Здавалка
Главная | Обратная связь

Тема 6: ФІНАНСОВЕ ПРАВО УКРАЇНИМетодичні поради до вивчення теми:

Фінансове право виникло на межі державного й адміністративного права. Тому тему можна певним чином вважати продовженням двох попередніх. Фінансове право являє собою сукупність правових норм, що регулюють суспільні відносини у сфері збирання, розподілу та використання органами державної влади та місцевого самоврядування коштів з метою забезпечення виконання покладених на них завдань і функцій.

Знайомлячись із загальною характеристикою фінансового права, слід виходити з того, що відносини, які регулюються нормами цієї галузі, мають владно-майновий характер. Необхідно з’ясувати особливості предмета і метода цієї галузі, сформувати уявлення про її систему та основні джерела. Зокрема, ознайомитися зі структурою Бюджетного кодексу України та інформацією щодо розробки Податкового кодексу.

Ключовими словами, навколо яких будується матеріал другого питання теми, виступають такі поняття: бюджет, бюджетна система, принципи бюджетної системи, бюджетний процес, бюджетна класифікація. Факультативним аспектом цього питання може бути проблема забезпечення бюджетної дисципліни.

Податкове право, яке є підгалуззю фінансового права, з огляду на його значущість для діяльності всіх суб’єктів господарювання заслуговує на найуважніше вивчення. Потрібно ознайомитися зі змістом поняття «податок», основними його ознаками; з’ясувати відмінність між податком та іншими обов’язковими платежами (зборами, митом); розглянути класифікацію податків за такими ознаками, як характер платника, форма обкладення, орган влади, що встановлює податок, характер використання податку, періодичність його стягнення.

Вивчаючи питання, необхідно ознайомитися і зі змістом понять «платник податку» та «об’єкт оподаткування». Для розгляду системи оподаткування України слід звернутися до Закону «Про систему оподаткування». Практично значущими є положення Закону „Про податок з доходів фізичних осіб».

У питанні про відповідальність за порушення фінансового законодавства перш за все потрібно приділити увагу загальним правилам, за якими стягуються не внесені у визначений термін суми податків, суми штрафів та інших фінансових санкцій. Також доцільно ознайомитися з нормами Кримінального кодексу України і Кодексу України про адміністративні правопорушення.

 

Завдання для самопідготовки

Елементарний рівень:

1. Виписати у словник правничої термінології та дати визначення основних термінів і понять:

фінансова діяльність, фінансово-правові норми, фінансова політика, фінансовий контроль,фінансова дисципліна, бюджет, бюджетна система, бюджетна класифікація, бюджетний процес, податок, ставка податку, банки, страхування, страховики, страхувальники, штрафна санкція ( штраф ).

2. Ознайомитися з рекомендованою літературою до теми, скласти опорний конспект та підготуватися до обговорення основних питань семінарського заняття.

План семінарського заняття:

1.Загальна характеристика фінансового права України.

2.Бюджет і бюджетна система.

3.Поняття податку та його види. Система оподаткування в Україні.

4.Законодавство України про банки і банківську діяльність.

5.Відповідальність за порушення фінансового законодавства.

3. Опрацювати питання теми, винесені на самостійне вивчення:

1. Податкова політика в Україні.

2. Податок з доходів фізичних осіб.

 

Індивідуальні завдання

Достатній рівень:

І. Виконайте завдання:

1. Намалюйте схему взаємозв’язку фінансового права з іншими галузями права України.

2. Вписавши слова по-горизонталі, складіть кросворд з понять і категорій теми «Фінансове право»:

                    П                    
                    Р                    
                    А                    
                    В                    
                    О                    
                    З                    
                    Н                    
                    А                    
                    В                    
                    С                    
                    Т                    
                    В                    
                    О                    

3. Охарактеризуйте основні методи фінансового контролю, заповнюючи таблицю.

Назва методу Характерні риси методу
Спостереження  
Облік  
Обстеження  
Аналіз  
Перевірка  
Ревізія  
Фінансово-економічна експертиза  

4. Опрацювавши фінансове законодавство, дайте розгорнуту характеристику органам фінансового контролю України.

5. Заповніть таблицю «Органи фінансового контролю в Україні»:

Назва органів фінансового контролю Структура органів фінансового контролю Об’єкт перевірок з боку органів фінансового контролю Заходи впливу на порушника фінансової дисципліни
Міністерство фінансів України      
Контрольно-ревізійна служба      
Державна пробірна палата      
Національний Банк України      

 

6. Опрацюйте самостійно наступні нормативні акти (№ з/п списку літератури: 17, 18, 20). Яким чином в їх змісті розкриті питання відповідальності за порушення бюджетного законодавства?

7. Складіть таблицю «Розгляд та прийняття Державного бюджету України». В колонці «Зміст етапу» обов’язково посилайтесь на конкретну статтю Бюджетного кодексу України, в якій визначається зміст етапу, що розглядається.

Назва етапу Зміст етапу Учасники Термін етапу
1.Представлення проекту закону про Державний бюджет      
2.Підготовка ВРУ проекту закону      
3.Розгляд проекту закону у першому читанні      
4.Підготовка проекту закону про Державний бюджет на друге читання      
5.Розгляд проекту закону у другому читанні      
6.Розгляд проекту закону у третьому читанні      

8. На основі опрацьованого нормативного акту (№ з/п списку літератури: 8 ) та вивчення питання за матеріалами підручника складіть таблицю:

Податкове правопорушення Розмір штрафу
Несвоєчасне подання податкової декларації 10 НМДГ
Суб’єкт правопорушення – фізична особа, яка займає посади, що підпадають під визначення суб’єктів корупційних діянь ?
Неподання у встановлені терміни податкової декларації ?
Зниження суми податкових зобов’язань, заявлених у податковій декларації ?
Арифметична або методологічна помилка в податковій декларації ?
Платника податків (із.. Особу – посадовця ) засуджено за скоєння злочину щодо ухилення від сплати податків ?
Відчуження платником податків активів, які перебувають у податковій заставі, без попередньої згоди податкового органу ?

9. Складіть розгорнутий план питання «Правовий режим неподаткових платежів до бюджету», дайте визначення його основним поняттям.

10. Заповніть таблицю «Етапи кошторисного процесу» (з посиланням на норми), використовуючи нормативні акти ((№ з/п списку літератури: 13, 19) та навчальну літературу.

Назва етапів кошторисного процесу Зміст етапів кошторисного процесу
1. Складання проектів кошторисів  
2. Розгляд і затвердження кошторисів  
3. Виконання кошторисів  
4.Відповідальність за порушення порядку виконання кошторисів  

 

ІІ. Підготуйте електронний варіант презентації з питань:

11. Податкова політика в Україні.

12. Податок з доходів фізичних осіб.

13. Бюджет і бюджетна система.

14. Поняття податку та його види. Система оподаткування в Україні.

15. Законодавство України про банки і банківську діяльність.

ІІІ. Складіть тестові завдання до питань, винесених на семінарське заняття та на самостійне опрацювання:

16. Бюджет і бюджетна система.

17. Законодавство України про банки і банківську діяльність.

18. Поняття податку та його види. Система оподаткування в Україні.

19. Податкова політика в Україні.

20. Податок з доходів фізичних осіб.

IV. Зробіть підбірку додаткової літератури з визначеної проблеми:

21. Правовий статус та загальна характеристика діяльності Контрольно-ревізійного управління України.

22. Фінансова діяльність держави: історичні аспекти та світовий досвід.

23. Правові відносини України з іноземними державами і міжнародними фінансово-кредитними організаціями в галузі державного кредиту.

24. Місцеві бюджети: правовий статус, значення та перспективи реформування.

25. Учасники бюджетного процесу: правовий статус та повноваження.

26. Порядок складання та затвердження місцевих бюджетів в Україні.

27. Особливості, зміст та значення податкового права та його вплив на фінансово-економічну діяльність.

28. Кошторис, як індивідуально-плановий акт, його зміст, порядок складання та затвердження.

29. Правові засади валютного регулювання.

30. Правове регулювання оподаткування фізичних і юридичних осіб.

 

Високий рівень

І. Зробіть юридичний аналіз ситуації:

1. Відповідно до Закону України ”Про банки і банківську діяльність” частка будь-якого із засновників (учасників) не повинна перевищувати 35 відсотків статутного фонду комерційного банку. Чи можуть бути засновниками комерційного банку одночасно підприємство та його дочірня структура у випадку, якщо їхні частки разом перевищують 35 відсотків статутного фонду банку?

2. У зв'язку з непередбаченими обставинами Закон України про Державний бюджет України набрав чинності 10 січня. Весь цей період Кабінет Міністрів України здійснював витрати на основі проекту цього закону.На яких умовах та чим повинен був керуватися Кабінет Міністрів України при здійсненні витрат Державного бюджету згідно з проектом закону?

3. Під час розгляду проекту Закону про Державний бюджет України на засіданні Кабінету Міністрів України Міністр Фінансів запропонував включити до законопроекту норму про можливість надання кредитів Національним банком України для фінансування поточного дефіциту на стадії виконання Державного бюджету. Чи може Закон про Державний бюджет України містити таку норму? Які джерела фінансування дефіциту бюджетів передбачено чинним законодавством?

4. Узв'язку з проведенням виборів у березні наступного року Верховна Рада України ухвалила постанову про продовження бюджетного періоду для Державного бюджету України на строк 3 місяці. Чи є правові підстави для такого рішення? За яких обставин Державний бюджет України може бути прийнято на інший період, ніж один календарний рік?

5. В середині травня 2009 р. в ході поточної роботи з документами та звітністю, заступник міністра фінансів України виявив недотримання доходів загального фонду Державного бюджету України. Ця цифра виявилась на 22% більшою від суми, передбаченої розписом державного бюджету на відповідний період.

6. Міністр фінансів в цей час був на лікарняному, прем’єр-міністр у тривалому закордонному відрядженні. Тому заступник міністра фінансів, схвильований ситуацією, зробив відповідні обрахунки та сформулював пропозиції, і передав матеріали у Бюджетний комітет Верховної Ради України.

7. Пройшло вже 10 днів, але ні про які законопроекти з внесення змін і доповнень у Закон України «Про Державний бюджет на 2009 рік» не було відомостей. Чиновник звернувся з заявою до свого керівника – міністра фінансів та виступив з відкритим листом про стан в країні та депутатську нерозважливість на сторінках українських інтернет-видань.

8. Контрольно-ревізійне управління в Полтавській області, розпочинаючи перевірку використання бюджетних коштів одним з вузів, звернулась до керівництва вузу з проханням подати для контролю всі грошові та бухгалтерські документи, а також документи, які б свідчили про укладені угоди. Керівник закладу відмовився подати документи про укладені угоди, посилаючись на те, що КРУ є органом фінансового контролю, а тому повинне працювати лише з фінансовою документацією.

9. За договором постачання кондитерська фабрика отримала від маслозаводу сировину для виробництва кондвиробів і поставила їх до магазину. До бюджету фабрика сплатила податки, а до державних позабюджетних фондів – страхові внески. Своїм працівникам фабрика сплатила зарплату та премію за четвертий квартал року, а до банка повернула кредит та сплатила проценти.

10. Міський голова одного з обласних центрів уклав угоду з будівельною організацією щодо реконструкції доріг міста. Для фінансування витрат він запропонував міській раді взяти кредит в одній з кредитних установ міста-побратима в Німеччині.

11. Громадянин К. виграв у телевізійній вікторині, що проводилася на одному з каналів російського телебачення. Чи підлягає цей виграш оподаткуванню.

12. У статті 30 Закону України “Про господарські товариства” вимагається, щоб засновники акціонерного товариства були держателями акцій на суму не менше 25 відсотків статутного фонду строком не менше як 2 роки. Чи можна вводити до складу засновників уже існуючого банку нових засновників у разі, якщо наявні засновники не в змозі забезпечити володіння 25 відсотками статутного фонду банку? Які ще є шляхи виходу із ситуації?

13. У середині року на території України трапилася повігь. Для проведення аварійно-відновлювальних робіт з ліквідації наслідків стихійного лиха необхідно 100 млн. грн. За рахунок яких робіт можуть бути профінансовані ці роботи протягом року?

14. Підприємство "Полюс" не в змозі погасити власні податкові зобов'язання. Керівництво підприємства вирішило скористатися передбаченою законодавством можливістю відстрочення податкових зобов'язань.Визначте державний орган, який відповідно до чинного законодавства має право надання відстрочок по сплаті податків. Розкрийте умови та порядок надання розстрочення та відстрочення податкових зобов'язань платників податків.

15. Податковим інспектором державної податкової інспекції одного з районів м. Полтави була нарахована пеня за несвоєчасну сплату суми податку на прибуток приватним підприємством "Фантом ". Акт перевірки і рішення державної податкової інспекції про застосування фінансової санкції до приватного підприємства "Фантом" були прийняті через вісім місяців з дня виникнення податкового зобов'язання. Приватне підприємство "Фантом" оскаржило дії податкового органу в судовому порядку, посилаючись на ст.ст. 71, 179 Цивільного кодексу України про пропущення строку позовної давності.Яке рішення повинен прийняти суд?

16. Акціонерне товариство "Кентавр" надіслало до установи обслуговуючого банку платіжне доручення з метою перерахування до бюджету суми податкового зобов'язання з податку на прибуток. Платіжне доручення було отримано банком за три дні до закінчення строку сплати податку на прибуток за відповідний податковий період, але через недбалість працівника операційного відділу банку сума податку була перерахована лише на п'ятий робочий день після закінчення строку сплати податку.Визначте відповідальність банку за порушення порядку своєчасного внесення суми податку до бюджету.

17. Обласна державна адміністрація отримала від комерційного банку короткострокову позичку з метою покриття тимчасового касового розриву при виконанні загального фонду обласного бюджету. Після закінчення строку облдержадміністрація не повернула відповідну суму комерційному банку.Який порядок погашення заборгованості облдержадміністрації перед комерційним банком? Чи є бюджетним правопорушенням перевищення строку повернення короткострокових позичок, отриманих для покриття тимчасового касового розриву при виконанні загального фонду обласного бюджету?

18. Два підприємства за усною домовленістю своїх керівників постійно співробітничають у господарській та фінансовій діяльності, надаючи одне одному допомогу у вигляді перерахувань грошей. Підставами для перерахувань (переказів) коштів є усні вказівки (прохання) керівників. Розміри взаємної заборгованості повною мірою враховуються не в документах бухгалтерського обліку, а лише в блокнотах керівників цих підприємств. Чи є зазначені дії цих підприємств такими, що не порушують фінансову дисципліну?

19. Під час проведення ревізії на підприємстві ревізором були вилучені у бухгалтера чорнові записи, що стосуються ведення бухгалтерського обліку даного підприємства. Вилучення оформлено протоколом, копію якого вручено під розписку директорові підприємства. Чи є правомірними дії ревізора?

20. Під час проведення виїзної податкової перевірки фірми "Еліта " її директор та бухгалтер не надали первинні бухгалтерські документи для підтвердження розрахунків, які вказано у декларації. Якими мають бути дії співробітників районної податкової інспекції для визначення суми податкового зобов'язання?

21. Директор товариства з обмеженою відповідальністю "Південтранс" вніс до статутного фонду дочірнього підприємства "Південтрансбуд " основні засоби товариства з обмеженою відповідальністю "Південтранс" — обладнання, яке перебувало у податковій заставі. Податковому органу цю інформацію директор товариства з обмеженою відповідальністю "Південтранс " не надав.Дайте правову оцінку дій директора товариства з обмеженою відповідальністю "Південтранс". Якими повинні бути дії директора по узгодженню операцій з активами, що перебувають у податковій заставі?

22. На сесії обласної ради народних депутатів було ухвалено рішення про зарахування до бюджету обласного значення 50% загального обсягу прибуткового податку, що справляється на території області. Ще 25% загального обсягу прибуткового податку, що справляється на цій території, мало бути перераховано до обласного бюджету з метою фінансування будівництва нового літовища. Визначте правомірність рішення обласної ради народних депутатів.

23. У зв'язку з проведенням виборів у березні наступного року Верховна Рада України ухвалила постанову про продовження бюджетного періоду для Державного бюджету України на строк 3 місяці. Чи є правові підстави для такого рішення? За яких обставин Державний бюджет України може бути прийнято на інший період, ніж один календарний рік?

24. Керівництво бюджетної установи з дозволу Фонду державного майна України здійснило продаж частини власних основних фондів. Під час проведення ревізії контрольно-ревізійним управлінням було встановлено, що частину коштів від продажу майна було направлено у рахунок погашення заборгованості бюджетної установи перед покупцем.Чи є укладення цієї угоди посадовою особою бюджетної установи бюджетним правопорушенням? Як повинні використовуватися подібні кошти?

25. На сесії обласної ради народних депутатів було прийнято рішення про створення позабюджетного фонду, джерелами якого має бути частина надходжень від збору за використання місцевої символіки та від збору за паркування автотранспорту. Обґрунтуйте правомірність рішення обласної ради. Розкрийте правову природу позабюджетних фондів.

26. У зв'язку з дефіцитом Державного бюджету Кабінет Міністрів одержав позику у розмірі 5 млн. грн. Ці кошти було використано для виплати пенсій населенню. Які існують джерела фінансування дефіциту Державного бюджету? Хто має право на здійснення запозичень? Який порядок використання грошових надходжень, отриманих у разі запозичення?

27. Обласна рада народних депутатів на закритому засіданні затвердила зміни до місцевого бюджету, в результаті чого було вирішено використати частину коштів спеціального фонду бюджету на фінансування утримання органів місцевої влади та органів прокуратури. Ці видатки було віднесено депутатами до таємних. Своє рішення депутати обґрунтували особливим значенням діяльності цих органів для держави та їх недостатнім фінансуванням. У зв'язку з проведенням закритого засідання ради її рішення не було опубліковано. Які принципи бюджетної системи було порушено? Розкрийте їх зміст? Які видатки віднесені законодавством до таємних?

28. У зв'язку з тим, що в Державному бюджеті на поточний рік не було передбачено котів на здійснення заходів щодо запобігання епідемії грипу, Міністр фінансів прийняв рішення про направлення 10 млн. грн. із резервного фонду Державного бюджету на покриття цих видатків. Обґрунтуйте рішення Міністра фінансів. Розкрийте правовий режим резервного фонду Державного і місцевих бюджетів в Україні.

29. Після березневого звіту про виконання бюджету виявлено недоотримання надходжень до доходної частини бюджету, що мають стійкий характер, зокрема суттєво зменшилися (на 25%) надходження від прибуткового податку з громадян. Вкажіть шляхи розв'язання ситуації? Як співвідносяться прибуткова та видаткова частина бюджету?

30. Закон про Державний бюджет не було прийнято до 1 січня, але депутати зобов'язалися прийняти його до 1 лютого планового року. У зв'язку з цим прийнято рішення про встановлення бюджетного періоду з 1 лютого до 31 грудня. Проаналізуйте ситуацію. Вкажіть порядок надходження та витрачання бюджетних коштів у разі несвоєчасного прийняття закону про Державний бюджет України.

 

Завдання для самоконтролю знань

Тести для самоконтролю:

1. Нормами фінансового права регулюються відносини:

а) пов’язані зі злочином і покаранням;

б) у сфері державного управління;

в) між державою і платниками податків;

г) між орендодавцем і орендарем.

2. Система оподаткування – це:

а) сукупність державних органів, які збирають податки;

б) сукупність податків, зборів, інших платежів до бюджету та внесків у державні цільові фонди, що справляються в установленому законами порядку;

в) взаємовідносини податкових органів і платників податків;

г) сукупність законодавчих актів про оподаткування.

3. Фізичні особи, які не мають статусу підприємця, сплачують:

а) податок на додану вартість;

б) прибутковий податок;

в) акцизний збір;

г) комунальний податок.

4. Встановлення і скасування податків до державного бюджету і до державних цільових фондів здійснюється:

а) Кабінетом Міністрів України;

б) Державною податковою адміністрацією;

в) Верховною Радою України;

г) Президентом України.

Питання для самоконтролю:

1. Що є предметом фінансового права?

2. На які підгалузі поділяється фінансове право?

3. Назвіть основні нормативні акти фінансового законодавства?

4. Що називають бюджетом?

5. Що розуміють під бюджетним процесом?

6. Що таке податок?

7. Що називають системою оподаткування?

8. Які органи встановлюють та скасовують податки в Україні?

9. Кого називають платниками податків?

10. Що є об’єктом оподаткування?

11. На які види поділяються податки залежно від об’єкта оподаткування?

12. Чим реальні податки відрізняються від особистих?

13. Які загальнодержавні податки і збори передбачені законом?

14. Які місцеві податки і збори передбачені законом?

 

 

& Література до теми

Основна

1. Гладкий С.О. Абетка правознавства + [ Електронний ресурс]: Навч. посібник / С.О. Гладкий, 2005. – Спосіб доступу: Електронний читальний зал ПУСКУ.

2. Кириченко В.М. Правознавство: Модульний курс / В.М. Кириченко. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 328 с.

3. Копиленко О.Л. Правознавство: Кредитно-модульний курс. Навчальний посібник / О.Л. Копиленко, Ю.І.Римаренко, Л.І. Мозковий. – К.: “ВД Професіонал” , 2007. – 400 с.

4. Правознавство: Підручник / А.І. Берлач, С.С. Бичкова, Д.О. Карпенко, А.М. Колодій та ін. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців “Правова єдність, 2008. – 792 с.

5. Правознавство: Підручник / За ред. В.В. Копєйчикова, А.М.Колодія . – [8-е вид.] – К.: Юрінком Інтер, 2007. – 752 с.

Додаткова

Нормативно-правові акти (на сайтах: //www.liga.kiev.ua; //www.rada.gov.ua) :

6. Конституція України.

7. Бюджетний кодекс України.

8. Інструкцією про порядок застосування та стягнення сум штрафних (фінансових) санкцій органами державної податкової служби: Наказ ДПА України від 17 березня 2001 року № 110.

9. Про аудиторську діяльність: Закон України.

10. Про банки і банківську діяльність: Закон України.

11. Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні: Закон України.

12. Про державну податкову службу в Україні: Закон України.

13. Про затвердження документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету: Наказ Міністерства фінансів України від 28 січня 2002 року № 57.

14. Про затвердження Інструкції про організацію проведення ревізій і перевірок органами державної контрольно-ревізійної служби в Україні за зверненнями право­охоронних органів: Наказ Головного контрольно-ревізійного управління України від 26 листопада 1999 року № 107.

15. Про затвердження Інструкції про порядок здійснення розрахунків з Держав­ним бюджетом України податком на додану вартість, акцизним збором та інши­ми платежами, доходами і зборами: Наказ Державної митної служби України від 30 червня 2000 року № 368/149.

16. Про затвердження Інструкції про порядок проведення ревізій і перевірок державною контрольно-ревізійною службою в Україні: Наказ Головного контрольно-ревізійного управління від 3 жовтня 1997 року № 121.

17. Про затвердження Порядку застосування статей 16412 та 16414 Кодексу України про адміністративні правопорушення органами державної контрольно-ревізійної служби в Україні: Наказ ГоловКРУ України від 20 лютого 2002 року № 54

18. Про затвердження Порядку повернення бюджетних коштів, отриманих як субвенція, до відповідного бюджету в разі їх нецільового використання: Постанова КМУ від 11 квітня 2002 року № 495.

19. Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ: Постанова Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228.

20. Про механізм зупинення операцій з бюджетними коштами: Постанова КМУ від 28 жовтня 2002 року № 1627.

21. Про Національний банк України: Закон України.

22. Про податок з доходів фізичних осіб: Закон України.

23. Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетом та державними цільовими фондами: Закон України.

24. Про Рахункову палату: Закон України

25. Про систему оподаткування: Закон України.

26. Про створення Державної податкової адміністрації України та місцевих державних податкових адміністрацій: Указ Президента України від 22 серпня 1996 року № 760/96.

27. Про страхування: Закон України.

Навчальні посібники:

28. Банкiвське право: українське та европейське: Навч. посiбник/П.Д. Бiленчук; О.Г.Диннiк; I.О.Лютий; О.В.Скороход. – К.:Атiка, 1999. – 400с.

29. Бюджетна система України: Навч. посібник/ Ред. С.І. Юрія, Й.М. Бескида. – К.: НІОС, 2000. – 400 с.

30. Гега П., Доля Л. Основи податкового права: Навч. посіб. – К.: Тов-во «Знання», 1999. – 273 с.

31. Дмитренко Е.С. Фінансове право України. Особлива частина: Навчальний посібник .- К.: Алерта; КНТ, 2007.- 613с.

32. Зюнькін А.Г. Фінансове право: Опорний конспект лекцій. – К.: МАУП, 2003. – 150 с.

33. Іванов В.М. Бюджетна система: Конспект лекцій. – К.: МАУП, 1999. – 80 с.

34. Капаєва Л.М. Фiнансове право: Навч. Посiбник. – К.: Центр навчальної лiтератури, 2004. – 248 с.

35. Качан О.О. Банкiвське право: Навч. посiбник / О.О. Качан. – К.: Юрiнком Iнтер, 2000. – 288 с.

36. Костюченко О.А. Банкiвське право: Пiдручник. – К.: ВД «Професiонал», 2004. – 544 с.

37. Органiзацiйно-правовi основи безпеки банкiвської дiяльностi в Українi: Навч. посiбник / М.I. Зубок; Л.В. Нiколаєва. – 2-е вид., доп. – К.: Iстина, 2000. – 88 с.

38. Орлюк О.П. Банкiвське право: Навч. посiбник / О.П. Орлюк. – К.: Юрiнком Iнтер, 2005. – 376 с.

39. Фінансове право: Навчальний посібник/ За ред. Л. К. Воронової. - К.: Вентурі, 2006.- 384 с.

40. Фінансове право: Підручник / Є. О. Алісов, Л. К. Воронова (кер. авт. кол. і відп. ред. С. Т. Кадькаленко.- X.: Консум, 2004.- 496 с.

41. Фінансове право України: Підручник / Г.В.Бех, О.О.Дмитрик, І.Є.Криницький; За ред.. М.П.Кучерявенька. – К.: Юрінком Інтер, 2006.- 320с.

42. Фiнансове право України: Пiдручник / За ред. М.П. Кучерявенко. – К.: Юрiнком Iнтер, 2004. – 320 с.

43. Основи правознавства: Навч. посібник / М.В. Логвинова, В.К. Кафарський. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 568 с.

44. Основи правознавства: Навч. посібник / О.В.Негодченко. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 416 с.

45. Правознавство: Навч. посібник / Під аг. ред.. В.П.Пастухова. – К: Алерта, 2006. – 398 с.

Довідкова література:

46. Большой юридический словарь / Ред. Сухарев А.Я. – М.: Инфра‑М, 1998. – 790 с.

47. Дахно И.И. Словарь законодательных и нормативных терминов: Юридический словарь И. Дахно. – К.: “Блиц-Информ”, 1998. – 352 с.

48. Популярна юридична енциклопедія. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 528 с.

49. Популярный юридический энциклопедический словарь. – М.: Большая российская энциклопедия, 2000. – 800 с.

50. Словник законодавчих термінів. – К.: Вид‑во Основа; Центр розвитку українського законодавства, 2000. – 608 с.

51. Юридичне енциклопедія: В 6 т. / Відп. Ред. Ю.С. Шемшученко та ін. – К.: Українська енциклопедія, 1998.
Т. 1: А-Г, 1659 ст. – 672 с.
Т.2: Д-Й, 1595 ст. – 747 с.
Т. 3: К-М, 1767 ст. – 2001. – 792 с.
Т. 4: Н-П, 1517 ст. – 2002. – 720 с.
Т. 5: П-С, 1668 ст. – 2003. – 735 с.

52. Юридический словарь И. Дахно: Словарь законодательных и нормативных терминов. – 2‑е изд. Доп. – К.: “А.С.К.”, 2001. – 1056 с.

Увага! Після завершення вивчення першого модуля на останньому семінарському занятті виконується підсумкова модульна робота. Тривалість виконання роботи – 20 хвилин.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.