. – 436 с.

9. Вєрєдніков Ю.А. Теорія держави і права: Навчальний посібник для студентів вузів. – 4‑е вид., доп. і перероб. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 224 с.

10. Вишневский А.Ф. Общая теория государства и права: Учебное пособие для вузов / А.Ф. Вишневский, Н.А. Горбанюк, В.А. Кучинский. – Минск: Амалфея, 2004. – 689 с.

11. Волинка К.Г. Теорія держави і права: Навчальний посібник. – К.: МАУП, 2003. – 240 с.

12. Загальна теорiя держави i права: Навч. посiбник / А.М. Колодiй; С.Л. Лисенков; В.П. Пастухов; О.Д. Тихомиров; за ред. В.В. Копєйчиков. – К.: Юрiнком Iнтер, 2000. – 312 с.

13. Загальна теорія держави і права: Підручник для студентів юридич. спец. вузів / За ред. М.В. Цвік та ін. – Х.: Право, 2002. – 432 с.

14. Загальна теорiя права (зі схемами, кросвордами, тестами) + [Електрон. ресурс]: Пiдручник / М.С. Кельман; О.Г. Мурашин. – К.: Кондор, 2002. – 353 с. – Спосiб доступу: Електрон. чит. зал ПУСКУ.

15. История государства и права зарубежных стран. В 2‑х ч.: Учебник для вузов / Под ред. Н.А. Крашенинниковой, О.А. Жидкова. – 2‑е изд., стереотип. – М.: Изд‑во НОРМА; Инфра, 1999 – 2000. – Т. 1-2.

16. Кельман М.С., Мурашин О.Г., Хома Н.М. Загальна теорія держави і права: Підручник для студентів вузів. – Львів: “Новий світ – 2000”, 2004. – 584 с.

17. Котюк В.О. Загальна теорія держави і права: Навч. посібник для вузів. – К.: Атака, 2005. – 592 с.

18. Кравчук М.В. Проблеми теорії держави і права (опорні конспекти): Навчальний посібник для студентів вузів. – 2‑е вид., змін. і доп. – К.: Професіонал, 2004. – 398 с.

19. Кравчук М.В. Теорія держави і права (опорні конспекти): Навчальний посібник. – К.: Атіка, 2003. – 288 с.

20. Марченко М.Н. Теория государства в вопросах и ответах: Учеб. пособие. – М.: Проспект, 2001. – 192 с.

21. Марчук В.М. Нариси з теорії права: Навч. посібник для студентів вузів. – К.: Істина, 2004. – 300 с.

22. Матузов Н.И. Теория государства и права: Учебник для студентов вузов / Н.И. Матузов, А.В. Малько. – М.: Юристъ, 2005. – 542 с.

23. Основи правознавства: Навч. посібник / М.В. Логвинова, В.К. Кафарський. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 568 с.

24. Основи правознавства: Навч. посібник / О.В.Негодченко. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 416 с.

25. Правознавство: Навч. посібник / Під аг. ред.. В.П.Пастухова. – К: Алерта, 2006. – 398 с.

26. Рабінович П. Основи загальної теорії права та держави: Навч. посібник. – 5‑е вид. – Одеса: Юридична література, 2002. – 176 с.

27. Скакун О.Ф. Теория государства и права. Теория государства. Теория демократии, прав человека. Теория права. Основные типы правовых систем мира. (Общее сравнительное правоведение): Учебник. – Х.: “Консум”, 2000. – 704 с.

28. Скакун О.Ф. Теорія держави і права: Підручник для вузів. – Харків: Консул, 2001. – 656 с.

29. Темнов Е.И. Теория государства и права: Учебное пособие для вузов. – М.: Право и закон ХХІ, 2004. – 239 с.

30. Теория государства и права: Курс лекций / Под ред. Н.И. Матузова, А.В. Малько. – 2‑е изд., перераб. и доп. – М.: Юристъ, 2000. – 776 с.

31. Теорія держави і права: Підручник / Ред. С.Л. Лисенков. – К.: Юрінком Інтер, 2005. – 448 с.

Спеціальна література:

32. Антологія української юридичної думки: В 6 т. / Редкол.: Ю.С. Шемшученко (голова) та ін. – Т. 1: Загальна теорія держави і права, філософія та енциклопедія права . – К.: Видавничий Дім “Юридична книга”, 2002. – 568 с.

33. Безродний С.Ф. та ін. Світова класична думка про державу і право: Навч. Посібник / С.Ф. Безродний, Г.Е. Ковальчук, О.С. Масний. – К.: Юрінком Інтер, 1999. – 400 с.

34. Давид Р., Жоффре-Спинози К. Основные правовые системы современности / Пер. с фр. В.А. Туманова. – М.: Междунар. отношения, 1998. – 400 с.

35. Ковальський В.С. Правотворчість: теоретичні та логічні засади / В.С. Ковальський, І.П. Позінцев. – К.: Юрінком Інтер, 2005. – 192 c.

36. Лазарев Б.М. Что такое правовое государство? – М.: Знание, 1990. – 62 с.

37. Лилак Д.Д. Мудрість прадавніх про право, закон, владу, правосуддя. – К.: Оріони, 2000. – 140 с.

38. Мамут Л.С. Государство в ценностном измерении. – Норма, 1998. – 45 с.

39. Тимошенко В.І. Розвиток теорії держави в політико-правовій думці України і Росії (кінець ХІХ – поч. ХХ ст.): Монографія. – К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2004. – 358 с.

40. Фуллер Лон Л. Мораль права. – К.: Сфера, 1999. – 232 с.

41. Харт Х.Л.А. Концепція права / Перз з англ. – К.: Сфера, 1998. – 231 с.

42. Циппеліус Р. Юридична методологія. – К.: Реферат, 2004. – 174 с.

43. Ціцерон М.Т. Про державу. Про закони. Про природу богів / Пер. з лат. – К.: Основи, 1998. – 477 с.

44. Ющик О.І. Правова реформа: загальне поняття, проблеми здійснення в Україні. – К.: Книга, 1997. – 194 с.

45. Ющик О.І. Теоретичні основи законодавчого процесу: Монографія. – К.: Парламентське видавництво, 2004. – 520 с.

Довідкова література:

46. Большой юридический словарь / Ред. Сухарев А.Я. – М.: Инфра‑М, 1998. – 790 с.

47. Дахно И.И. Словарь законодательных и нормативных терминов: Юридический словарь И. Дахно. – К.: “Блиц-Информ”, 1998. – 352 с.

48. Популярна юридична енциклопедія. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 528 с.

49. Популярный юридический энциклопедический словарь. – М.: Большая российская энциклопедия, 2000. – 800 с.

50. Правовые системы стран мира: Энциклопедический справочник / Ред. Сухарев А.Я. – М.: Норма, 2000. – 834 с.

51. Словник законодавчих термінів. – К.: Вид‑во Основа; Центр розвитку українського законодавства, 2000. – 608 с.

52. Юридичне енциклопедія: В 6 т. / Відп. Ред. Ю.С. Шемшученко та ін. – К.: Українська енциклопедія.
Т. 1: А-Г, 1659 ст. – 1998. – 672 с.
Т.2: Д-Й, 1595 ст. – 1998. – 747 с.
Т. 3: К-М, 1767 ст. – 2001. – 792 с.
Т. 4: Н-П, 1517 ст. – 2002. – 720 с.
Т. 5: П-С, 1668 ст. – 2003. – 735 с.

53. Юридический словарь И. Дахно: Словарь законодательных и нормативных терминов. – 2‑е изд. Доп. – К.: “А.С.К.”, 2001. – 1056 с.
©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.