Здавалка
Главная | Обратная связь

Критерії оцінюванняМіністерство освіти і науки України

Академія митної служби України

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший проректор – проректор

з науково-педагогічної роботи

та інноваційної діяльності

______________ Ю.Є. Петруня

«___» _____________ 2013 р.

 

ПРОГРАМА

ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

 

з фахової (митної) складової вступного випробування на навчання

за спеціальністю 7.060101, 8.060101 «Правознавство»

 

Дніпропетровськ


 

 

ПРОГРАМА

ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

 

з фахової (митної) складової вступного випробування на навчання

за спеціальністю 7.060101, 8.060101 «Правознавство» з навчальних дисциплін:

 

- Кримінальне право

- Цивільне право

- Митне право

 

УКЛАДАЧІ:

__________________ Кувакін С.В. (голова комісії)

__________________ Мінченко А.О. (член комісії)

__________________ Давлатов Ш.Б. (член комісії)

 


Вступ

 

Вступники, які виявили бажання здобути освіту за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» та «магістр» зі спеціальності 7.060101 «Правознавство» напряму підготовки 0601 «Право» і зі спеціальності 8.060101 «Правознавство» за напрямом 0601 «Право», та отримали вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» за відповідним напрямом, приймаються до Академії митної служби України на основі конкурсного відбору.

Конкурсний відбір до Академії здійснюється на підставі вступних випробувань, які проводяться у вигляді комплексного тестового вступного іспиту і оцінюються за 70-бальною шкалою.

Комплексний вступний іспит за фахом складається з укрупнених розділів профілюючих дисциплін для оцінки загального рівня кваліфікації вступника і містить питання з дисциплін спеціалізації – «Кримінальне право» (Загальна і Особлива частини), «Цивільне право» (Загальна і Особлива частини) та «Митне право».

Метою комплексного вступного іспиту є визначення рівня підготовки вступника з основних правничих дисциплін та критеріїв оцінювання тих системних знань з дисциплін «Кримінальне право», «Цивільне право» та «Митне право», які мають фундаментальний характер і є обов’язковою базою знань для вступу до Академії з метою отримання вищої освіти за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр».

Для успішного складання вступного іспиту вступники повинні ЗНАТИ:

· предмет та систему кримінального законодавства і права;

· принципи, мету, завдання та методологію кримінального права;

· зміст всіх інститутів кримінального права та їх органічний взаємозв’язок;

· теоретичні положення закону про кримінальну відповідальність та його тлумачення;

· вчення про злочин і покарання;

· наукові основи кваліфікації злочинів;

· керівні роз’яснення Пленуму Верховного Суду України з питань застосування закону про кримінальну відповідальність;

· слідчу та судову практику та їх сучасні тенденції;

· концепцію реформування кримінального законодавства України;

· сучасні тенденції кримінально-правової політики в Україні;

· предмет, метод, принципи, функції та систему цивільного права;

· джерела цивільного права, юридичну природу його окремих інститутів;

· дію цивільного законодавства у часі, просторі, за колом осіб;

· підстави виникнення, зміни та припинення цивільних прав та обов’язків;

· межі здійснення цивільних прав та способи їх захисту;

· суб’єкти та об’єкти цивільно-правових відносин;

· вплив часу на здійснення та захист цивільних прав;

· особисті немайнові права фізичних осіб;

· правила опіки та піклування, реєстрації актів цивільного стану;

· поняття, види, форми та умови цивільно-правової відповідальності;

· поняття, зміст, види, підстави виникнення, припинення та захисту речових прав;

· авторські та суміжні права, право промислової власності, право на засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарі послуг;

· поняття, зміст, види договірних і недоговірних зобов’язань та специфіку відповідальності за їх порушення;

· особливості спадкового правонаступництва та порядок захисту спадкових прав;

· судову практику з цивільних справ;

· поняття та предмет митного права, його зв’язок з іншими галузями права;

· чинне митне законодавство;

· основні завдання та функції митної служби, правовий статус митних органів;

· порядок проходження служби в митних органах;

· основні принципи переміщення товарів та транспортних засобів;

· процедуру митного декларування;

· поняття та види митних декларацій;

· організацію та форми митного контролю, перелік необхідних документів та відомостей;

· форми й методи митного контролю;

· заходи гарантування доставки товарів, що перебувають під митним контролем;

· місце, етапи, строки митного оформлення;

· операції з товарами, що перебувають під митним контролем;

· митні формальності у разі переміщення товарів через митний кордон України різними видами транспорту;

· поняття та види митних режимів;

· ставки мита, їх різновиди та порядок установлення;

· підстави та умови встановлення митних пільг і тарифних преференцій;

· правові основи митної статистики;

· порядок ведення Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності;

· порушення митних правил і адміністративну відповідальність за них;

 

Вступники повинні ВМІТИ:

· вільно відтворювати знання з теорії і практики кримінального права;

· володіти кримінально-правовими поняттями і категоріями;

· тлумачити закон про кримінальну відповідальність та положення постанов Пленуму Верховного Суду України;

· кваліфікувати злочини у точній відповідності з законом;

· самостійно здійснювати юридичний аналіз суспільно небезпечних діянь;

· вміло використовувати набуті під час навчання навички в практичній діяльності при застосуванні закону про кримінальну відповідальність;

· здійснювати творчий пошук при розв’язанні нетипових завдань та проблемних питань при застосуванні норм кримінального права;

· доводити обґрунтованість і законність своїх рішень при застосуванні положень закону про кримінальну відповідальність;

· орієнтуватися в чинному цивільному законодавстві;

· аналізувати юридичні факти, які є підставами встановлення цивільно-правових відносин;

· правильно застосовувати норми цивільного права до конкретних життєвих ситуацій;

· здійснювати аналіз цивільно-правових документів, які представляються суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності на митницю;

· визначати межі втручання митних органів в цивільні відносини суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності;

· складати проекти основних цивільно-правових документів;

· правильно тлумачити та застосовувати чинне митне законодавство;

· використовувати у практичній діяльності права митних органів щодо здійснення митного контролю, митного оформлення, а також контролювати законність проведення митних операцій під час переміщення товарів та транспортних засобів через митний кордон;

· готувати проекти нормативних актів у галузі митної діяльності;

· приймати рішення у разі порушення митних правил і притягнення правопорушників до адміністративної відповідальності.


Критерії оцінювання©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.