Здавалка
Главная | Обратная связь

Тема 7: ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИМетодичні поради до вивчення теми:

Цивільне право є однією з профілюючих галузей права, значення якої для суспільства підтверджується тим, що Цивільний кодекс визнають «конституцією громадянського суспільства». Для розуміння природи цієї галузі приділіть увагу вивченню предмета цивільно-правового регулювання, його відмінності від предметів інших правових галузей. Цивільне право регулює майнові та особисті немайнові відносини, учасниками яких є, головним чином, фізичні та юридичні особи. З’ясуйте різновиди як майнових, так і немайнових відносин. Наступний крок – ознайомлення з методом цивільно-правового регулювання. Це автономний або метод юридичної рівності сторін, природу якого легше зрозуміти шляхом порівняння з методами правового регулювання інших галузей права.

Потребує з’ясування і відмінність між поняттям цивільного права як галузі права та як галузі законодавства. При цьому необхідно встановити види джерел цивільного права та засвоїти структуру цивільного законодавства як системного утворення. Оскільки основним нормативним актом цієї галузі права є Цивільний кодекс 2003 р., доцільно ознайомитися з його структурою і найважливішими положеннями.

Вивчаючи питання про суб’єктів цивільного права, необхідно з’ясувати особливості їх правового становища у цивільно-правових відносинах. До базових понять теми належать поняття цивільної правоздатності та цивільної дієздатності. Визначте їх зміст, види дієздатності різних категорій осіб, підстави і порядок її обмеження. Розглядаючи види дієздатності, доцільно побудувати діаграму обсягу дієздатності різних категорій фізичних осіб, в основу якої слід покласти вид дієздатності (горизонтальна шкала) та обсяг прав (вертикальна шкала).

Далі необхідно з’ясувати поняття юридичної особи та її ознаки, роль юридичних осіб у цивільному праві; правоздатність і дієздатність юридичних осіб, їх індивідуалізація. Важливим є також питання про види, організаційно-правові форми юридичних осіб, порядок їх створення та припинення.

Одним з центральних інститутів цивільного права є інститут права власності. Вихідним пунктом у його вивченні є поняття власності в економічному розумінні. Слід з’ясувати його співвідношення з поняттям права власності, виявити відмінності у змісті поняття в об’єктивному і суб’єктивному розумінні. Відповідно до чинного законодавства, слід чітко визначити форми власності, встановити відповідних їм суб’єктів. Для подальшої роботи з матеріалом необхідне чітке розуміння всіх правомочностей власника (право володіння, право користування та право розпорядження), які в сукупності становлять зміст права власності. Слід з’ясувати об’єкти права власності, а також таку їх властивість, як оборотоздатність. Крім права власності Цивільний кодекс визнає і регулює окремі речові права на чуже майно, з видами і змістом яких необхідно ознайомитися.

Детального розгляду заслуговує й питання про способи захисту права власності, що має важливе практичне значення. А тому необхідно уважно розглянути поняття віндикаційного та негаторного позовів, з’ясувати відмінність між ними.

Розглядаючи перше питання другого заняття необхідно виходити з того, що правочин – це дія особи, спрямована на набуття, зміну або припинення цивільних прав та обов’язків. Необхідно засвоїти зміст норм щодо форми і видів правочину, а також умов його чинності, види недійсних правочинів.

Працюючи над питанням про цивільно-правовий договір та його види, необхідно засвоїти поняття договору, розглянути умови, які складають його зміст. Важливим є розуміння моменту, з якого договір вважається укладеним. Слід пам’ятати, що оскільки договір є правочином, то на нього поширюються умови дійсності правочинів. Необхідно запам’ятати загальне правило: одностороння відмова від виконання договору і зміна умов договору не допускаються (за винятком випадків, передбачених законом). Для кращого розуміння видів договорів рекомендується скласти схему класифікації договорів залежно від розподілу прав та обов’язків, від наявності зустрічного задоволення сторони в договорі, від моменту виникнення прав та обов’язків та ін. Доцільно також більш детально розглянути такі види цивільних договорів, як договір купівлі-продажу, договір майнового найму, договір підряду та договір позики.

Цивільно-правова відповідальність – це один з видів юридичної відповідальності. Ознайомтеся з ознаками, характерними для цивільно-правової відповідальності, з’ясуйте її функції та основні принципи. Важливо пам’ятати, що цивільно-правова відповідальність має майновий і компенсаційний характер. Необхідно засвоїти перелік умов, які становлять підставу цивільно-правової відповідальності, приділити увагу співвідношенню понять шкода та збитки; розглянути поняття моральної шкоди. Далі повинні бути розглянуті види цивільно-правової відповідальності. Особливої уваги потребує вивчення розміру цивільно-правової відповідальності. Необхідно мати на увазі, що у цивільному праві діє принцип повного відшкодування збитків. Варто розглянути особливості його прояву у договірних та позадоговірних зобов’язаннях, співвідношення збитків і неустойки (штрафу, пені).

Строки – це важливий різновид юридичних фактів. Звернути увагу, що Цивільний кодекс розрізняє поняття «строк» і «термін». Необхідно розглянути поняття і значення позовної давності, її види, з’ясувати початок перебігу, особливості обчислення, наслідки закінчення строку позовної давності, а також правила зупинення, переривання й поновлення строків позовної давності. Слід також усвідомити правила про вимоги, на які позовна давність не поширюється.

Важливим питанням теми є питання про спадкування. Необхідно усвідомити різницю між такими видами спадкування, як спадкування за законом і спадкування за заповітом. У першому випадку слід знати черги спадкоємців, а також порядок спадкування за правом представлення. У другому випадку потрібно розглянути такі поняття, як заповіт, право на обов’язкову частку в спадщині, заповідальний відказ. Суттєвим є з’ясування форми заповіту. Слід звернути увагу на такі поняття, як час відкриття спадщини, місце відкриття спадщини, склад спадщини, особи, які можуть бути спадкоємцями, усунення від права на спадкування.

Заслуговує на увагу таке поняття цивільного законодавства, як спадковий договір. Слід також опрацювати питання про виконання заповіту та прийняття спадщини, про відмову від спадщини. Практичне значення має вивчення такого питання, як видача свідоцтва про право на спадщину та розподіл спадкового майна.

 

Завдання для самопідготовки

Елементарний рівень:

1. Опрацювати питання лекційного заняття:

1. Загальна характеристика цивільного права і цивільних правовідносин.

2. Суб’єкти цивільних правовідносин.

3. Поняття і зміст права власності. Форми власності в Україні.

4. Поняття та види правочинів.

5. Зобов’язальне право. Поняття цивільно-правового договору та його видів.

6. Спадкове право.

2. Виписати у словник правничої термінології та дати визначення основних термінів і понять:

цивільне право, об’єкт цивільних правовідносин, фізична особа, юридична особа, цивільна правоздатність і дієздатність, правочин, договір, право власності, право інтелектуальної власності, представництво, довіреність, застава, неустойка, зобов’язання, конфіскація, притримання, реквізиція, спадкування, обов’язкові спадкоємці, відумерла спадщина, заповіт, позов.

3. Ознайомитися з рекомендованою літературою до теми, скласти опорний конспект та підготуватися до обговорення основних питань семінарського заняття.

План семінарського заняття:

1. Речові права на чуже майно.

2. Захист права власності.

3. Позовна давність та її види.

4. Цивільно-правова відповідальність.

4. Опрацювати питання теми, винесені на самостійне вивчення:

1. Представництво у цивільному праві.

2. Окремі види договірних зобов’язань.

3. Недоговірні зобов’язання.

4. Загальна характеристика інтелектуальної власності.

Індивідуальні завдання:

Достатній рівень:

І. Підготуйте електронний варіант презентації з питань:

1. Захист авторських прав.

2. Правила торгівельного й побутового обслуговування споживачів.

3. Законодавство України про захист прав споживачів.

4. Цивільно-правові засоби захисту прав покупців.

5. Зобов’язальне право. Загальні положення про договір (ЦКУ: Книга п’ята, розділ І-ІІ).

6. Право інтелектуальної власності (ЦКУ: Книга четверта).

7. Недоговірні зобов’язання (ЦКУ: Книга п’ята, розділ ІІІ, підрозділ 2).

8. Спадкове право (ЦКУ: Книга шоста).

9. Суб’єкти цивільних правовідносин (ЦКУ: Книга перша, розділ ІІ, підрозділи 1-3).

10. Окремі види договірних зобов’язань (ЦКУ: Книга п’ята, розділ ІІІ, підрозділ 1).

ІІ. Виконайте завдання:

11. Розв’яжіть кросворд:

Питання по-горизонталі:

1. Сукупність речей і матеріальних цінностей, які перебувають у власності особи.

2. Умовне ім’я автора твору науки, літератури або мистецтва.

3. Безоплатне присвоєння результатів праці інших працівників.

4. Юридична особа, яка є суб’єктом цивільних правовідносин (приклад).

5. Документ, що посвідчує той чи інший факт.

Питання по-вертикалі:

6. Абстрактне грошове зобов’язання, виражене в письмовій, чітко визначеній законом формі.

7. Винагоода, що виплачується автору за створення твору науки, літератури або мистецтва.

8. Матеріальна цінність, яка вноситься на зберігання в державний заклад і підлягає по настанню певних умов поверненню особі, яка її внесла.

9. Звернення в державний орган з приводу порушення прав конкретної особи.

10. Цінний папір.

11. Іменний цінний папір.

12. Цінний папір, який дає його власникові прибуток у вигляді фіксованого проценту від номінальної вартості.

13. Відшкодування збитків.

   
         
     
 
               
         
         
                     
                       
             
             
           
           
       
                   
           
       
     
     
                 

12. Визначте, на підставі яких із зазначених подій, виникають цивільно-правові відносини. Посилайтесь в своїх коментарях на Цивільний кодекс України. Які галузі права будуть регулювати інші із зазначених подій (вказуйте статті відповідних законів або кодексів):

а) реєстрація відкриття;

б) придбання телевізора у магазині;

в) виключення зі школи;

г) смерть людини;

д) вступ на роботу;

е) скоєння ДТП з пошкодженням автомобілів.

13. Визначте право володіння, користування та розпорядження у наступних ситуаціях:

а) отримання будинку у спадок;

б) керування автомобілем за довіреністю;

в) купівля магнітофона за дешевою ціною у наркомана;

г) здача складу в оренду;

д) передача майна у користування;

е) знищення художником власної картини;

є) скупка краденого;

ж) продаж квартири власником.

14. Розв'яжіть задачу А:(БхВ)-Г = Ґ + Д, де:

А — правочин повинен обов'язково укладатися у письмовій формі між фізичними особами на суму, що перевищує... грн.; Б — кількість видів юридичних фактів в залежності від волі суб'єкта; В — кількість видів дієздатності у цивільному праві в залежності від обсягу; Г — вік, з якого настає неповна дієздатність; Ґ — мінімальний вік, з якого неповнолітній несе цивільно-правову відповідальність; Д — кількість книг, з яких складається Цивільний кодекс України.

15. Визначте форми і види власності:

а) міська школа;

б) залізничний вокзал;

в) майно товариства з обмеженою відповідальністю;

г) ранець школяра;

д) телевізор, куплений подружжям;

е) земля сільськогосподарського кооперативу;

є) майно осіб, котрі ведуть фермерське господарство;

ж) майно університету.

16. Розв’яжіть кросворд:

Питання по-горизонталі:

1. Розмір податку з одиниці оподаткування.

2. Фактична наявність землі на певних правових підставах, що обумовлюють відповідні права і обов’язки власника.

3. Напис посадової особи на документі, що надає йому сили.

4. Приховані різним способом гроші або цінні речі, власник яких не може бути встановлений або в силу закону втратив на них право.

5. Особлива перевага, надана законом окремим громадянам.

6. Угода сторін про заміну одного укладеного ними зобов’язання іншим.

7. Розпорядження громадянина своїм майном на випадок смерті, зроблене у встановленому законом порядку.

8. Вид угоди за кількістю учасників, що беруть на себе зобов’язання.

9. Точне відтворення тексту будь-якого документу.

10. Спеціальний дозвіл на право заняття підприємницькою діяльністю.

11. Нормативний акт загального характеру.

12. Користування землею у встановленому законом порядку.

13. Особа, яка спадкує майно.

14. Письмове уповноваження однієї особи іншою для представництва перед третіми особами.

15. Зневажливе ставлення до суті срави під виглядом дотримання формальності.

Питання по-вертикалі:

12. Віднайдення втраченої кимось речі.

17. Професійний посередник при укладанні торгівельних і біржових угод.

18. Договір, згідно якого одна особа безоплатно передає своє майно у власність іншій особі.

19. Особа, яка діє за дорученням іншої особи.

20. Перехід майна померлої особи до спадкоємців.

21. Тимчасова заборона, накладена органами державної влади на користування певним майном.

22. Спосіб захисту права власності.

23. Істотна умова договору купівлі-продажу.

         
       
                           
                   
         
                       
               
       
                     
                   
                         
             
     
                           
     
                                   
       
                       
                         
         
     
                     
                                                   

17. Визначте спадкоємців та їх частки, посилаючись на ЦКУ:

а) У громадянина Каштанова є дружина, її дочка від першого шлюбу, яку Каштанов удочерив, син, мати, брат;

б) Громадянин Довженко усе своє майно заповів рідному братові. Дружина померлого (48 років, працює бухгалтером), син (28 років, працює водієм), донька (17 років, навчається в університеті), мати (71 рік, пенсіонерка) в якості спадкоємців у заповіті названі не були;

в) Після смерті в автокатастрофі подружжя Остапових на їхнє майно претендують: син (21 років), донька (17 років), рідний брат по­мерлого, мати померлої, громадянин Третяк (79 років, якого утримував померлий 8 років);

г) Онуфрієв проживав разом із дружиною дочкою та сином. Син неодружений, а донька, що померла за два місяці до смерті батька, була одружена і мала трьох дітей;

д) Після смерті громадянина Одаренка, який не залишив заповіту, на його майно претендують: дружина (54 років), син (28 років), донька дружини (удочерив за рік до смерті), перша дружина (59 років) та донька від першого шлюбу (30 років), рідний брат (62 роки), мати померлого (80 років).

18. Складіть претензійний лист приватного підприємця заводу-виробникові за постачання партії неякісного товару.

19. Розв’яжіть кросворд:

Питання по-горизонталі:

1. Особа, якій належить майно на підставі права спільної власності.

2. Вид об’єктів цивільних прав.

3. Пропозиція однієї особи іншій укласти угоду із зазначенням усіх її умов.

4. Економічна діяльність людей в умовах ринкових відносин з метою одержання прибутку.

5. Знайдення особою загубленої речі.

6. Довгострокове вкладання капіталу у виробництво.

7. Метод прийняття рішень, за якого обговорюване положення не ставиться на голосування , а приймається погодженням сторін.

8. Приховані цінні речі, власник яких невідомий або за законом втратив на них право власності.

9. Надання в борг товарів або грошей.

10. Суб’єкт права інтелектуальної власності.

11. Особа, яка надає певні гарантії і контролює їх здійснення.

12. Право особи вилучати з речі її корисні властивості.

13. Грошова сума, яка сплачується боржником кредиторові в разі невиконання зобов’язань.

14. Форма надання майна у користування; вид підприємницької діяльності.

15. Місце знаходження юридичної особи.

                     
     
                 
                   
           
                               
                     
                               
                               
                       
                 
                       
                                 
                 
                   
                                     
                           
                     
               
     
     
     
                                                     

Питання по-вертикалі:

11. Вид об’єктів цивільних прав.

16. Кредитна установа, що надає населенню позички за певний процент під заставу цінних речей.

17. Зобов’язання щодо виконання договору.

18. Один з видів об’єднання підприємців, що створюється з метою одержання прибутків шляхом встановлення монопольного панування на ринках збуту.

19. Підстава припинення права власності.

20. Операція по придбанню спеціальним суб’єктом права на стягнення боргу.

21. Цілеспрямовано сформований образ-уявлення фірми.

22. Фінансовий показник прибутків та витрат підприємства.

23. Грошова одиниця певної країни, яка бере участь у міжнародному економічному обміні.

24. Єдиний державний перелік, який містить відомості про юридичну особу.

25. Спосіб регулювання подібних за змістом цивільних відносин, не врегульованих певним актом цивільного законодавства.

26. Повнолітня дієздатна особа, яка добровільно бере на себе обов’язки стосовно малолітніх чи недієздатних осіб.

27. Заборона користуватися будь-яким майном, накладена органами влади.

28. Правовідношення, в якому одна сторона зобов’язана або має право вчинити правочин від імені другої сторони, яку вона представляє.

 

20. Посилаючись на закон, встановіть правомірність правочинів:

а) громадянка Кришталева хоч зробити свого 13 річного онука власником квартири;

б) громадянин Свищ у стані алкогольного сп'яніння продав золотий перстень за 50 гривень. Його дружина вимагає від покупця повернути перстень;

в) Михайло (17 років, навчається заочно у коледжі, працює у приватній фірмі) продав моторолер, подарований батьками, своєму товаришеві, оскільки йому не вистачало зароблених грошей для купівлі мотоцикла;

г) сімнадцятилітня Марина навчається в університеті на відмінно й на отриману стипендію придбала модні джинси;

д) мати п'ятикласника Сашка уклала договір купівлі-продажу від імені сина, за яким Сашко став власником легкового автомобіля.

21. Спадщина Ш. складається з автомобіля, дачі, внесків в ощадкасі та домашніх речей. Як розподілятиметься спадщина у кожному із запропонованих випадків:

а) Ш. не залишив заповіту. Склад сім’ї – дружина (51 рік), дочка (12 років), що проживали разом із померлим, та син (19 років), який живе окремо із своєю дружиною;

б) Ш. залишив заповіт, за яким все майно він заповів синові (22 роки) від першого шлюбу, що проживає окремо. Разом з Ш. проживали дружина (49 років) та дочка (15 років).;

в) Ш. залишив заповідальне розпорядження в ощадкасі, за яким вклад має бути переданий його товаришеві, щодо іншого майна заповіту немає. Ш. проживав один, родичів немає;

г) Ш. залишив заповіт, за яким все майно він заповів місцевому зоопарку. Разом з Ш. проживали дружина (56 років) та дочка (17 років);

д) Ш. не залишив заповіту. Склад сім’ї – дружина (56 рік), дочка (13 років), що проживали разом із померлим, та дружина померлого сина з двома дітьми.

22. Складіть договір про оренду приміщення під офіс.

23. Розв'яжіть задачу (А+Б)хВ = Г + Ґ + Д, де:

А — вік, з якого настає повна дієздатність;

Б — кількість видів спільної власності;

В — кількість черг спадкоємців;

Г—термін, протягом якого після смерті автора охороняються майнові права;

Ґ — вік, з якого особа набуває повної дієздатності, якщо вона бажає займатися підприємницькою діяльністю;

Д— вік, до якого особа вважається частково дієздатною.

24. Вписавши слова по-горизонталі, складіть кросворд з понять і категорій теми «Цивільне право»:

                    Д                    
                    І                    
                    Є                    
                    З                    
                    Д                    
                    А                    
                    Т                    
                    Н                    
                    І                    
                    С                    
                    Т                    
                    Ь                    

25. Вписавши слова по-горизонталі, складіть кросворд з понять і категорій теми «Цивільне право»:

                    П                    
                    Р                    
                    А                    
                    В                    
                    О                    
                    З                    
                    Н                    
                    А                    
                    В                    
                    С                    
                    Т                    
                    В                    
                    О                    

26. Визначте, в яких із наведених випадків настане цивільна відповідальність, визначте її вид:

а) у магазині жінка втратила свідомість та, падаючи, розбила посуд, що стояв на вітрині;

б) захищаючись, військовослужбовець пострілами пошкодив автомобіль нападників;

в) група молодиків розгромила рекламний щит;

г) хлопець 13 років розбив м’ячем вікно;

д) двоє друзів – 17 і 21 року – не повернули відеокасети, які брали напрокат.

е) водій, не порушивши правил дорожнього руху, потрапив в аварію, внаслідок чого пошкоджено вантаж, який він перевозив.

27. Складіть договір від імені приватного підприємця про найм на півроку водія з власним автомобілем.

28. Розв’яжіть кросворд:

   
               
         
                   
           
                   
           
                   
             
                     
           
                       
             
                 
                     
         
                   
     

Питання по-горизонталі:

1. Сторона в зобов’язанні, що повинна здійснити на користь іншої сторони (кредитора) певні дії.

2. Відстрочка виконання зобов’язань, встановлена урядом на певний час, у зв’язку з настанням надзвичайних обставин.

3. Вимога кредитора до боржника про сплату боргу.

4. Відшкодування збитків.

5. Збіг обставин, що створюють певне становище.

6. Здатність особи своїми діями набувати права і створювати для себе юридичні обов’язки.

7. Рівність сторін у взаємовідносинах.

8. Один із способів забезпечення зобов’язань.

9. Цивільно-правовий спосіб захисту права власності.

Питання по-вертикалі:

10. Примусове безоплатне вилучення майна у власність держави.

11. Юридичний спосіб захисту порушеного права.

12. Відшкодування збитків, що виникають внаслідок порушення зобов’язання.

13. Вид об’єктів цивільних прав.

14. Можливість розпоряджатися процесуальними засобами захисту.

 

29. Складіть чайнворд з основних понять і категорій теми «Цивільне право».

30. Посилаючись на ЦКУ визначте, у яких випадках для учасників правовідносин необхідно мати дієздатність, а у яких – достатньо правоздатності:

а) взяти позику;

б) купувати магнітофон;

в) бути власником квартири;

г) користуватися житловим приміщенням;

д) отримати автомобіль у подарунок;

е) брати тимчасове користування речі в пункті прокату;

є) бути автором статті в газеті;

ж) обміняти телевізор на іншу цінну річ;

з) продати будинок;

і) отримати гроші у спадщину.

Високий рівень:

Зробіть юридичний аналіз ситуації:

1. 16-річний хлопець у день свого народження жорстоко побив свою однокласницю за те, що вона не захотіла з ним танцювати. Нанесені тілесні ушкодження призвели до серйозного розладу здоров’я потерпілої. Мати потерпілої подала позов до суду на батьків хлопця про відшкодування матеріальних збитків за лікування та за нанесену моральну травму.

2. Громадянин С. продав художникові П. картину, отримавши за неї 1000 грн. Під час переговорів щодо продажу П. запевнив С., що картину написано маловідомим автором, хоча П. знав, що насправді вона належить пензлю відомого художника Ярошевського. Через деякий час П. здав картину на аукціон, вказавши справжнього автора і початкову ціну 15000 грн. Довідавшись про це С. звернувся до суду, вимагаючи повернення йому картини.

3. Коли Олександра Н. проводжали до лав Збройних Сил, його дядько С. при свідках пообіцяв, що після повернення Н. із служби він передасть племінникові мотоцикл. Через 2 роки, коли Олександр повернувся додому, він нагадав про обіцянку, але С. відмовився передати мотоцикл, мотивуючи це тим, що суттєво змінилася економічна ситуація.

4. Будівельники П. та Р., працюючи на капітальному ремонті будинку, знайшли на горищі цього будинку кільканадцять золотих монет дореволюційного виготовлення. Одну з монет вони взяли для визначення проби, а інші сховали. У ювелірній майстерні, куди вони звернулися, їм визначили пробу, але зацікавилися походженням монети. Невдовзі П. та Р. були затримані під час спроби продати монети. Після вилучення інших монет та передачі їх фінансовому відділу райвиконкому П. та Р. звернулися з вимогою виплатити їм 25 % вартості скарбу.

5. Громадянин Н. здав до хімчистки своє зимове пальто із штучного хутра. Коли через два тижні він отримав замовлення, виявилося, що пальто після чистки непридатне до використання, бо тканина підкладки не витримала хімічної обробки. На вимогу Н. відшкодувати його збитки адміністрація хімчистки відмовила, мотивуючи це відсутністю своєї вини у тому, що сталося.

6. Після загибелі в автокатастрофі батьків п’ятнадцятирічний Віктор жив із своєю бабусею, яку було призначено опікуном. Але найбільше часу він проводив разом із своїм однолітком Сергієм та його батьком Н. Через рік на день народження Н. Віктор подарував батькові друга зібрання творів відомого письменника. На заперечення Н. Віктор запевнив, що це його власність, яка перейшла до нього у спадщину від батьків. Але через деякий час бабуся звернулася з вимогою до Н. повернути книги, мотивуючи це відсутністю своєї згоди на подарунок.

7. Батько восьмирічного Миколи уклав від його імені угоду, за якою він став власником житлового будинку, який раніше належав громадянинові П. Через деякий час було підписано угоду про дарування громадянинові Н. автомобіля, що раніше отримав Микола у спадщину від своєї бабусі.

8. Працюючи у геологічній експедиції у віддаленому районі Карпат, громадянин Ф. дістав важку травму. Побоюючись за своє життя, він вирішив залишити заповіт. Написавши заповіт, він звернувся до начальника експедиції з проханням засвідчити його. Той, прочитавши заповіт вголос, висловив обурення щодо його змісту – своє майно Ф. заповідав не дружині, а сторонній особі, але після наполягань Ф. засвідчив документ.

9. Шістнадцятирічний школяр В., його одноліток – слюсар заводу Ш. та двадцятирічний учень школи Л. зробили саморобний вибуховий пристрій та підірвали його у дворі свого будинку. Під час вибуху було пошкоджено автомобіль, що стояв поряд, та гойдалки на дитячому майданчику. Житлово-експлуатаційна дільниця та власник автомобіля звернулися до суду з вимогою відшкодувати збитки. Але винні почували себе досить спокійно, адже вони ще не досягли повноліття, тому їм нічого не загрожує.

10. Громадянці В. шлюбний вік за її заявою знижено до 16 років, вона одружилася з громадянином Р. У зв’язку з цим вона переїхала до чоловіка в місто, а старий будинок, у якому вона жила до того окремо від батьків і який отримала у спадщину від дідуся, продала громадянці А. під знесення за невелику суму. Але батьки В., довідавшись про це, заявили вимогу анулювати цю угоду, мотивуючи це тим, що В. – неповнолітня, їхньої згоди на продаж не отримано, а сума, що її сплатила А. не відповідає справжній вартості будинку. В. відмовилася.

11. Громадянин П. згодився допомогти своєму товаришеві М. На власній автомашині «Жигулі» П. перевозив домашні речі на нову квартиру. Під час однієї з поїздок автомобіль потрапив в аварію і перекинувся, М. був викинутий з автомашини та дістав тілесні ушкодження. Через деякий час, одужавши, М. почав вимагати відшкодування витрат, які він поніс, для лікування своїх травм та розбитого під час аварії телевізора. П. відмовився, мотивуючи це тим, що, як встановила технічна експертиза, його вини в аварії немає, у порушенні кримінальної справи було відмовлено. М. звернувся до суду.

12. Збираючись подорожувати Сергій Т. купив у магазині 10 банок м’ясних консервів. Але наступного дня, пакуючи консерви, хлопець виявив, що банки здуті. Вважаючи продукти недоброякісними, він звернувся до магазину з вимогою обміняти консерви.

13. Костянтин У. домовився з Оксаною М. про купівлю велосипеда. Він сплатив гроші, отримав розписку і, зважаючи на сильний дощ та пізній час, вирішив за згодою Оксани забрати велосипед наступного дня. Але наступного дня, коли він прийшов до продавця, виявилося, що велосипед продано Валерію Д., який запропонував значно більшу суму. Але Костянтин вимагав передачі купленого ним велосипеда.

14. Тринадцятирічний Віктор М. отримав у дарунок від бабусі магнітофон. Через два місяці він, за погодженням з бабусею, обміняв магнітофон на кінокамеру, яку сусід Сергій Т. привіз з-за кордону. Але батько, дізнавшись про це, почав вимагати від Сергія повернути магнітофон і забрати кінокамеру, мотивуючи це відсутністю своєї згоди на обмін. Але Сергій та Віктор не погоджувалися, аргументуючи це тим, що магнітофон – дарунок бабусі, а вона дала згоду на обмін.

15. Сімнадцятирічний Андрій Р. після закінчення школи влаштувався на роботу в НДІ ортопедії лаборантом. Через деякий час до директора НДІ прийшов батько Андрія та розповів, що його син недоцільно використовує свою зарплату – витрачає на колекціонування моделей автомобілів, поштових марок тощо, а додому приносить надзвичайно мало грошей, незважаючи на складні матеріальні умови сім’ї – мати Андрія – інвалід, непрацездатна, двоє сестер – школярки, батьківської зарплати не вистачає для життя. На прохання батька, директор дав вказівку видавати зарплату Андрія лише у присутності батька або самому батьку.

16. Громадянин С. взяв у борг 200 грн. у К. строком на один рік. Коли рік минув, С. повернув гроші телеграфним переказом. Отримавши 200 грн., К. зателефонував С. і сказав, що гроші треба було б повернути особисто, до того ж вони повернуті без урахування інфляції (знецінення) і навіть без урахування відсотків, що були б нараховані при зберіганні грошей у банку чи ощадкасі. Але С. відмовився виконати цю вимогу, вважаючи її незаконною.

17. Дванадцятирічний Олександр П. брав участь у кінозйомках і отримав винагороду – 400 грн. На ці гроші він придбав солодощі (2 грн.), блокнот і ручку (95 грн.) та годинник (350 грн.). Але батьки, вважаючи ці витрати нерозумними, звернулися до магазину з вимогою прийняти назад покупки та повернути гроші. Адміністрація відмовилася, посилаючись на те, що Олександр повідомив касира та продавця, що це його власні зароблені гроші.

18. Громадянин К., проходячи повз склад заводу “Радар”, помітив вогонь на горищі складу. Разом із працівником складу Б., що прибіг, помітивши вогонь, вони зламали двері сараю громадянина Ф., що стояв поряд, і взяли там драбину та відра для гасіння пожежі. Вогонь вдалося загасити, але при цьому згоріли куртка К. та драбина Ф. Крім того, К. дістав травму, для лікування якої він витратив суму грошей. К. та Ф. звернулися до суду з вимогами відшкодувати витрати, які вони понесли (К. вимагав відшкодування з боку заводу, а Ф. – з боку громадянина Б., що безпосередньо вчинив збитки).

19. Учні 11 класу Микола Р. та Тарас М., проходячи пізно ввечері повз закритий магазин, помітили пожежу, що виникла всередині приміщення. Микола, розбивши вітрину, почав гасити пожежу, збиваючи полум’я курткою, а Тарас викликав пожежних та кинувся на допомогу. Під час гасіння пожежі Тарас збив з вітрини сервіз, який при цьому розбився. Під час гасіння було пошкоджено також куртку Миколи. Пізніше адміністрація звернулася з вимогою до Миколи та Тараса відшкодувати вартість вітрини та сервізу, вважаючи, що ці втрати стали наслідком некваліфікованих дій підлітків.

20. Шістнадцятирічний Дмитро Ч. працював слюсарем та навчався у вечірній школі. Отримавши заробітну плату (60 грн.), він придбав у свого однолітка школяра Олега Р. собаку за 25 грн., уклавши письмову угоду. Мати Дмитра, довідавшись про покупку, почала вимагати від батька Олега забрати собаку назад та повернути гроші, мотивуючи це своєю незгодою з угодою, що її уклав неповнолітній син. Але батько Олега відмовився зробити це, вказавши, що дав попередню згоду своєму синові на продаж собаки. Мати Дмитра звернулася до суду.

21. Володя (17 років), за подаровані на день народження гроші, придбав відеомагнітофон. Через кілька днів бабуся з дідусем теж пода­рували йому до дня народження відеомагнітофон. Оскільки два магніто­фони йому були непотрібні, Володя один магнітофон із доплатою обміняв у свого товариша Андрія на чудовий цифровий фотоапарат. Через місяць батьки Андрія, взнавши про обмін, звернулися до Володі з вимогою повернути фотоапарат, повертаючи відео та гроші. Але Володя та його батьки відмовилися.

22. За договором картонно-паперовий комбінат повинен був поставити 10 000 картонних ящиків для макаронної фабрики на 1 вересня. Але фабрика отримала лише 5 000 ящиків 10 вересня, а інших 5 000 — 2 жовтня, що призвело до зриву поставки продукції фабрикою. Дайте характеристику юридичній ситуації.

23. В одній із місцевих газет було опубліковано матеріал про консервний завод, де зазначалося, що його продукція випускається на застарілому обладнанні з недотриманням технологій і її споживання може зашкодити здоров'ю споживачів. У результаті громадяни міста практично перестали купувати продукцію заводу, що призвело до значних збитків.

24. Громадянин К. придбав у магазині музичний центр. При спробі вдома прослухати компакт-диск, дека не відкрилася. Наступного дня чоловік вирішив повернути музичний центр, але у магазині продавець порадив йому звернутися із своєю проблемою у сервісний центр.

25. Громадянин В., керуючи власним легковим автомобілем, здійснив наїзд на громадянина К. Проте до кримінальної відповідальності водія не було притягнуто, оскільки його визнали невинним у скоєні аварії. Разом з тим громадянин К. звернувся з вимогою до громадянина В. про відшкодування завданих йому збитків у результаті аварії. Після відмови потерпілого водій подав позов у суд.

26. Завод, що випускає шини за договором постачання, 5 років регулярно забезпечував автопідприємство шинами для вантажних автомобілів та тракторів, які доставлялися залізницею. Проте чергова партія шин не була поставлена вчасно, оскільки працівники залізниці оголосили страйк і повністю було припинено на кілька днів рух потягів.

27. Неповнолітньому Оресту (13 років) бабуся заповіла дачний ,, будинок. Орест із батьками та молодшим братом живуть в однокімнатній .квартирі. Його батьки за власним розсудом, намагаючись покращити житлові умови сім'ї, продали будинок і отримані кошти та свою одно­кімнатну квартиру обміняли на двокімнатну.

28. Учні дев'ятого класу збиралися у туристичний похід, закупивши у магазині багато різних банок консервованих продуктів. У школі під час складання рюкзаків було виявлено, що усі 10 банок із курячим паштетом здулися. Вважаючи, що консерви неякісні, учні вирішили повернути їх у магазин та забрати гроші.

29. Проїжджаючи повз дитячий майданчик на власному автомо­білі, громадянин Сушилов побачив, що на дорогу вибіг хлопчик за м'ячем. Намагаючись врятувати йому життя, Сушилов змушений був звернути різко вправо і, виїхавши на тротуар, пошкодив паркан та ворота приватного будинку.

30. Коли дев'ятикласник Мишко вигулював собаку у парку поблизу проїжджої частини, спустивши її з повідка, вона раптово вибігла на дорогу. У цей час на шосе із-за повороту з'явився автомобіль, що рухався на невеликій швидкості. Водій автомобіля різко загальмував, та собака все одно на великій швидкості врізалась в автомобіль. У результаті було пошкоджено бампер, решітку радіатора, крило та фару автомобіля. Собака отримала численні ушкодження. У відповідь на вимогу водія відшкодувати збитки батьки хлопця заявили: «А хто нам відшкодовуватиме витрати на лікування?»

 

Завдання для самоконтролю знань

Тести для самоконтролю з теми:

1. Предметом цивільно-правового регулювання є:

а) трудові відносини;

б) податкові відносини;

в) майнові і деякі особисті немайнові відносини;

г) бюджетні відносини.

2. Цивільна правоздатність громадян виникає:

а) з моменту народження;

б) з моменту досягнення повноліття;

в) з моменту одержання паспорта;

г) з моменту вступу до громадянства країни.

3. Негаторний позов – це:

а) вимога власника відшкодувати збитки, завдані порушенням його права власності;

б) вимога власника усунути перешкоди, що заважають здійсненню його права власності;

в) вимога власника повернути йому майно, що перебуває в чужому незаконному володінні;

г) негативна відповідь на майнову вимогу.

4. Недійсним визнаються правочини, які:

а) укладені фізичними особами з іноземними юридичними особами;

б) укладені внаслідок помилки;

в) укладені в усній формі;

г) не передбачені Цивільним кодексом України.

 

Питання для самоконтролю:

1. Що є предметом цивільного права?

2. Які види майнових відносин регулюються цивільним правом?

3. Які види немайнових відносин регулюються цивільним правом?

4. Яким методом регулюються цивільно-правові відносини?

5. Хто може бути учасником цивільних відносин?

6. Що може бути об’єктом цивільних відносин?

7. Які речі називаються нерухомими?

8. З яких частин складається система цивільного права?

9. Який нормативний акт є основним у цивільному законодавстві?

10. Що називають цивільною правоздатністю?

11. Що називають цивільною дієздатністю?

12. Що називають цивільною деліктоздатністю?

13. Які види цивільної дієздатності передбачені законом?

14. У чому полягає часткова цивільна дієздатність?

15. У чому полягає неповна цивільна дієздатність?

16. За яких умов набувається чи надається повна цивільна дієздатність?

17. Що може бути підставою обмеження судом цивільної дієздатності фізичної особи?

18. У чому полягає обмежена цивільна дієздатність?

19. У чому полягає недієздатність фізичної особи?

20. Що називають юридичною особою?

21. Якою є цивільна правоздатність юридичної особи?

22. Коли виникає і припиняється цивільна правоздатність юридичної особи?

23. У чому полягає відмінність між такими організаційно-правовими формами юридичних осіб, як товариство й установа?

24. У чому полягає відмінність між підприємницькими і непідприєм-ницькими товариствами?

25. Які існують способи ліквідації юридичної особи?

26. Яким майном юридична особа відповідає за своїми зобов’язаннями?

27. Що називають особистим немайновим правом?

28. На які види закон поділяє особисті немайнові права фізичної особи?

29. Що розуміють під правом власності?

30. У чому полягає зміст права власності?

31. Які форми власності передбачені Цивільним кодексом?

32. Які види цивільних позовів використовуються для захисту права власності?

33. Які види речових прав на чуже майно передбачені Цивільним кодексом?

34. Що може бути об’єктом права інтелектуальної власності?

35. Які розрізняють види прав інтелектуальної власності?

36. Що називається зобов’язанням?

37. Що називається правочином?

38. У якій формі вчиняються правочини?

39. Які правочини можуть вчинятися усно?

40. Які правочини належить вчиняти у письмовій формі?

41. За яких умов правочин вважається дійсним?

42. Що називають цивільно-правовим договором?

43. Що становить зміст договору?

44. З якого моменту договір вважається укла©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.